Zpráva ve formátu PDF

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA

 

školní rok 2016/2017

 

 

1. Základní údaje o škole

 

 

1.1 škola

 

název školy

Základní škola, Hradec Králové, Tř. SNP 694

adresa školy

Třída SNP 694, 500 03 Hradec Králové

právní forma

příspěvková organizace

IČO

62692755

identifikátor školy

600088871

vedení školy

ředitelka:

Mgr. Šárka Sýkorová

zástupci ředitelky:

Mgr. Vladimír Bartoš

PaedDr. Zdeňka Hartingerová

kontakt

tel.: 495 541 388, 774829088

fax: 495 408 767

e-mail: sykorova@edu-zssnp.cz

www.zssnp.cz

 

 

1.2 zřizovatel

 

název zřizovatele

Statutární město Hradec Králové

adresa zřizovatele

Československé armády 408

502 00 Hradec Králové

kontakt

tel.:         495 707 111

fax:         495 707 100

e-mail     posta@mmhk.cz

 

1.3 místo poskytovaného vzdělávání

kapacita

Mateřská škola

-

Základní škola

770

 

 

1.4 místo poskytovaných služeb

 

Školní družina

300

Školní jídelna MŠ

-

Školní jídelna ZŠ

1 200

 

1.5 základní údaje o součástech školy

Součást školy

Počet tříd/ oddělení

Počet dětí/ žáků

Počet dětí/žáků na třídu

Počet žáků na pedagoga

Mateřská škola

-

-

-

-

1. stupeň ZŠ

15

390

26

19,75

2. stupeň ZŠ

10

268

26,8

13,4

Školní družina

8

228

30

28,5

Školní jídelna MŠ

x

 

x

x

Školní jídelna ZŠ

x

 

x

x

Komentář:

Je obtížné stanovit přesný počet žáků na pedagoga, protože do průměrného počtu žáků na pedagoga se nepromítá fakt, že někteří učitelé vyučují na obou stupních. Na 2. stupni má na počet žáků na pedagoga vliv rozšířená výuka cizích jazyků, protože každá třída s počtem žáků nad 24 je na všechny hodiny cizích jazyků dělena na dvě skupiny. Navíc 3 vyučující na 1. stupni a 2 vyučující na 2. stupni měli jen částečný úvazek a další 3 s částečným úvazkem vyučovali jak na 1.stupni, tak na 2.stupni. Totéž lze prohlásit i pro počet vychovatelů ve školní družině, kde 6 pedagogů pracovalo na plný úvazek a 3 na úvazek částečný.

 

1.6 materiálně-technické podmínky školy

 

Školní budovu tvoří 4 propojené pavilony, travnaté plochy mezi jednotlivými pavilóny slouží jako odpočinkové plochy. Škola má svou školní zahradu se školním pozemkem, na kterou navazuje školní hřiště s umělým povrchem, které bylo zbudováno v rámci akce „Otevřené školní hřiště“ a je v době mimo školní vyučování využíváno veřejností. Škola má pouze jednu velkou zrekonstruovanou tělocvičnu, která se pro využití pro dvě třídy předěluje mobilní dělicí stěnou na 2 prostory. Na školní zahradě je k dispozici 1 venkovní krytá učebna a 1 nekrytá venkovní učebna, které se využívají nejen k výuce předmětu pracovní činnosti, ale i k pobytu dětí ze školní družiny a v teplých dnech i k výuce dalších předmětů. Velmi se osvědčily při různých projektových dnech. Ve škole je školní dílna (dřevo), která je využívána k výuce praktických činností na 2. stupni. Všechny třídy na 1. stupni mají svou vlastní učebnu. Na 2. stupni existuje sice systém kmenových tříd, ale žáci často docházejí do odborných či poloodborných pracoven (odborné pracovny: přírodopis a chemie, fyzika, výtvarná výchova, dílny, školní kuchyňka, počítačová učebna, multimediální učebny). Na základě dlouhodobých zkušeností preferujeme tento systém – přispívá ke zkvalitnění výuky, protože umožňuje učitelům lépe využívat všechny pomůcky a techniku, kterou ve škole máme. Školní družina má prostory ve vlastním pavilonu (nad školní jídelnou) a v pavilonu prvního stupně, kde využívá několik kmenových tříd a chodby - herny. Tyto prostory jsou vybaveny pro tento účel – skříňky na hry a další materiály, vhodný nábytek a další vybavení. Školní družina často využívá i upravené venkovní dětské hřiště mezi pavilóny školní jídelny a tělocvičnou.

 

Veškerý žákovský nábytek vyhovuje hygienickým požadavkům a je pravidelně podle potřeby obměňován. Učební pomůcky jsou pravidelně obměňovány a doplňovány podle aktuálních požadavků a potřeb a s ohledem na množství finančních prostředků. Hračky a další materiál potřebný pro dobré fungování ŠD je nakupován každý rok a jsou pro to využívány zejména prostředky, které platí rodiče žáků, kteří ŠD navštěvují. Sportovní náčiní se doplňuje podle potřeby.

 

Všechny používané učebnice mají doložku MŠMT ČR. Učitelé využívají i další doplňkové učební texty a materiály k výuce dle potřeby. Od školního roku 2007/2008 je škola partnerskou školou nakladatelství Fraus Plzeň. Výhodou je možnost využívání všech interaktivních učebních materiálů, které nakladatelství vydalo a které jsou součástí vybavení informačního centra FRAUS, které je umístěno v budově školy a které škola využívá při každodenní výuce. Učební pomůcky jsou pravidelně aktualizovány (vyřazování starých nefunkčních a nákup nových).

 

 

Ve škole jsou i dvě kompletně vybavené počítačové učebny – jedna v pavilónu 2. stupně, druhá menší v pavilónu 1. stupně. Ve škole je interaktivními tabulemi vybaveno 16 tříd, v dalších 14 jsou instalovány dataprojektory  s promítací plochou či velkoplošné zobrazovací panely. Během školního roku 2016/2017 se nám podařilo modernizovat počítače v 24 učebnách. Vybavení ICT v kabinetech, ve ŠD a ve ŠJ se snažíme průběžně modernizovat. Všichni učitelé jazyků mají k dispozici potřebnou audiotechniku a videotechniku, několik tříd je vybaveno moderní audiovizuální technikou, ostatní vyučující cizích jazyků mají k dispozici jednak interaktivní tabule, ale i přenosné DVD přehrávače.

 

Ve školním roce 2016/2017 jsme kompletně zrekonstruovali chodby a třídy v přízemí a 1. patře na 1. stupni. Rekonstrukce se realizovala v následujícím rozsahu: výmalba, nátěry topných těles a zárubní, nátěry emailů, oprava elektroinstalací, obklady, podlahy, sádrokartonové prvky, vodoinstalace. Fotodokumentace v příloze.

 

1.7 Údaje o školské radě

Datum zahájení činnosti nové školské rady

1.1.2015

Počet členů školské rady

6

Kontakt

Předsedkyně: paní Pavlína Kloboučníková

e-mail: pavlianna@seznam.cz

 

1.8 Údaje o spolku rodičů při škole

Registrace

u Českého statistického úřadu ode dne 3.12.1991, IČ 421 97 741

Zaměření

koordinace a sjednocování výchovného působení rodiny, školy a dalších výchovných institucí, účinná a dobrovolná pomoc škole při plnění jejího poslání

Kontakt

kuk. sramek@seznam.cz

 

2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy

 

2.1 Přehled oborů základního vzdělávání

 

Kód

Obor vzdělání

 

Poznámky

 

Zařazené třídy

79-01-C/01

Základní škola

 

RVP

26

 

2.2 Vzdělávací programy

Vzdělávací program

Zařazené třídy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (viz Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 31504/2004-22)

29

 

3. Přehled pracovníků školy

 

3.1 Základní údaje o pracovnících školy

Počet pracovníků celkem

74

Počet učitelů ZŠ

46

Počet vychovatelů ŠD

7

Počet učitelek MŠ

0

Počet správních zaměstnanců ZŠ

10

Počet správních zaměstnanců MŠ

0

Počet zaměstnanců ŠJ

11

 

 

 

3.2 Údaje o pedagogických pracovnících

 

Pedagogičtí pracovníci

Funkce

Úvazek.

Roků

 ped.praxe

Stupeň

vzdělání

Odborná kvalifikace

pracoviště SNP:

 

 

 

 

 

1.               Mgr. Bartoš

ZŘŠ

1,0

nad 27

F,ZT

2.    Mgr. Bartošová

učitelka

1,0

do 27

Bi, Pg

3.    Mgr. Březková

učitelka

1,0

do 12

Čj, Hv

4.    Mgr. Bubnová

učitelka

1,0

nad 27

1.st.

5.    Mgr. Eibová

učitelka

1,0

do 27

1.st.

6.    Mgr. Faltysová

učitelka

1,0

do 12

Fj, M

7.    Mgr. Fašánková

učitelka

1,0

nad 27

1.st.

8.    Mgr. Fridrichová

učitelka

1,0

nad 27

1.st.

9.    Mgr. Gofrojová

učitelka

1,0

nad 27

1.st.

10.  PeadDr.Hájek

učitel

0,63

nad 27

Fj

  11. PaedDr.Hartingerová

ZŘŠ

1,0

 nad 27

Čj,D,Aj

12. Mgr. Havelková

učitelka

1,0

do 19

M, Z

13. Cheel

učitelka

1,0

do 6

Šj

14. Mgr. Lutonská

učitelka

1,0

nad 27

Nj,Vv,Rj

15. Mgr. Jelinková

učitelka

1,0

do 27

1.st.

16. Mgr. Jiranová

učitelka

MD

 

 

 

17. Mgr.Sündermannová

učitelka

1,0

do 27

1.st.

18. PaedDr. Karásková

učitel

0,5  

nad 27

1.st., Aj

19. Mgr. Kay

učitel

0.73

do 19

Aj

20. Mgr. Kikinčuková

učitelka

1,0

nad 27

Čj,D

21. Kloučková

Asistentka pedagog.

0,5

do 19

 

22. Mgr. Kmochová

učitelka

1,0

nad 27

1.st.

23. Mgr. Kovaříková

učitelka

1,0

nad 27

Aj,D,Rj

24. Mgr. Kozáková

učitelka

1,0

do 27

1.st.

25. Mgr. Krajinová

učitelka

1,0

nad 27

Ch,Př, Aj

26. Mgr. Kratochvílová

učitelka

0,18

do 6

M, Pc

27. Mgr. Krempa

učitel

1,0

do 6

Tv

28. Mgr. Marková

učitelka

1,0

do 19

1. st.

29. Mgr. Maroušková

učitelka

1,0

nad 27

1.st.

30. Mgr. Mrázek

učitel

1,0

do 27

M,Ch

31. Mgr. Olivová

Asistentka pedagog.

0,5

nad 27

1. st.

32. Mgr. Orendáčová

učitelka

1,0

nad 27

1.st.

33. Mgr. Pešková

učitelka

1,0

do 19

Aj, 1.st.

34. Mgr. Podalová

učitelka

1,0

nad 27

TV, 1.st.

35. Mgr. Pultrová          

učitelka                          

1,0            

do 27             

VŠ                

1.st.

36. Mgr. Pilařová

učitelka

1,0

nad 27

Č,Nj

37. Mgr.Rosendorfová

učitelka                          

1,0            

do 27             

VŠ                

1.st.

38. Mgr. Seidlová

učitelka

1,0

do 19

M,Tv

39. Mgr. Sahulková

učitelka

1,0

do 27

1.st.

40. Mgr. Stehnová

učitelka

1,0

nad 27

Čj,Ov

41. PaedDr. Stuchlíková

učitelka

0,41

nad 27

1.st.

42. Mgr. Sýkorová

ŘŠ

1.0

do 19

Tv, On

43. Mgr. Truhlářová

učitelka

1,0

nad 27

Aj, Pg,Rj

         44. Mgr. Váňová

učitelka

1,0

nad 27

Rj, Hv, Aj

  45. Mgr. Vernerová

učitelka

1,0

do 19

F,M

  46. Mgr. Adamcová

vychovatelka

1,0

nad 27

vychovat.

  47. K. Doležalová

vychovatelka

1,0

nad 27

vychovat.

  48. D. Nývltová

vychovatelka

1,0

nad 27

vychovat.

49. Mgr. Šimáková

učitelka

1,0

do 12

Nj, Vv, Z

50. Mgr. Schejbalová

vychovatelka

1,0

do 27

1.st.

51. Mgr. Vaňková     

ved. vychov.

1,0

do 27

vychovat.

52. H. Papežová

vychovatelka

1,0

nad 27

vychovat.

53. Mgr. Hebelková

vychovatelka

0,77

nad 27

vychovat

Komentář:

Na základě pracovní smlouvy v rámci V22 působila ve škole i nadále školní psycholožka Mgr. Klára Marková. Dochází do školy každý pátek a žáci mohou jejích služeb využívat individuálně nebo s rodiči, spolupracují s ní i pedagogičtí pracovníci školy. Pro celý 1. stupeň vypracovala sociometrické diagramy. Koordinací spolupráce je pověřena metodička prevence sociálně patologických jevů Mgr. Bartošová.

 

3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a odborná kvalifikace ve výuce

 

Odborná kvalifikace

%

Odborná kvalifikace ve výuce

%

Učitelé 1. stupně

100

Učitelé 1. stupně

100

Učitelé 2. stupně

100

Učitelé 2. stupně

93

Učitelky MŠ

-

Učitelky MŠ

-

Vychovatelky ŠD

100

Vychovatelky ŠD

100

Komentář:

V souladu s §6 a 7 zákona č. 563/2004 Sb. (zákon o pedagogických pracovnících) získají všichni učitelé po dokončení studia na pedagogické fakultě odbornou kvalifikaci k výuce předmětů 1. nebo 2. stupně. Všichni vyučující jsou absolventy pedagogické fakulty, jedna studuje..

 

3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby

 

Do 35 let

35 – 45 let

45 – 55 let

nad 55 let

do důch. věku

v důchod.

věku

Celkem

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

1

4

0

10

3

13

0

16

1

5

5

48

Komentář:

 

3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících

 

Ostatní pracovníci

Funkce

Úvazek

Stupeň vzdělání

1. Havránková

hosporářka školy

1,0

SEŠ

2. Mgr. Dvořáková

knihovnice

0,25

3. Kailová

knihovnice

0,25

4. Vakešová

školnice

0,50

SOU

    Vakešová

uklízečka

0,225

SOU

5. Chaloupek   

školník

1,0

SOU

    Chaloupek

uklízeč

0,30

SOU

6. Chaloupková

uklízečka

0,85

SOU

7.  Michálková

uklízečka

0,25

SOU

8. Volková

uklízečka

1,0

SOU

9. Kubicová

uklízečka

1,0

10. Pražáková

uklízečka

1,0

SOU

11. Kosková

pomocná kuchařka

1,0

SOU

12. Horáková

 kuchařka

1,0

SOU

13. Novotná

kuchařka

1,0

SOU

14. Nezvalová

vedoucí.ŠJ

1,0

SOŠ

15. Šprincová

pomocná kuchařka

1,0

SOU

16. Nováková

pomocná kuchařka

1,0

SOU

17. Špačková

pomocná kuchařka

0,05

SOŠ

18. Klosová

kuchařka

1,0

SOU

19. Stýblová

pomocná kuchařka

0,75

SOU

20. Maroušková

kuchařka

1,0

SOU

21. Hanzlová

pomocná kuchařka

1,0

SOU

      Špačková

administrativní pracovnice

0,72

SOŠ

 

 

 

 

 

4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol

 

4.1 Zápis k povinné školní docházce

 

počet prvních tříd

počet dětí přijatých do prvních tříd

z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu)

počet odkladů pro  školní rok 2017/18

3

76

9

12

Komentář: K zápisu se dostavilo 89 dětí, 9 z nich po odkladu, 12 z nich má odklad školní docházky, 1 dítě přešlo na jinou školu.

 

 

4.2 Výsledky přijímacího řízení

 

a) na víceletá gymnázia přijato:

 

z pátého ročníku

ze sedmého ročníku

gymnázia zřizovaná krajem

0

13

soukromá gymnázia

1

5

církevní gymnázia

6

0

gymnázia celkem

7

18

 

b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých  ročníků přijato:

gymnázia

obchodní

akademie

zdravotní školy

průmyslové

školy

ostatní střední školy

střední odb.učiliště

celkem

 

18

7

7

5

5

3

45

 

c) na soukromé školy přijato:

gymnázia

obchodní

akademie

zdravotní školy

průmyslové

školy

ostatní střední školy

střední odb.učiliště

celkem

2

3

0

0

6

0

11

 

d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato:

z devátých ročníků

z nižších ročníků

3

0

celkem

celkem

3

0

e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku

Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy

v devátém ročníku

v nižším ročníku 

 

 

celkem                        56

 

 

 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

 

5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků

Přehled o prospěchu

1. stupeň

Třída

Počet žáků

Prospělo

Prospělo

s vyzn.

Neprospělo

Žáci s dostatečnou

Nehodnoceno

I.A

25

0

25

0

0

0

I.B

24

0

24

0

0

0

I.C

25

0

25

0

0

0

II.D

26

0

26

0

0

0

II.A

25

0

25

0

0

0

II.B

27

0

27

0

0

0

II.C

27

0

27

0

0

0

III.A

26

1

25

0

0

0

III.B

25

0

25

0

0

0

III.C

24

1

23

0

0

0

IV.A

27

3

24

0

0

0

IV.B

27

10

17

0

0

0

IV.C

27

2

25

0

0

0

V.A

23

5

18

0

0

0

V.B

25

7

18

0

3

0

V.C

23

8

15

0

0

0

Celkem

406

37

369

0

3

0

2. stupeň

Třída

Počet žáků

Prospělo

Prospělo s vyznam.

Neprospělo

Počet žáků s dostateč-nou

Nehodnoceno

VI.A

27

7

20

0

0

0

VI.B

25

13

12

0

1

0

VI.C

27

12

15

0

3

0

VII.A

25

15

10

0

2

0

VII.B

29

13

15

1

6

0

VII.C

28

15

13

0

3

0

VIII.A

29

19

10

0

1

0

VIII.B

27

14

13

0

4

0

IX.A

26

19

7

0

5

0

IX.B

30

22

8

0

8

0

Celkem

272

149

123

1

33

0

 

Celkový přehled

 

Počet žáků

Prospělo s vyznamenáním

Neprospělo

Počet žáků s dostatečnou

Nehodnoceno

1. stupeň

406

369

0

3

0

2. stupeň

272

123

0

33

0

Celkem

678

492

0

36

0

 

Přehled o chování

1. stupeň     

Třída

Počet žáků

Pochvaly = TU

Pochvaly = ŘŠ

Napomenutí

Důtky TU

Důtky ŘŠ

2

I.A

25

11

0

0

0

0

0

I.B

24

6

0

0

0

0

0

I.C

25

14

0

0

0

0

0

I.D

26

6

0

0

0

0

0

II.A

25

10

0

0

0

0

0

II.B

27

5

0

0

0

0

0

II.C

27

8

0

0

0

0

0

III.A

26

16

0

0

0

0

0

III.B

25

14

0

0

0

0

0

III.C

24

5

0

2

0

0

0

IV.A

27

11

0

1

0

0

0

IV.B

27

6

0

0

0

0

0

IV.C

27

17

0

2

0

0

0

V.A

23

13

0

6

2

0

0

V.B

25

3

0

6

0

0

0

V.C

23

8

0

5

1

0

0

Celkem

406

153

0

21

3

0

0

 

2. stupeň

Třída

Počet žáků

Pochvala TU

Pochvala ŘŠ

NTU

Důtka TU

Důtka ŘŠ

2. stupeň

3. stupeň

VI.A

27

14

0

2

0

0

0

0

VI.B

25

15

0

0

0

0

0

0

VI.C

27

17

0

3

0

0

0

0

VII.A

25

9

0

0

0

2

0

0

VII.B

29

12

0

1

1

0

0

0

VII.C

28

10

0

7

1

0

0

0

VIII.A

29

13

0

7

0

0

0

0

VIII.B

27

13

0

3

2

0

0

0

IX.A

26

12

0

5

0

0

0

0

IX.B

30

16

0

2

1

0

0

0

Celkem

272

131

0

30

5

2

0

0

 

Celkový přehled:

 

Počet žáků

Pochvala TU

Pochvala ŘŠ

NTU

Důtka

TU

Důtka

ŘŠ

2. stupeň

3. stupeň

1. stupeň

406

153

0

21

3

0

0

0

2. stupeň

272

131

0

30

5

2

0

0

Celkem

678

284

0

51

8

8

0

0

 

5.2 Údaje o zameškaných hodinách

 

 

Počet omluvených hodin

Počet omluvených hodin na žáka

Počet neomluvených hodin

Počet neomluvených hodin na žáka

1. stupeň

13499

33,249

0

0

2. stupeň

17768

65,084

0

0

Celkem

31267

46,116

0

0

 

 

5.3 Údaje o integrovaných žácích:

 

Druh postižení :

Počet žáků

Sluchové postižení

-

Zrakové postižení

-

S vadami řeči

-

Tělesné postižení

-

S kombinací postižení

-

Autismus

1

S vývojovými poruchami chování

1

S vývojovými poruchami učení

25

 

5.4 Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy

 

Podrobnosti o rozvrhu vyučování pro jednotlivé třídy jsou uvedeny ve Školním řádu a v Provozním řádu školy.

 

Děti většiny tříd 1. stupně strávily v průběhu roku týden na školách v přírodě a žáci všech tříd 7. ročníku se zúčastnili lyžařských kurzů.

 

Ve školním roce 2016/2017 v rámci prevence sociálně patologických jevů byly realizovány tři preventivní programy ve spolupráci se společností Prostor Pro (6.A, 6.B, 6. C – jednodenní adaptační program). Dívky z 9. tříd prošly praktickým kurzem sebeobrany a třídy 9.A., 9.B byly na vícedenním závěrečném kurzu s využitím teambuildingových aktivit mimo školu. V zimních měsících škola pořádala pro žáky 4. - 6. ročníků sobotní “Sobotní lyžařskou školu” na Šerlišském Mlýně.

Jako součást prevence sociálně-patologických jevů organizovala škola v rámci doplňkové činnosti následující mimoškolní aktivity a nepovinné předměty:

 

Seznam kroužků pro žáky školy 2016 – 2017:

 

1.    Zábavná angličtina

2.    Zábavná němčina

3.    Zábavná španělština

4.    Zábavná ruština

5.    Florbal mladší žáci

6.    English Speaking Club pro 1.- 4. ročník

7.    Konverzace s rodilým mluvčím pro 5.-9. ročník

8.    Flétna pro 1. a 2. ročník

9.    Zábavná matematika  pro 4. ročník

10.  Práce na počítači

11.  Aj - příprava ke zkouškám v 5. ročníku

12.  Sportovní hry pro 1.- 3. ročník

13.  Míčové hry pro 1. stupeň

14.  Kondiční počítání pro 6.- 9. ročník

15.  Matematika pro pokročilé,  6. – 9. ročník

16.  Příprava ke zkouškám M pro 9. ročník  1000Kč kurz

17.  Příprava ke zkouškám Čj pro 9. ročník  1000 Kč kurz

18.  Keramika pro 1. stupeň 800 Kč 1x za 14 dní

19.  Aerobic  a zumba 1. - 3. ročník

20.  Německá konverzace pro 7. - 9.  ročník

21.  Francouzská konverzace pro 7. - 9. ročník

22.  Angličtina pro 8. ročník: mluvení a poslechy 

23.  Hravé malování pro 1.-5. ročník

24.  Kin-ball pro 1. st.

25.  Basketbal a volejbal pro 3. – 9. ročník

26.  Plavání Zéva pro 1. st. 1360 Kč/cyklus

27.  Plavání Vlnka pro 1. st. 1500 Kč/pololetí

28.  Florbal a fotbal (zima/léto) pro 5.- 9. třídu

29.  Atletika pro 4. a 5. ročník

30.  Španělština pro 6.- 9. ročník

 

Nepovinné předměty:                                

zdravotní tělesná výchova (1. st.)                

sborový zpěv (1. st.)

 

Kroužky poskytované externími agenturami:

 

 „Věda nás baví“ – pro žáky 4. – 6. ročníku

Plavání

Šachy

 

 

Pro sourozence našich žáků a další zájemce jsme nabídli kurz pro předškoláky – 2 skupiny.

 

 

6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků  (DVPP) a ostatních pracovníků školy

 

Ve školním roce 2016/17 paní Iveta Cheel pokračovala ve studiu učitelství pro základní školy – 2. stupeň, anglický jazyk a literatura, francouzský jazyk a literatura.

Ve školním roce 2016/2017 se pedagogičtí pracovníci zúčastnili následujících akcí DVPP:

 

 

 

 

 

1.9.

BOZP – doškolení: mimoškolní akce a dohled nad žáky

4 h

všichni

19.9.

WOWEnglish!

2 h

Podalová, Marková, Stuchlíková, Váňová

24.-25. 9.

Setkání škol UNESCO

12 h

Hartingerová, Kozáková

3.10.

Akutní a záludné stavy v naší škole (zdravotní)

2 h

všichni

26.9.

Oxford - 5 minute activities

2h

Kovaříková, Váňová, Truhlářová

 

Integrovaný žák na ZŠ a SŠ

4 h

Schejbalová, Vaňková

27.9.

Metodické komentáře ke standardům v CJ

3 h

Karásková, Sýkorová

8.-9.9.

Networking Meeting Graz (projekt CEFRLT)

2 dny

Karásková

16.11.

Plán pedagogické podpory

8 h

Eibová

7.11.,22.11.,12.12,11.1.,7.2.

Kurz pro mentory

40 h

Eibová, Kozáková, Sýkorová

22.10., 23.10., 5.11., 6.11., 13.11.

Zdravotník zotavovacích akcí

40 h

Marková, Sahulková, Krempa, Seidlová

25. 10. - 28. 10.

Zdravotník zotavovacích akcí

40 h

Vernerová

2.12.

Reálie německy mluvících zemí v činnostech a prožitkově

5 h

Šimáková

5.12.

Školení CLIL

2 h

Gofrojová

6.12.

Základní školení pro vedoucí a koordinátory programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu

8 h

Havelková, Kozáková, Bartošová

7.2.

Řešení aktuálních problémů řízení školy

4 h

Sýkorová, Hartingerová

22.2.

Oxford- Read and Have Fun

2h

Kovaříková, Váňová, Truhlářová

10.3.

Hravé gramatické recepty do výuky němčiny

6h

Šimáková

16.11.

Geometrie činnostně

4h

Rosendorfová

3. 4.

Spolupráce asistenta pedagoga a učitele

6 h

Fridrichová

11.4.

Čtenářská gramotnost jako vzdělávací cíl pro každého žáka - metody a formy - 1. část

3 h

Fridrichová

11.4

Kulatý stůl - setkání učitelů NJ - UHK, Hueber

3 h

Šimáková, Kaiserová

 

Čtenářská gramotnost - metody a formy

3 H

Rosendorfová

11.4.

Rozvoj čtenářské gramotnosti dětí na ZŠ

3 h

Eibová, Marková

12.4.

Konference aj INSPIRATION DAY 3 Jihlava

8h

Váňová, Marková, Kovaříková

11.4.

Čtenářská gramotnost - metody a formy

3h

Bubnová, Jelinková, Kmochová Sündermannová

11.4.

Čtenářská gramotnost - metody a formy

3h

Maroušková, Podalová, Pešková

11.4.

Čtenářská gramotnost - metody a formy

3h

Orendáčová

11.4.

Čtenářská gramotnost - metody a formy

3h

Gofrojová

28.4.

Kouzelná hra se slovy aneb Jak se učit slovní zásobu

4h

Kaiserová

11.5.

Čtenářská gramotnost jako vzdělávací cíl pro každého žáka- metody a formy-2.část

2h

Fridrichová

11.5.

Čtenářská gramotnost - metody a formy -2.část

2h

Rosendorfová, Sündermannová

11.5.

Rozvoj čtenářské gramotnosti dětí na ZŠ

2h

Eibová,Kmochová, Jelinková, Bubnová

22. 3., 10. 4., 26. 4., 16. 5., 7. 6.

Mentorský kurz pro pokročilé

40 hod.

Bubnová, Havelková

28.4.

Konference s National Geographic

4hod

Váňová, Kovaříková, Truhlářová

22.5.

Žák s potřebou podpůrných opatření na běžné ZŠ

6h

Eibová, Vaňková

11.4.

Čtenářská gramotnost -metody a formy

3h

Kozáková

26.10.,27.10.,2.1.,3.1.

Výtvarná výchova tvořivě na ZŠ

28 h

Kozáková

8.2.

Školní konstelace

3h

Kozáková

31.7. - 3.8.

Výtvarná výchova tvořivě na ZŠ

32 h

Kozáková

10. - 14. 7.

Letní škola Hejného metody výuky matematiky Ledeč nad Sázavou

42h

Marková, Sahulková

 

 

 

Poskytovatelé školení z řad pedagogů a tvorba materiálů a dokumentů

Metodické semináře DVPP

Karásková, Fridrichová, Kozáková

Kurzy Aj pro veřejnost

Váňová, Kovaříková, Truhlářová, 

 

7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

 

 

  1. Praxe studentů PedF UHK

Škola má stále certifikát Fakultní školy Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové a i nadále poskytovala kvalitní vedení souvislé i průběžné pedagogické praxe studentů PedF UHK.

 

  1. Charitativní činnost

Škola je i nadále zapojena do charitativního programu Adopce na dálku a finančně podporuje další indickou dívku Rajeshuwari Duggatti. Pokračuje i spolupráce s Dětským domovem v Sedloňově  - děti z DD se účastní spolu s žáky naší školy divadelních představení a jednotlivé třídy kupují vánoční dárky pro děti z DD (děti z DD jsou pravidelnými hosty Mikulášského odpoledne).

  1. Mikulášské odpoledne, Dny otevřených dveří

Mikulášské odpoledne s programem, který připravili žáci školy, se uskutečnilo dne 3. 12. 2015.

 

Dny otevřených dveří proběhly dvakrát ve školním roce, první dne 11.1. 2017 byl určen zejména všem rodičům našich žáků, zaměřený na výuku cizích jazyků, druhý dne 7. 3. s názvem „Dílničky pro budoucí prvňáčky“ byl určen předškolákům a jejich rodičům. V tento den proběhly také jazykové dílničky.

 

  1. LVVZ, školy v přírodě, zahraniční zájezdy

Všechny tři sedmé třídy absolvovaly lyžařský výcvik a 7 tříd prvního stupně vyjelo na týdenní školy v přírodě.

  1. Školní Akademie

Dne 28. 6. 2017 se uskutečnila další tradiční školní akademie. Na dopoledním setkání v kině Central jsme se rozloučili s žáky 9. tříd i se žáky nižších ročníků, kteří odcházejí na víceletá gymnázia. Žáci dvou devátých tříd organizovali rozloučení s rodiči a učiteli v odpoledních hodinách odděleně týž den na školním hřišti.

 

6.    Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém kraji

 

Žáci 2.stupně se již 3.rokem zapojili do projektu přírodovědné, environmentální a technické výchovy, pořádané Střední zdravotnickou školou  v Hradci Králové  pro žáky základních škol. Během školního roku všechny třídy postupně navštívily odborné laboratoře této školy nebo vyrazily s výzkumným přírodovědným vybavením přímo do terénu. Aktivita byla po dohodě koncipována tak, že Střední zdravotnická škola vytvářela aktivity pro žáky 6. až 9.tříd dle témat výuky.

 

Zapojení školy do projektů:

 

V

ZDROJ

VÝŠE DOTACE

POČET ZAPOJENÝCH ŽÁKŮ/PEDAGOGŮ

Čeština pro cizince

MŠMT

67882 Kč

12/3

Erasmus+ Ka1

EU

18627 eur

0/10

Erasmus+ KA2

EU

26190 eur

300/21

Výzva 22

MŠMT

1626751 Kč

680/35

 

 

7.2 Úspěchy žáků školy v soutěžích

 

Anglický jazyk

Pět jazyků na podiu

regionální kolo

Yasmin Jan

7.C

1. místo

AJ recitace

 

Pět jazyků na podiu

 

Vendelín Vávra

7.C

1. místo

společně

 

Pět jazyků na podiu

 

Barbora Hesounová a

8.B

1. místo

AJ zpěv

 

Pět jazyků na podiu

 

Anežka Boháčová

9.B

1. místo

společně

 

 

 

 

 

 

 

 

Pět jazyků na podiu

 

Nela Zahradníčková

6.A

1. místo

doprovod - klavír

 

Basic Lingua

ústřední kolo

Vendelín Vávra

7.C

1. místo

I.A

 

Basic Lingua

 

Adela Serbousková

8.A

2. místo

II.A

 

Konverzační soutěž

okresní kolo

Yasmin Jan

7.C

1.místo

I.A

 

Konverzační soutěž

 

Adela Serbousková

8.A

1. místo

II.A

 

Konverzační soutěž

krajské kolo

Adela Serbousková

8.A

4. místo

II.A

Francozský jazyk

Pět jazyků na podiu

regionální kolo

Yasmin Jan

7.C

3. místo

F j mluvené slovo

 

Pět jazyků na podiu

regionální kolo

Anna Kučerová

9.A

3. místo

mluvené slovo

 

Olympiáda Fj

krajské kolo

Anna Kučerová

9.A

2. místo

A2

 

Olympiáda Fj

krajské kolo

Kristýna Tranová

9.A

1. místo

A2

Německý jazyk

Konverzační soutěž

okresní kolo

Marie Šimáčková

9.B

1. místo

II.A

 

Konverzační soutěž

 

Barbora Šormová

9. B

3. místo

II. A

 

Konverzační soutěž

 

Nicole Korencová

7. C

1. místo

I. A

 

Konverzační soutěž

 

Ondřej Válek

7. C

3. místo

I. A

 

Konverzační soutěž

krajské kolo

Marie Šimáčková

9.B

1. místo

II. A

 

Pět jazyků na pódiu

 

Nicole Korencová

7. C

3. místo

mluvené slovo

Matematika

Matematická olympiáda

okresní kolo

Petr Podolský

Valerie Macurová

6.C 6.A

5. místo 10. místo

 

 

Matematický Klokan a Pangea

 

 

 

 

 

 

školní kolo

 

 

 

 

 

 

 

Anežka Netuková

František Mázl

Petr Podolský

Anna Brandejsová

Jiří Strnad

Krystína Tranová


 

 

1. místo

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeměpis

Zeměpisná olympiáda

okresní kolo

Petr Podolský

6. C

2. místo

A(6. třídy)

 

Zeměpisná olympiáda

krajské kolo

Petr Podolský

6.C

2. místo

 

Tělesná výchova

Minifotbal okresní kolo

Amelie Voříšková, Karolína Brandejsová, Tereza Duchoňová, Tereza Šatavová, Dorota Folbergerová, Klára Hamáčková, Barbora Kovářová, Lucie Pavlíčková, Michaela Bartošová, Vendula Zetochová, Josefa Benešová a Tamara Barbuščáková

7. - 9. ročník

2. místo

starší žákyně

 

Orientační běh

okresní

Julie Sýkorová

1.D

2. místo

DI (1.-3. třídy)

 

Orientační běh

okresní

Anežka Netuková

4.A

2. místo

DII (4.-5. třídy)

 

OVOV

okresní

Jan Pek

6.B

3. místo

mladší žáci

 

Kin-ball republikové finále

Karolína Dolejší, Patricie Wolfová, Anna Hanušová, Miroslav Ringl, Ondřej Válek, Lukáš Hronovský, Daniel Gracík

6. - 7 . ročník

2. místo

mladší žáci

 

Kendo

mezinárodní soutěž

Mikuláš Mistecký

3.B

1. místo

mladší žáci (kat. 6-9 let)

 

Pohár rozhlasu - atletika

okresní

Denisa Jansová

9.B

2. místo

běh 800 m - starší žákyně

 

Pohár rozhlasu - atletika, okresní kolo

Nela Zahradníčková, Justýna Zahradníková, Žofie Hradilová, Valerie Macurová, Viktorie Luňáková, Anita Zimová, Anna Bradejsová, Petra Spejchalová, Amelie Voříšková, Tereza Pavlátová

2. místo

mladší žákyně (6.-7.r.)

 

Pohár rozhlasu - atletika

okresní

Amelie Voříšková

7.B

1. místo

hod míčkem - mladší žákyně

 

Pohár rozhlasu - atletika

okresní

Amelie Voříšková

7.B

1. místo

skok vysoký - mladší žákyně

 

Pohár rozhlasu - atletika

okresní

Justýna Zahradníková

6.A

1. místo

skok daleký - mladší žákyně

 

Pohár rozhlasu - atletika

okresní

Valerie Macurová

6.A

3. místo

běh 600 - mladší žákyně

 

Mc Donald cup -fotbal

Okresní, krajské

Denny Valenta, Tadeáš Dvořák, Jakub Filip, Michal Špidlen, Vojtěch Ernst, Matyáš Rejsek, Štěpán Černý, Matěj Pašek, Marek Hodas, Petr Kotal, Oliver Svoboda

2.- 3.r.

1. místo

 

 

Výtvarná výchova

Projekt " Karel žije !"

Knihovna města HK

Adéla Šatavová,Anna Hanušová, Patricie Wolfová

 

2. místo

 

Hudební výchova

Hra na housle

krajské kolo

Viktorie Dioszegi

3.B

2.místo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Základní údaje o hospodaření školy

 

Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2016:

 

 

a) příjmy

                

1. celkové příjmy,

               39.701.080    

2. dotace

               33.094.730

3. příjmy z doplňkové činnosti,

                 1.748.975

4. ostatní příjmy;

                 4.857.375

 

b) výdaje

 

1. investiční výdaje celkem,

                     574.012

2. neinvestiční výdaje celkem a z toho

                39.323.817

- náklady na platy pracovníků školy,

                20.492.892

- ostatní osobní náklady,

                       79.371

- zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění,

                  6.654.731

- výdaje na učebnice, učební texty a učební pomůcky,

                    437.562

- stipendia,

                               0

- ostatní provozní náklady;

                11.659.261

 

 

 

Zpracovala:                                                   Mgr. Šárka Sýkorová, ředitelka školy

Dne:                                                               30. 9. 2017

 

 

 

Výroční zpráva školy byla schválena Školskou radou dne 10. 10. 2017.