Zavřít

Cookies na stránkách Reflex

Používáme cookies pro podporu interaktivních funkcí, jako je přihlašování a hlasování. Také dovolujeme našim důvěryhodným mediálním partnerům analyzovat využívání našich stránek. Mějte povoleny cookies, aby jste mohli využívat všechny možnosti našeho webu. Prohlížením našich stránek s povolenými cookies, souhlasíte s jejich použitím.

Základní škola Hradec Králové,
tř. SNP 694

Školská rada

 • umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a ostatním osobám podílet se na správě školy
 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • schvaluje školní řád
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • projednává návrh rozpočtu, vyjadřuje se k rozboru hospodaření
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce

 

 

Členové: 

 

Mgr. Matěj Ondřej Havel, Ph.D. - zástupce Statutárního města Hradce Králové

Ing. Kateřina Snopková - zástupce Statutárního města Hradce Králové                 

Mgr. Petr Strnad - zástupce nezletilých žáků

Mariana Jermanová - zástupce nezletilých žáků

Mgr. Simona Skopalová - zástupce pedagogických pracovníků školy

Mgr. Alena Pultrová - zástupce pedagogických pracovníků školy

Protokol o výsledku voleb do Školské rady z 17.6.2021 

Protokol o výsledku voleb do Školské rady z 15. 4. 2024

Protokol o výsledku voleb do Školské rady z 23. 4. 2024


 

 

Magistrát města Hradec Králové

Odbor školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže

Československé armády 408

502 00 Hradec Králové 

 

                                                                                                                           V Hradci Králové 23.4.2024

 

Volby zákonných zástupců do Školské rady Základní školy, Hradec Králové, tř. SNP 694

 

Tajné volby zákonných zástupců do Školské rady při Základní škole, Hradec Králové, tř. SNP 694 proběhly v úterý 23.4.2024. Zákonní zástupci žáků volili v průběhu odpoledne. Před hlavním vchodem školy obdrželi zákonní zástupci volební lístky, které vhodili do improvizované volební urny (uzavřená krabice). Všechny volební lístky byly předány volební komisi. 

 

Složení volební komise:                 Mgr. Aleš Mrázek, předseda

                                                            Mgr. Petra Jelinková, členka

                                                            Mgr. Milada Podalová, členka

 

Volební komise provedla dne 23.4.2024 sčítání s tímto závěrem: 

 

Celkem bylo odevzdáno 60 hlasovacích lístků, z toho 60 platných hlasovacích lístků.

 

Kandidáti: 

Mgr. Petr Strnad 60 hlasů

Mariana Jermanová 60 hlasů

 

Do Školské rady Základní školy, Hradec Králové, tř. SNP 694 byli na období 2024-2027 zvoleni zákonnými zástupci 

žáků: Mgr. Petr Strnad a Mariana Jermanová

 

Členové volební komise:

Mgr. Aleš Mrázek, předseda:………………………………

 

Mgr. Petra Jelinková, členka:……………………………….

 

Mgr. Milada Podalová, členka:……………………………..

 

V Hradci Králové 23.4.2024 zapsal: ……………………………………………….

                   Mgr. Aleš Mrázek, předseda volební komise

 

 

 

Magistrát města Hradec Králové

Odbor školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže

Československé armády 408

502 00 Hradec Králové 

 

                                                                                                                           V Hradci Králové 15.4.2024

 

Volby pedagogických pracovníků do Školské rady Základní školy, Hradec Králové, tř. SNP 694

 

Tajné volby pedagogických pracovníků do Školské rady při Základní škole, Hradec Králové, tř. SNP 694 proběhly v pondělí 15.4.2024. Pedagogičtí pracovníci volili v průběhu odpoledne. Na chodbě v prvním patře na druhém stupni základní školy obdrželi zákonní zástupci volební lístky, které vhodili do improvizované volební urny (uzavřená krabice).  Všechny volební lístky byly předány volební komisi. 

 

Složení volební komise:                 Mgr. Aleš Mrázek, předseda

                                                            Mgr. Petra Jelinková, členka

                                                            Mgr. Milada Podalová, členka

 

Volební komise provedla dne 15.4.2024 sčítání s tímto závěrem: 

 

Celkem bylo odevzdáno 39 hlasovacích lístků, z toho 39 platných hlasovacích lístků.

 

Kandidáti: 

Mgr. Alena Pultrová 38 hlasů

Mgr. Simona Skopalová 38 hlasů

 

Do Školské rady Základní školy, Hradec Králové, tř. SNP 694 byli na období 2024-2027 zvoleni pedagogickými pracovníky: Mgr. Alena Pultrová a Mgr. Simona Skopalová

 

Členové volební komise:

Mgr. Aleš Mrázek, předseda:………………………………

 

Mgr. Petra Jelinková, členka:……………………………….

 

Mgr. Milada Podalová, členka:……………………………..

 

V Hradci Králové 15.4.2024 zapsal: ……………………………………………….

                   Mgr. Aleš Mrázek, předseda volební komise

 

_________________________________________________________________________

 

Zápis ze schůze Školské rady při Základní škole v Hradci Králové na Třídě SNP 694

 

Datum konání: 8. 4. 2024

Místo konání: ZŠ SNP Hradec Králové

Členové ŠR:

Za zřizovatele: ing. Kateřina Snopková, Mgr. Matěj Ondřej Havel, Ph.D.

Za vedení školy: Mgr. Šárka Sýkorová

Za rodiče: Mariana Jermanová, Mgr. Petr Strnad

Za pedagogické pracovníky: Mgr. Simona Skopalová, Mgr. Věra Fridrichová

 

Program jednání:

 1. Financování školy, informace o hospodaření, seznámení s rozpočtem-stabilizace zaměstnanců ve ŠJ, problém s obsazením pracovních pozic úklidu.
 2. Plánované změny ve ŠVP vedeném v INSPISu - redukce učiva dějepisu v 7. ročníku (oblast dějin cizích států) ve prospěch výuky informatiky.
 3. Seznámení se změnami ve školním řádu s odůvodněním - v průběhu vyučování nesmí nahrávat žák ani prostřednictvím dítěte zákonný zástupce,

- žák, který byl vyloučen ze ŠD z důvodu nebezpečného chování vůči ostatním, nesmí navštěvovat ani ŠD v knihovně.

 1. Doučování probíhá v režimu NPO, FO, později pouze v NPO.
 2. Zapojení do projektů Erasmus+, Erasmus KA, Šablony AMOS, I-KAP, UNESCO
 3. Stanovení kritérií pro výběr žáků k výjezdům do zahraničí ve spolupráci se Žákovským parlamentem při ZŠ SNP.
 4. Realizace nového vchodu do jídelny pro cizí strávníky z důvodu posílení bezpečnosti školy.
 5. Seznámení s plánovanou přístavbou tělocvičny a rekonstrukcí budovy se šatnami.
 6. Spolupráce s dalšími institucemi - např. se Spolkem školy v oblasti sobotní lyžařské školy, v dofinancování rodilého lektora pro 2. cizí jazyk, ve zbudování dětského hřiště pro ŠD apod.
 7. Plánovaná instalace umělého kluziště mezi pavilóny 1. a 2. stupně.
 8. Přípravy oslav 60. výročí otevření školy.

Termín dalšího zasedání ŠR při ZŠ SNP v Hradci Králové se uskuteční po volbách 14. 10. 2024 v 15.00 hodin.

                                                                                                     Zapsala Věra Fridrichová

_________________________________________________________________________ 

                                                                                                  

Zápis ze schůze Školské rady při Základní škole v Hradci Králové na Třídě SNP 694

 

Datum konání: 2. 10. 2023

Místo konání: ZŠ SNP Hradec Králové

Členové ŠR:

Za zřizovatele: Bc. Alica Kynčlová, Mgr. Matěj Ondřej Havel, Ph.D.

Za vedení školy: Mgr. Šárka Sýkorová

Za rodiče: Mariana Jermanová, Mgr. Petr Strnad

Za pedagogické pracovníky: Mgr. Simona Skopalová, Mgr. Věra Fridrichová

 

Program jednání:

 1. Přivítání přítomných členů Školské rady při ZŠ SNP v Hradci Králové.
 2. Schválení výroční zprávy, která byla s předstihem zaslána v elektronické podobě.
 3. Informace o změnách v ŠVP v souvislosti se zavedením vyučovacího předmětu informatika.
 4. Shrnutí změn ve školním a klasifikačním řádu školy, které byly průběžně schvalovány členy ŠR elektronicky v průběhu roku.
 5. Seznámení s výsledkovou sestavou jednotné přijímací zkoušky a se závěry inspekční zprávy v předchozím školním roce.
 6. Informace o výuce a způsobu vzdělávání 31 ukrajinských žáků.
 7. Zapojení školy do tradičních projektů – Erasmus (učitelé a žáci), Šablony III, Šablony JAK. Informace o prozatímním ukončení IKAP.
 8. Seznámení s provedenými a probíhajícími opravami a rekonstrukcemi (střecha venkovní učebny, pískoviště, kabinet, sborovna apod.)
 9. Diskuse - informace Mgr. Matěje Havla, Ph.D. o probíhající přípravě změn v přijímacím řízení na střední školy.
 • informace Bc. Alice Kynčlové o předkládaném návrhu zastupitelstvu zařadit do hlavní činnosti i sportovní a kulturní akce většího rozsahu.
 1. Termín dalšího zasedání ŠR při ZŠ SNP v Hradci Králové je 4. 2024 v 15.00 hodin.

 

                                                  

                                                                                                   Zapsala: Věra Fridrichová


Zápis ze schůze Školské rady při Základní škole v Hradci Králové na Třídě SNP 694

Datum konání: 17. 4. 2023

Místo konání: ZŠ SNP Hradec Králové

Členové ŠR:

Za zřizovatele: Čtvrtečková Tereza – omluvena nepřítomnost ze zdravotních důvodů

                           Mgr. Matěj Ondřej Havel, Ph.D. – nepřítomen

Za vedení školy: Mgr. Šárka Sýkorová

Za rodiče: Mariana Jermanová, Mgr. Petr Strnad

Za pedagogické pracovníky: Mgr. Simona Skopalová, Mgr. Věra Fridrichová

Program jednání:

 1. Přivítání přítomných členů Školské rady při ZŠ SNP v Hradci Králové ředitelkou školy,

 omluvení zástupců zřizovatele a seznámení s programem jednání.

 1. Informace ředitelky školy o plusovém výsledku hospodaření a o rozpočtu školy na další rok.
 2. Úprava ŠVP, vedeného v INSPISU - na základě jednoroční zkušenosti bude předmět informatika vzat z hodin českého jazyka místo vlastivědy. Založíme nepovinné předměty: Konverzace 2. cizího jazyka.

Členy školské rady byla úprava schválena.

 1. Návrh na doplnění školního řádu o zákaz žvýkání z důvodu nehygienického umisťování žvýkaček byl též jednoznačné schválen všemi přítomnými členy ŠR.
 2. Realizace doučování (NPO, FO, později jen NPO) probíhá dostatečně v 55 skupinách.
 3. Ředitelka školy podala informaci o zápisech do 1. tříd.

Od příštího školního roku budou otevřeny 3 první třídy.

 1. Sýkorová poskytla informaci k tradičně probíhajícím projektům – Erasmus+, Erasmus KA, Šablony AMOS, I-KAP, UNESCO a Kosmopolita.
 2. Po 1,5 roce zkušeností bylo pozitivně zhodnoceno zavedení elektronické žákovské knížky. K diskusi na provozní radu pedagogů školy je návrh ponechat ve 3. ročníku ještě ŽK v papírové formě.
 3. Seznámení s provozem školní družiny a vylepšeným programem Bell hop.
 4. Ředitelka školy podala informaci o realizované a plánované rekonstrukci školy (varna, přístavba, šatny...).
 5. Pochvala od vedení školy zazněla na příkladnou spolupráci se Spolkem školy v oblastech například akce Kalokagathia, lyžařské školy, kroužků, rodilých mluvčích, příspěvků na nákup knih a cizojazyčných časopisů apod.
 6. Další termín schůze ŠR při ZŠ SNP je 10. 2023 od 15 hodin v ředitelně školy.

 

                                                   Zapsala: Věra Fridrichová


Zápis ze schůze Školské rady při Základní škole v Hradci Králové na Třídě SNP 694
Datum konání: 10. 10. 2022
Místo konání: ZŠ SNP Hradec Králové
Členové ŠR:
Za zřizovatele: Ing. Zbyněk Bárta – omluven z pracovních důvodů
Zástup: pracovnice OŠ
Bc. Karin Richterová
Za vedení školy: Mgr. Šárka Sýkorová
Za rodiče: Mariana Jermanová
Mgr. Petr Strnad – omluven ze zdravotních důvodů
Za pedagogické pracovníky: Mgr. Simona Skopalová
Mgr. Věra Fridrichová
Program jednání:
1. přivítání přítomných členů Školské rady při ZŠ SNP v Hradci Králové, omluvení
vedoucího odboru školství a představení zástupu za Ing. Bártu, omluvení Mgr.
Strnada a seznámení s programem jednání
2. odsouhlasení návrhu jednacího řádu v navržené podobě
3. schválení výroční zprávy školy, která byla předem zaslána k prostudování
v elektronické podobě
4. shrnutí změn ŠVP v souvislosti se zavedením informatiky, s poskytováním vzdělávání
českého jazyka ukrajinským žákům a zařazení Wellbeing week pro 6. roč.
5. shrnutí změn ve školním a klasifikačním řádu, které byly postupně schvalovány
elektronicky členy ŠR v průběhu roku
6. seznámení s výsledkem výsledkové sestavy jednotné přijímací zkoušky a inspekční
činnosti v předchozím školním roce
7. informace o výuce, počtu a způsobu vzdělávání ukrajinských žáků
8. informace o zapojení školy do tradičních projektů-Erasmus, Šablony III, Šablony JAK, I-
KAP
9. seznámení s uskutečněnými a probíhajícími opravami a rekonstrukcemi
10. diskuse-informovat rodiče žáků prostřednictvím Bakaláře o zákazu stání automobilů
na stezce pro cyklisty v ulici Blahoslavova a o neparkování před šedivými vraty a na
místě označeném jako stání pro autobus a v jeho blízkosti zejména v době odjezdů a
příjezdů žáků na a ze školních akcí, dále informovat dohlížející službu Městské policie

HK o nepřevádění žáků přes přechod ale o zajištění dohledu a vedení žáků
ke správnému přecházení
11. stanovení následujícího termínu zasedání rady na 17.4. 2023 v 15 hodin
zapsala: Věra Fridrichová

Zápis ze schůze Školské rady při Základní škole v Hradci Králové na Třídě SNP 694

Datum konání: 19. 10. 2021

Místo konání: ZŠ SNP Hradec Králové

Přítomní členové ŠR:

Za zřizovatele: Ing. Zbyněk Bárta

                           Bc. Karin Richterová

Za vedení školy: Mgr. Šárka Sýkorová

Za rodiče: Mariana Jermanová

                   Mgr. Petr Strnad

Za pedagogické pracovníky: Mgr. Simona Skopalová

                                                  Mgr. Věra Fridrichová

Program jednání:

 1. přivítání přítomných členů Školské rady při ZŠ SNP v Hradci Králové, představení nových členů a seznámení s programem jednání
 2. odsouhlasení návrhu jednacího řádu v navržené podobě
 3. volba předsedkyně ŠR paní Mariany Jermanové, zvolena všemi hlasy
 4. seznámení s výroční zprávou školy, schválena bez připomínek
 5. informace o připravované redukci výstupů v souvislosti s distanční výukou do konce října
 6. upozornění na formální změny ve školním a klasifikačním řádu, přijaty bez námitek
 7. představení analýzy výsledků Národního testování 6. tříd 2020–21 a inspekční činnosti
 8. informace o projektech realizovaných, odsunutých vlivem pandemie a připravovaných (výjezd žáků do Polska) – Erasmus, Šablony III, I-KAP, IROP
 9. ohlášení bezpečnostního auditu zaměřeného na bezpečnost žáků a zaměstnanců
 10. seznámení s rekonstrukcemi uskutečněnými (3. třídy v pavilonu 1. stupně) a plánovanými (rekonstrukce školní vývařovny)
 11. diskuse – distanční výuka, příspěvek na bydlení pro začínající učitele, stravovací možnosti studentů SŠ v Hradci Králové apod.
 12. stanovení následujícího termínu zasedání rady na 21. 2. 2022 v 15 hodin

                                                                    

                                                                  zapsala: Věra Fridrichová

 

 

Zápis z jednání Školské rady při Základní škole, Hradec Králové, tř.SNP 694

 

Z důvodu mimořádných opatření byla zrušena schůzka Školské rady při ZŠ SNP, která se dle plánu měla konat 30.3. 2021. Materiály k projednání a schválení byly zaslány ředitelkou školy všem členům rady elektronicky. 

 

Účastníci: 

 

za zřizovatele:                            Mgr. Eva Pozníková

                                                   Bc. Karin Richterová

za vedení školy:                         Mgr. Šárka Sýkorová                    

za rodiče:                                   Mgr. Petr Strnad

                                                  Pavlína Kloboučníková

za pedagogické pracovníky:      Mgr. Iveta Bartošová

                                                   Mgr. Věra Fridrichová

                                                   

 • Financováním školy – (výsledek hospodaření, rozpočet školy obdobný jako v loňském roce,
 • Nový  ŠVP, vedený v INSPISu po kompletní revizi
 • Zápisy do 1. tříd – elektronicky, 3 třídy po 26 žácích, předpokládáme větší zájem než kapacitní možnosti školy, pravděpodobná nutnost losování
 • Příprava nového webu – bude zprovozněn po zápisu, vyhovuje současným standardům
 • Inkluze - realizace prostřednictvím školní psycholožky (nově financována podpůrným opatřením), výchovných poradkyň a 10 asistentek
 • Výzva 22 – Šablony II 2021-2020 – realizovány s nižší dotací o takřka 1 milion oproti předchozím
 • Projekty Erasmus+ KA 1 - pozastaveny a realizace přesunuta na období možného vycestování
 • Příprava elektronické ŽK – probíhá sjednocování kritérií
 • Proběhlo pilotní testování systému Bell hop pro školní družinu – úspěšně, do provozu půjde, jakmile se vrátí 1. stupeň do školy.
 • Vrácení poplatků za ŠD a kroužky bude probíhat v červnu, jakmile bude jasné, kolik se neuskutečnilo – tolik se vrátí.

 

Usnesení:

Předseda a členové rady se seznámili se zaslanými dokumenty a jednomyslně schválili novou verzi ŠVP a revidovaného ŠVP školní družiny. 

 

Další jednání je navrženo na úterý 19.10.2021 od 15:00.

 

                                                                            Zapsala:   Věra Fridrichová