Zavřít

Cookies na stránkách Reflex

Používáme cookies pro podporu interaktivních funkcí, jako je přihlašování a hlasování. Také dovolujeme našim důvěryhodným mediálním partnerům analyzovat využívání našich stránek. Mějte povoleny cookies, aby jste mohli využívat všechny možnosti našeho webu. Prohlížením našich stránek s povolenými cookies, souhlasíte s jejich použitím.

Základní škola Hradec Králové,
tř. SNP 694

Školská rada

 • umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a ostatním osobám podílet se na správě školy
 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • schvaluje školní řád
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • projednává návrh rozpočtu, vyjadřuje se k rozboru hospodaření
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce

 

 

Členové: 

 

Ing. Zbyněk Bárta - zástupce Statutárního města Hradce Králové

Bc. Karin Richterová - zástupce Statutárního města Hradce Králové                 

Mgr. Petr Strnad - zástupce nezletilých žáků

Mariana Jermanová - zástupce nezletilých žáků

Mgr. Simona Skopalová - zástupce pedagogických pracovníků školy

Mgr. Věra Fridrichová - zástupce pedagogických pracovníků školy

Protokol o výsledku voleb do Školské rady z 17.6.2021 


 

 

 

Zápis ze schůze Školské rady při Základní škole v Hradci Králové na Třídě SNP 694

Datum konání: 19. 10. 2021

Místo konání: ZŠ SNP Hradec Králové

Přítomní členové ŠR:

Za zřizovatele: Ing. Zbyněk Bárta

                           Bc. Karin Richterová

Za vedení školy: Mgr. Šárka Sýkorová

Za rodiče: Mariana Jermanová

                   Mgr. Petr Strnad

Za pedagogické pracovníky: Mgr. Simona Skopalová

                                                  Mgr. Věra Fridrichová

Program jednání:

 1. přivítání přítomných členů Školské rady při ZŠ SNP v Hradci Králové, představení nových členů a seznámení s programem jednání
 2. odsouhlasení návrhu jednacího řádu v navržené podobě
 3. volba předsedkyně ŠR paní Mariany Jermanové, zvolena všemi hlasy
 4. seznámení s výroční zprávou školy, schválena bez připomínek
 5. informace o připravované redukci výstupů v souvislosti s distanční výukou do konce října
 6. upozornění na formální změny ve školním a klasifikačním řádu, přijaty bez námitek
 7. představení analýzy výsledků Národního testování 6. tříd 2020–21 a inspekční činnosti
 8. informace o projektech realizovaných, odsunutých vlivem pandemie a připravovaných (výjezd žáků do Polska) – Erasmus, Šablony III, I-KAP, IROP
 9. ohlášení bezpečnostního auditu zaměřeného na bezpečnost žáků a zaměstnanců
 10. seznámení s rekonstrukcemi uskutečněnými (3. třídy v pavilonu 1. stupně) a plánovanými (rekonstrukce školní vývařovny)
 11. diskuse – distanční výuka, příspěvek na bydlení pro začínající učitele, stravovací možnosti studentů SŠ v Hradci Králové apod.
 12. stanovení následujícího termínu zasedání rady na 21. 2. 2022 v 15 hodin

                                                                    

                                                                  zapsala: Věra Fridrichová

 

 

Zápis z jednání Školské rady při Základní škole, Hradec Králové, tř.SNP 694

 

Z důvodu mimořádných opatření byla zrušena schůzka Školské rady při ZŠ SNP, která se dle plánu měla konat 30.3. 2021. Materiály k projednání a schválení byly zaslány ředitelkou školy všem členům rady elektronicky. 

 

Účastníci: 

 

za zřizovatele:                            Mgr. Eva Pozníková

                                                   Bc. Karin Richterová

za vedení školy:                         Mgr. Šárka Sýkorová                    

za rodiče:                                   Mgr. Petr Strnad

                                                  Pavlína Kloboučníková

za pedagogické pracovníky:      Mgr. Iveta Bartošová

                                                   Mgr. Věra Fridrichová

                                                   

 • Financováním školy – (výsledek hospodaření, rozpočet školy obdobný jako v loňském roce,
 • Nový  ŠVP, vedený v INSPISu po kompletní revizi
 • Zápisy do 1. tříd – elektronicky, 3 třídy po 26 žácích, předpokládáme větší zájem než kapacitní možnosti školy, pravděpodobná nutnost losování
 • Příprava nového webu – bude zprovozněn po zápisu, vyhovuje současným standardům
 • Inkluze - realizace prostřednictvím školní psycholožky (nově financována podpůrným opatřením), výchovných poradkyň a 10 asistentek
 • Výzva 22 – Šablony II 2021-2020 – realizovány s nižší dotací o takřka 1 milion oproti předchozím
 • Projekty Erasmus+ KA 1 - pozastaveny a realizace přesunuta na období možného vycestování
 • Příprava elektronické ŽK – probíhá sjednocování kritérií
 • Proběhlo pilotní testování systému Bell hop pro školní družinu – úspěšně, do provozu půjde, jakmile se vrátí 1. stupeň do školy.
 • Vrácení poplatků za ŠD a kroužky bude probíhat v červnu, jakmile bude jasné, kolik se neuskutečnilo – tolik se vrátí.

 

Usnesení:

Předseda a členové rady se seznámili se zaslanými dokumenty a jednomyslně schválili novou verzi ŠVP a revidovaného ŠVP školní družiny. 

 

Další jednání je navrženo na úterý 19.10.2021 od 15:00.

 

                                                                            Zapsala:   Věra Fridrichová