Vážení rodiče,

Podali jste žádost o přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání na naši školu. O přijetí rozhodne ředitel školy ve správním řízení. Rozhodnutí o přijetí Vám bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na vývěsce u vchodu do školy a na webových stránkách školy https://www.zssnp.cz/

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. 

V seznamu budou děti uvedeny pod registračními čísly, která jste od nás obdrželi při zápisu. O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

 

 

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2020-2021

proběhne v budově školy:
pátek 17.4.2020 14:00 - 18:00
sobota 18.4.2020 9:00 - 11:00
 
pro zjednodušení administrativy při vlastním zápisu, ve výše uvedených dnech, je Vám k dispozici od 1.4.2020 formulář elektronické přihlášky, kde jednoduše vyplníte požadované údaje a formulář bude automaticky předán škole. 
Pro vlastní vstup do elektronického formuláře použijte následující odkaz:
(odkaz aktivujte kliknutím na něj nebo si ho zkopírujte a vložte do adresního řádku webového prohlížeče)
 
ZÁPIS se týká dětí narozených v období  od 1.9.2013 do 31.8.2014.
 
 

Kritéria pro přijetí na ZŠ:

 
  1. přednostně budou přijaty děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu základní školy, stanoveném obecně závaznou vyhláškou statutárního města Hradec Králové č.1/2018, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 4/2018.
  2. celkový počet tříd a žáků do prvních tříd je stanoven s ohledem na prostorové a technické zázemí školy, tedy 3 třídy s maximálním počtem žáků 87,
  3. v případě, že počet žádostí žáků s trvalým bydlištěm mimo školský obvod základní školy překračuje počet volných míst, kterými škola disponuje po přijetí žáků ze školského obvodu, provede škola výběr ostatních uchazečů takto:

a) přednostně budou přijati sourozenci žáků, kteří ve školním roce 2020/2021 pokračují v plnění školní docházky v naší základní škole,

b) výběr ostatních uchazečů bude proveden losováním.

 

POPIS PROCESU ZÁPISU VE TŘÍDÁCH

 
Zápis bude probíhat formou krátkého rozhovoru s rodiči a s dítětem. 
Každého budoucího školáka čeká plnění hravých úkolů, za které jako odměnu dostane malý dárek.
 
 

Žádost o odklad povinné školní docházky lze podat ve dnech  ZÁPISU, nejpozději  však do 30.4.2020 ředitelce školy - více najde ZDE.

TERMÍN TŘÍDNÍ SCHŮZKY:                              bude upřesněn      

(Jiná písemná pozvánka již nebude!)

--------------------------------------------------------------------------------------

Informace o škole pro rodiče budoucích žáků prvních tříd              

Vážení rodiče,

naše škola se tradičně zaměřuje na výuku cizím jazykům. Nabízíme výuku angličtiny v 1. a 2. ročníku v rozsahu 2 hodin týdně (4x 20 minut), od 3. třídy pak výuku po 3 hodinách týdně, ale v těchto ročnících jsme zahájili výuku nového předmětu SnaP, který je částečně vyučován v angličtině. Jedná se o integraci obsahu jiného předmětu do angličtiny.

Od 6. ročníku se  angličtina vyučuje 4x týdně, jednu hodinu vede rodilý mluvčí. Také zařazujeme výuku druhého cizího jazyka (němčina, francouzština, ruština nebo španělština) v rozsahu 3 vyučovací hodiny týdně.

Systém povinné jazykové výuky je uveden v následující tabulce. Ve všech ročnících dále posilujeme výuku jazyků různými kroužky:

 

 

angličtina

SNaP

2.cizí jazyk

1. - 2. ročník

2

 

 

3. - 5. ročník

1

 

6 -  9. ročník

4

 

3 (8. ročník 2)

 

Naše škola nabízí pro mladší žáky i řadu mimoškolních aktivit. Pro první ročník je to např. kroužek aerobiku, keramiky, hry na flétnu, výtvarný a dramatický kroužek, sborový zpěv, sportovní kroužky. Hlásit dítě můžete na začátku školního roku.

Pro žáky 1. – 3. třídy je od 6,30 do 17 hodin otevřena školní družina. Za družinu vybíráme poplatek stanovený magistrátem města (200 Kč/měsíc). Závazný zápis proběhne první školní den v září 2020.

 

 

 

 

Děkujeme za zájem projevený o naši školu a těšíme se na budoucí spolupráci.

---------------------------------------------------------------------------------------------------