Zápis do prvních tříd pro školní rok 2020/2021

(podle směrnice 1.VII Zápis do prvních tříd 2020/2021)
 

V souladu s  mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s  onemocněním COVID-19 a v souladu s opatřením MŠMT k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 se mění organizace a průběh zápisu k povinné školní docházce.

 

1) Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. V letošním roce bude organizován bez přítomnosti dětí i rodičů ve škole, pouze elektronicky. O vaše podpisy na příslušné dokumenty vás požádáme dodatečně, e-mailem, telefonicky.

 

2) Elektronický zápis bude probíhat od 1. 4. do 30. 4. 2020. Na webových stránkách školy naleznete od 1.4.2020 formulář elektronické přihlášky se žádostí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání. Tento formulář bude následně automaticky předán škole.

Adresa odkazu pro elektronický zápis:

https://sirs.cz/1-5.htm

 

3) Zákonní zástupci, kteří nemají možnost využít elektronickou formu zápisu, se dostaví do školy bez dítěte v pátek 17. 4. od 16 – 18 hodin, v sobotu 18. 4.  od 9 – 11 hodin. K zápisu předloží občanský průkaz, rodný list, očkovací průkaz a průkaz zdravotní pojišťovny dítěte, doklad o trvalém pobytu (podnájemní smlouvu, pokud se liší od trvalého bydliště). To platí pro zákonné zástupce, kteří přijdou osobně své dítě zapsat 17. – 18. 4., ostatní předloží příslušné dokumenty při podpisu žádosti o přijetí.

 

4) Zápis se týká dětí narozených od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a dětí s odkladem školní docházky z loňského roku.

 

5) Zákonní zástupci žáků, kteří budou žádat o odklad, musí škole dodat bezodkladně souhlasné doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogického centra) a dětského lékaře nebo klinického psychologa.

V případě, že zákonný zástupce žádá o udělení odkladu, vyplní si elektronicky Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a v Zápisové kartě u položky Žádost o odklad zvolí možnost žádá letos odklad školní docházky.

Případný předčasný nástup dítěte do 1. třídy (dítě nedosáhne do 1. září věku 6 let) budeme řešit individuálně telefonicky.

Výsledky zápisu budou zveřejněny na webových stránkách a úřední desce školy 30. 5. 2020.

 

Případné dotazy týkající se zápisu prosíme na e-mail: peskova@edu-zssnp.cz, sykorova@edu-zssnp.cz nebo na telefon: 495 541 388

 

Kritéria pro přijímání  žáků do 1. tříd základní školy pro školní rok 2020/2021

 

  1. Přednostně budou přijaty děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu základní školy, stanoveném obecně závaznou vyhláškou statutárního města Hradec Králové č.1/2020, stanovení školských obvodů, ve znění pozdějších novel.

Školský obvod základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Hradec Králové, třída SNP 694, tvoří ulice: Bieblova, Blahoslavova, Brandlova, Bratří Štefanů, Březová, Divecká, Gagarinova (od ulice Severní a Myslivečkova po třídu SNP), Holečkova, Javorová, Ječná, Jižní, K Dehetníku, Ke Kopaninám, Ke Stavu, Kladská, Kociánovice, Krátká, Kubelíkova, Librantická, Lipová, Luční, Manželů Zemánkových, Markovická (od ulice Myslivečkova po ulici Krátká), Mokrá, Myslbekova, Myslivečkova, Na Letné, Na Mlejnku, Na Ohradě, Na Sadech, Obecní, Orebská, Orličan, Parlament, Piletická (pouze čp. 96,113,178), Polní, Požární, Sládkova, Slavíčkova, Slezská (od ulice Jižní po ulici Uhelná), Svinarská, Stará Polní, Školní, Švabinského, Tichá, Topolová, Trávní, Třebechovická, třída SNP, U Háječku, U Jednoty, U Koše, U Plováren, U Trati, V Poli, Vavákova, Vrbová, Víta Nejedlého (od ulice Orlická po ulici Bratří Štefanů), Zahrádkářská osada Slatina, Za Školou, Zemědělská;

  1. Celkový počet tříd a žáků do prvních tříd je stanoven s ohledem na prostorové a technické zázemí školy, tedy 3 třídy s maximálním počtem žáků 87. V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě žáků dle §16 odst. 9, bude počet přijímaných žáků snížen v souladu s právními předpisy.

 

  1. V případě, že počet žádostí žáků s trvalým bydlištěm mimo školský obvod základní školy překračuje počet volných míst, kterými škola disponuje po přijetí žáků ze školského obvodu, provede škola výběr ostatních uchazečů takto:

a) přednostně budou přijati sourozenci žáků, kteří ve školním roce 2020/2021 pokračují v plnění školní docházky v základní škole, jejíž činnost organizace vykonává,

b) výběr ostatních uchazečů bude proveden losováním.