Prodloužení mandátu členů ŠKOLSKÉ RADY

03.11.2020 12:51

 Oznamujeme, že z důvodů nouzového stavu vyhlášeného vládou České republiky se prodloužuje mandát všech členů Školské rady Základní školy, Hradec Králové, tř. SNP 694 o 3 měsíce. Z tohoto důvodu se také ruší vyhlášené volby do školské rady, které měly proběhnout 10.11.2020. Jejich termín se posouvá na rok 2021 a bude následně vyhlášen.

 
 
Zápis ze schůze Školské rady při Základní škole, Hradec Králové, tř. SNP 694

Datum:                                       12. 5. 2020

Místo konání:                             ZŠ SNP

Přítomní členové školské rady:

za zřizovatele:                              Mgr. Eva Pozníková

                                                  Bc. Karin Richterová

za vedení školy:                           Mgr. Šárka Sýkorová                   

za rodiče:                                    Mgr. Petr Strnad

za pedagogické pracovníky:           Mgr. Iveta Bartošová

                                                  Mgr. Věra Fridrichová

Omluvena:                                  Pavlína Kloboučníková

 

 

                                Program jednání:

 1. Přivítání přítomných členů Školské rady při ZŠ SNP v Hradci Králové ředitelkou školy a seznámení   s programem jednání
 2. Financováním školy – (výsledek hospodaření, rozpočet školy obdobný jako v loňském roce, úpravy vyplývající z pronájmu tělocvičny..)
 3. Výsledky auditu – možnost k nahlédnutí
 4. Informace k evaluaci – Přijímací zkoušky nanečisto – výsledky ovlivněny odchodem mnoha žáků na víceletá gymnázia a účastí všech žáků (i těch, kteří se nehlásí na SŠ)              

Distanční vyučování – výsledky připomínkovány a přehodnoceny na základě množství zúčastněných respondentů a nepochopení hodnotícího systému některými rodiči

 1. Změny školního řádu – doplnění a zpřesnění oddílu povinnosti žáků – schváleny všemi přítomnými
 2. Změny ŠVP – osamostatnění předmětu anglické konverzace, změna hodinových dotací, 2 rodilí mluvčí, tandemová výuka – zvýšení kvality výchovně vzdělávacího procesu
 3. Zápisy do 1. tříd – elektronicky, 3 třídy po 27 žácích, větší zájem než kapacitní možnosti školy, nutnost losování 21 žáků o 15 míst z nespádových oblastí a dětí, které nemají ve škole sourozence
 4. Zkvalitnění informačního systému – tabule suplování v hale, příprava nového webu apod.
 5. Inkluze- realizace prostřednictvím školní psycholožky, výchovných poradkyň a 12 asistentek
 6. Výzva 22 – Šablony II 2019-2021 – průběžně realizovány
 7. Projekty Erasmus+ KA 1 - pozastaveny a realizace přesunuta na období  možného vycestování
 8. Předběžné projednání vyhlášky Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí šk. roku 2019/20 – konečná verze bude zaslána elektronicky
 9. Příprava nového školního roku – plánováno 29 tříd (počet žáků bude upřesněn po uzavření přijímacích zkoušek na víceletá gymnázia)
 10. Diskuze – vrácení poplatků za ŠD a kroužky, příprava dopisu s dotazníkem rodičům k nástupu žáků 1. stupně 25. 5. 2020
 11. Školská rada uložila předsedovi svolat členy Školské rady při ZŠ SNP na 20.10. 2020 v 15 hodin.

 

                                                                                           Zapsala: Věra Fridrichová

 
Zápis ze schůze Školské rady při Základní škole, Hradec Králové, tř. SNP 694

Datum:                                        2. 4. 2019

Místo konání:                              ZŠ SNP

 

Přítomní členové školské rady:

za zřizovatele:                            Mgr. Eva Pozníková

                                                   Bc. Karin Richterová

za vedení školy:                         Mgr. Šárka Sýkorová

za rodiče:                                   Mgr. Petr Strnad

                                                   Pavlína Kloboučníková

za pedagogické pracovníky:     Mgr. Iveta Bartošová

                                                   Mgr. Věra Fridrichová


Program jednání:

1) představení nové členky ŠR při ZŠ SNP Bc. Karin Richterové

2) seznámení s výsledkem hospodaření a rozpočtem členové vzali na vědomí

3) informaci o evaluaci pedagogů – hospitace, vzájemné hospitace, tematická inspekce, testování ČŠI, uzlové zkoušky vzali členové taktéž na vědomí

4) seznámení s návrhem plánovaných změn v ŠVP – osamostatnění anglické konverzace na 2. stupni (změny hodinových dotací -  2 rodilí mluvčí) – členové schválili

5) návrh změn Vnitřního řádu školní družiny členové schválili

6) informace o elektronických zápisech žáků do kroužků a do 1. třídy v souladu s GDPR

7) seznámení se stavem přípravy nového informačního systému – nový web školy, informační tabule

8) realizace inkluze – činnost 12 členné pracovní skupiny asistentek od 1. 9. 2019

9) informace o zapojení školy do dalších projektů: Výzva 22, Šablony II – 2019 – 2021, Erasmus + KA 1

10) diskuze – plánovaná rekonstrukce střechy a atik, elektronická realizace regulačního systému, rekonstrukce varny ve ŠJ, plánovaná přístavba školy s cílem zkapacitnit prostory školy.


Závěr: Školská rada uložila předsedovi svolat členy Školské rady při ZŠ SNP na 1. 10. 2019 v 15.30 hodin.  

                                                                                                          Mgr. Věra Fridrichová

 

Zápis ze schůze Školské rady při Základní škole, Hradec Králové, tř. SNP 694

Datum:                                       16. 10. 2018

Místo konání:                              ZŠ SNP

Přítomní členové školské rady:

za zřizovatele:                            Mgr. Libuše Moníková

                                                     Jakub Lejsek

                                                     Mgr. Eva Pozníková

za vedení školy:                         Mgr. Šárka Sýkorová                   

za rodiče:                                    Pavlína Kloboučníková

                                                     Mgr. Petr Strnad

za pedagogické pracovníky:      Mgr. Iveta Bartošová

                                                     Mgr. Věra Fridrichová

 

Program jednání:

1) Mgr. Moníková seznámila se změnami nového jednacího řádu. Novelizovaný jednací řád byl členy ŠR jednomyslně schválen.

2) Mgr. Sýkorová informovala o drobných úpravách školního řádu (domácí příprava jako součást klasifikace, podmínka maximální 30% absence ve vyučovací hodině pro uzavření klasifikace).    Školská rada školní řád schválila.

3) Ředitelka školy Mgr. Sýkorová seznámila přítomné s plánovanou revizí ŠVP v příštím školním roce. Odůvodněním byla změna zodpovědných pedagogů za ŠVP a vyhodnocení letošních zkušeností.       RŠ tento posun schválila.

4) Členové Školské rady při ZŠ SNP v HK schválili výroční zprávu, která byla před jednáním zaslána ředitelkou školy elektronicky.

5) Mgr. Sýkorová informovala ŠR o probíhajících projektech jako jsou Erasmus, K2, Výzva 22 a o momentálním stavu rekonstrukcí ve škole (odborné učebny F, CH, PC, dílny, tělocvična, hřiště) a o plánovaných rekonstrukcích.

 

Závěr: Školská rada uložila předsedovi svolat členy Školské rady při ZŠ SNP na 2. 4. 2019 v 15.30 hodin.  

                                                                                                          
Mgr. Věra Fridrichová  
 
 

Zápis ze schůze Školské rady při Základní škole, Hradec Králové, tř. SNP 694

 

Datum:                                        10. 4. 2018

Místo konání:                              ZŠ SNP

Přítomní členové školské rady:

za zřizovatele:                            Mgr. Libuše Moníková

                                                   Jakub Lejsek

za vedení školy:                         Mgr. Šárka Sýkorová                   

za rodiče:                                   Pavlína Kloboučníková

                                                   Mgr. Petr Strnad

za pedagogické pracovníky:       Mgr. Iveta Bartošová

                                                  Mgr. Věra Fridrichová

 

Program jednání:

1) volba předsedy a místopředsedy – předsedou byl jednomyslně schválen Mgr. Petr Strnad, místopředsedkyní paní Pavlína Kloboučníková

2) schválení jednacího řádu – všemi členy byl schválen původní jednací řád, novelizace bude projednána na příští schůzi

3) informace o rozpočtu školy – provedla Mgr. Šárka Sýkorová, ředitelka školy, rozpočet v pozitivních číslech, seznámení s plány

4) evalvační činnost – bude projednána na jednání v říjnu - po realizaci Scio testů žáků 9. roč.

5) změny ve ŠVP – seznámení se změnami uskutečnila ředitelka školy – zavedení předmětu SNaP, realizace opatření k realizaci inkluze – minimální výstupy apod.

Další informace

- organizace kroužků ve školním roce 2018/19 - zrušení kroužků A, zachování kroužků B

- elektronická forma zápisů do 1. tříd

- příprava na realizaci GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) účinné od 25. 5. 2018

- projekty – realizován Erasmus K1 a K2, Výzva 22, připravován  I-KAP

Diskuze

- p. Kloboučníková – pozitivně zhodnocena motivace dětí ke sběru papíru, doporučení zlepšit organizaci – reakce ředitelky – shodná snaha, ale problémové jednání s firmou zajišťující sběr papíru

Závěr: Školská rada uložila předsedovi svolat členy Školské rady při ZŠ SNP na 16. 10. 2018 v 15.45 hodin. 

                                                       

                                                                                                                   Zapsala: Věra Fridrichová


Zápis ze schůze Školské rady při Základní škole, 

Hradec Králové, tř. SNP 694

 

Datum:                                        7. 3. 2017

Místo konání:                              ZŠ SNP

Přítomní členové školské rady:

za zřizovatele:                            Mgr. Libuše Moníková

                                                   Tereza Nyklíčková

za vedení školy:                         Mgr. Vladimír Bartoš – zástupce ředitelky

za rodiče :                                  Pavlína Kloboučníková

                                                   Mgr. Petr Strnad

za pedagogické pracovníky:     Mgr. Iveta Bartošová

                                                   Mgr. Věra Fridrichová

Omluveni :                                  Mgr. Šárka Sýkorová - služební cesta do zahraničí

 

Program:

1) Mgr. Vladimír Bartoš přivítal přítomné členy Školské rady při ZŠ SNP v Hradci Králové a omluvil ředitelku školy Mgr. Šárku Sýkorovou z jednání z důvodu služební cesty.

2) Členové byli seznámeni s rozpočtem školy a s výsledky hospodaření ZŠ SNP (investice – realizace nových podlah v 9 učebnách 2. stupně, kompletní rekonstrukce školní cvičné kuchyňky, investiční plán – oprava podlah v dalších 9 učebnách 1. stupně).

3) Zástupce školy dále informoval o formách evaluace, jako jsou například přijímací zkoušky na SŠ  (žáci  5.,7. a 9. ročníků),  projekt Dovolte mi učit se – Let me learn  (3. - 9. ročníky), Scio testy srovnávací v rámci ČR (5. ročníky v předmětech ČJ, M, AJ a obecných předpokladech), srovnávací testy ČŠI (9. ročníky v předmětech M, AJ a fyzika).

4) V rámci koncepce rozvoje IT se průběžně obnovuje zobrazovací a počítačová technologie v učebnách a od nového školního roku se plánuje zavedení elektronizace třídních knih. Elektronické přihlašování do kroužku započalo už v letošním školním roce.

5) Přítomní byli seznámeni s novým způsobem zápisu do 1. tříd a s celorepublikovým posunutím termínu na 7. a 8. dubna 2017.

6) Inkluze je ve škole realizována prostřednictvím asistentek pedagogických, školních a asistentek pro SPU. Jako forma vzdělávací podpory je realizace Výzvy 22 ve 4 šablonách – školní psycholožka, školní asistenti, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem a Clil – zavádění AJ do vyučování.

7) V rámci volnočasových aktivit se v letošním roce poprvé konala sobotní lyžařská škola. Akce byla velmi kladně hodnocena žáky a jejich rodiči.

8) Škola je zapojena do projektů  Erasmus + KA 1, Erasmus + KA 2. Současně byla podána nová žádost na období let 2017 – 2019.

9) V diskuzi informovala Mgr. Moníková o výši provozního rozpočtu, který bude obdobný jako v předcházejícím roce a paní Tereza Nyklíčková  podala  informaci o změnách v projektu Obědy do škol.

 

Usnesení:

Školská rada ukládá předsedkyni Školské rady paní Kloboučníkové svolat členy rady  na další zasedání, které se uskuteční dne 10.10. 2017 v 15:30 hodin.

 

Dne 8. 3. 2017                                                          zapsala:  Mgr. Věra Fridrichová

Zápis ze schůze Školské rady 
při Základní škole, Hradec Králové, tř.SNP 694

 

Datum:  12. 10. 2016                                       

Místo konání:  ZŠ SNP 

Přítomní členové školské rady:                       

za zřizovatele:  Mgr. Libuše Moníková

                       Tereza Nyklíčková

za rodiče:         Pavlína Kloboučníková

                        Mgr. Petr Strnad

za vedení školy:  Mgr. Šárka Sýkorová

za pedagogické pracovníky:  Mgr. Iveta Bartošová

                                         Mgr. Věra Fridrichová

Program:

1)    Členové školské rady schválili jednohlasně změny školního řádu. Školní řád byl předem zaslán v elektronické podobě k prostudování.

2)    Ředitelka školy seznámila přítomné s výroční zprávou školy, k jejímu obsahu nebyly žádné připomínky a výhrady. Zpráva byla všemi členy schválena.

3)    Mgr. Šárka Sýkorová seznámila přítomné s mapou školy zpracovanou firmou Scio..

4)    Členům rady byla poskytnuta k nahlédnutí analýza výsledků testování žáků 5. tříd zpracovaná firmou Scio.

5)    Ředitelka školy podala informaci o hospodaření školy, uskutečněné rekonstrukci několika tříd a heren ŠD a o plánované rekonstrukci cvičné kuchyně.

6)    V diskusi byl kladně zhodnocen nový elektronický systém přihlašování žáků do zájmových  kroužků, návrhy na řešení bezpečné dopravní situace v okolí školy, způsob zařazování žáků do 1. tříd, stav realizace společného vzdělávání apod.

7)    Další jednání Školské rady při ZŠ SNP v Hradci Králové se uskuteční 7. 3. 2017 v 15 hodin.  

Zapsala: Mgr. Věra Fridrichová

 

                                                                                           

Zápis ze schůze Školské rady

 při Základní škole, Hradec Králové, tř. SNP 694

 

Datum:                                          23. 3. 2016

Místo konání:                                ZŠ SNP

Přítomní členové školské rady:

za zřizovatele:                               Mgr. Libuše Moníková

za vedení školy:                            Mgr. Šárka Sýkorová

za rodiče :                                     Pavlína Kloboučníková

                                                     Mgr. Petr Strnad

za pedagogické pracovníky:         Mgr. Iveta Bartošová

                                                     Mgr. Věra Fridrichová

Omluveni :                                    Tereza Nyklíčková

 

Program:

1)    Mgr. Šárka Sýkorová přivítala přítomné členy Školské rady při ZŠ SNP v Hradci Králové a představila se jako nová ředitelka školy.

2)    Členové byli ředitelkou školy seznámeni se závěry inspekční zprávy a se způsobem odstranění zjištěných nedostatků.

3)    Ředitelka seznámila přítomné s rozpočtem školy a investičním záměrem.

4)    Informovala o tvorbě nové koncepce školy.

5)    Diskuse

Usnesení:

Školská rada ukládá předsedkyni Školské rady paní Kloboučníkové svolat členy rady    na další zasedání dne 12.10. 2016 ve 14.00 hodin.

 

 

Zápis ze schůze Školské rady při Základní škole, Hradec Králové, tř.SNP 694

 

Datum:    14.10.2015

Místo konání:                             ZŠ SNP

Přítomní členové školské rady:

za zřizovatele: Mgr. Libuše Moníková 

                     Tereza Nyklíčková

za rodiče :  Pavlína Kloboučníková

                 Mgr. Petr Strnad

za pedagogické pracovníky: Mgr. Iveta Bartošová

                                        Mgr. Věra Fridrichová

za vedení školy:  PaedDr. Miluška Karásková

Program :

1) Ředitelka školy PaedDr. Miluška Karásková přivítala přítomné.

2) Členové Školské rady schválili jednohlasně výroční zprávu školy za školní rok 2014/15, která jim byla předem zaslána v elektronické podobě k prostudování.

3) Ředitelka školy podala informaci o závěrech uskutečněného auditu ve škole.

4) Členové Rady školy byli informováni o vzdání se funkce ředitelky školy PaedDr. Milušky Karáskové  k datu 31.1.2016.

5) Členové Rady školy zvolili jako svého zástupce do konkurzního řízení pro výběr nového ředitele školy pana Mgr. Petra Strnada bytem v Hradci Králové, Gočárova třída 1210.

6) Členové Školské rady poděkovali ředitelce školy PaedDr. Milušce Karáskové za dlouholetou práci, kterou věnovala škole.

7) V diskusi ředitelka školy informovala o zapojení školy do různých projektů a zhodnotila jako velmi prospěšný týdenní kurz angličtiny do Primary School ve Velké Británii, který absolvovali v září vybraní žáci 5. a 6. tříd na základě výzvy č. 56 MŠMT.

 

Usnesení 

 

1. Školská rada schválila výroční zprávu školy za školní rok 2014/15.

2.  Školská rada ukládá předsedkyni Školské rady paní Kloboučníkové svolat členy Školské rady na 23.3. 2016.

 

 

Zápis ze schůze Školské rady při Základní škole, Hradec Králové, tř.SNP 694

 

Datum: 25. března 2015

Místo konání: ZŠ SNP

Přítomní členové školské rady:

za zřizovatele: Mgr. Libuše Moníková 

 Tereza Nyklíčková

za rodiče : Pavlína Kloboučníková

 Mgr. Petr Strnad

za pedagogické pracovníky: Mgr. Iveta Bartošová

 Mgr. Věra Fridrichová

za vedení školy: PaedDr. Miluška Karásková

Program:

1) Ředitelka školy PaedDr. Miluška Karásková přivítala přítomné.

2) Mgr. Libuše Moníková zahájila jednání školské rady.

3) Proběhla volba předsedy a místopředsedy školské rady. Předsedkyní byla zvolena paní Pavlína Kloboučníková. Místopředsedkyní byla zvolena Mgr.Iveta Bartošová, zapisovatelkou Mgr. Věra Fridrichová.

4) Mgr. Libuše Moníková seznámila přítomné s jednacím řádem školské rady. Jednací řád byl schválen všemi členy.

 Jednací řád bude zveřejněn na webu školy. Školská rada se bude scházet 2 krát ročně. Zápisy budou zasílány členům rady v elektronické podobě. Zápis z jednání bude zveřejněn na webu školy.

 Byl stanoven termín následujícího zasedání rady - 14.10. 2015 ve 14.00 hodin.

5) PaedDr. Miluška Karásková seznámila členy rady školy s rozpočtem školy. Prioritou jsou opravy atik a střech školy, fasáda a dokončení rekonstrukce ve školní jídelně.

6) Ředitelka školy informovala o jednání vedení školy s bezpečnostní agenturou s cílem dále zkvalitnit bezpečnost žáků ve škole.

7) PaedDr. Miluška Karásková dále informovala o tvorbě nového školního řádu. Nový školní řád bude zaslán ke schválení všem členům školské rady do konce června 2015.

8) Diskuse - počet zapsaných žáků do 1. tříd, počet přihlášených žáků na víceletá gymnázia apod.

 
Usnesení:
 
1) Školská rada projednala rozpočet školy na rok 2015.
2) Školská rada ukládá zaslat v elektronické verzi návrh nového školního řádu všem členům školské rady k připomínkování a ke schválení. 
3) Školská rada ukládá předsedkyni školské rady paní Kloboučníkové svolat členy školské rady na 14.10.2015.
 

OZNÁMENÍ

 

 

Vyhlašujeme volby do školské rady Základní školy, Hradec Králové, třída SNP 694 za zákonné zástupce nezletilých žáků.

Datum konání voleb: 4. 12. 2014

Hodina zahájení hlasování:  16:00 hodin

Hodina ukončení hlasování:  18:00 hodin

 

Místo konání voleb: Základní škola, Hradec Králové, třída SNP 694                  

K prokázání totožnosti si, prosíme, vezměte s sebou průkaz totožnosti (OP nebo pas).

V Hradci Králové 3. 11. 2014

 

 

Zápis ze schůze Školské rady

při Základní škole, Hradec Králové, tř.SNP 694

 

Datum:  8. října 2014

Místo konání: ZŠ SNP

Přítomni:

Členové školské rady:

Za zřizovatele:                       Mgr. Libuše Moníková     

Za rodiče:                             pí  Pavlína Kloboučníková

Za pedagogické pracovníky:  Mgr.Milada Podalová

                                             Mgr. Jaroslava Pilařová

Za vedení školy:                    PaedDr. Miluška Karásková

 

 

Program: 

1) Jednání školské rady zahájila Mgr. Jaroslava Pilařová. Přivítala přítomné a seznámila je s programem schůze školské rady. Mgr. Moníková omluvila pana Ing. Soukupa, který se dnešního jednání z pracovních důvodů nemohl zúčastnit. Ze stejných důvodů se dnešního jednání nemohl zúčastnit ani pan Mgr. Strnad, který poslal omluvu  a napsal také, že si výroční zprávu podrobně přečetl, nemá k ní žádné připomínky a souhlasí s ní.

2) Školská rada projednala výroční zprávu školy. Tuto zprávu zaslala paní ředitelka PaedDr. Karásková všem členům školské rady předem k seznámení e-mailem. K výroční zprávě nebyly vzneseny připomínky, v závěru byla výroční zpráva všemi přítomnými schválena.

3) Paní Mgr. Moníková upozornila na skutečnost, že funkční období této školské rady končí. Nová školská rada bude pracovat od 1. ledna 2015, a proto je potřeba uskutečnit volby nových členů.  Volba členů z řad učitelů proběhne v listopadu na pedagogické radě. Paní ředitelka domluví způsob konání voleb se Spolkem rodičů.

4) Školská rada ukládá paní ředitelce PaedDr. Karáskové svolat nově zvolené zástupce na jednání školské rady  na  25. března 2015 ve 14.00 hod.

Usnesení:

1. Školská rada schválila všemi přítomnými hlasy Výroční zprávu o činnosti školy.

2. Školská rada ukládá paní ředitelce PaedDr. Karáskové svolat nově zvolené zástupce na jednání školské rady  na  25. března 2015 ve 14.00 hod

 

 

Zápis ze schůze Školské rady

při Základní škole, Hradec Králové, tř.SNP 694

 

 

Datum: 19. března 2014

Místo konání: ZŠ SNP

Přítomni: 

Členové školské rady:

Za zřizovatele: Mgr. Miluše Moníková

Za rodiče: Mgr. Petr Strnad

                  pí Pavlína Kloboučníková

Za pedagogické pracovníky: Mgr.Milada Podalová

                                                 Mgr. Jaroslava Pilařová            

Omluveni: Ing. Martin Soukup

Za vedení školy: Mgr. Vladimír Bartoš

        

Program: 

1. Zahájení 

2. Projednání návrhu rozpočtu

3. Diskuse

4. Usnesení

5. Závěr

1. Zahájení:

Jednání zahájila Mgr. Jaroslava Pilařová, která přivítala přítomné a seznámila je   s programem schůze školské rady. Mgr. L. Moníková omluvila Ing. Soukupa,  který se nemohl  jednání zúčastnit z pracovních důvodů (jednání mimo HK).

2. Projednání návrhu rozpočtu:

Zástupce ředitelky školy pan Mgr. V. Bartoš seznámil přítomné s návrhem rozpočtu na  rok 2014. Na závěr mohl konstatovat, že rozpočet na provoz školy vystačí.

3. Diskuse:

Pan Mgr. Bartoš informoval přítomné o průběhu zápisu do  1. tříd.

Paní Mgr. Moníková upozornila na skutečnost, že v prosinci končí činnost školské rady v tomto složení. Je proto nutné na podzim připravit  nové volby pro členy z řad rodičů a učitelů.

Učitelé školské rady informovali ostatní o průběhu příprav na oslavy  50. výročí založení školy. Některé akce proběhly, jiné probíhají průběžně, oslavy vyvrcholí v sobotu 7. června Dnem otevřených dveří naší školy.

Paní Mgr. Moníková informovala školskou radu  o připravovaném projektu EU – Tablety do škol, který se bude týkat škol v Pardubicích a Hradci Králové.

 Školská rada konstatovala, že i přes ujišťování p. ing. Soukupa se škola nedočkala opravy fasády, ani žádných příprav k této akci.

4. Usnesení:

1. Školská rada projednala návrh rozpočtu na rok 2014.

2. Školská rada ukládá předsedovi rady svolat příští jednání na 8.října 2014 a žádá paní ředitelku PaedDr . Karáskovou, aby v předstihu zaslala členům školské rady návrh výroční zprávy.

3. Školská rada žádá svého člena náměstka p. ing. Soukupa, aby podal zprávu školské radě o situaci s plánovanou opravou fasády školy. Žádáme též o zaslání zprávy v této věci paní ředitelce školy.

5. Závěr:

Usnesení bylo schváleno jednomyslně.

 

 

V Hradci Králové dne 19. března 2014

 

 

 

Zapsala: ………………             Zápis ověřil: .....................

 

zapisovatel:                                  předseda:

Mgr. Jaroslava Pilařová            Mgr. Petr Strnad

 

 Zápis ze schůze Školské rady

při Základní škole, Hradec Králové, tř. SNP 694

 

 

Datum:  2. října 2013

Místo konání: ZŠ SNP

Přítomni: Členové školské rady:

 

                            Za zřizovatele:

 

                                    Ing. Martin Soukup

                                    Mgr. Libuše Moníková

                                    

                                   Za rodiče:

                                   Mgr. Petr Strnad

           pí  Pavlína Kloboučníková

                            Za pedagogické pracovníky:

 

                                   Mgr.Milada Podalová

                                   Mgr. Jaroslava Pilařová

              

                 Za vedení školy:

 

                     PaedDr. Miluška Karásková

 

Program:   

 

 1. Jednání školské rady zahájil Mgr. Petr Strnad. Přivítal přítomné a seznámil je s programem schůze školské rady.

 

 1. Školská rada bere na vědomí Dodatek č. 5 ke školnímu vzdělávacímu programu, který projednanou elektronickou formou v červnu 2013.  

 

 1. Elektronickou formou schválila školská rada dne 28. 8. 2013 i změnu hodnocení výchov v 1. – 5. ročníku. Výchovy budou od školního roku 2013 - 2014 klasifikovány známkou místo dosavadního slovního hodnocení.

 

 1. Školská rada projednala výroční zprávu školy za školní rok 2012/2013. Tuto zprávu zaslala paní ředitelka PaedDr. Karásková všem členům školské rady předem k seznámení e-mailem, a tak probíhala diskuse pouze k některým bodům. Paní ředitelka zodpověděla všechny dotazy. V závěru byla výroční zpráva schválena.
 2. Paní ředitelka PaedDr. Karásková seznámila přítomné s rámcovým plánováním průběhu oslav 50. výročí založení školy. Oslavy budou probíhat v průběhu celého roku, začnou 5. 11. 2013 a vyvrcholí 7. 6. 2014.

 

 1. Jednání pokračovalo informací paní ředitelky o tom, že plánovaná instalace automatické mycí linky ve školní jídelně bude z legislativních důvodů zahájena v pozdějším termínu.

Ing. Soukup informoval přítomné o plánované opravě fasády a střech naší školy. Vše by mohlo být dokončeno k připravovaným oslavám 50. výročí založení školy.

 

 1. Školská rada ukládá předsedovi svolat příští jednání na 19. března 2014 ve 14.00 hod. Pouze  v případě potřeby by předseda rady svolal schůzku v dřívějším termínu.

 

 1. Bylo přijato usnesení.

 

 

 

Usnesení:

1. Školská rada bere na vědomí Dodatek č. 5 ke školnímu vzdělávacímu programu.

2. Školská rada schválila 28. 8. 2013 změnu hodnocení výchov v 1. - 5. ročníku školy.

3. Školská rada schválila všemi přítomnými hlasy Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2012/2013.

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

V Hradci Králové dne 2. října 2013

 

 

 

Zapsala: ………………………..                   Zápis ověřil: ……………………..

 

zapisovatel: Mgr. Jaroslava Pilařová          předseda: Mgr. Petr Strnad

 

 

Zápis ze schůze Školské rady

při Základní škole, Hradec Králové, tř.SNP 694

 

 

Datum: 20. března 2013

Místo konání: ZŠ SNP

Přítomni: Členové školské rady:

                            Za zřizovatele:

 

                                   Ing. Martin Soukup       

                            Za rodiče:

                                   Mgr. Petr Strnad

                                   pí Pavlína Kloboučníková

                            Za pedagogické pracovníky:

 

                                   Mgr.Milada Podalová

                                   Mgr. Jaroslava Pilařová

                                   Omluveni:

                                    Mgr.Miluše Moníková

                            Za vedení školy:

 

                                   PaedDr. Miluška Karásková

                                   Mgr. Vladimír Bartoš

 

 

Jednotlivé body programu:        1. Zahájení

                                                           2. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2013

                                                           3. Diskuse k plánovaným opravám školy

4. Instalace žaluzií   

5. Usnesení a závěr 

Program:   

1.Jednání zahájila Mgr.Jaroslava Pilařová, která přivítala přítomné a seznámila je   s programem schůze školské rady. Zároveň omluvila paní Mgr. L. Moníkovou, která se nemohla dnešního jednání zúčastnit ze zdravotních důvodů a která se předem omluvila.

 

 

 1. Zástupce ředitelky školy pan Mgr. V. Bartoš seznámil přítomné s návrhem rozpočtu

na  rok 2013. Srovnání s rozpočtem loňského roku by nebylo reálné, protože  v loňském roce byl rozpočet sestaven ještě také pro odloučené pracoviště Jih, které už definitivně ukončilo svoji činnost. A tak rozpočet na tento rok je samozřejmě nižší, ale také neporovnatelný.

 

 1. Na dotazy přítomných odpověděl v tomto bodě pan ing. M. Soukup. Konstatoval, že výměna žaluzií a oprava fasády naší školy byla v dlouhodobém plánu. Při konkretizaci plánu oprav nebyla ale naše škola do plánu zařazena. Po intervenci paní ředitelky PaedDr.M. Karáskové projednával tuto záležitost ing. Soukup s ved. odboru  Mgr. Votroubkem s tím, že by se v rámci výběrových řízení uskutečněných v letošním roce mohlo ušetřit a zateplení fasády naší školy by tak mohlo být do tohoto seznamu znovu zařazeno.

  

 1. Paní ředitelka PaedDr. Karásková seznámila školskou radu s tím, že instalace žaluzií začala probíhat tím, že je namontováno elektrické ovládání. Vlastní žaluzie slibuje firma dodat do konce dubna, i když dle informací magistrátu je ve smlouvě stanoveno do konce března.

 

 

Usnesení:

 

1. Školská rada projednala návrh rozpočtu na rok 2013.

 

 1. Školská rada ukládá předsedovi rady svolat příští jednání. Přesné datum bude stanoveno po domluvě s paní Mgr. Moníkovou.

  

 

                           Usnesení bylo schváleno jednomyslně.

 

 

 

 

 

V Hradci Králové dne 25. března 2013

 

 

 

Zapsala: ………………………..                   Zápis ověřil: ……………………..

 

zapisovatel: Mgr. Jaroslava Pilařová          předseda: Mgr. Petr Strnad


 Zápis ze schůze Školské rady

při Základní škole, Hradec Králové, tř.SNP 694

 

 

Datum:  10. října 2012

Místo konání: ZŠ SNP

Přítomni: Členové školské rady:

                       Za zřizovatele:

                                   Ing. Martin Soukup

                                    Mgr. Libuše Moníková

                                    

 

                                   Za rodiče:

                                   Mgr. Petr Strnad

pí  Pavlína Kloboučníková

                            Za pedagogické pracovníky:

                                   Mgr.Milada Podalová

                                   Mgr. Jaroslava Pilařová

              

                            Za vedení školy:

                                   PaedDr. Miluška Karásková

           

Program:   

 1. Jednání zahájila Mgr. Jaroslava Pilařová. Přivítala přítomné a seznámila je s programem schůze školské rady.

 

 1. Školská rada projednala výroční zprávu školy. Paní řiditelka PaedDr. Karásková poslala všem členům rady zprávu e-mailem předem k seznámení, a tak probíhala diskuse pouze k některým bodům. Paní ředitelka zodpověděla všechny dotazy. V závěru byla výroční zpráva schválena.

 

 1. Školská rada projednala změny Jednacího řádu nové školské rady, která vznikla

1.11.2011.

 1. Členové školské rady se domluvili, že příští schůzka se uskuteční dne 20. března

2013 ve 14.00 hod. Pouze  v případě potřeby by předseda rady svolal schůzku

v dřívějším termínu.

 

       5.   Bylo přijato usnesení.

  

Usnesení:

1. Školská rada schválila všemi přítomnými hlasy Výroční zprávu o činnosti školy.

 

2.      Školská rada jednohlasně schválila Jednací řád.

 

V Hradci Králové dne 10. října 2012

zapisovatel: Mgr. Jaroslava Pilařová

 

 

 


Zápis ze schůze Školské rady

při Základní škole, Hradec Králové, tř. SNP 694

 

Datum: 29. března 2012

Místo konání: ZŠ SNP

Přítomni:                 Členové školské rady:

                            Za zřizovatele:

                                   Mgr. Libuše Moníková

                                  

                                   Za rodiče:

                                   Mgr. Petr Strnad

                                   pí Pavlína Kloboučníková

                            Za pedagogické pracovníky:

                                   Mgr. Milada Podalová

                                   Mgr. Jaroslava Pilařová

                                   

                                   Omluveni:

                                   Ing. Martin Soukup

              

                            Za vedení školy:

                                   PaedDr. Miluška Karásková, ředitelka školy

Program:   

1.      Jednání zahájila Mgr. Jaroslava Pilařová, která přivítala přítomné a seznámila je s programem schůze školské rady. Zároveň omluvila pana Ing. M. Soukupa, který se nemohl dnešního jednání zúčastnit z důvodu pracovního pobytu mimo naši republiku.

 

 1. Školská rada, která se poprvé sešla v novém složení, zvolila pana Strnada předsedou

a paní Pilařovou zapisovatelkou.

 

 1. Jednací řád bude uveden do souladu s novelou školského zákona a bude předložen ke schválení na příštím jednání školské rady.

  

 1. Paní ředitelka PaedDr. Karásková seznámila školskou radu s návrhem rozpočtu

na rok 2012.

 

 

 

Usnesení:

1. Školská rada zvolila jednohlasně předsedu (Mgr. P. Strnad) a zapisovatelku

     (Mgr. J. Pilařová).

2.      Školská rada ukládá předsedovi rady svolat příští jednání na 10. října 2012

ve 14.00 hod.

  

                           Usnesení bylo schváleno jednomyslně.

 

 

 

 

 

 

V Hradci Králové dne 30. března 2012

 


 

Jednací řád školské rady

 

při Základní škole, Hradec Králové, tř. SNP 694

 

 

Čl. 1

 

Školská rada vykonává své působnosti podle platných zákonů, zejména pak podle školského zákona v jeho platném znění.

 

Čl. 2

 

Školská rada se schází ke svým zasedáním dvakrát ročně a dále podle potřeby. Termíny zasedání se volí s ohledem na působnosti školské rady stanovené zákonem.

 

Čl. 3

 

Zasedání školské rady svolává předseda, popřípadě místopředseda. Podklady pro zasedání zajišťují členové školské rady a ředitel školy v elektronické podobě, minimálně 10 dní před konáním ŠR a v rozsahu, který vymezuje zákon. V případě urgentního zařazení bodu na pořad jednání řádné školské rady, či svolání mimořádné školské rady, má předseda školské rady právo zařadit mimořádný bod, či svolat mimořádnou školskou radu prostřednictvím elektronických prostředků s termínem cca 10 dní předem.

 

Čl. 4

 

Školská rada jedná podle programu, který schválí na návrh předsedy. Vychází přitom z povinností uložených školské radě zákonem, z podnětů a návrhů členů školské rady, zákonných zástupců žáků, ředitele nebo pracovníků školy a zřizovatele školy. V úvodu svého zasedání projednává školská rada kontrolu plnění úkolů a informace jednotlivých členů rady, popřípadě ředitele školy, pokud je k zasedání školské rady přizván. V dalším průběhu se projednávají nové návrhy a připomínky jednotlivých členů školské rady.

 

Čl. 5

 

Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech členů při schvalování jednacího řádu a jeho změn, výroční zprávy o činnosti školy, školního řádu a jeho změn, pravidel pro hodnocení výsledků žáků, návrhu  rozpočtu školy na další rok, při vyjádření k rozboru hospodaření a návrhu opatření ke zlepšení hospodaření a při projednávání usnesení, jehož obsahem jsou zásadní výhrady k práci ředitele školy. V ostatních případech se školská rada usnáší většinou přítomných členů a při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Usnesení rady podepisuje předseda a další pověřený člen školské rady.

 

Čl. 6

 

O jednáních školské rady pořizuje záznam člen školské rady pověřený školskou radou. Ten dodá záznam předsedovi v elektronické podobě do 7 pracovních dní. V tomto záznamu jsou uvedeny výsledky hlasování.

Čl. 7

 

Nejméně jednou ročně školská rada informuje zákonné zástupce žáků, pracovníky školy a zřizovatele školy o výsledcích své činnosti za uplynulé období. Součástí této informace jsou výsledky a průběh schvalování výroční zprávy o činnosti školy a, pokud byly projednány, pak i výsledky a průběh schvalování školního řádu a pravidel pro hodnocení žáků nebo změn školního řádu a pravidel hodnocení žáků. Školská rada zároveň uvede, zda a s jakým výsledkem byl projednán návrh rozpočtu školy na další rok, vyjádření k rozboru hospodaření, popř. návrh opatření ke zlepšení hospodaření, usnesení, jehož obsahem jsou zásadní výhrady k práci ředitele školy, anebo koncepční záměry rozvoje školy.

Usnesení o schválení nebo neschválení dokumentů, jejichž schvalování je uloženo zákonem, školská rada neprodleně předá zřizovateli školy a řediteli školy.

 

Čl. 8

 

Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu podléhají schválení školskou radou.

 

Čl. 9

 

Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 22.dubna 2009

 


 

Zápis ze schůze Školské rady

při Základní škole, Hradec Králové, tř.SNP 694

 

 

Datum:  6. října 2011

Místo konání: ZŠ SNP

Přítomni: Členové školské rady:

                            Za zřizovatele:

                                    Mgr. Libuše Moníková

                                    

 

                                   Za rodiče:

                                   Mgr. Petr Strnad

pí  Pavlína Kloboučníková

                            Za pedagogické pracovníky:

                                   Mgr.Libuše Švecová

                                   Mgr. Jaroslava Pilařová

               

                 Za vedení školy:

                     PaedDr. Miluška Karásková

 

                Omluveni:

          Mgr. Naďa Štěrbová

 

Program:   

 1. Jednání zahájila Mgr. Jaroslava Pilařová. Přivítala přítomné a seznámila je s programem schůze školské rady. Zároveň omluvila paní Mgr. Štěrbovou, která se z dnešního jednání omluvila a  e-mailem sdělila naší šk.radě, že změnila zaměstnání a že se nebude moci ani v budoucnu zúčastňovat. Požádá magistrát města o zproštění z funkce a popřála jednání  školské rady a celé škole hodně úspěchů.

 

 1. Školská rada projednala výroční zprávu školy. Paní ředitelka PaedDr. Karásková poslala všem členům rady zprávu e-mailem předem k seznámení, a tak probíhala diskuse pouze k některým bodům. Paní ředitelka zodpověděla všechny dotazy a vysvětlila některé údaje ze zprávy. V závěru byla výroční zpráva schválena.

 

 1. Mgr. Moníková upozornila školskou radu na blížící se konec volebního období stávající rady. Nová šk. rada začne pracovat od ledna příštího roku. Členové rady se dohodli, že bude vhodné využít listopadových schůzek Sdružení rodičů a požádat volební komisi o přípravu a provedení voleb a zaslání protokolu zřizovateli. K volbě členů školské rady z řad učitelů bude vhodné využít listopadovou pedagogickou radu.

 

 1. V další částí jednání se hovořilo o návrhu rodičů z pracoviště Jih o zachování stávajících třídních kolektivů zejména v příštích 9., případně i 8. třídách. Jednalo by se o přesunutí celých tříd na jinou základní školu. Vzhledem k tomu, že tyto třídy nejsou příliš početné, není tento návrh nereálný. Paní ředitelka slíbila projednání této možnosti s vytipovanými školami.

 

 1. Bylo přijato usnesení.

 

 

 

 

Usnesení:

 

1. Školská rada schválila všemi přítomnými hlasy Výroční zprávu o činnosti školy.

 

2. Školská rada ukládá předsedovi rady svolat příští schůzi školské rady na čtvrtek 29.března  2012 ve 14.00 hod.

  

 

                           Usnesení bylo schváleno jednomyslně.

 

 

 

 

 

 

V Hradci Králové dne 12. října 2011

 

zapisovatel: Mgr. Jaroslava Pilařová          předseda: Mgr. Petr Strnad

 


Zápis ze schůze Školské rady

při Základní škole, Hradec Králové, tř.SNP 694

 

 

Datum: 7.dubna 2011

Místo konání: ZŠ SNP

Přítomni: Členové školské rady:

                            Za zřizovatele:

                                    Mgr. Libuše Moníková

                                     

 

                                   Za rodiče:

                                   Mgr. Petr Strnad

pí  Pavlína Kloboučníková

                            Za pedagogické pracovníky:          

                                   Mgr.Libuše Švorcová

                                   Mgr. Jaroslava Pilařová

               

                             Za vedení školy:

                                   Mgr. Vladimír Bartoš

 

                            Omluveni:

                        Mgr. Naďa Štěrbová

 

Program:   

1. Jednání zahájila Mgr.Jaroslava Pilařová.Přivítala přítomné a seznámila je   s programem schůze školské rady. Zároveň omluvila paní Mgr. Štěrbovou, která se   nemohla dnešního jednání zúčastnit z pracovních důvodů. Ze stejných důvodů se na dnešní radu nemohla dostavit paní ředitelka PaedDr. Karásková, kterou zastoupil  Mgr. V. Bartoš.

 

 1. Pan Mgr. Bartoš seznámil přítomné s rozpočtem na rok 2011. Rozpočet bude oproti loňskému roku nižší. Toto snížení  je způsobeno jednak omezením dotace, jednak menším počtem žáků, zejména na pracovišti  JIH.

 

 1. Školská rada byla seznámena s výsledky zápisu do prvních tříd. Na ZŠ SNP budou otevřeny 4 první třídy. Zápis proběhl bez problémů, ale některé děti nemohly být z kapacitních důvodů přijaty.

 

4.   V bodě různé byla ze strany rodičů otevřena diskuse o účelnosti existence školských

       rad.

 

 1.  Bylo přijato usnesení.

 

 

Usnesení:

1. Školská rada projednala návrh rozpočtu na rok 2011.

 

2.      Školská rada ukládá předsedovi rady svolat příští jednání na 6. října 2011 ve 14.30 hod a žádá pí ředitelku o zaslání projednávané zprávy předem v elektronické verzi.  .

  

 

                           Usnesení bylo schváleno jednomyslně.

 

 

 

 

 

 

V Hradci Králové dne 8. dubna 2011

 

 

Zapsala: ………………………..                   Zápis ověřil: ……………………..

 

zapisovatel: Mgr. Jaroslava Pilařová          předseda: Mgr. Petr Strnad


Zápis ze schůze Školské rady

při Základní škole, Hradec Králové, tř.SNP 694

 

 

Datum: 25. března 2010

Místo konání: ZŠ SNP

Přítomni: Členové školské rady:

                            Za zřizovatele:

                                    Mgr. Libuše Moníková

                                    Mgr. Naďa Štěrbová

 

                                   Za rodiče:

                                   Mgr. Petr Strnad

                            Za pedagogické pracovníky:

                                   Mgr.  Libuše Švorcová

                                   Mgr. Jaroslava Pilařová

              

                 Za vedení školy:

                     Mgr. Vladimír Bartoš

 

                Omluveni:

          pí  Pavlína Kloboučníková

 

Program:   

1.      Jednání zahájila Mgr.Jaroslava Pilařová, která přivítala přítomné a seznámila je   s programem schůze školské rady. Zároveň omluvila paní Kloboučníkovou, která se   nemohla dnešního jednání zúčastnit z důvodu náhlého onemocnění dcery. Poté na schůzi přivítala a přítomným představila Mgr. V. Bartoše, zástupce ředitelky školy, kterého paní ředitelka PaedDr. Karásková pověřila z důvodu své nepřítomnosti účastí na dnešním jednání školské rady.

 

 1. Pan Mgr. Bartoš seznámil přítomné s rozpočtem na rok 2010. Rozpočet bude oproti loňskému roku nižší, především v části poskytované státním rozpočtem a konkrétně pro oblast ONIV, tedy prostředků pro nákup školních pomůcek.

 

 1. Školská rada byla seznámena s výsledky zápisu do prvních tříd. Tento zápis probíhal pouze na pracovišti SNP, kde budou otevřeny 4 první třídy. Bylo konstatováno, že zápis probíhal bez problémů.

  

 1. Bylo přijato usnesení.

 

 

 

 

Usnesení:

1. Školská rada projednala návrh rozpočtu na rok 2010.

 

2.      Školská rada ukládá předsedovi rady svolat příští jednání na 7. října 2010 ve 14.30 hod.

  

 

                           Usnesení bylo schváleno jednomyslně.

 

 

 

 

V Hradci Králové dne 29. března 2010

 

zapisovatel: Mgr. Jaroslava Pilařová          předseda: Mgr. Petr Strnad

 

 


Zápis ze schůze Školské rady

při Základní škole, Hradec Králové, tř.SNP 694

 

Datum:  29.září2009

Místo konání: ZŠ SNP

Přítomni: Členové školské rady:

                            Za zřizovatele:

                                    Mgr. Libuše Moníková

                                    Za rodiče:

                                    Mgr. Petr Strnad

                                    pí Pavlína Kloboučníková

                                   Za pedagogické pracovníky:

                                   Mgr. Libuše Švecová

                                   Mgr. Jaroslava Pilařová

                                   Za vedení školy:

                                   PaedDr. Miluška Karásková

 

Program:   

1.      Jednání zahájila Mgr. Jaroslava Pilařová. Přivítala přítomné, seznámila je  s programem schůze školské rady a omluvila pí Mgr. Štěrbovou, která se z vážných pracovních důvodů nemůže dnešního jednání školské rady zúčastnit.

 1. Školská rada projednala výroční zprávu školy. Paní ředitelka PaedDr. Karásková zaslala všem členům  rady tuto zprávu s předstihem k seznámení, a tak probíhala diskuse pouze k některým bodům, kdy pí ředitelka podala vysvětlení k některým údajům. V závěru byla výroční zpráva schválena.
 2. Školská rada se předem seznámila s školními vzdělávacími programy obou pracovišť naší školy. Paní ředitelka potvrdila, že výuka na pracovištích JIH a SNP probíhá podle samostatných ŠVP.
 3. Školská rada byla také seznámena se změnami ve školním řádu. Tento řád je od letošního školního roku stejný pro obě pracoviště školy. Ze školních řádů pracovišť JIH a SNP byly do společného řádu převzaty všechny osvědčené body. Školská rada tento upravený školní řád schválila včetně pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání pro obě pracoviště, která jsou jeho součástí.
 4.  V průběhu dalšího jednání rady  se hovořilo o odborových organizacích na jednotlivých pracovištích, o úbytku učitelů na pracovišti JIH (dětí ubylo téměř podle plánovaných předpokladů, s velkým úbytkem  učitelů se ale nepočítalo; byli přijati noví pedagogičtí pracovníci a zatím se daří aprobovaně zajistit výuku ), o družině na pracovišti SNP a o záměrech  rozmístění dětí v příštím období.
 5. Paní ředitelka informovala přítomné  o vítězství naší školy v jazykovém projektu “Angličtina napříč předměty prvního stupně: kurz pro učitelky/ele prvního stupně ZŠ a vychovatelky ŠD“. Vítězství bylo mj. dotováno částkou 150 tis.Kč. Tyto peníze škola použije na opětovnou realizaci výměnného zájezdu žáků do Francie.
 6. Členové školské rady podnikli „exkurzi“ po škole. Prohlédli si informační centrum nakladatelství FRAUS, které nově vzniklo na naší škole od září letošního roku a které může škola v dopoledních hodinách využívat k výuce. Hlavně si ale prohlédli nově opravenou tělocvičnu a nové šatny a sociální zařízení. O této rekonstrukci i naše školní rada v minulých letech často jednala.
 7. Školská rada se dohodla, že na příštím zasedání bude mj. projednávat návrh rozpočtu na příští rok.  
 8. Bylo přijato usnesení.

 

Usnesení:

1.   Školská rada schválila všemi přítomnými hlasy:

                              a) Výroční zprávu o činnosti školy

                              b) Školní řád

                              c) Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků - klasifikační řád.

            2.   Školská rada se seznámila s školními vzdělávacími programy obou pracovišť naší školy a doporučila jejich uskutečňování ve výuce.

3.      Školská rada ukládá předsedovi školské rady svolat příští schůzi školské rady na

čtvrtek 25.3.  2010 v 15.oo hod.

 

                           Usnesení bylo schváleno jednomyslně.

 

 

V Hradci Králové dne 29. září  2009

 

  

zapisovatel: Mgr. Jaroslava Pilařová          předseda: Mgr. Petr Strnad

 


Zápis ze schůze Školské rady

při Základní škole, Hradec Králové, tř.SNP 694

 

Datum: 22. dubna 2009

Místo konání: ZŠ SNP

Přítomni: Členové školské rady:

                            Za zřizovatele:

                                    Mgr. Libuše Moníková

                                    Mgr. Naďa Štěrbová

                                    

                                   Za rodiče:

                              pí Pavlína Kloboučníková

                                    Mgr. Petr Strnad                                           

                            Za pedagogické pracovníky:

                                   Mgr. Jaroslava Pilařová

          

                 Za vedení školy:

                                   PaedDr. Miluška Karásková

    Omluveni: Členové školské rady:

 

Za pedagogické pracovníky:

      Mgr. Libuše Švecová

Program:   

1.      Jednání zahájila Mgr. Libuše Moníková, která přivítala přítomné a seznámila je s programem dnešní schůze.

2.      Mgr. Libuše Moníková informovala přítomné o změnách v §167 a § 168 Zákona 561/2004 Sb. týkajícího se školské rady a funkčního období jejích členů. Školská rada bere tuto novelizaci zákona na vědomí.

 1. Proběhla volba předsedy a zapisovatele.
 2. Byl projednán a schválen jednací řád školské rady, který bude zveřejněn na webových stránkách ZŠ SNP.
 3. Paní ředitelka PaedDr. Karásková seznámila přítomné s rozpočtem na rok 2009. Uvedla, že rozpočet máme jako škola jeden, ale je tvořen pro dvě rozpočtová místa . Vysvětlila, co je zahrnuto v jednotlivých položkách, a odpověděla na dotazy přítomných.
 4. Paní P. Kloboučníková seznámila přítomné s názorem rodičů z pracoviště JIH, který se týká prostoru mezi pavilonem školní jídelny a školní družiny. Dříve travnatá plocha je nyní zčásti využívána jako parkoviště a dle jejich mínění už není vhodná pro pobyt dětí ze školní družiny a k využívání této plochy pro různé akce školy. Rodiče by chtěli tuto plochu opět zatravnit a nechat volnou zejména pro školní družinu. Paní ředitelka PaedDr. Karásková sdělila, že tato situace je již řešena. Byl zpracován a podán návrh řešení této plochy a současně bylo požádáno o přidělení grantu na tento projekt. V současné době je očekáván výsledek jednání o tomto návrhu. Změna využívání plochy souvisí se změnou režimu fungování školy, kde ubývá počet oddělení ŠD (ve šk.roce 2009/2010 bude pouze jedno a naopak školní budova je využívána i dalšími subjekty (ZUŠ, Domino).
 5. Paní P. Kloboučníková informovala členy školské rady o skutečnosti, že rodiče ZŠ SNP pracoviště JIH poslali zastupitelstvu města petici za znovuobnovení suverenity ZŠ JIH.
 6. Na příštím jednání školské rady bude projednána výroční zpráva školy. Paní ředitelka byla požádána o zaslání její elektronické podoby všem členům rady do 15. října.
 7. Bylo přijato usnesení.

 

Usnesení:

1.   Školská rada schválila všemi přítomnými hlasy:

                  předseda školské rady:                 Mgr. Petr Strnad

                     zapisovatelka:                            Mgr. Jaroslava Pilařová

2.      Školská rada jednomyslně schválila jednací řád školské rady.

3.      Školská rada projednala návrh rozpočtu na rok 2009.

4.      Školská rada ukládá předsedovi školské rady svolat příští schůzi školské rady na

pondělí 19.10.2009 v 15:00.   

 

                           Usnesení bylo schváleno jednomyslně.

 

 

 

V Hradci Králové dne 22. dubna 2009

 

 

 

zapisovatel: Mgr. Jaroslava Pilařová          předseda: Mgr. Petr Strnad

 


 

OZNÁMENÍ

 

 

Vyhlašujeme volby do školské rady Základní školy, Hradec Králové, třída SNP 694 za zákonné zástupce nezletilých žáků.

 

Datum konání voleb:                       11. 11. 2008

 

Hodina zahájení hlasování:             17:30 hodin

Hodina ukončení hlasování:            19:00 hodin

 

Místo konání voleb:                         Základní škola, Hradec Králové, třída SNP 694

                                                       (pracoviště SNP a pracoviště JIH)

 

K prokázání totožnosti si, prosíme, vezměte s sebou průkaz totožnosti (OP nebo pas).

 

 

 

 

 

V Hradci Králové 11. 10. 2008


Statutární město Hradec Králové, usnesením Rady města Hradce  Králové  č.842/2005 ze dne 21.6. 2005 v souladu s ustanoveními § 102 odst. 2 pís.b, zákona  č. 128/2000 Sb., o  obcích, v platném znění a § 167 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, vydává s účinností od 1. 9. 2005  tento 

 

 

  V o l e b n í    ř á d

 

        školské rady při  Základní škole, Hradec Králové, …..

 

I.

Volby členů školské rady řídí nejméně tříčlenný  přípravný výbor, který jmenuje ředitel školy.

II.

 

Členy přípravného výboru mohou být pracovníci školy i zákonní zástupci  nezletilých žáků. Členem přípravného výboru nesmí být kandidáti na členství ve školské radě.

III.

 

1.      Právo volit členy školské rady mají v souladu s ustanovením § 167 odst. 2  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci  a pedagogičtí pracovníci školy (dále jen „oprávněné osoby“).

2.      Počet členů školské rady je stanoven usnesením Rady města Hradec Králové č. 842/2005  na 6, z toho 2 členy jmenuje zřizovatel školy, 2 členy volí pedagogičtí pracovníci školy a 2 členy volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci.

 

IV.

 

1.      Každá oprávněná osoba má právo navrhovat kandidáty na členství ve školské radě. K platné kandidatuře je nutný souhlas navržené osoby. Návrh může oprávněná osoba učinit i sama za sebe.

2.      Návrhy kandidátů na členství ve školské radě se předkládají přípravnému výboru.

V.

 

Volby se vyhlašují oznámením, které se zveřejní ve škole na místě přístupném všem oprávněným osobám nejpozději 30 dní přede dnem konání voleb. Oznámení obsahuje datum, hodinu zahájení a ukončení hlasování, místo konání voleb a označení dokladů, kterými je oprávněná osoba povinna se při účasti ve volbách prokázat.

VI.

 

1.      Přípravný výbor zajišťuje hlasovací lístky pro volby členů školské rady, vede seznam oprávněných osob, eviduje návrhy na kandidáty, řídí průběh voleb, zpracovává výsledky hlasování a vyhlašuje  výsledky voleb do školské rady.

2.      V případě, že se volby členů školské rady volených pedagogickými pracovníky školy i zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky konají v jeden den, zajistí přípravný výbor nezaměnitelnost hlasů buď odděleným hlasováním nebo barevně odlišenými hlasovacími lístky. 

 

VII.

 

Členy školské rady volí oprávněné osoby tajným hlasováním. Ke zvolení kandidátů je nutné, aby kandidát získal nadpoloviční většinu hlasů oprávněných osob zúčastněných ve volbách.

VIII.

 

1.      Na základě výsledků hlasování přípravný výbor stanoví pořadí kandidátů ve volbách zvlášť za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky a zvlášť za pedagogické  pracovníky školy.

2.      Členem školské rady se stávají kandidáti, kteří se umístili na místech odpovídajících počtu členů školské rady volených pedagogickými pracovníky školy a zákonnými zástupci žáků.

 

IX.

 

Zápis o volbách do školské rady  předává přípravný výbor zřizovateli a řediteli  školy.

X.

 

Doplňovací volby na uvolněná místa do školské rady se organizují  obdobně jako volby řádné.

 

 

V Hradci Králové, dne :

 

 

                                                                    Ing. Otakar Divíšek

                                                                        primátor města


Zápis ze schůze Školské rady

při Základní škole, Hradec Králové, tř.SNP 694

 

 

Datum:  8. října 2008

Místo konání: ZŠ SNP

Přítomni: Členové školské rady:

                            Za zřizovatele:

                                   Mgr. Libuše Moníková

 

                                   Za rodiče:

                                    Ing. Pavel Janda

                                   Mgr. Petr Strnad

                            Za pedagogické pracovníky:

                                   Mgr. Helena Kovaříková

                                   Mgr. Jaroslava Pilařová

               

                 Za vedení školy:

                     PaedDr. Miluška Karásková

                Omluveni:

          MUDr. Jiřina Martínková

 

Program:   

1.      Jednání zahájila Mgr. Jaroslava Pilařová, která přivítala přítomné a seznámila je   s programem schůze školské rady. Zároveň omluvila MUDr. Jiřinu Martínkovou, která se z důležitých pracovních důvodů  z dnešního jednání omluvila.

 

 1. Hlavním bodem dnešního jednání bylo projednání Výroční zprávy na školní rok 2007/2008. Všichni členové školské rady obdrželi tuto zprávu s předstihem a mohli se s jejím obsahem podrobně seznámit.  Paní ředitelka PaedDr. Karásková zodpověděla dotazy týkající se některých podrobností. Členové školské rady hodnotili tuto zprávu velmi kladně.

 

 

 1. V další části jednání byly  probírány informace o provozu školy v její nové podobě. Bylo konstatováno, že sloučení obou škol se v žádném případě negativně nedotklo žáků těchto škol. Na obou pracovištích probíhá výuka dle vlastních schválených ŠVP. Žádný velký dopad tohoto sloučení zatím nepocítili ani učitelé. Pouze některé p. učitelky ze SNP učí některé hodiny také na škole Jih. Enormní nárůst práce nastal v administrativních záležitostech, které řeší vedení školy a p. sekretářka.

Ze školy Jih odešlo pouze několik žáků, v žádném případě se nejednalo o hromadný úbytek dětí.

  

 1. P. Mgr. Moníková upozornila přítomné na ukončení funkčního období této školské rady. V listopadu by měly proběhnout  volby do nové školské rady. Bylo dohodnuto, že v této školské radě budou  z řad pedagogických pracovníků a rodičů poměrně zastoupeni zástupci obou pracovišť naší nové školy. V prosinci by zastupitelstvo města  mělo jmenovat novou školskou radu včetně členů jmenovaných za zřizovatele.

 

 1. Předseda Mgr. P. Strnad poděkoval všem za odvedenou práci ve školské radě a požádal p. Pilařovou o zaslání tohoto poděkování jménem svým a celé rady  MUDr. Martínkové.  

 

 1. Bylo přijato usnesení.

 

Usnesení:

1. Školská rada schvaluje výroční zprávu.

2.      Školská rada ukládá p. Pilařové, aby i v případě, že nebude členkou nové rady, zajistila účast nově zvolených členů rady na schůzce, která se bude konat koncem února, nebo začátkem března 2009.

  

                           Usnesení bylo schváleno jednomyslně.

 

 

 

 

V Hradci Králové dne 8. října 2008

 

 

 

zapisovatel: Mgr. Jaroslava Pilařová          předseda: Mgr. Petr Strnad


Zápis ze schůze Školské rady

při Základní škole, Hradec Králové, tř.SNP 694

 

 

Datum: 20. března 2008

Místo konání: ZŠ SNP

Přítomni: Členové školské rady:

                            Za zřizovatele:

                                    Mgr. Libuše Moníková

                                    

 

                                   Za rodiče:

                                    Ing. Pavel Janda

                                   Mgr. Petr Strnad

                            Za pedagogické pracovníky:

                                   Mgr. Helena Kovaříková

                                   Mgr. Jaroslava Pilařová

              

                 Za vedení školy:

                     PaedDr. Miluška Karásková

 

                Omluveni:

          MUDr. Jiřina Martínková

 

Program:   

1.      Jednání zahájila Mgr.Jaroslava Pilařová, která přivítala přítomné a seznámila je   s programem schůze školské rady. Zároveň omluvila MUDr. Jiřinu Martínkovou, která se z důležitých pracovních důvodů  nemohla dnešního jednání zúčastnit..

 

 1. Paní ředitelka PaedDr. Karásková seznámila přítomné s rozpočtem na rok 2008. Rozpočet bude od nového školního roku upraven z důvodů sloučení škol ZŠ SNP a ZŠ JIH.

 

 1. Školská rada byla seznámena s výsledky zápisu do prvních tříd. Tento zápis probíhá pouze na škole SNP, škola Jih v příštím školním roce nebude první třídy otvírat. Na SNP budou otevřeny 4 první třídy. Bylo konstatováno, že zápis probíhal bez problémů.

  

 1. Školská rada  opět projednávala otázku výstavby nové tělocvičny.

 

 1. Bylo přijato usnesení.

 

 

 

Usnesení:

1. Školská rada projednala návrh rozpočtu na rok 2008.

 

2.      Školská rada ukládá předsedovi rady svolat příští jednání na říjen 2008.

  

 

                           Usnesení bylo schváleno jednomyslně.

 

 

 

 

 

 

V Hradci Králové dne 20. března 2008

 

 

Zapsala: ………………………..                   Zápis ověřil: ……………………..

 

zapisovatel: Mgr. Jaroslava Pilařová          předseda: Mgr. Petr Strnad

 

 

 


 

Zápis ze schůze Školské rady

při Základní škole, Hradec Králové, tř.SNP 694

 

 

Datum:  11.října 2007

Místo konání:  ZŠ SNP

Přítomni: Členové školské rady:

                            Za zřizovatele:

                                    Mgr. Libuše Moníková

                                    MUDr. Jiřina Martínková

 

                                   Za rodiče:

                                     Mgr. Petr Strnad

                                     Ing. Pavel Janda

                            Za pedagogické pracovníky:

                                   Mgr. Helena Kovaříková

                                   Mgr. Jaroslava Pilařová

              

                 Za vedení školy:

                       PaedDr. Miluška Karásková

 

                 Zástupci rodičů:

                               Mgr. Kuneš

                               Mgr. Skopalová

 

Program:   

1.      Jednání zahájila Mgr.Jaroslava Pilařová.Přivítala přítomné a seznámila je s programem.

Na začátku školská rada vyhověla přání zástupců rodičů, kteří chtěli podat školské radě informaci o petici, kterou chtějí reagovat na navrhované řešení „optimalizace“ základních škol  v oblasti Slezského Předměstí. V této petici vyjadřují obavu o kvalitu výuky na naší škole a o pokles úrovně vzdělávání v případě sloučení naší školy se školou Jih.

 

 1. Paní ředitelka PaedDr.Karásková informovala přítomné o průběhu jednání na magistrátu města v pátek dne 5. 10. 2007 a v návaznosti na to o pondělním jednání (8.10. 2007), kterého se zúčastnilo vedení školy i členové školské rady z řad pedagogů.

 

 

 1. Paní Mgr.Moníková seznámila přítomné se stanoviskem vedoucí odboru školství k optimalizaci.Ani odbor, ani p. náměstek primátora ing. Soukup nebudou podepisovat předložený návrh naší školy z výše uvedeného jednání. Řešení optimalizace je zatím návrh, který půjde na jednání do rady a zastupitelstva města.

 

 1. Po odchodu zástupců rodičů se školská rada zabývala Výroční zprávou na šk. rok 2006/2007. Všichni přítomní obdrželi tuto zprávu s předstihem a hodnotili ji velmi kladně. P.ředitelka odpověděla na dotazy týkající se některých údajů, p.prof.Martínková vyjádřila názor, že by se ve zprávě také mělo objevit % úspěšnosti při přijímacích řízeních na střední školy, zejm. na gymnázia.

 

 1. Bylo přijato usnesení.

 

 

 

Usnesení:

1. Školská rada schvaluje Výroční zprávu na školní rok 2006/2007.

 

2. Školská rada ukládá předsedovi rady svolat příští jednání na čtvrtek 13.12. v 16.00hod.

  

 

 

 

 

 

V Hradci Králové dne 18.10.2007

 

 

Zapsala: ………………………..                   Zápis ověřil: ……………………..

 

zapisovatel: Mgr. Jaroslava Pilařová          předseda: Mgr. Petr Strnad

 

 


Zápis ze schůze Školské rady

při Základní škole, Hradec Králové, tř.SNP 694

 

 

Datum: 31. srpna 2006

Místo konání: ZŠ SNP

Přítomni: Členové školské rady:

                            Za zřizovatele:

                                    Mgr. Libuše Moníková

                                    prof. MUDr. Jiřina Martínková

 

                                   Za rodiče:

                                    Mgr. Petr Strnad

                                    Ing. Pavel Janda

         

                            Za pedagogické pracovníky:

                                   Mgr. Helena Kovaříková

                                   Mgr. Jaroslava Pilařová

              

                 Za vedení školy:

                       PaedDr. Miluška Karásková

 

 

 

Program:   

1.      Jednání zahájil předseda Mgr.Petr Strnad, který přivítal přítomné a seznámil přítomné s programem schůze školské rady.

 1. Školní řád – členům rady byl návrh zaslán v předstihu, seznámili se s ním a na schůzi byly projednány jednotlivé připomínky. Následně byl školní řád schválen.
 2. Paní ředitelka PaedDr.Karásková seznámila přítomné s návrhem školního vzdělávacího programu. Uvedla, že na nově připravovaném vzdělávacím programu se v současné době na celé škole usilovně pracuje tak, aby realizace programu mohla být v příštím školním roce bez problémů zahájena. Zároveň seznámila přítomné s programem Let Me Learn, který je obsahem projektu financovaného z Evropského sociálního fondu státního rozpočtu ČR. Tuto dotaci získala škola na období 2005 -  2007. Jeho teoretická část bude v letošním roce převedena do praxe tak, aby závěry získané na základě vyplněných dotazníků LCI – Learning Combination Inventory pomohly ve způsobu učení každému jednotlivci.
 3. Klasifikační řád - členům rady byl návrh zaslán v předstihu, seznámili se s ním a na schůzi byly projednány jednotlivé připomínky. Následně byl klasifikační řád schválen.
 4. Paní ředitelka seznámila přítomné s koncepčními záměry rozvoje školy. K přednesenému tématu proběhla diskuse. Nová koncepce rozvoje školy bude ve spolupráci se školskou radou zpracována k 1.9.2007.
 5. Školská rada se dohodla, že na příštím zasedání bude projednána výroční zpráva školy a inspekční zpráva a požádala paní ředitelku o zaslání těchto podkladů v předstihu.   
 6. Bylo přijato usnesení.

 

Usnesení:

1.   Školská rada schválila všemi přítomnými hlasy:

                              a) Školní řád

                              b) Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků - klasifikační řád.

            2.   Školská rada se seznámila s koncepčními záměry rozvoje školy a s návrhem školního vzdělávacího programu.

3.      Školská rada ukládá předsedovi školské rady svolat příští schůzi školské rady na

11.října 2006 a zaslat pozvání také pí.ředitelce školy. 

 

                           Usnesení bylo schváleno jednomyslně.

 

 

Jednací řád školské rady

 

při  Základní škole, Hradec Králové, tř. SNP 694

 

 

Čl. 1

 

Školská rada vykonává své působnosti podle platných zákonů, zejména pak podle školského zákona v jeho platném znění.

 

Čl. 2

 

Školská rada se schází ke svým zasedáním dvakrát ročně a dále podle potřeby.Termíny zasedání se volí s ohledem na působnosti školské rady stanovené zákonem.

 

Čl. 3

 

Zasedání školské rady svolává předseda, popřípadě místopředseda. Podklady pro zasedání zajišťují členové školské rady a ředitel školy v elektronické podobě, minimálně 10 dní před konáním ŠR a v rozsahu, který vymezuje zákon. V případě urgentního zařazení bodu na pořad jednání řádné školské rady, či svolání mimořádné školské rady, má předseda školské rady právo zařadit mimořádný bod, či svolat mimořádnou školskou radu prostřednictvím elektronických prostředků s termínem cca 10 dní předem.

 

Čl. 4

 

Školská rada jedná podle programu, který schválí na návrh předsedy. Vychází přitom z povinností uložených školské radě zákonem, z podnětů a návrhů členů školské rady, zákonných zástupců žáků, ředitele nebo pracovníků školy a zřizovatele školy. V úvodu svého zasedání projednává školská rada kontrolu plnění úkolů a informace jednotlivých členů rady, popřípadě ředitele školy, pokud je k zasedání školské rady přizván. V dalším průběhu se projednávají nové návrhy a připomínky jednotlivých členů školské rady.

 

Čl. 5

 

Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech členů při schvalování jednacího řádu a jeho změn, výroční zprávy o činnosti školy, školního řádu a jeho změn, pravidel pro hodnocení výsledků žáků, návrhu  rozpočtu školy na další rok, při vyjádření k rozboru hospodaření a návrhu opatření ke zlepšení hospodaření a při projednávání usnesení, jehož obsahem jsou zásadní výhrady k práci ředitele školy. V ostatních případech se školská rada usnáší většinou přítomných členů a při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Usnesení rady podepisuje předseda a další pověřený člen školské rady.

 

Čl. 6

 

O jednáních školské rady pořizuje záznam člen školské rady pověřený školskou radou. Ten dodá záznam předsedovi v elektronické podobě do 7 pracovních dní. V tomto záznamu jsou uvedeny výsledky hlasování.

Čl. 7

 

Nejméně jednou ročně školská rada informuje zákonné zástupce žáků, pracovníky školy a zřizovatele školy o výsledcích své činnosti za uplynulé období. Součástí této informace jsou výsledky a průběh schvalování výroční zprávy o činnosti školy a, pokud byly projednány, pak i výsledky a průběh schvalování školního řádu a pravidel pro hodnocení žáků nebo změn školního řádu a pravidel hodnocení žáků. Školská rada zároveň uvede, zda a s jakým výsledkem byl projednán návrh rozpočtu školy na další rok, vyjádření k rozboru hospodaření, popř. návrh opatření ke zlepšení hospodaření, usnesení, jehož obsahem jsou zásadní výhrady k práci ředitele školy, anebo koncepční záměry rozvoje školy.

Usnesení o schválení nebo neschválení dokumentů, jejichž schvalování je uloženo zákonem, školská rada neprodleně předá zřizovateli školy a řediteli školy.

 

Čl. 8

 

Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu podléhají schválení školskou radou.

 

Čl. 9

 

Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 7.února 2006

 

 

Zápis z ustavující schůze Školské rady

při Základní škole, Hradec Králové, tř.SNP 694

Datum: 7. února 2006

Místo konání: sborovna ZŠ SNP

Přítomni: Členové školské rady:

                       Za zřizovatele:

                                    Mgr. Libuše Moníková

                                    

                                   Za rodiče:

                                    Mgr. Petr Strnad

                                    Ing. Pavel Janda

         

                       Za pedagogické pracovníky:

                                   Mgr. Helena Kovaříková

                                   Mgr. Jaroslava Pilařová

              

                            Za vedení školy:

                                   PaedDr. Miluška Karásková

 

 

Omluveni: Členové školské rady:

 

Za zřizovatele:

 MUDr. Jiřina Martínková

 

Program:   

   1.     Jednání zahájila Mgr. Libuše Moníková, která seznámila přítomné s §167 a § 168 Školského zákona o školské radě.

 1. Proběhla volba předsedy, místopředsedy a zapisovatele.
 2. Byl projednán a schválen jednací řád školské rady, který bude zveřejněn na webových stránkách ZŠ SNP.
 3. Bylo dohodnuto, že Mgr. J.Pilařová osobně seznámí MUDr. J.Martínkovou s průběhem jednání školské rady a předá jí materiály projednané na zasedání.
 4. Školská rada se dohodla, že na příštím zasedání budou projednány tyto body:
  1. schválení školního řádu a jeho případných změn
  2. seznámení s návrhem školního vzdělávacího programu
  3. schválení pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků – klasifikační řád
  4. seznámení s koncepčními záměry rozvoje školy
 5. Školská rada podporuje řešení, které by umožnilo nejen rekonstrukci, ale i přístavbu tělocvičny. Po diskusi bylo navrženo a doporučeno zajistit povolení na zpracování studie v takové době, aby mohla být předána k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva a rady města.
 6. Bylo přijato usnesení.

 

Usnesení:

1.   Školská rada schválila všemi přítomnými hlasy:

                  předseda školské rady:                  Mgr. Petr Strnad

                  místopředseda školské rady:         MUDr. Jiřina Martínková

                              zapisovatel:                                      Mgr. Jaroslava Pilařová

            2.   Školská rada jednomyslně schválila jednací řád školské rady.

3.      Školská rada ukládá předsedovi školské rady svolat příští schůzi školské rady na

      31.srpna 2006 a zaslat pozvání také pí. ředitelce školy. 

 

                           Usnesení bylo schváleno jednomyslně.

  

V Hradci Králové dne 7. února 2006

 

 zapisovatel: Mgr. Jaroslava Pilařová         

 předseda: Mgr. Petr Strnad