Zpráva ve formátu PDF

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA

 

školní rok 2018/2019

 

1. Základní údaje o škole

1.1 škola

 

název školy

Základní škola, Hradec Králové, Tř. SNP 694

adresa školy

Třída SNP 694, 500 03 Hradec Králové

právní forma

příspěvková organizace

IČO

62692755

identifikátor školy

600088871

vedení školy

ředitelka:

Mgr. Šárka Sýkorová

zástupci ředitelky:

Mgr. Vladimír Bartoš – zástupce pro 2. st.

Mgr. Kateřina Pešková – zástupce pro 1. st.

kontakt

tel.: 495 541 388, 774829088

fax: 495 408 767

e-mail: sykorova@edu-zssnp.cz

www.zssnp.cz

 

1.2 zřizovatel

 

název zřizovatele

Statutární město Hradec Králové

adresa zřizovatele

Československé armády 408

502 00 Hradec Králové

kontakt

tel.:         495 707 111

fax:         495 707 100

e-mail     posta@mmhk.cz

 

 

 

1.3 místo poskytovaného vzdělávání 

kapacita

Mateřská škola

-

Základní škola

770

   

1.4 místo poskytovaných služeb

 

Školní družina

300

Školní jídelna MŠ

-

Školní jídelna ZŠ

1 200

 

Součást školy

Počet tříd/ oddělení

Počet dětí/ žáků

Počet dětí/žáků na třídu

Mateřská škola

-

-

-

1. stupeň ZŠ

16

412

25,75

2. stupeň ZŠ

11

274

24,909

Školní družina

9

247

30

Školní jídelna MŠ

x

 

x

Školní jídelna ZŠ

x

 

x

 

1.5 Charakteristika školy

 

Školní budovu tvoří 4 propojené pavilony, travnaté plochy mezi jednotlivými pavilony slouží jako odpočinkové plochy využívané například o velké přestávce ke konzumaci svačiny. Škola má svou školní zahradu se školním pozemkem, na kterou navazuje školní hřiště s umělým povrchem, které bylo zbudováno v rámci akce „Otevřené školní hřiště“ a je v době mimo školní vyučování využíváno veřejností. Škola má pouze jednu velkou zrekonstruovanou tělocvičnu, která se pro využití pro dvě třídy předěluje mobilní dělící stěnou na 2 prostory. Na školní zahradě je k dispozici 1 venkovní krytá učebna a 1 nekrytá venkovní učebna, které se využívají nejen k výuce předmětu pracovní činnosti, ale i k pobytu dětí ze školní družiny a v teplých dnech i k výuce dalších předmětů. Velmi se osvědčují při různých projektových dnech. Ve škole je školní dílna, která je využívána k výuce praktických činností na 2. stupni. Všechny třídy na 1. stupni mají svou vlastní učebnu. Na 2. stupni existuje sice systém kmenových tříd, ale žáci často dochází do odborných pracoven (odborné pracovny: přírodopis a chemie, fyzika, výtvarná výchova, dílny, školní kuchyňka, počítačová učebna, multimediální učebny) či jiných tříd. Na základě dlouhodobých zkušeností preferujeme tento systém – přispívá ke zkvalitnění výuky, protože umožňuje učitelům lépe využívat všechny pomůcky a techniku, kterou ve škole máme. Školní družina má prostory ve vlastním pavilonu (nad školní jídelnou) a v pavilonu prvního stupně, kde využívá několik kmenových tříd a chodby - herny. Tyto prostory jsou vybaveny pro tento účel – skříňky na hry a další materiály, vhodný nábytek a další vybavení. Školní družina často využívá i upravené venkovní dětské hřiště mezi pavilony školní jídelny a tělocvičnou a školní oplocené hřiště.

 

Veškerý žákovský nábytek vyhovuje hygienickým požadavkům a je pravidelně podle potřeby obměňován a přesouván podle věku dětí v jednotlivých třídách.  Učební pomůcky jsou pravidelně obměňovány a doplňovány podle aktuálních požadavků a potřeb a s ohledem na množství finančních prostředků. Hračky a další materiál potřebný pro dobré fungování ŠD je nakupován každý rok a jsou pro to využívány zejména prostředky, které platí rodiče žáků, kteří ŠD navštěvují. Sportovní náčiní se doplňuje podle potřeby.

 

Všechny používané učebnice mají doložku MŠMT ČR. Učitelé využívají i další doplňkové učební texty a materiály k výuce dle potřeby. 

 

Ve škole jsou i dvě kompletně vybavené počítačové učebny – jedna v pavilonu 2. stupně, druhá menší v pavilonu 1. stupně. Dalších odborné učebny (dílny, fyziky a chemie a přírodopisu), které byly rekonstruovány  rámci projektu “modernizace odborných učeben“ se efektivně využívají.  Ve škole je interaktivními tabulemi vybaveno 25 učeben v dalších 12 jsou instalovány dataprojektory  s promítací plochou či velkoplošné zobrazovací panely. Všichni učitelé jazyků mají k dispozici potřebnou audiotechniku a videotechniku, několik tříd je vybaveno moderní audiovizuální technikou, ostatní vyučující cizích jazyků mají k dispozici jednak interaktivní tabule, ale i přenosné DVD přehrávače. 

 

Ve školním roce 2018/2019 jsme kompletně opravili 3 třídy a jeden kabinet na prvním stupni. Opravy se realizovaly v následujícím rozsahu: výmalba, nátěry zárubní, oprava elektroinstalací, obklady, podlahy, sádrokartonové prvky, vodoinstalace. Dále jsme vymalovali a opravili chodbu spojující pavilony 1. a 2. stupně.

 

Škola je tradičně zaměřena na výuku cizích jazyků, matematiku a tělesnou výchovu. Krom anglického jazyka, se kterým se žáci setkávají od 1. ročníku 4 krát týdně, od 3. ročníku v rámci integrovaného předmětu SNaP a výuky s rodilým mluvčím v malých skupinách, vybírají si od 6. ročníku 2. cizí jazyk. Alternativní předmět tělesná  výchova - počítače se dosud nepodařilo otevřít, v rámci volitelných předmětů převládá ze strany rodičů a žáků zájem o jazykovou výuku.

Výuka matematiky je posílena jednak snahou vyučovat v menších skupinách, intenzivním zapojováním dětí do soutěží a pořádáním motivačních projektových dnů v rámci školy (například  “Počítej v pohybu”). 

Tělesná výchova je krom tradiční výuky a lyžařských kurzů v 7. ročníku posílena díky spolupráci se Spolkem školy o zájmové kroužky, které ve škole probíhají v odpoledních hodinách, nabídkou zimní lyžařské školy a projektovými dny (Sportovní den, “Počítej v pohybu”).

Z matematiky, českého jazyka a cizích jazyků probíhají od školního roku 2018-2019 zkoušky v uzlových bodech, které umožní dlouhodobé sledování výsledků vzdělávání v klíčových oblastech.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 Údaje o školské radě

Datum zahájení činnosti 

1.1.2015

Počet členů školské rady 

6

Kontakt

Předsedkyně: paní Pavlína Kloboučníková

e-mail: pavlianna@seznam.cz, od 10.4. 2018 Mgr. Petr Strnad, Strnad.Petr@tiscali.cz

 

 

1.8 Údaje o spolku rodičů při škole

Registrace

u Českého statistického úřadu ode dne 3.12.1991, IČ 421 97 741

Zaměření

koordinace a sjednocování výchovného působení rodiny, školy a dalších výchovných institucí, účinná a dobrovolná pomoc škole při plnění jejího poslání

Kontakt

pavel.marek@bleskove-preklady.cz 

 

 

 

 

2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy

 

 

2.1 Přehled oborů základního vzdělávání

 

 

Kód

Obor vzdělání

 

Poznámky

Zařazené třídy

79-01-C/01

Základní škola

 

RVP

28

 

2.2 Vzdělávací programy

Vzdělávací program

Zařazené třídy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (viz Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 31504/2004-22)

28

 

 

 

 

3. Přehled pracovníků školy

 

3.1 Základní údaje o pracovnících školy (rámcový popis personálního zabezpečí činnosti)

Počet pracovníků celkem

85

Počet učitelů ZŠ

44

Počet kvalifikovaných učitelů ZŠ

44

Počet asistentů ped.

8

Počet vychovatelů ŠD

9

Počet správních zaměstnanců ZŠ

11

Počet zaměstnanců ŠJ

11

Personální podpora - Základní škola, Hradec Králové, tř. SNP 694 (Šablony II)

4

Počet kvalifikovaných zaměstnanců celkem

84

 

 

 

4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol

 

4.1 Zápis k povinné školní docházce

 

počet prvních tříd

počet dětí přijatých do prvních tříd

z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu)

počet odkladů pro  školní rok 2019/20

       

4

102

19

12

 

4.2 Výsledky přijímacího řízení

 

a) na víceletá gymnázia přijato: 

 

z pátého ročníku

ze sedmého ročníku

gymnázia zřizovaná krajem

0

7

soukromá gymnázia

0

3

církevní gymnázia

           4

0

gymnázia celkem

4

10

 

b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých  ročníků přijato: 

 

gymnázia

obchodní

akademie

zdravotní školy

průmyslové

školy

ostatní střední školy

střední odb.učiliště 

celkem

 

14

6

14

11

7

4

56

 

c) na soukromé školy přijato:

 

gymnázia

obchodní

akademie

zdravotní školy

průmyslové

školy

ostatní střední školy

střední odb.učiliště 

celkem

1

1

0

0

8

0

10

 

d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato:

 

z devátých ročníků

z nižších ročníků

0

0

celkem

celkem

0

0

 

e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku

 

Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy

 

V devátém ročníku

 

V nižším ročníku

 

Celkem                                             66

                                                       

     0

 

 

 

 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

 

5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků

Přehled o prospěchu

1. stupeň

Třída

Počet žáků

Prospělo

Prospělo s vyzn.

Neprospělo

Žáci s dostatečnou

Nehodnoceno

I.A

25

0

25

0

0

0

I.B

23

1

22

0

0

0

I.C

26

0

26

0

0

0

II.A

25

0

25

0

0

0

II.B

27

0

27

0

0

0

II.C

27

1

26

0

1

0

III.A

26

3

23

0

0

0

III.B

24

0

24

0

0

0

III.C

24

2

22

0

0

0

III.D

25

1

24

0

0

0

IV.A

27

2

25

0

0

0

IV.B

28

4

24

0

0

0

IV.C

28

9

19

0

0

0

V.A

27

4

23

0

0

0

V.B

25

12

13

0

1

0

V.C

25

8

17

0

0

0

Celkem

412

47

365

0

2

0

2. stupeň

Třída

Počet žáků

Prospělo

Prospělo s vyzn.

Neprospělo

Počet žáků s dostatečnou

Nehodnoceno

VI.A 

28

16

12

0

5

0

VI.B 

30

12

18

0

5

0

VI.C 

23

10

13

0

2

0

VII.A 

21

11

10

0

1

0

VII.B 

19

11

8

0

2

0

VII.C 

28

18

10

0

4

0

VIII.A 

30

21

19

0

7

0

VIII.B 

29

13

16

0

2

0

IX.A 

21

11

9

0

2

1

IX.B 

24

14

10

0

7

0

IX.C

21

15

16

0

6

0

Celkem

274

152

141

0

43

1

 

Celkový přehled

 

Počet žáků

Prospělo s vyznamenáním

Neprospělo

Počet žáků s dostatečnou

Nehodnoceno

1. stupeň

412

365

0

2

0

2. stupeň

274

141

0

43

1

Celkem

686

506

0

45

1 

 

Přehled o chování

1. stupeň      

Třída

Počet žáků

Pochvaly = TU

Pochvaly = ŘŠ

Napomenutí

Důtky TU

Důtky ŘŠ

2

I.A

25

11

0

0

0

0

0

I.B

23

10

0

0

0

0

0

I.C

26

16

0

0

0

0

0

II.A

25

17

0

0

0

0

0

II.B

27

14

0

0

0

0

0

II.C

27

20

0

0

0

0

0

III.A

26

14

0

6

0

0

0

III.B

24

9

0

0

0

0

0

III.C

24

18

0

1

0

0

0

III.D

25

13

0

5

0

0

0

IV.A

27

6

0

1

0

0

0

IV.B

28

11

0

2

0

0

0

IV.C

28

12

0

2

0

0

0

V.A

27

24

0

0

0

0

0

V.B

25

4

0

1

1

0

0

V.C

25

16

0

1

2

0

0

Celkem

412

215

0

19

3

0

0

 

2. stupeň

Třída

Počet žáků

Pochvala TU

Pochvala ŘŠ

NTU

Důtka TU

Důtka ŘŠ

2. stupeň

3. stupeň

VI.A 

28

7

0

4

0

0

0

0

VI.B 

30

15

0

1

0

0

0

0

VI.C 

23

3

0

8

3

0

0

0

VII.A 

21

3

0

4

0

0

0

0

VII.B 

19

8

0

3

2

0

0

0

VII.C 

28

13

0

4

2

0

0

0

VIII.A 

30

10

0

10

7

0

2

0

VIII.B 

29

20

0

0

0

0

0

0

IX.A 

21

8

0

0

0

7

3

0

IX.B 

24

12

0

1

0

0

1

0

IX.C

21

7

0

3

3

5

4

0

Celkem

274

106

0

38

17

12

10

0


 

Celkový přehled:

 

Počet žáků

Pochvala TU

Pochvala ŘŠ

NTU

Důtka

TU

Důtka

ŘŠ

2. stupeň

3. stupeň

1. stupeň

412

215

0

19

3

0

0

0

2. stupeň

274

106

0

38

17

12

10

0

Celkem

686

321

0

57

20

12

10

0

 

5.2 Údaje o zameškaných hodinách

 

 

Počet omluvených hodin

Počet omluvených hodin na žáka

Počet neomluvených hodin

Počet neomluvených hodin na žáka

1. stupeň

14471

34,620

0

0

2. stupeň

15678

56,804

73

0,264

Celkem

30149

43,442

73

0,105

 

5.3 Údaje o žácích s podpůrnými opatřeními:

 

Druh postižení :

Počet žáků

Sluchové postižení

 

Zrakové postižení

 

S vadami řeči

3

Tělesné postižení

 

S kombinací postižení

 

Autismus

1

S vývojovými poruchami chování

18

S vývojovými poruchami učení

42


 

5.4 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů

Ve školním roce 2018/2019 v rámci prevence sociálně patologických jevů byly realizovány tři preventivní programy ve spolupráci se společností Prostor Pro 6.A, 6.B, 6.C – jednodenní adaptační program. Dále byly realizovány preventivní programy: “Hrou proti AIDS” pro 8. ročník, Vzpoura úrazům - program pro celý II. stupeň organizovaný VZP, Kosmopolita - program zaměřený proti rasismu a xenofobii pro 5. - 9. ročník, zprostředkovaný FF UHK a obdobně tematicky zaměřený program pro všechny žáky školy, program “Na vlnách přátelství”. Policie ČR připravila pro žáky 4. - 6. ročníku “Pomněnkový den” zaměřený na děti ohrožené ztracením. V pátých třídách se uskutečnil na konci školního roku adaptační program. Děti též podpořily spolupráci se seniory  z odlehčovacího centra v HK projektem pořádaným Nadačním fondem TESCO - “Sto důvodů k úsměvu”. V 6. ročnících proběhl preventivní program zaměřený na podporu vztahů v kolektivu, komunikaci a kooperaci, který poskytovala PPP KHK.  Jako součást prevence sociálně-patologických jevů organizoval Spolek ZŠ SNP a škola následující činnosti:

 

Seznam kroužků pro žáky školy 2018 – 2019:

 

 1. Zábavná angličtina
 2. Zábavná němčina
 3. Zábavná španělština
 4. Zábavná ruština
 5. Florbal mladší žáci
 6. English Speaking Club pro 1.- 4. ročník
 7. Konverzace s rodilým mluvčím pro 5.-9. ročník 
 8. Flétna pro 1. a 2. ročník
 9. Zábavná matematika  pro 4. ročník
 10. Práce na počítači 
 11. Aj - příprava ke zkouškám v 5. ročníku
 12. Sportovní hry pro 1.- 3. ročník
 13. Míčové hry pro 1. stupeň
 14. Kondiční počítání pro 6.- 9. ročník
 15. Matematika pro pokročilé,  6. – 9. ročník
 16. Příprava ke zkouškám M pro 9. ročník  
 17. Příprava ke zkouškám Čj pro 9. ročník  
 18. Keramika pro 1. stupeň 800 Kč 
 19. Aerobic  a zumba 1. - 3. ročník
 20. Německá konverzace pro 7. - 9.  ročník
 21. Francouzská konverzace pro 7. - 9. ročník
 22. Angličtina pro 8. ročník: mluvení a poslechy  
 23. Hravé malování pro 1.-5. ročník
 24. Kin-ball pro 1. st.
 25. Basketbal a volejbal pro 3. – 9. ročník
 26. Plavání Vlnka pro 1. st. 1500 Kč/pololetí
 27. Florbal a fotbal (zima/léto) pro 5.- 9. třídu
 28. Atletika pro 4. a 5. ročník
 29. Španělština pro 6.- 9. ročník
 30. Hejného matematika
 31. Improvizační divadlo - dramatický kroužek

 

Kroužky poskytované externími agenturami:

 

 „Věda nás baví“ – pro žáky 4. – 6. ročníku

Plavání

Šachy

 

Pro sourozence našich žáků a další zájemce jsme nabídli kurz pro předškoláky – 2 skupiny.

 

6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků  (DVPP) a ostatních pracovníků školy

 

Ve školním roce 2018/19 1 vyučující pokračovala ve studiu učitelství pro základní školy – 2. stupeň, anglický jazyk a literatura, francouzský jazyk a literatura. 1 vyučující studovala dvouleté studium pro výchovné poradce a 2 pedagožky studium pro koordinátory ŠVP.

Ve školním roce 2018/2019 se pedagogičtí pracovníci zúčastnili následujících akcí DVPP: 

 

29.8.

Matematika Hejného metodou

4

Mrázek, Seidlová, Vernerová

29.8.2018

BOZP

 

všichni

30.8.2018

Strategie šikany

5

všichni

1.-14.7.2018

Bi-component course GB

2 týdny

Pešková, Kovaříková

22.9. 2018

G - činnostně pro 4.-5.r.

4 hodiny

Schejbalová

15. 10. 2018

Netradiční a zážitkové hry v TV

4

Seidlová Lada, Krempa Ondřej

18.10. 2018

Teaching English - upper primary

3

Kaiserová

26.11. 2018

Netradiční a zážitkové hry v TV 2

4

Seidlová Lada, Krempa Ondřej

23.11. 2018

Let´s motivate -geographic

4

Kovaříková, Váňová, Truhlářová

23 -26.7. 2018

Kresba

40 hodin

Kozáková

13.11. 2018

Školní system. konstalace

4

Kozáková

20 -21.9. 2018

Učit se spolu

20

Kozáková

9.1., 11.2. 2019

Učit se spolu

8 +8

Kozáková

srpen 2018

Matematika Hejného metodou

5 dní

Mrázek, Seidlová, Vernerová

23.1., 30.1.2019

Jak vést rozhovor s rodičem.

8

Kmochová

září 2018

Vyučování a hodnocení žáků v rámci společného vzdělávání

8

Bartošová

13.11.,12.2.,9.4.,11.6.,17.9.,12.11.

Kariérní poradenství

48

Bartošová

18.2.

Výpomůcky- tvořivá výuka

3

Fridrichová

20. 2.

školení fyzioterapie náměty do TV

2

Fridrichová

18.2.

Netradiční pomůcky v hod.- VÝPOMŮCKY

4

Kozáková

20.2.2019

Školení fyzioterapie náměty do TV

2

Maroušková

20.2. 2019

Školení fyzioterapie náměty do TV

2

Orendáčová

20.2. 2019

Školení fyzioterapie náměty do TV

2

Pešková, Podalová, Marková, Rosendorfová, Sahulková, Kmochová, Sundermannová, Sýkorová

5.3.

Školení - správní řízení - zápis do ZŠ

4

Pešková, Sýkorová

20.3.

Školení - zápis do ZŠ

4

Pešková

6.3 a 20. 3.

Činnostní učení v matematice

8

Schejbalová

21.3.

Manipulace a komunikace ve škole

8

Milotinská, Morcová

3.4.

Pravidla silničního provozu pro učitele dopravní výchovy 1. stupně

4,5

Fridrichová

12.-13.3.,22.-23.3.,5.-6.4.

Zdravotník zotavovacích akcí

40

Beneš, Dohnalová, Kaiserová

říjen - únor

Studium pro výchovné poradce

96 h

Eibová

26-28.4.

Výtvarný výchova tvořivě

18 hod.

Kozáková

26. 4.

Škola v pohybu

6 h

Vaňková

7.5.

Excel-školení 2019

3h

všichni ped. pracovníci

23.5.2019

Seminář Enjoy the Journey - Oxford Profes. Development

4h

Krajinová

22.28.7.

LAL school of English

20h

Pešková

22.-28.7.

Lal school of English

20h

Sýkorová

20. 5. 2019

Netradiční pomůcky v hod. M a ČJ

4 h

Bubnová

29. 8. 2019

Šikana 2

 

Fridrichová

29.-30. 8.

Těloolomouc

2 dny

Marková, Krempa, Seidlová

19.-22.8.

Letní škola NJ

24 hodin

Kaiserová, Skopalová

19.08.

Zábavné pokusy do hodin chemie

5h

Mrázek

 

Poskytovatelé školení z řad pedagogů a tvorba materiálů a dokumentů

Metodické semináře DVPP

3 vyučující 

Kurzy Aj pro veřejnost 

3 vyučující 

 

7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

 

      7.1 Praxe studentů PedF UHK

Škola má stále certifikát Fakultní školy Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové a i nadále poskytovala kvalitní vedení souvislé i průběžné pedagogické praxe studentů PedF UHK. 

 

       7.2 Charitativní činnost

Pokračuje spolupráce s Dětským domovem v Sedloňově  - děti z DD se účastní spolu s žáky naší školy hudebních a divadelních vystoupení. Jednotlivé třídy kupují vánoční dárky pro děti z DD (děti z DD jsou pravidelnými hosty Mikulášského dopoledne, kde proběhne setkání dětí a předání dárků). Tradičně je organizována sbírka pro DDÚ v HK.

 

       7.3 Mikulášské odpoledne, Dny otevřených dveří

Mikulášské odpoledne s programem, které připravili učitelé a žáci školy, se uskutečnilo dne 6.12. 2018 . 

 

Den otevřených dveří nabídl tradičně „Dílničky pro budoucí prvňáčky“. Byl určen předškolákům a jejich rodičům.

 

       

        7.4 LVVZ, školy v přírodě, zahraniční zájezdy

Všechny tři sedmé třídy absolvovaly lyžařský výcvik a 8 tříd prvního stupně vyjelo na týdenní školy v přírodě. Vybraní žáci 2. stupně se zúčastnili zájezdu do Německa, Francie a Švýcarska.

 

        7.5 Školní akademie

Dne 27. 6. 2019 se uskutečnila tradiční školní akademie. Na dopoledním setkání v kině Centrál jsme se rozloučili s žáky 9. tříd i se žáky nižších ročníků, kteří odcházejí na víceletá gymnázia. Žáci tří devátých tříd organizovali rozloučení s rodiči a učiteli v odpoledních hodinách odděleně týž den na školním hřišti. Odměnili jsme také nejlepší žáky za vzornou reprezentaci školy a udělili ohodnocení KALOKAGATHIA.

 

        7.6 Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém kraji

 

Žáci i učitelé 2. stupně se již 6. rokem zapojili do projektu přírodovědné, environmentální a technické výchovy, pořádané Střední zdravotnickou školou v Hradci Králové  pro žáky základních škol. Během školního roku většina tříd postupně navštívila odborné laboratoře této školy nebo se naši žáci  vydali s výzkumným přírodovědným vybavením přímo do terénu. Aktivita byla po dohodě koncipována tak, že Střední zdravotnická škola vytvářela aktivity pro žáky 6. až 9. tříd dle témat výuky. Současně došlo oproti předchozím letům k rozšíření aktivit na poli tzv. BADATELSKÝCH AKTIVIT, kde se tentokrát podpora zaměřuje nejen na žáky, ale tentokrát i na pedagogy přírodovědných předmětů naší školy. 


 

Zapojení školy do projektů:

 

PROJEKT

ZDROJ

VÝŠE DOTACE

POČET ZAPOJENÝCH ŽÁKŮ/PEDAGOGŮ

Čeština pro cizince EU

MŠMT

45 200 Kč (rok 2018)

2/4

Cizinci třetí země

 

 

70 300 Kč (rok 2018)

3/11

 

Podpora vzdělávání cizinců ve školách

 

178 800 Kč (rok 2019)

6/16

Erasmus+ Ka1

EU

21 217 eur

0/10

Personální podpora - Základní škola, Hradec Králové, tř. SNP 694 (Šablony II)

MŠMT

2 528 306 Kč

700/50

 

7.1 Údaje o výsledcích inspekční činnosti

 

Ve dnech 7. a 8. ledna 2019 proběhlo na škole inspekční tematické šetření zaměřené na výuku anglického jazyka. Neformální zpětná vazba inspektorek byla pozitivní. 

 

9. Základní údaje o hospodaření školy

 

Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2018:

 

a) příjmy

2018

 

1. celkové příjmy

48.022.315

 

2. dotace

 41.499.632

 

3. příjmy z doplňkové činnosti,

744.299

 

4. ostatní příjmy;

5.778.384

 

 

b) výdaje

 

 

1. investiční výdaje celkem,

186.484

 

2. neinvestiční výdaje celkem a z toho

 47.924.037

 

- náklady na platy pracovníků školy,

25.329.899

 

- ostatní osobní náklady,

256.439

 

- zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění,

8.409.082

 

- výdaje na učebnice, učební texty a učební pomůcky,

 419.536

 

- stipendia,

0

 

- ostatní provozní náklady;

13.509.081

 

 

 

 

Zpracovala:                                                    Mgr. Šárka Sýkorová, ředitelka školy

Dne:                                                               30. 9. 2019


 

Výroční zpráva školy byla schválena Školskou radou dne 1. 10. 2019