Zavřít

Cookies na stránkách Reflex

Používáme cookies pro podporu interaktivních funkcí, jako je přihlašování a hlasování. Také dovolujeme našim důvěryhodným mediálním partnerům analyzovat využívání našich stránek. Mějte povoleny cookies, aby jste mohli využívat všechny možnosti našeho webu. Prohlížením našich stránek s povolenými cookies, souhlasíte s jejich použitím.

Základní škola Hradec Králové,
tř. SNP 694

Školská rada

 • umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a ostatním osobám podílet se na správě školy
 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • schvaluje školní řád
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • projednává návrh rozpočtu, vyjadřuje se k rozboru hospodaření
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce

 

 

Členové: 

 

Mgr. Matěj Ondřej Havel, Ph.D. - zástupce Statutárního města Hradce Králové

Tereza Čtvrtečková - zástupce Statutárního města Hradce Králové                 

Mgr. Petr Strnad - zástupce nezletilých žáků

Mariana Jermanová - zástupce nezletilých žáků

Mgr. Simona Skopalová - zástupce pedagogických pracovníků školy

Mgr. Věra Fridrichová - zástupce pedagogických pracovníků školy

Protokol o výsledku voleb do Školské rady z 17.6.2021 


 

 

Zápis ze schůze Školské rady při Základní škole v Hradci Králové na Třídě SNP 694

 

Datum konání: 8. 4. 2024

Místo konání: ZŠ SNP Hradec Králové

Členové ŠR:

Za zřizovatele: ing. Kateřina Snopková, Mgr. Matěj Ondřej Havel, Ph.D.

Za vedení školy: Mgr. Šárka Sýkorová

Za rodiče: Mariana Jermanová, Mgr. Petr Strnad

Za pedagogické pracovníky: Mgr. Simona Skopalová, Mgr. Věra Fridrichová

 

Program jednání:

 1. Financování školy, informace o hospodaření, seznámení s rozpočtem-stabilizace zaměstnanců ve ŠJ, problém s obsazením pracovních pozic úklidu.
 2. Plánované změny ve ŠVP vedeném v INSPISu - redukce učiva dějepisu v 7. ročníku (oblast dějin cizích států) ve prospěch výuky informatiky.
 3. Seznámení se změnami ve školním řádu s odůvodněním - v průběhu vyučování nesmí nahrávat žák ani prostřednictvím dítěte zákonný zástupce,

- žák, který byl vyloučen ze ŠD z důvodu nebezpečného chování vůči ostatním, nesmí navštěvovat ani ŠD v knihovně.

 1. Doučování probíhá v režimu NPO, FO, později pouze v NPO.
 2. Zapojení do projektů Erasmus+, Erasmus KA, Šablony AMOS, I-KAP, UNESCO
 3. Stanovení kritérií pro výběr žáků k výjezdům do zahraničí ve spolupráci se Žákovským parlamentem při ZŠ SNP.
 4. Realizace nového vchodu do jídelny pro cizí strávníky z důvodu posílení bezpečnosti školy.
 5. Seznámení s plánovanou přístavbou tělocvičny a rekonstrukcí budovy se šatnami.
 6. Spolupráce s dalšími institucemi - např. se Spolkem školy v oblasti sobotní lyžařské školy, v dofinancování rodilého lektora pro 2. cizí jazyk, ve zbudování dětského hřiště pro ŠD apod.
 7. Plánovaná instalace umělého kluziště mezi pavilóny 1. a 2. stupně.
 8. Přípravy oslav 60. výročí otevření školy.

Termín dalšího zasedání ŠR při ZŠ SNP v Hradci Králové se uskuteční po volbách 14. 10. 2024 v 15.00 hodin.

                                                                                                     Zapsala Věra Fridrichová

_________________________________________________________________________ 

                                                                                                  

Zápis ze schůze Školské rady při Základní škole v Hradci Králové na Třídě SNP 694

 

Datum konání: 2. 10. 2023

Místo konání: ZŠ SNP Hradec Králové

Členové ŠR:

Za zřizovatele: Bc. Alica Kynčlová, Mgr. Matěj Ondřej Havel, Ph.D.

Za vedení školy: Mgr. Šárka Sýkorová

Za rodiče: Mariana Jermanová, Mgr. Petr Strnad

Za pedagogické pracovníky: Mgr. Simona Skopalová, Mgr. Věra Fridrichová

 

Program jednání:

 1. Přivítání přítomných členů Školské rady při ZŠ SNP v Hradci Králové.
 2. Schválení výroční zprávy, která byla s předstihem zaslána v elektronické podobě.
 3. Informace o změnách v ŠVP v souvislosti se zavedením vyučovacího předmětu informatika.
 4. Shrnutí změn ve školním a klasifikačním řádu školy, které byly průběžně schvalovány členy ŠR elektronicky v průběhu roku.
 5. Seznámení s výsledkovou sestavou jednotné přijímací zkoušky a se závěry inspekční zprávy v předchozím školním roce.
 6. Informace o výuce a způsobu vzdělávání 31 ukrajinských žáků.
 7. Zapojení školy do tradičních projektů – Erasmus (učitelé a žáci), Šablony III, Šablony JAK. Informace o prozatímním ukončení IKAP.
 8. Seznámení s provedenými a probíhajícími opravami a rekonstrukcemi (střecha venkovní učebny, pískoviště, kabinet, sborovna apod.)
 9. Diskuse - informace Mgr. Matěje Havla, Ph.D. o probíhající přípravě změn v přijímacím řízení na střední školy.
 • informace Bc. Alice Kynčlové o předkládaném návrhu zastupitelstvu zařadit do hlavní činnosti i sportovní a kulturní akce většího rozsahu.
 1. Termín dalšího zasedání ŠR při ZŠ SNP v Hradci Králové je 4. 2024 v 15.00 hodin.

 

                                                  

                                                                                                   Zapsala: Věra Fridrichová


Zápis ze schůze Školské rady při Základní škole v Hradci Králové na Třídě SNP 694

Datum konání: 17. 4. 2023

Místo konání: ZŠ SNP Hradec Králové

Členové ŠR:

Za zřizovatele: Čtvrtečková Tereza – omluvena nepřítomnost ze zdravotních důvodů

                           Mgr. Matěj Ondřej Havel, Ph.D. – nepřítomen

Za vedení školy: Mgr. Šárka Sýkorová

Za rodiče: Mariana Jermanová, Mgr. Petr Strnad

Za pedagogické pracovníky: Mgr. Simona Skopalová, Mgr. Věra Fridrichová

Program jednání:

 1. Přivítání přítomných členů Školské rady při ZŠ SNP v Hradci Králové ředitelkou školy,

 omluvení zástupců zřizovatele a seznámení s programem jednání.

 1. Informace ředitelky školy o plusovém výsledku hospodaření a o rozpočtu školy na další rok.
 2. Úprava ŠVP, vedeného v INSPISU - na základě jednoroční zkušenosti bude předmět informatika vzat z hodin českého jazyka místo vlastivědy. Založíme nepovinné předměty: Konverzace 2. cizího jazyka.

Členy školské rady byla úprava schválena.

 1. Návrh na doplnění školního řádu o zákaz žvýkání z důvodu nehygienického umisťování žvýkaček byl též jednoznačné schválen všemi přítomnými členy ŠR.
 2. Realizace doučování (NPO, FO, později jen NPO) probíhá dostatečně v 55 skupinách.
 3. Ředitelka školy podala informaci o zápisech do 1. tříd.

Od příštího školního roku budou otevřeny 3 první třídy.

 1. Sýkorová poskytla informaci k tradičně probíhajícím projektům – Erasmus+, Erasmus KA, Šablony AMOS, I-KAP, UNESCO a Kosmopolita.
 2. Po 1,5 roce zkušeností bylo pozitivně zhodnoceno zavedení elektronické žákovské knížky. K diskusi na provozní radu pedagogů školy je návrh ponechat ve 3. ročníku ještě ŽK v papírové formě.
 3. Seznámení s provozem školní družiny a vylepšeným programem Bell hop.
 4. Ředitelka školy podala informaci o realizované a plánované rekonstrukci školy (varna, přístavba, šatny...).
 5. Pochvala od vedení školy zazněla na příkladnou spolupráci se Spolkem školy v oblastech například akce Kalokagathia, lyžařské školy, kroužků, rodilých mluvčích, příspěvků na nákup knih a cizojazyčných časopisů apod.
 6. Další termín schůze ŠR při ZŠ SNP je 10. 2023 od 15 hodin v ředitelně školy.

 

                                                   Zapsala: Věra Fridrichová


Zápis ze schůze Školské rady při Základní škole v Hradci Králové na Třídě SNP 694
Datum konání: 10. 10. 2022
Místo konání: ZŠ SNP Hradec Králové
Členové ŠR:
Za zřizovatele: Ing. Zbyněk Bárta – omluven z pracovních důvodů
Zástup: pracovnice OŠ
Bc. Karin Richterová
Za vedení školy: Mgr. Šárka Sýkorová
Za rodiče: Mariana Jermanová
Mgr. Petr Strnad – omluven ze zdravotních důvodů
Za pedagogické pracovníky: Mgr. Simona Skopalová
Mgr. Věra Fridrichová
Program jednání:
1. přivítání přítomných členů Školské rady při ZŠ SNP v Hradci Králové, omluvení
vedoucího odboru školství a představení zástupu za Ing. Bártu, omluvení Mgr.
Strnada a seznámení s programem jednání
2. odsouhlasení návrhu jednacího řádu v navržené podobě
3. schválení výroční zprávy školy, která byla předem zaslána k prostudování
v elektronické podobě
4. shrnutí změn ŠVP v souvislosti se zavedením informatiky, s poskytováním vzdělávání
českého jazyka ukrajinským žákům a zařazení Wellbeing week pro 6. roč.
5. shrnutí změn ve školním a klasifikačním řádu, které byly postupně schvalovány
elektronicky členy ŠR v průběhu roku
6. seznámení s výsledkem výsledkové sestavy jednotné přijímací zkoušky a inspekční
činnosti v předchozím školním roce
7. informace o výuce, počtu a způsobu vzdělávání ukrajinských žáků
8. informace o zapojení školy do tradičních projektů-Erasmus, Šablony III, Šablony JAK, I-
KAP
9. seznámení s uskutečněnými a probíhajícími opravami a rekonstrukcemi
10. diskuse-informovat rodiče žáků prostřednictvím Bakaláře o zákazu stání automobilů
na stezce pro cyklisty v ulici Blahoslavova a o neparkování před šedivými vraty a na
místě označeném jako stání pro autobus a v jeho blízkosti zejména v době odjezdů a
příjezdů žáků na a ze školních akcí, dále informovat dohlížející službu Městské policie

HK o nepřevádění žáků přes přechod ale o zajištění dohledu a vedení žáků
ke správnému přecházení
11. stanovení následujícího termínu zasedání rady na 17.4. 2023 v 15 hodin
zapsala: Věra Fridrichová

Zápis ze schůze Školské rady při Základní škole v Hradci Králové na Třídě SNP 694

Datum konání: 19. 10. 2021

Místo konání: ZŠ SNP Hradec Králové

Přítomní členové ŠR:

Za zřizovatele: Ing. Zbyněk Bárta

                           Bc. Karin Richterová

Za vedení školy: Mgr. Šárka Sýkorová

Za rodiče: Mariana Jermanová

                   Mgr. Petr Strnad

Za pedagogické pracovníky: Mgr. Simona Skopalová

                                                  Mgr. Věra Fridrichová

Program jednání:

 1. přivítání přítomných členů Školské rady při ZŠ SNP v Hradci Králové, představení nových členů a seznámení s programem jednání
 2. odsouhlasení návrhu jednacího řádu v navržené podobě
 3. volba předsedkyně ŠR paní Mariany Jermanové, zvolena všemi hlasy
 4. seznámení s výroční zprávou školy, schválena bez připomínek
 5. informace o připravované redukci výstupů v souvislosti s distanční výukou do konce října
 6. upozornění na formální změny ve školním a klasifikačním řádu, přijaty bez námitek
 7. představení analýzy výsledků Národního testování 6. tříd 2020–21 a inspekční činnosti
 8. informace o projektech realizovaných, odsunutých vlivem pandemie a připravovaných (výjezd žáků do Polska) – Erasmus, Šablony III, I-KAP, IROP
 9. ohlášení bezpečnostního auditu zaměřeného na bezpečnost žáků a zaměstnanců
 10. seznámení s rekonstrukcemi uskutečněnými (3. třídy v pavilonu 1. stupně) a plánovanými (rekonstrukce školní vývařovny)
 11. diskuse – distanční výuka, příspěvek na bydlení pro začínající učitele, stravovací možnosti studentů SŠ v Hradci Králové apod.
 12. stanovení následujícího termínu zasedání rady na 21. 2. 2022 v 15 hodin

                                                                    

                                                                  zapsala: Věra Fridrichová

 

 

Zápis z jednání Školské rady při Základní škole, Hradec Králové, tř.SNP 694

 

Z důvodu mimořádných opatření byla zrušena schůzka Školské rady při ZŠ SNP, která se dle plánu měla konat 30.3. 2021. Materiály k projednání a schválení byly zaslány ředitelkou školy všem členům rady elektronicky. 

 

Účastníci: 

 

za zřizovatele:                            Mgr. Eva Pozníková

                                                   Bc. Karin Richterová

za vedení školy:                         Mgr. Šárka Sýkorová                    

za rodiče:                                   Mgr. Petr Strnad

                                                  Pavlína Kloboučníková

za pedagogické pracovníky:      Mgr. Iveta Bartošová

                                                   Mgr. Věra Fridrichová

                                                   

 • Financováním školy – (výsledek hospodaření, rozpočet školy obdobný jako v loňském roce,
 • Nový  ŠVP, vedený v INSPISu po kompletní revizi
 • Zápisy do 1. tříd – elektronicky, 3 třídy po 26 žácích, předpokládáme větší zájem než kapacitní možnosti školy, pravděpodobná nutnost losování
 • Příprava nového webu – bude zprovozněn po zápisu, vyhovuje současným standardům
 • Inkluze - realizace prostřednictvím školní psycholožky (nově financována podpůrným opatřením), výchovných poradkyň a 10 asistentek
 • Výzva 22 – Šablony II 2021-2020 – realizovány s nižší dotací o takřka 1 milion oproti předchozím
 • Projekty Erasmus+ KA 1 - pozastaveny a realizace přesunuta na období možného vycestování
 • Příprava elektronické ŽK – probíhá sjednocování kritérií
 • Proběhlo pilotní testování systému Bell hop pro školní družinu – úspěšně, do provozu půjde, jakmile se vrátí 1. stupeň do školy.
 • Vrácení poplatků za ŠD a kroužky bude probíhat v červnu, jakmile bude jasné, kolik se neuskutečnilo – tolik se vrátí.

 

Usnesení:

Předseda a členové rady se seznámili se zaslanými dokumenty a jednomyslně schválili novou verzi ŠVP a revidovaného ŠVP školní družiny. 

 

Další jednání je navrženo na úterý 19.10.2021 od 15:00.

 

                                                                            Zapsala:   Věra Fridrichová