Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2018-2019

proběhne:
pátek 13.4.2018 13:00 - 17:00
sobota 14.4.2018 9:00 - 12:00
 
pro zjednodušení administrativy při vlastním zápisu, ve výše uvedených dnech, je Vám k dispozici od 1.4.2018 formulář elektronické přihlášky, kde jednoduše vyplníte požadované údaje a formulář bude automaticky předán škole. 
Pro vlastní vstup do elektronického formuláře použijte následující odkaz:
(odkaz aktivujte kliknutím na něj nebo si ho zkopírujte a vložte do odresního řádku webového prohlížeče)
 

Informace o škole pro rodiče budoucích žáků prvních tříd               

Vážení rodiče,

naše škola se tradičně zaměřuje na výuku cizím jazykům. Nabízíme výuku angličtiny v 1. a 2. ročníku v rozsahu 2.hodin týdně (4x 20 minut), Od 3. ročníku  pak máme výuku po 3.hodinách týdně. Chceme zachovat stávající úroveň, proto výuku posilujeme i hodinami kroužků. Od 6. ročníku mají žáci druhý cizí jazyk (němčinu, francouzštinu, ruštinu, nebo španělštinu) v rozsahu 3 vyučovací hodiny týdně (+ možnost kroužků vybraného jazyka).

Podrobně budete se systémem kroužků  seznámeni na první rodičovské schůzce.

 

Systém povinné jazykové výuky je uveden v následující tabulce. Ve všech ročnících dále posilujeme výuku jazyků různými kroužky:

 

 

angličtina

2.cizí jazyk

1. - 2. ročník

2

 

3. - 5. ročník

3

 

6 -  9. ročník

4

3

 

Naše škola nabízí pro mladší žáky i řadu mimoškolních aktivit. Pro první ročník je to např. kroužek aerobiku, keramiky, hry na flétnu, výtvarný a dramatický kroužek, sborový zpěv, sportovní kroužky. Hlásit dítě můžete na začátku školního roku elektronicky.

Pro žáky 1. – 3. třídy je od 6,30 do 17 hodin otevřena školní družina. Za družinu vybíráme poplatek stanovený magistrátem města (200 Kč/měsíc). Závazný zápis proběhne první školní den v září 2017.

 

 

TERMÍN TŘÍDNÍ SCHŮZKY:                              12. 6. 2017 v 17 hodin       

(Jiná písemná pozvánka již nebude!)

 

Děkujeme za zájem projevený o naši školu a těšíme se na budoucí spolupráci. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kritéria pro přijetí na ZŠ:

  1. přednostně budou přijaty děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu základní školy, stanoveném obecně závaznou vyhláškou statutárního města Hradec Králové č.1/2012 ve znění pozdějších novel,
  2. celkový počet tříd a žáků do prvních tříd je stanoven s ohledem na púrostorové a technické zázemí školy, tedy 4 třídy s maximálním počtem žáků 108,
  3. v případě, že počet žádostí žáků s trvalým bydlištěm mimo školský obvod základní školy překračuje počet volných míst, kterými škola disponuje po přijetí žáků ze školského obvodu, provede škola výběr ostatních uchazečů takto:

a) přednostně budou přijati sourozenci žáků, kteří ve školním roce 2017/2018 pokračují v plnění školní docházky v dané základní škole,

b) výběr ostatních uchazečů bude proveden losováním.