Zpráva ve formátu PDF

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA

 

školní rok 2017/2018

 

 

1. Základní údaje o škole

1.1 škola

 

název školy

Základní škola, Hradec Králové, Tř. SNP 694

adresa školy

Třída SNP 694, 500 03 Hradec Králové

právní forma

příspěvková organizace

IČO

62692755

identifikátor školy

600088871

vedení školy

ředitelka:

Mgr. Šárka Sýkorová

zástupci ředitelky:

Mgr. Vladimír Bartoš – zástupce pro 2. st.

PaedDr. Zdeňka Hartingerová, od 1.8. 2018 Mgr. Kateřina Pešková – zástupce pro 1. st.

kontakt

tel.: 495 541 388, 774829088

fax: 495 408 767

e-mail: sykorova@edu-zssnp.cz

www.zssnp.cz

 

 

1.2 zřizovatel

 

název zřizovatele

Statutární město Hradec Králové

adresa zřizovatele

Československé armády 408

502 00 Hradec Králové

kontakt

tel.:         495 707 111

fax:         495 707 100

e-mail     posta@mmhk.cz

 

1.3 místo poskytovaného vzdělávání

kapacita

Mateřská škola

-

Základní škola

770

 

 

1.4 místo poskytovaných služeb

 

Školní družina

300

Školní jídelna MŠ

-

Školní jídelna ZŠ

1 200

 

1.5 základní údaje o součástech školy

Součást školy

Počet tříd/ oddělení

Počet dětí/ žáků

Počet dětí/žáků na třídu

Počet žáků na pedagoga

Mateřská škola

-

-

-

-

1. stupeň ZŠ

16

418

26,125

16,72

2. stupeň ZŠ

11

266

24,18

12,1

Školní družina

8

239

30

30

Školní jídelna MŠ

x

 

x

x

Školní jídelna ZŠ

x

 

x

x

Komentář:

Je obtížné stanovit přesný počet žáků na pedagoga, protože do průměrného počtu žáků na pedagoga se nepromítá fakt, že někteří učitelé vyučují na obou stupních. Na 2. stupni má na počet žáků na pedagoga vliv rozšířená výuka cizích jazyků, protože každá třída s počtem žáků nad 24 je na všechny hodiny cizích jazyků dělena na dvě skupiny. Navíc 4 vyučující na 1. stupni a 2 vyučující na 2. stupni měli jen částečný úvazek a další 3 s částečným úvazkem vyučovali jak na 1.stupni, tak na 2.stupni. Totéž lze prohlásit i pro počet vychovatelů ve školní družině, kde 6 pedagogů pracovalo na plný úvazek a 2 na úvazek částečný.

 

1.6 materiálně-technické podmínky školy

 

Školní budovu tvoří 4 propojené pavilony, travnaté plochy mezi jednotlivými pavilóny slouží jako odpočinkové plochy využívané například o velké přestávce ke konzumaci svačiny. Škola má svou školní zahradu se školním pozemkem, na kterou navazuje školní hřiště s umělým povrchem, které bylo zbudováno v rámci akce „Otevřené školní hřiště“ a je v době mimo školní vyučování využíváno veřejností. Škola má pouze jednu velkou zrekonstruovanou tělocvičnu, která se pro využití pro dvě třídy předěluje mobilní dělicí stěnou na 2 prostory. Na školní zahradě je k dispozici 1 venkovní krytá učebna a 1 nekrytá venkovní učebna, které se využívají nejen k výuce předmětu pracovní činnosti, ale i k pobytu dětí ze školní družiny a v teplých dnech i k výuce dalších předmětů. Velmi se osvědčily při různých projektových dnech. Ve škole je školní dílna, která je využívána k výuce praktických činností na 2. stupni. Všechny třídy na 1. stupni mají svou vlastní učebnu. Na 2. stupni existuje sice systém kmenových tříd, ale žáci často docházejí do odborných či poloodborných pracoven (odborné pracovny: přírodopis a chemie, fyzika, výtvarná výchova, dílny, školní kuchyňka, počítačová učebna, multimediální učebny). Na základě dlouhodobých zkušeností preferujeme tento systém – přispívá ke zkvalitnění výuky, protože umožňuje učitelům lépe využívat všechny pomůcky a techniku, kterou ve škole máme. Školní družina má prostory ve vlastním pavilonu (nad školní jídelnou) a v pavilonu prvního stupně, kde využívá několik kmenových tříd a chodby - herny. Tyto prostory jsou vybaveny pro tento účel – skříňky na hry a další materiály, vhodný nábytek a další vybavení. Školní družina často využívá i upravené venkovní dětské hřiště mezi pavilóny školní jídelny a tělocvičnou.

 

Veškerý žákovský nábytek vyhovuje hygienickým požadavkům a je pravidelně podle potřeby obměňován. Učební pomůcky jsou pravidelně obměňovány a doplňovány podle aktuálních požadavků a potřeb a s ohledem na množství finančních prostředků. Hračky a další materiál potřebný pro dobré fungování ŠD je nakupován každý rok a jsou pro to využívány zejména prostředky, které platí rodiče žáků, kteří ŠD navštěvují. Sportovní náčiní se doplňuje podle potřeby.

 

Všechny používané učebnice mají doložku MŠMT ČR. Učitelé využívají i další doplňkové učební texty a materiály k výuce dle potřeby.

 

Ve škole jsou i dvě kompletně vybavené počítačové učebny – jedna v pavilónu 2. stupně, druhá menší v pavilónu 1. stupně. Během července a srpna prošly vedle dalších odborných učeben (dílny, fyziky a chemie a přírodopisu) rozsáhlou rekonstrukcí v rámci projektu “modernizace odborných učeben“. Ve škole je interaktivními tabulemi vybaveno 17 učeben v dalších 15 jsou instalovány dataprojektory  s promítací plochou či velkoplošné zobrazovací panely. Všichni učitelé jazyků mají k dispozici potřebnou audiotechniku a videotechniku, několik tříd je vybaveno moderní audiovizuální technikou, ostatní vyučující cizích jazyků mají k dispozici jednak interaktivní tabule, ale i přenosné DVD přehrávače.

 

Ve školním roce 2017/2018 jsme kompletně opravili také školní bufet a dvorek včetně krytého stání pro jízdní kola. Oprava bufetu se realizovala v následujícím rozsahu: výmalba, nátěry zárubní, oprava elektroinstalací, obklady, podlahy, sádrokartonové prvky, vodoinstalace.

 

1.7 Údaje o školské radě

Datum zahájení činnosti

1.1.2015

Počet členů školské rady

6

Kontakt

Předsedkyně: paní Pavlína Kloboučníková

e-mail: pavlianna@seznam.cz, od 10.4. 2018 Mgr. Petr Strnad, Strnad.Petr@tiscali.cz

 

1.8 Údaje o spolku rodičů při škole

Registrace

u Českého statistického úřadu ode dne 3.12.1991, IČ 421 97 741

Zaměření

koordinace a sjednocování výchovného působení rodiny, školy a dalších výchovných institucí, účinná a dobrovolná pomoc škole při plnění jejího poslání

Kontakt

kuk.sramek@seznam.cz

 

2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy

 

2.1 Přehled oborů základního vzdělávání

 

Kód

Obor vzdělání

 

Poznámky

 

Zařazené třídy

79-01-C/01

Základní škola

 

RVP

27

 

2.2 Vzdělávací programy

Vzdělávací program

Zařazené třídy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (viz Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 31504/2004-22)

27

 

3. Přehled pracovníků školy

 

3.1 Základní údaje o pracovnících školy

Počet pracovníků celkem

78

Počet učitelů ZŠ

42

Počet asistentů ped.

3

Počet vychovatelů ŠD

9

Počet správních zaměstnanců ZŠ

10

Počet zaměstnanců ŠJ

11

Počet zaměstnanců Šablony I (psycholog, školní asistent 2)

3

4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol

 

4.1 Zápis k povinné školní docházce

 

počet prvních tříd

počet dětí přijatých do prvních tříd

z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu)

počet odkladů pro  školní rok 2018/19

3

77

13

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Výsledky přijímacího řízení

 

a) na víceletá gymnázia přijato:

 

z pátého ročníku

ze sedmého ročníku

gymnázia zřizovaná krajem

0

16

soukromá gymnázia

0

4

církevní gymnázia

3

0

gymnázia celkem

3

20

 

b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých  ročníků přijato:

gymnázia

obchodní

akademie

zdravotní školy

průmyslové

školy

ostatní střední školy

střední odb.učiliště

celkem

 

15

2

4

11

5

0

37

 

c) na soukromé školy přijato:

gymnázia

obchodní

akademie

zdravotní školy

průmyslové

školy

ostatní střední školy

střední odb.učiliště

celkem

4

8

0

0

7

0

19

 

d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato:

z devátých ročníků

z nižších ročníků

0

0

celkem

celkem

0

0

e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku

Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy

v devátém ročníku

v nižším ročníku 

 

 

celkem                        56

0

 

 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

 

5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků

Přehled o prospěchu

1. stupeň

Třída

Počet žáků

Prospělo

Prospělo

s vyzn.

Neprospělo

Žáci s dostatečnou

Nehodnoceno

I.A

26

0

25

1

0

0

I.B

26

0

26

0

0

0

I.C

26

1

25

0

0

0

II.A

26

1

25

0

0

0

II.B

24

1

23

0

0

0

II.C

25

0

24

1

0

0

II.D

27

0

27

0

0

0

III.A

25

2

23

0

0

0

III.B

28

1

27

0

0

0

III.C

29

4

25

0

0

0

IV.A

26

1

25

0

0

0

IV.B

24

6

18

0

0

0

IV.C

25

4

21

0

0

0

V.A

26

5

20

1

1

0

V.B

29

10

18

0

0

1

V.C

28

3

25

0

0

0

Celkem

418

38

376

3

1

1

2. stupeň

Třída

Počet žáků

Prospělo

Prospělo s vyznam.

Neprospělo

Počet žáků s dostateč-nou

Nehodnoceno

VI.A

21

11

10

0

2

0

VI.B

19

5

14

0

1

0

VI.C

28

18

10

0

7

0

VII.A

27

10

17

0

0

0

VII.B

25

12

13

0

3

0

VII.C

27

11

16

0

3

0

VIII.A

19

8

11

0

6

0

VIII.B

24

11

13

0

6

0

VIII.C

20

13

17

0

2

0

IX.A

29

9

20

0

4

0

IX.B

27

14

13

0

7

0

Celkem

266

112

154

0

41

0

 

Celkový přehled

 

Počet žáků

Prospělo s vyznamenáním

Neprospělo

Počet žáků s dostatečnou

Nehodnoceno

1. stupeň

418

376

3

1

1

2. stupeň

266

154

0

41

0

Celkem

684

530

1

42

1

 

 

 

 

 

 

Přehled o chování

1. stupeň     

Třída

Počet žáků

Pochvaly = TU

Pochvaly = ŘŠ

Napomenutí

Důtky TU

Důtky ŘŠ

2

I.A

26

14

0

0

0

0

0

I.B

26

18

0

0

0

0

0

I.C

26

11

0

0

0

0

0

II.A

26

17

0

2

0

0

0

II.B

24

15

0

0

0

0

0

II.C

25

15

0

0

0

0

0

II.D

27

10

0

0

0

0

0

III.A

25

8

0

1

0

0

1

III.B

28

8

0

0

0

0

0

III.C

29

9

0

0

0

0

0

IV.A

26

21

0

1

1

0

0

IV.B

24

8

0

1

0

0

0

IV.C

25

20

0

4

2

0

0

V.A

26

12

0

2

1

0

0

V.B

29

12

0

4

0

0

0

V.C

28

17

0

0

0

0

0

Celkem

418

215

0

15

4

0

1

 

2. stupeň

Třída

Počet žáků

Pochvala TU

Pochvala ŘŠ

NTU

Důtka TU

Důtka ŘŠ

2. stupeň

3. stupeň

VI.A

21

11

0

5

0

0

0

0

VI.B

19

8

0

4

2

0

0

0

VI.C

28

9

0

4

0

0

1

0

VII.A

27

18

0

1

0

0

0

0

VII.B

25

19

0

7

0

0

0

0

VII.C

27

19

0

1

1

0

0

0

VIII.A

19

10

0

4

0

0

0

0

VIII.B

24

14

0

2

0

0

0

0

VIII.C

20

6

0

1

0

0

1

0

IX.A

29

16

0

3

0

0

0

0

IX.B

27

13

0

5

2

0

0

0

Celkem

266

143

0

37

5

0

2

0

 

 

 

 

Celkový přehled:

 

Počet žáků

Pochvala TU

Pochvala ŘŠ

NTU

Důtka

TU

Důtka

ŘŠ

2. stupeň

3. stupeň

1. stupeň

418

215

0

15

4

0

1

0

2. stupeň

266

143

0

37

5

0

2

0

Celkem

684

358

0

52

9

0

3

0

 

5.2 Údaje o zameškaných hodinách

 

 

Počet omluvených hodin

Počet omluvených hodin na žáka

Počet neomluvených hodin

Počet neomluvených hodin na žáka

1. stupeň

18849

44,666

7

0,017

2. stupeň

17368

64,806

12

0,045

Celkem

36217

52,488

19

0,028

 

 

5.3 Údaje o integrovaných žácích:

 

Druh postižení :

Počet žáků

Sluchové postižení

-

Zrakové postižení

-

S vadami řeči

-

Tělesné postižení

-

S kombinací postižení

-

Autismus

1

S vývojovými poruchami chování

12

S vývojovými poruchami učení

26

 

 

 

5.4 Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy

 

Podrobnosti o rozvrhu vyučování pro jednotlivé třídy jsou uvedeny ve Školním řádu a v Provozním řádu školy.

 

Děti většiny tříd 1. stupně strávily v průběhu roku týden na školách v přírodě a žáci všech tříd 7. ročníku se zúčastnili lyžařských kurzů.

 

Ve školním roce 2017/2018 v rámci prevence sociálně patologických jevů byly realizovány tři preventivní programy ve spolupráci se společností Prostor Pro (6.A, 6.B, 6.C – jednodenní adaptační program a následný dvoudenní kurz zaměřený na obnovu zdravého klima v kolektivu absolvovala třída 6.B. Dívky z 9. tříd prošly praktickým kurzem sebeobrany. V zimních měsících škola pořádala pro žáky 4. - 6. ročníků “Sobotní lyžařskou školu” na Šerlišském Mlýně.

9. ročník – se zapojil do projektu REVOLUTION TRAIN, týkající se drogové problematiky. Napříč 2. stupněm proběhl program pořádaný Hradeckým centrem sluchově postižených sloužící pro pochopení a soužití s lidmi s postižením.

Jako součást prevence sociálně-patologických jevů organizoval Spolek ZŠ SNP a škola následující činnosti:

 

Seznam kroužků pro žáky školy 2017 – 2018:

 

 1. Zábavná angličtina
 2. Zábavná němčina
 3. Zábavná španělština
 4. Zábavná ruština
 5. Florbal mladší žáci
 6. English Speaking Club pro 1.- 4. ročník
 7. Konverzace s rodilým mluvčím pro 5.-9. ročník
 8. Flétna pro 1. a 2. ročník
 9. Zábavná matematika  pro 4. ročník
 10. Práce na počítači
 11. Aj - příprava ke zkouškám v 5. ročníku
 12. Sportovní hry pro 1.- 3. ročník
 13. Míčové hry pro 1. stupeň
 14. Kondiční počítání pro 6.- 9. ročník
 15. Matematika pro pokročilé,  6. – 9. ročník
 16. Příprava ke zkouškám M pro 9. ročník 
 17. Příprava ke zkouškám Čj pro 9. ročník 
 18. Keramika pro 1. stupeň 800 Kč
 19. Aerobic  a zumba 1. - 3. ročník
 20. Německá konverzace pro 7. - 9.  ročník
 21. Francouzská konverzace pro 7. - 9. ročník
 22. Angličtina pro 8. ročník: mluvení a poslechy 
 23. Hravé malování pro 1.-5. ročník
 24. Kin-ball pro 1. st.
 25. Basketbal a volejbal pro 3. – 9. ročník
 26. Plavání Zéva pro 1. st. 1360 Kč/cyklus
 27. Plavání Vlnka pro 1. st. 1500 Kč/pololetí
 28. Florbal a fotbal (zima/léto) pro 5.- 9. třídu
 29. Atletika pro 4. a 5. ročník
 30. Španělština pro 6.- 9. ročník
 31. Hejného matematika
 32. Improvizační divadlo - dramatický kroužek

 

Nepovinné předměty:                                

zdravotní tělesná výchova (1. st.)                

sborový zpěv (1. st.)

 

Výuka pro nadané děti – rodilý mluvčí

 

Během prosince, ledna a února na naší škole s podporou Spolku rodičů vyučovali 2 rodilí mluvčí (manželé z Kanady) anglickou konverzaci v malých skupinkách. Výuky se účastnily nadané děti a další žáci, kteří projevili o tuto výuku zájem.

 

Kroužky poskytované externími agenturami:

 

 „Věda nás baví“ – pro žáky 4. – 6. ročníku

Plavání

Šachy

 

 

Pro sourozence našich žáků a další zájemce jsme nabídli kurz pro předškoláky – 2 skupiny.

 

 

6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků  (DVPP) a ostatních pracovníků školy

 

Ve školním roce 2017/18 1 vyučující pokračovala ve studiu učitelství pro základní školy – 2. stupeň, anglický jazyk a literatura, francouzský jazyk a literatura. 1 vyučující studovala dvouleté studium pro výchovné poradce a 2 pedagožky studium pro koordinátory ŠVP.

Ve školním roce 2017/2018 se pedagogičtí pracovníci zúčastnili následujících akcí DVPP:

 

 

1.9.2017

BOZP – doškolení: mimoškolní akce a dohled nad žáky

4 h

všichni

19.9.2017

WOWEnglish!

2 h

Podalová, Marková, Stuchlíková, Váňová

8.-9.9. 2017

Networking Meeting Graz (projekt CEFRLT)

2 dny

Karásková

24.-25. 9. 2017

Setkání škol UNESCO

12 h

Hartingerová, Kozáková

26.9.2017

Oxford - 5 minute activities

2h

Kovaříková, Váňová, Truhlářová

27.9.2017

Metodické komentáře ke standardům v CJ

3 h

Karásková, Sýkorová

3.10.2017

Akutní a záludné stavy v naší škole (zdravotní)

2 h

všichni

5.,6.10. 2017

Mezinárodní jazyková konference v Praze

 

Pešková, Váňová, Dohnalová

25. 10. - 28. 10. 2017

Zdravotník zotavovacích akcí

40 h

Vernerová

16.11.2017

Plán pedagogické podpory

8 h

Eibová

24.11. 2017

Tvořivá geometrie pro ZŠ

6

Fridrichová, Kozáková

2.12.2017

Reálie německy mluvících zemí v činnostech a prožitkově

5 h

Šimáková

5.12.2017

Školení CLIL

2 h

Gofrojová

6.12.2017

Základní školení pro vedoucí a koordinátory programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu

8 h

Havelková, Kozáková, Bartošová

8.1. 2018

Internet ve výuce angličtiny

8

Krajinová

29.1. 2018

Matematika - Hejný školení

4

Fridrichová

29.1. 2018

Matematika - Hejný školení

4

Maroušková

29.1. 2018

Matematika - Hejný školení

4

Orendáčová

29.1. 2018

Matematika - Hejný školení

4

Schejbalová

29.1. 2018

Matematika - Hejného metoda

4

Kratochvílová, Mrázek, Vernerová, Seidlová

29.1. 2018

Seminář Matematika Hejného

4

Eibová, Pultrová

29.1. 2018

Semináš Matematika Hejného

4

Rosendorfová

14.2.,15.2.,16.2.

Školení - Specifické vývojové poruchy učení a chování

32

Rosendorfová

12.3., 26.3.

Aktivity v hodinách ČJ

8

Schejbalová

23.-25.3. 2018

Mezinárodní seminář eTwinning

 

Dohnalová

7.4.2018

Metodický seminář eTwinning pro pokročilé

7

Kaiserová, Dohnalová

11.4.2018

Čtenářská gramotnost jako vzdělávací cíl pro každého žáka - metody a formy - 1. část

3 h

Fridrichová

11.4.2018

Kulatý stůl - setkání učitelů NJ - UHK, Hueber

3 h

Šimáková, Kaiserová

11.4. 2018

Čtenářská gramotnost - metody a formy

3 H

Rosendorfová

11.4.2018

Rozvoj čtenářské gramotnosti dětí na ZŠ

3 h

Eibová, Marková

11.4.2018

Čtenářská gramotnost - metody a formy

3h

Bubnová, Jelinková, Kmochová Sündermannová

11.4.2018

Čtenářská gramotnost - metody a formy

3h

Maroušková, Podalová, Pešková

11.4.2018

Čtenářská gramotnost - metody a formy

3h

Orendáčová

11.4.2018

Čtenářská gramotnost - metody a formy

3h

Gofrojová

11.4.2018

Čtenářská gramotnost -metody a formy

3h

Kozáková

12.4.2018

Konference aj INSPIRATION DAY 3 Jihlava

8h

Váňová, Marková, Kovaříková

19.4.2018

Zacházení s chemickými látkami a směsmi ve školách

8

Krajinová

28.4.2018

Kouzelná hra se slovy aneb Jak se učit slovní zásobu

4h

Kaiserová

28.4.2018

Konference s National Geographic

4hod

Váňová, Kovaříková, Truhlářová

11.5.2018

Čtenářská gramotnost jako vzdělávací cíl pro každého žáka- metody a formy-2.část

2h

Fridrichová

11.5.2018

Čtenářská gramotnost - metody a formy -2.část

2h

Rosendorfová, Sündermannová

11.5.2018

Rozvoj čtenářské gramotnosti dětí na ZŠ

2h

Eibová,Kmochová, Jelinková, Bubnová

22.5.2018

Žák s potřebou podpůrných opatření na běžné ZŠ

6h

Eibová, Vaňková

29.5.2018

Metodické setkání VP

8

Eibová

18.6.2018

Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů.

2

Krajinová

10. - 14. 7. 2018

Letní škola Hejného metody výuky matematiky Ledeč nad Sázavou

42h

Marková, Sahulková

15. - 27.7.2018

Standard General English

40

Krempa, Sahulková

14.8.2018

Enabling students to become autonomous learners of vocabulary

1

Kaiserová

26.10.,27.10.,2.1.,3.1. 2018

Výtvarná výchova tvořivě na ZŠ

28 h

Kozáková

31.7. - 3.8. 2018

Výtvarná výchova tvořivě na ZŠ

32 h

Kozáková

6. 8. -10. 8. 2018

Hejného metoda - letní škola

32

Vernerová, Mrázek, Seidlová

22. 3., 10. 4., 26. 4., 16. 5., 7. 6. 2018

Mentorský kurz pro pokročilé

40 hod.

Bubnová

7.11.,22.11.,12.12,11.1.,7.2. 2017/18

Kurz pro mentory

40 h

Eibová, Kozáková, Sýkorová

leden 18 - leden 2019

Koordinátor ŠVP

 

Jelinková, Marková

leden-květen 18

Studium pro VP

35

Eibová

říjen-prosinec 17

Studium pro výchovné poradce

35

Eibová

září- leden

Logopedický asistent- primární log. prevence ve školství

62

Sahulková, Sündermannová

 

Integrovaný žák na ZŠ a SŠ

4 h

Schejbalová, Vaňková

únor - červen

Funkční studium pro ředitele škol

 

Pešková

 

 

 

Poskytovatelé školení z řad pedagogů a tvorba materiálů a dokumentů

Metodické semináře DVPP

3 vyučující

Kurzy Aj pro veřejnost

2 vyučující

 

 

7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

 

 

 1. Praxe studentů PedF UHK

Škola má stále certifikát Fakultní školy Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové a i nadále poskytovala kvalitní vedení souvislé i průběžné pedagogické praxe studentů PedF UHK.

 

 1. Charitativní činnost

Škola je i nadále zapojena do charitativního programu Adopce na dálku a finančně podporuje další indickou dívku Rajeshuwari Duggatti. Pokračuje i spolupráce s Dětským domovem v Sedloňově  - děti z DD se účastní spolu s žáky naší školy divadelních představení a jednotlivé třídy kupují vánoční dárky pro děti z DD (děti z DD jsou pravidelnými hosty Mikulášského odpoledne). Tradičně proběhla sbírka pro DDÚ v HK.

 1. Mikulášské odpoledne, Dny otevřených dveří

Mikulášské odpoledne s programem, které připravili učitelé a žáci školy, se uskutečnilo dne 7. 12. 2017.

 

Den otevřených dveří nabídl tradičně „Dílničky pro budoucí prvňáčky“. Byl určen předškolákům a jejich rodičům.

 

 1. LVVZ, školy v přírodě, zahraniční zájezdy

Všechny tři sedmé třídy absolvovaly lyžařský výcvik a 7 tříd prvního stupně vyjelo na týdenní školy v přírodě. Vybraní žáci 2. stupně se zúčastnili zájezdu do Velké Británie. 1 třída 4. ročníku vyjela na 10 dní na školu v přírodě na Ukrajinu.

 1. Školní Akademie

Dne 28. 6. 2018 se uskutečnila další tradiční školní akademie. Na dopoledním setkání v kině Central jsme se rozloučili s žáky 9. tříd i se žáky nižších ročníků, kteří odcházejí na víceletá gymnázia. Žáci dvou devátých tříd organizovali rozloučení s rodiči a učiteli v odpoledních hodinách odděleně týž den na školním hřišti. Odměnili jsme také nejlepší žáky za vzornou reprezentaci školy a udělili ohodnocení kalokagathia.

 

 1. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém kraji

 

Žáci 2. stupně se již 4. rokem zapojili do projektu přírodovědné, environmentální a technické výchovy, pořádané Střední zdravotnickou školou  v Hradci Králové  pro žáky základních škol. Během školního roku všechny třídy postupně navštívily odborné laboratoře této školy nebo se vydaly s výzkumným přírodovědným vybavením přímo do terénu. Aktivita byla po dohodě koncipována tak, že Střední zdravotnická škola vytvářela aktivity pro žáky 6. až 9. tříd dle témat výuky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapojení školy do projektů:

 

V

ZDROJ

VÝŠE DOTACE

POČET ZAPOJENÝCH ŽÁKŮ/PEDAGOGŮ

Čeština pro cizince EÚ

Cizinci třetí země

MŠMT

45 200 Kč

70 300 Kč

2/4

3/11

Erasmus+ Ka1

EU

21 217 eur

0/10

Erasmus+ KA2

EU

26 190 eur

300/21

Výzva 22

MŠMT

162 6751 Kč

680/35

 

 

 

 

 

7.2 Úspěchy žáků školy v soutěžích

 

 

Liga škol v orientačním běhu - 1.kolo

okresní -3. místo

Anežka Netuková (5.A)

Liga škol v orientačním běhu - 2. kolo

okresní -3. místo

Anežka Netuková (5.A)

Liga škol v orientačním běhu - 2. kolo

okresní -2. místo

Julie Sýkorová (2.D)

Liga škol v orientačním běhu - 3. kolo

okresní -2. místo

Julie Sýkorová (2.D)

Basketbal

okresní - 1. místo

Tereza Bastlová (9.B), Dorota Folbergerová (9.B), Klára Hamáčková (9.B), Tereza Duchoňová (9.A), Natálie Hošáková (9.A), Alice Konštacká (8.A), Tereza Pavlátová (8.B), Tereza Štěpánová (8.B), Nela Jelínková (7.A), Stella Vodvárková (6.B), Veronika Šebestová (5.C)

Basketbal

krajské - 2. místo

Tereza Bastlová (9.B), Dorota Folbergerová (9.B), Tereza Duchoňová (9.A), Natálie Hošáková (9.A), Alice Konštacká (8.A), Tereza Pavlátová (8.B), Tereza Štěpánová (8.B), Nela Jelínková (7.A), Stella Vodvárková (6.B), Veronika Šebestová (5.C)

OVOV

okresní - 2. místo

Tereza Bastlová 9.B

OVOV

okresní - 3. místo

Dorota Folbergerová 9.B

Liga škol v orientačním běhu - 3.kolo

okresní - 3. místo

Anežka Netuková (5.A)

Liga škol v orientačním běhu - 3.kolo

okresní - 2. místo

Julie Sýkorová (2.D)

Pohár rozhlasu - atletika

okresní - 3.místo běh 800m

Tereza Pavlátová (8.B)

Pohár rozhlasu - atletika

okresní - 3.místo běh 60m

Sára Slavíčková (8.B)

Pohár rozhlasu - atletika

okresní - 3.místo běh 60m

Justýna Zahradníková (7.A)

Pohár rozhlasu - atletika

okresní - 2.místo štafeta 4x60m

Justýna Zahradníková (7.A), Sára Slavíčková (8.B), Tereza Pavlátová (8.B), Valerie Macurová (7.A)

Pohár rozhlasu - atletika

okresní - 3. místo skok daleký

Adrian Tuček 9.A

Pohár rozhlasu - atletika

okresní - 1. místo skok daleký

Hradilová Žofie (7.A)

Pohár rozhlasu - atletika

okresní - 2. místo skok daleký

Křepelová Anna (6.A)

Pohár rozhlasu - atletika

okresní - 2. místo hod míčkem

Zahradníčková Nela (7.A)

Pohár rozhlasu - atletika

okresní - 1. místo štafeta dívky 4x60m

Luňáková Viktorie (7.C), Jelínková Nela (7.A, Zahradníčková Nela (7.A), Hradilová Žofie (7.A)

Pohár rozhlasu - atletika

okresní - 1. místo skok vysoký

Jan Pek (7.B)

Pohár rozhlasu - atletika

okresní - 2. místo hod míčkem

Filip Hejtmánek (7.A)

Hradecké sportovní hry - atletika

2. místo běh 150m

Eliška Stracená (7.C)

Hradecké sportovní hry - atletika

2. místo skok vysoký

Viktorie Luňáková (7.C)

Hradecké sportovní hry - atletika

2. místo běh 150 m

Lukáš Hronovský (7.B)

Hradecké sportovní hry - atletika

3. místo skok vysoký

Natálie Hošáková (9.A)

Hradecké sportovní hry - atletika

3. místo družstvo mladších žákyň

A. Faltová (7.C), E. Stracená (7.C), V. Macurová (7.A), V. Luňáková (7.C), J. Zahradníková (7.A), N. Zahradníčková (7.A), N. Soukupová (7.C)

Hradecké sportovní hry - plavání

1. místo 50m znak mladší žáci

Daniel Gracík (7.B)

Hradecké sportovní hry - plavání

1. místo 50 m volný způsob mladší žáci

Daniel Gracík (7.B)

Hradecké sportovní hry - plavání

3. místo 50 m prsa starší žákyně

Kateřina Pitrmanová (8.B)

Hradecké sportovní hry - plavání

3. místo štafeta 4x 50m volný způsob

Petr Kodrle (8.B), Matěj Pařízek (6.B), Adrian Tuček (9.A), Daniel Gracik (7.B)

Hradecké sportovní hry - plavání

3. místo družstva v celkovém hodnocení škol

Kristýna Kubejová (5.A), Karolina Turchyn (5.A), Jana Petrovická (7.B), Kateřina Pitrmanová (8.B), Tereza Štěpánová (8.B), Lucie Čápová (8.C), Petr Kodrle (8.B), Matěj Pařízek (6.B), Adrian Tuček (9.A), Daniel Gracik (7.B), Jakub Doležal (7.A)

Dětský triatlon

2. místo kat. 1. třídy

Veronika Dusová (1.A)

Dětský triatlon

1. místo kat. 1. třídy

Vojtěch Šinták (1.C)

Dětský triatlon

2. místo kat. 2. třídy

Matěj Dus (2.A)

Dětský triatlon

2. místo kat. 2. třídy

Lucie Lorencová (2.C)

Dětský triatlon

1. místo kat. 2. třídy

Filip Marek (2.C)

Dětský triatlon

3. místo kat. 3. třídy

Tereza Špačková (3.A)

Dětský triatlon

2. místo kat. 3. třídy

Amelia Croftová (3.B)

Dětský triatlon

3. místo kat. 3. třídy

Alex Biedermann (3.B)

Dětský triatlon

2. místo kat. 3. třídy

Max Fondrnaj (3.B)

Dětský triatlon

1. místo kat. 3. třídy

Šimon Klubal (3.C)

Dětský triatlon

1. místo kat. 3. třídy

Nela Křoustková (3.C)

Dětský triatlon

3. místo kat. 4. a 5. třídy

Eliška Pitrmanová (5.B)

Dětský triatlon

2. místo kat. 6. a 7. třídy

Žofie Hradilová (7.A)

Dětský triatlon

1. místo kat. 8. a 9. třídy

Kateřina Pitrmanová (8.B)

 

 

 

5 jazyků na pódiu Holice - ruština

1. místo

David Gika 8.B

5 jazyků na pódiu Holice - ruština

2. místo

Aleksandra Bondarčuk 6.C

5 jazyků na pódiu Holice - ruština

3. místo

Anna Králová 6.C

5 jazyků na pódiu Holice - němčina

1. místo

Justýna Zahradníková, Zahradníčková Nela, Bárová Adéla, Anna Marie Kubicová, Nela Jelínková

5 jazyků - angličtina

2. místo

Adela Gaia Serbousková, 9.A

5 jazyků - angličtina

2. místo

Vojtěch Belada, Kryštof Hrda, 7.A

5 jazyků - francouzština

3. místo

Adela Gaia Serbousková, 9.A

5 jazyků - francouzština

3. místo

Vojtěch Belada, Kryštof Hrda, Olivie Kašparová 7.A, jakub Krtička (9.A)

5 jazyků - španělština

2. místo

 

 

 

 

Basic Lingua

2. místo

Adam Herman

Okresní kolo konverzační soutěže

1. místo

Justýna Zahradníková, 7.A

Okresní kolo konverzační soutěže

3. místo

Nikola Soukupová, 7. C

Okresní kolo zeměpisné olympiády

3. místo - okresní kolo

Jakub Vavřinka, 6. B, kategorie A

Okresní kolo zeměpisné olympiády

2. místo - okresní kolo

Petr Podolský, 7. C, kategorie B

Okresní kolo konverzační soutěže

3. místo

Adam Herman, 7.B

Oblastní kolo Kin-Ball

3. místo

Tuček Adrian 9.A, Pašta Pavel 9.A, Brandejsová Karolína 9.A, Rosendorfová Lucie 9.A, Ringl Miroslav 8.C, Gilka David 8.C, Červenková Michaela 8.B, Pavlátová Tereza 8.B

Krajské kolo zeměpisné olympiády

3. místo

Jakub Vavřinka, 6. B, kategorie A

McDonalds Cup

 

Ježek Daniel, Tužil Štěpán, Voltr Jan, Spejchal Martin, Valenta Denny, Slavíčej Jan, Täubner Aleš, Bek Oliver, Kosař Jan, Dus Matěj, Sychra Jáchym, Starý Jakub

Okresní kolo konverzační soutěže

1. místo

Adela Gaia Serbousková, 9.A

Krajské kolo konverzační soutěže

3. místo

Adela Gaia Serbousková, 9.A

Turnaj v minikopané 1.tříd "O pohár

2.místo

Šinták Vojtěch,Zima Patrik,Szabo Štěpán,

ředitele ZŠ SEVER"

 

Sýkora Štěpán,Zineddine Bouaoune,

 

 

Kubíček Ondřej,Micák David,Kraus Jan,

 

 

Novák Josef

Pythagoriáda

1.místo

Podolský Petr 7.C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Základní údaje o hospodaření školy

 

Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2017:

 

 

a) příjmy

2017

1. celkové příjmy,

45.112.591

2. dotace

37.445.497

3. příjmy z doplňkové činnosti,

714.761

4. ostatní příjmy;

6.952.333

 

b) výdaje

 

1. investiční výdaje celkem,

309.471

2. neinvestiční výdaje celkem a z toho

44.954.663

- náklady na platy pracovníků školy,

22.740.008

- ostatní osobní náklady,

173.326

- zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění,

7.518.061

- výdaje na učebnice, učební texty a učební pomůcky,

433.802

- stipendia,

0

- ostatní provozní náklady;

14.089.466

 

 

 

 

Zpracovala:                                                    Mgr. Šárka Sýkorová, ředitelka školy

Dne:                                                               30. 9. 2018

 

 

 

Výroční zpráva školy byla schválena Školskou radou dne 16. 10. 2018