Zavřít

Cookies na stránkách Reflex

Používáme cookies pro podporu interaktivních funkcí, jako je přihlašování a hlasování. Také dovolujeme našim důvěryhodným mediálním partnerům analyzovat využívání našich stránek. Mějte povoleny cookies, aby jste mohli využívat všechny možnosti našeho webu. Prohlížením našich stránek s povolenými cookies, souhlasíte s jejich použitím.

Základní škola Hradec Králové,
tř. SNP 694

Informace o školní družině

Kontakty na vychovatelky ŠD

Bc. Hana Malá, vedoucí školní družiny: 722 983 972

Mgr. Radka Vaňková: 725 728 964

Mgr. Štěpánka Machová: 725 834 065

vych. Hana Papežová: 725 728 859 

vych. Dana Nývltová: 722 989 806

Mgr. Eva Adamcová:  722 989 783

Bc. Jana Bocková: 722 986 000

vych. Anna Kusková: 722 986 044

vych. Lucie Netíková: 722 960 969

vych. Zora Trojanová 722 984 948

 

e – mail: příjmení vychovatelky@edu-zssnp.cz

 

Přihlášení do ŠD

     O přijetí žáka k činnosti družiny ve formě pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti a další podobné činnosti spojené s pobytem mimo školu se rozhoduje na základě písemné přihlášky. Tu zákonný zástupce dítěte obdrží při zápisu do ŠD (vždy první školní den). Součástí přihlášky k pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti je písemné sdělení zákonných zástupců žáka o rozsahu docházky a způsobu odchodu žáka ze ŠD, dále pak Prohlášení zákonných zástupců, kde podpisem stvrzují seznámení s VŘ ŠD.

  Do ŠD jsou  přednostně přijímáni žáci 1. stupně, dle kapacitních možností z 1. – 3. tříd, a to v tomto pořadí:

              a) mladší žáci před staršími

              b) žáci s celotýdenní docházkou v plném režimu

              c) žáci dojíždějící z okolních měst a obcí

              d) žáci, u kterých je návštěva ŠD žádoucí ze sociálních důvodů

              e) ostatní

Odhlášení ze ŠD

  Odhlašování žáků ze ŠD během školního roku lze provést na základě písemných žádostí zákonných zástupců žáka, a to pouze ze závažných důvodů (dlouhodobá nemoc, přestěhování, definitivní ukončení docházky). Tiskopis pro odhlášení žáka je k dispozici na webových stránkách školy, sekce Dokumenty ke stažení.

Provoz ŠD

  • dle aktuální epidemiologické situace
  • v dobu obvyklou:

 ranní - od 6:30 do 8:00 hodin (žáci průběžně přicházejí od 6:30 do 7:30 hodin)   

 odpolední – od 10:45,  11:40 do 17:00 hodin

Provoz ranní ŠD

  Ranní provoz ŠD probíhá pro žáky 1. a 2. tříd ve ŠD nad školní jídelnou, pro 3. a 4. ročníky na 1. st. v 1. patře. Rodič přivádí žáka ve stanoveném čase 6:30 – 7:30h ke dveřím školy, kde si žáka přebírá přítomná vychovatelka - doprovod do prostoru šaten nevstupuje. Po tomto čase je budova uzamčena do 7:40h. Vychovatelky předávají žáky na výuku v 7:40h.

 Žákům 5. až 9. tříd je k dispozici ve stejném čase školní knihovna s pedagogickým dohledem. 

Provoz ŠD o školních prázdninách

O prázdninách bude školní družina  v omezeném provozu pouze při min. počtu 15cti přihlášených dětí. Během hlavních letních  prázdnin a vánočních prázdnin je školní družina uzavřená.

Vyzvedávání žáků ze ŠD

  • dle aktuální epidemiologické situace
  • v dobu obvyklou:

Vzhledem k tomu, že činnosti ve školní družině musí směřovat ke splnění cílů školního
vzdělávacího programu pro zájmové vzdělávání, je nutné, aby měly vychovatelky možnost a
dostatek času pracovat podle plánu bez narušování činnosti.

Aktivity školní družiny

  1. poobědová aktivita, odchod na kroužky – 12:20 – 13:20
  2. pobyt venku – 13:30 – 15:00
  3. svačina + hygiena ve ŠD nad školní jídelnou, odchod na kroužky - 15:00 – 15:30
  4. pobyt venku v případě příhodného počasí – 15:30 – 17:00

Žáci mohou odcházet ze školní družiny s doprovodem nebo samostatně během provozní doby ŠD v čase:

12:00-13:30,

15:00-17:00.

Rodiče písemně  informují o čase odchodu dítěte vychovatelku na přihlášce do ŠD. Pokud dojde k vyjímečné změně času vyzvednutí či odchodu dítěte, zákonný zástupce vychovatelku informuje zprávou KOMENS v Bakalářích.

Výjimečné samostatné odchody žáků zadávají zákonní zástupci do systému BELLhop sami.

Žáci nesmějí opustit prostor školní družiny bez svolení vychovatelky školní družiny.

Upozorňujeme, že vychovatelky  ŠD nejsou oprávněny vydat dítě osobě, která je viditelně  pod vlivem  alkoholu a omamných látek. V takovém případě bude vychovatelka kontaktovat OSPOD nebo Policii ČR.  

S sebou do školní družiny

Žáci by měli mít na odpolední zájmovou činnost (pobyt venku) oděv i obuv na převlečení, které lze nechat ve třídách ŠD, popř. v šatnách. Osobní věci musí být označeny.

Doporučujeme nenosit do školy cenné předměty, hračky a větší obnosy peněz. Mobilní telefon lze v ŠD používat pouze výjimečně po předchozí domluvě s vychovatelkou (komunikace s rodiči – viz Vnitřní řád ŠD).

Žáci, kteří zůstávají ve ŠD po 15:00 hod., by s sebou měli mít svačinu a plastovou lahev na pití.

Bezpečnost dětí

Žáci jsou seznámeni s bezpečností a zvýšenou hygienou při hrách a zájmových činnostech ve ŠD. Každé zranění jsou povinni ihned nahlásit vychovatelce. Závažnější zranění je oznámeno okamžitě zákonným zástupcům. Žáci navštěvující ŠD jsou povinni řídit se řádem ZŠ i ŠD a dodržovat pokyny vychovatelek. Za opakované nedodržování vnitřního řádu lze přerušit docházku žáka do ŠD (podrobněji ve VŘ ŠD na webu ZŠ).

Platba za ŠD

Cena za ŠD je 200,-Kč za měsíc.

Na školní rok 2023/2024 vybíráme částku ve dvou splátkách:

  • za první pololetí zaplaťte prosím převodem 1000,-Kč do 11. září 2023
  • za druhé pololetí zaplaťte prosím převodem 1000,-Kč do 22. ledna 2024

číslo účtu: 27-714740297/0100

variabilní symbol: identifikační číslo dítěte

Platba za ranní ŠD

Cena za ranní ŠD (v případě, že žák není přihlášen do odpolední ŠD) činí 300,- Kč za pololetí.

Na školní rok 2023/24 vybíráme částku ve dvou splátkách:

300,- Kč za první pololetí zaplaťte, prosím, převodem do 11. 9. 2023, 300,- Kč na druhé pololetí do 22. 1. 2024. Ve sdělení pro příjemce uveďte vždy ranní ŠD.

Číslo účtu: 27-0714740297/0100        Variabilní symbol: identif. číslo dítěte