1.    Identifikační údaje ŠD

 

Název ZŠ:                           Základní škola, tř. SNP 694, 500 03 Hradec Králové 3 

Ředitelka ZŠ:                      Mgr. Šárka Sýkorová 

Vedoucí vychovatelka ŠD: Mgr. Radka Vaňková 

Telefonní čísla:                   sekretariát  495 541 388

                                            ředitelna  491 617 671, 495 408 767

                                            školní družina 725 728 964

                                            školní jídelna  495 541 759 

Webové stránky ZŠ:            www.zssnp.cz

Platnost dokumentu:         od 1. 9. 2007 

Vypracovala:                     PaedDr. Zdena Hartingerová, Mgr. Radka Vaňková  

                                          kolektiv vychovatelek ŠD

 

 

Obsah

1.      Identifikační údaje ŠD

2.      Charakteristika ŠD

2.1.            Vstupní informace o ŠD

2.2.            Organizační zajištění ŠD a výchova dětí se speciálními potřebami

2.3.            Personální a pedagogické zajištění ŠD

2.4.            Spoluúčast rodičů na volnočasových aktivitách ŠD

3.      Konkrétní výchovně-vzdělávací cíle

4.      Formy vzdělávání ŠD

5.      Výchovně-vzdělávací oblasti ŠD

5.1.            Dítě a jeho tělo

                 5. 1. a) Dílčí vzdělávací cíle

                 5. 1. b) Klíčové kompetence

    5. 1. c) Očekávané výstupy

    5. 1. d) Rizika výchovně vzdělávacích záměrů

5.2.       Dítě a jeho psychika

    5. 2. a) Dílčí vzdělávací cíle

    5. 2. b) Klíčové kompetence

    5. 2. c) Očekávané výstupy

    5. 2. d) Rizika výchovně vzdělávacích záměrů

5.3.       Dítě a ten druhý

    5. 3. a) Dílčí vzdělávací cíle

    5. 3. b) Klíčové kompetence

    5. 3. c) Očekávané výstupy

    5. 3. d) Rizika výchovně vzdělávacích záměrů

5.4.       Dítě a společnost

    5. 4. a) Dílčí vzdělávací cíle

    5. 4. b) Klíčové kompetence

    5. 4. c) Očekávané výstupy

    5. 4. d) Rizika výchovně vzdělávacích záměrů

5.5.       Dítě a svět

    5. 5. a) Dílčí vzdělávací cíle

    5. 5. b) Klíčové kompetence

    5. 5. c) Očekávané výstupy

    5. 5. d) Rizika výchovně vzdělávacích záměrů                       

      6.     Přílohy

               6.1.      Vnitřní řád ŠD

               6.2.      SWOT analýza ŠD

 

 

 

 

 

2. Charakteristika ŠD

2.1. Vstupní informace o ŠD

ŠD při ZŠ SNP má v současné době 9 oddělení, která pracují na dvou pracovištích.

Samostatný objekt ŠD (4 oddělení) je umístěn v prvním patře budovy ZŠ nad školní kuchyní, zbývajících 5 oddělení využívá prostory prvního stupně. Pro individuální herní aktivity dětem slouží tzv. společné herny. 

Materiální vybavení :

          Materiální vybavení je na dobré úrovni, postupně se doplňuje a novelizuje. Třídy v samostatném objektu jsou vybavené dětským nábytkem, herny velkými barevnými molitanovými kostkami, sedáky, podložkami a relaxačními polštáři. 

Technické vybavení :

          V současné době není plně vyhovující, postupně se však jeho úroveň zlepšuje. 

Hygienické podmínky :

          ŠD v samostatném objektu má vlastní sociální zařízení, většina tříd má vlastní umyvadlo s tekoucí vodou. Oddělení na prvním stupni využívají sociální zařízení na chodbě ZŠ.

          Prostory ŠD nejsou odhlučněny, proto se především v době po výuce, kdy je v odděleních velký počet dětí, řeší problematika nadměrného hluku. 

Stravování a pitný režim :

          Děti se stravují ve školní jídelně, mají možnost výběru ze dvou jídel. Pitný režim je dostatečně zajištěn školní kuchyní po celou dobu pobytu dětí ve školní družině. Odpolední svačiny si nosí děti vlastní. 

Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví:

          Pro činnost ŠD platí ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále BOZP) ze školního řádu. Pokud ŠD pro svoji činnost využívá odborné učebny (např. tělocvičnu, cvičnou kuchyňku, dílnu…), řídí se příslušnými řády pro tyto učebny. Žáci přihlášení do ŠD, zájmových kroužků, jsou poučeni o BOZP a záznam o tomto poučení je proveden v třídní knize, ve výkazech o kroužku nebo v docházkovém sešitě.

          Vychovatelé ŠD provádí prokazatelné poučení žáků v první hodině školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli. Opakovaně provádí poučení v průběhu školního roku.

          Ve ŠD se žáci řídí školním řádem a vnitřním řádem školní družiny.

          Při řešení sociálně patologických jevů vychovatelé spolupracují s výchovnou poradkyní či metodičkou prevence na naší škole a postupují podle pokynů MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č.j. 24 246/2008-6.    

2.3. Personální a pedagogické zajištění ŠD

         Všichni pracovníci, kteří ve ŠD pracují, splňují předepsanou odbornou kvalifikaci. Pedagogický tým pracuje na základě jasně vymezených a společně vytvořených pravidel. Služby pedagogů jsou stanoveny tak, aby byla vždy a při všech činnostech zajištěna dětem optimální pedagogická péče.

        Ředitelka ZŠ podporuje a vytváří podmínky pro další systematické vzdělávání.

2.4. Spoluúčast rodičů na volnočasových aktivitách ŠD

            Ve vztazích mezi pedagogy a rodiči panuje oboustranná důvěra a otevřenost, vstřícnost, ochota spolupracovat. Rodiče mají možnost aktivně se podílet na dění ve ŠD, účastnit se různých programů, dle svého zájmu vstupovat do činnosti svých dětí. Jsou pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se ve ŠD děje. Projeví-li zájem, mohou se spolu podílet na plánování programu ŠD, při řešení vzniklých problémů, apod.

            Pedagogové informují rodiče o prospívání jejich dítěte, o jeho individuálních pokrocích, domlouvají se s nimi na společném postupu při výchově. Při tomto chrání soukromí rodiny, zachovávají diskrétnost ve vnitřních záležitostech. Nezasahují do soukromí rodiny.

            ŠD podporuje kvalitní rodinnou výchovu, pomáhá rodičům v péči o dítě; v případě zájmu nabízí rodičům poradenský servis i nejrůznější osvětové aktivity v otázkách výchovy.

 

3. Konkrétní výchovně-vzdělávací cíle ŠD

 • podněcovat děti k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů
 • vést děti k všestranné a účinné komunikaci
 • rozvíjet u dětí schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých
 • připravovat děti k tomu, aby se projevovaly jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovaly svá práva a naplňovaly své povinnosti
 • vytvářet u dětí potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, vnímavost a citlivé vztahy k lidem, svému prostředí i k přírodě
 • učit děti aktivně rozvíjet a chránit své fyzické, duševní a sociální zdraví
 • vést děti k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi

 

Tyto konkrétní cíle jsou dále rozpracovány ve výchovně-vzdělávacích oblastech:

Dítě a jeho tělo

Dítě a jeho psychika

Dítě a ten druhý

Dítě a společnost

Dítě a svět

 

4. Formy vzdělávání ve ŠD

příležitostná výchovná, vzdělávací, zájmová a tématická rekreační činnost ( např.

                                  slavnosti, besídky, vystoupení, návštěvy divadla a kina, sportovní dny,

                                  výlety…. )

                                  = základ účastníků tvoří přihlášené děti ze ŠD, ale mohou se zúčastnit

                                   i rodinní příslušníci a další zájemci 

pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost

                                = každodenní činnost přihlášených žáků v odděleních ŠD, popřípadě

                                zájmové útvary zřizované ŠD 

osvětová činnost včetně shromažďování a poskytování informací pro děti v oblasti

                            sociálně – patologických jevů

                             = zahrnuje především poradenskou a informační činnost, zaměřuje se i na

                            tzv. informační centra pro mládež 

individuální práce = zaměřena na vytváření podmínek pro rozvoj nadání dětí a to     

                                           včetně talentovaných dětí ( např. řešení tématických úkolů,

                                           organizace a garance postupných soutěží, konzultace…. ) 

spontánní činnosti = jsou zahrnuty v denním režimu ŠD ( hry v ranní ŠD, odpolední

                                          klidové činnosti…. ), slouží přihlášeným dětem

                                         = základním prvkem je možnost hrát si, číst, poslouchat hudbu…. 

 

5. Výchovně-vzdělávací oblasti ŠD

1)      Dítě a jeho tělo

2)      Dítě a jeho psychika

3)      Dítě a ten druhý

4)      Dítě a společnost

5)      Dítě a svět

 

     Tyto vzdělávací oblasti jsou zpracovány tak, aby s jejich obsahem mohl pedagog dále pracovat. Vzdělávací nabídka představuje souhrn praktických a intelektových činností, vhodných k naplňování cílů a k dosahování výsledků. Pedagog by měl tuto nabídku tvůrčím způsobem konkretizovat.

     Časová dotace těchto vzdělávacích oblastí je 3 roky, každý rok budou aktualizovány.

 

5.1. Dítě a jeho tělo

     Záměrem této oblasti je stimulovat a podporovat růst a vývoj dítěte, podporovat jeho fyzickou pohodu, zlepšovat jeho tělesnou zdatnost, pohybovou i zdravotní kulturu. Dále bude podporován rozvoj pohybových a manipulačních dovedností, dítě se naučí sebeobslužným dovednostem, bude vedeno ke zdravým životním návykům a postojům.

5.1.a)  Dílčí vzdělávací cíle

 uvědomění si vlastního těla

-          činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí

-          vnímání a rozlišování okolního světa pomocí smyslů 

rozvoj pohybových schopností

-          činnosti zaměřené na zdokonalování dovedností v oblasti jemné a hrubé motoriky

( koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka, apod. )

-          činnosti zaměřené na ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí 

rozvoj a užívání všech smyslů

-          zařazení smyslových a psychomotorických her

-          činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující zdravou atmosféru a pohodu prostředí 

osvojení si poznatků k podpoře zdraví

-          příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a vytváření zdravých životních návyků

-          pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání, úklidu, úpravy prostředí….

-          vlastní, zdravotně zaměřené činnosti dle věku dětí ( vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová a relaxační cvičení ) 

5.1.b) Klíčové kompetence

Kompetence k učení

a)      dítě používá jednoduché textové zdroje ( učebnice, encyklopedie, knihy, časopisy…. )

b)      vyhledává a třídí informace na základě jejich pochopení a posléze je i využívá v praktickém životě

c)      získané vědomosti uvádí do souvislostí, snaží se je propojovat do širších celků

d)      samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává

e)      dítě hravou formou poznává smysl a cíl učení, získává k učení pozitivní vztah, učí se za pomoci překonávat překážky 

Kompetence k řešení problémů

a)      dítě vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, dle věku individuálně rozpozná problém

b)      přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách

c)      dokončuje započaté činnosti, vytrvale směřuje k jejich řešení

d)      přijímá odpovědnost za výsledek řešení problému a volí vhodné způsoby jejich řešení 

Kompetence komunikativní

a)      formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně a souvisle ve větách

b)      naslouchá druhým, účinně se zapojuje do diskuse

c)      využívá informační a komunikační prostředky pro kvalitní komunikaci s okolním světem

d)     rozumí různým typům textů a záznamů, obrazovým materiálům, běžně užívaným gestům, zvukům, přemýšlí o nich a tvořivě na ně reaguje 

Kompetence sociální a personální

a)      dítě účinně spolupracuje ve skupině, podílí se spolu s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, ovlivňuje kvalitu společné práce

b)      podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá

c)      učí se chápat potřebu efektivně spolupracovat s druhými, respektuje různá hlediska a přijímá názory druhých

d)      rozpozná vhodné a nevhodné chování, vnímá nespravedlnost, agresivitu a dovede se jí úspěšně bránit 

Kompetence občanské a činnostní

a)      dítě používá základní společenské normy chování

b)      odhaduje rizika svého jednání, popř. nápadů

c)      v krizové situaci a v situaci ohrožující zdraví i život je schopno postupovat dle pokynů kompetentních osob

d)      učí se plánovat, organizovat, řídit a hodnotit

 

Kompetence pracovní a trávení volného času

a)      dítě používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, adaptuje se na pracovní podmínky

b)      vyhodnocuje výsledky své činnosti

c)      chápe podstatu smysluplného využití volného času, za pomoci pedagoga rozvíjí své schopnosti, vlohy, nadání, záliby

d)      vybírá si zájmové činnosti dle vlastních dispozic, nebojí se říci „NE“ ( nevhodná nabídka pro využití volného času ) 

5.1.c) Očekávané výstupy ( co by dítě zpravidla mělo dokázat )

Ø  zachovávat správné držení těla

Ø  zvládat, v souvislosti s věkem dítěte, pohybové dovednosti a prostorovou orientaci

Ø  koordinovat lokomoci a další polohy i pohyby těla

Ø  vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů ( sluchově, zrakově, hmatově, čichově )

Ø  ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku

Ø  zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní hygienické a zdravotně preventivní návyky

Ø  znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, s pohybem a sportem

Ø  rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí

Ø  mít  povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí, vědět, kde v případě potřeby hledat pomoc 

Rizika výchovně-vzdělávacích záměrů ( co ohrožuje úspěch těchto záměrů )

Ø  nedostatečný respekt k individuálním potřebám dětí

Ø  omezování samostatnosti dítěte při pohybových činnostech

Ø  neznalost zdravotního stavu a zdravotních problémů dítěte

Ø  málo rozmanitá, či jednostranná nabídka pohybových činností

Ø  omezování spontánních aktivit

Ø  nedostatek či zkreslení elementárních informací o lidském těle, o jeho růstu a vývoji, o zdraví i možnostech jeho ohrožení

Ø  nevhodné vzory chování dospělých v prostředí ŽŠ i ŠD

Ø  nedostatečně připravené prostředí pro dané aktivity

 

5.2. Dítě a jeho psychika    

     Záměrem této oblasti je formování zdravě „ sebevědomých “, vyrovnaných, pozitivně smýšlejících a tolerantních osobností dětí mladšího školního věku.Pedagogové se zaměří na podporu duševní pohody, psychické zdatnosti a odolnosti dítěte, na rozvoj jeho intelektu, řeči, jazyka, jeho pocitů i vůle.

5.2.a)  Dílčí vzdělávací cíle

osvojení si poznatků nutných k podpoře duševního zdraví

-          využití vhodných příležitostí k vysvětlení pozitivního způsobu myšlení s cílem upevnění    sebedůvěry a vytváření zdravých návyků při řešení složitých, nepříjemných a obtížných situací

-          dechová, edukinestetická a jogová cvičení, akupresurní masáže jako první pomoc při uvolňování napětí v těle

-          tématické hry a kreslení, barvy jako symboly

-          strach a obavy ( příčiny, vlastní prožitky, východiska ) 

vážím - li si sám sebe, vážím si i ostatních

-          vytváření přizpůsobivosti v kolektivu mladších a starších dětí, dodržování pravidel slušného chování

-          kolektivní činnosti zaměřené na spolupráci a pomoc mladším dětem

-          podpora a pomoc slabším a méně nadaným dětem

-          činnosti umožňující sebehodnocení, motivaci k další práci, uplatnění individuálních znalostí a dovedností dětí, přijetí momentální prohry či neúspěchu

-          tělesná cvičení zaměřená na zklidnění nebo zenergetizování organismu, na správné držení těla, uvolnění svalového napětí, protahování a posilování

-          odpočinkové a relaxační činnosti 

nežijeme na světě sami

-          sebeobslužné činnosti týkající se osobní hygieny, kultury stolování, zdravých stravovacích návyků, úklidu pracovního prostředí, oblékání

-          činnosti zaměřené na uvědomění si vlastních schopností a možností ovlivnit mezilidské vztahy, životní prostředí a kvalitu prožitků

-          hry související s vytvářením povědomí o toleranci k jiným národnostem a kulturám

-          činnosti a hry napodobující život lidí a zvířat

-          příležitosti, hry a činnosti směřující k osvojení si pravidel bezpečného pohybu po veřejných komunikacích 

rozvoj vnímání všemi smysly

činnosti zaměřené : 1) ke zrakovému vnímání světa, neboť není všechno zlato, co se třpytí,

                                    rozvíjení schopnosti kritérií pro rozlišování

                              2) ke sluchovému vnímání a rozlišování přijatých informací od lidí,       

                                    z přírody, z civilizace

                              3) k čichovému rozlišování vůní a pachů, hrozícího nebezpečí i

                                    příjemných prožitků

                               4) k rozlišování předmětů pomocí hmatu

                               5) k vybavení si známých příjemných i nepříjemných chutí

-          tvořivé hry zaměřené na vnímání celku všemi smysly

-          vytváření klidného a bezpečného prostředí pro volné hry, zájmové a odpočinkové činnosti 

5.2.b)  Klíčové kompetence

 

Kompetence k učení

a)      dítě vyhledává informace za použití dětských časopisů, knížek a encyklopedií

b)      získané informace třídí, přemýšlí o nich, spojuje je do souvislostí

c)      volí vhodné způsoby řešení problémů a zadaných úkolů

d)      usiluje o dokončení činností a tím poznává smysl učení, vytváří si kladný postoj k učení 

Kompetence k řešení problémů

a)      dítě individuálním způsobem vnímá různé nepříjemné a problematické situace

b)      po rozpoznání problému přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách

c)      směřuje k řešení problematických situací

d)      volí různé způsoby řešení, přijímá odpovědnost za vyřešení problému 

Kompetence komunikativní

a)      dítě vyjadřuje své myšlenky, názory a postoje v logickém sledu

b)      vyjadřuje se souvisle, výstižně, ve větách

c)      rozumí různým obrázkovým materiálům a psaným textům, jednoduchým gestům a zvukovým signálům, které se běžně používají

d)      přemýšlí o nich, rozlišuje jejich význam a tvořivým způsobem na ně reaguje

Kompetence občanské a činnostní

a)      dítě rozlišuje a používá základní společenské normy chování

b)      snaží se plánovat, organizovat a hodnotit činnosti

c)      odhaduje a posuzuje rizika svého chování

d)      nese zodpovědnost za svá rozhodnutí

e)      v případě hrozícího nebezpečí, v krizových situacích se chová podle pokynů zodpovědných, dospělých osob 

Kompetence pracovní a trávení volného času

a)      dítě dodržuje daná pravidla, bezpečně používá pracovní nástroje, pomůcky a materiály pro pracovní činnosti, přijímá pracovní podmínky

b)      rozvíjí své individuální schopnosti, nadání a uplatňuje své záliby

c)      dokáže odmítnout nabídku činnosti, která nevyhovuje jeho založení

d)      přijímá potřebu a smysl vhodného využívání volného času

e)      doceňuje význam odpočinku, zklidnění mysli

f)       zvládá aktivity pro obnovení i zklidnění energie v těle

g)      chápe nutnost tolerance k druhým lidem 

5.2.c) Očekávané výstupy ( co by dítě zpravidla mělo dokázat )

Ø  zvládat rozpoznání nebezpečných situací

Ø  mít povědomí o tom, kde a u koho hledat pomoc při složitých životních situacích

Ø  přijímat odpovědnost za své chování a rozhodnutí

Ø  zvládat sebeobslužné činnosti

Ø  rozlišovat, jak se zachovat v modelových krizových situacích

Ø  dokázat odmítnout nevhodnou volnočasovou aktivitu

Ø  chápat význam pozitivního myšlení

Ø  chápat význam pomoci slabším a mladším kamarádům

Ø  dokázat vyhodnotit příčiny strachu a obav 

5.2.d) Rizika výchovně-vzdělávacích záměrů ( co ohrožuje úspěch těchto záměrů )

Ø  omezování spontánnosti dětí

Ø  nevhodné chování, hodnocení a reakce dospělých

Ø  málo rozmanitá nabídka činností

Ø  neznalost zdravotních problémů a omezení dětí

Ø  soustavná kritika neúspěchu

Ø  odmítání a zavrhování nápadů a aktivit dětí

Ø  neřešení nevhodného, drzého a agresivního chování dětí

Ø  příliš racionální, hotový a uzavřený výklad světa

Ø  zahlcování podněty a informacemi bez rozvíjení schopnosti s nimi samostatně pracovat

 

5.3. Dítě a ten druhý

     Záměrem této oblasti je rozvíjet u dětí dobré vztahy, schopnost spolupracovat, respektovat práci a úspěchy druhých. Bude podporováno vlastní hodnocení spolužáků a jejich charakterových vlastností, i s ohledem na porušování pravidel chování. Dále se pedagogové zaměří na posilování a obohacování vzájemné komunikace mezi dětmi.

5.3.a)  Dílčí vzdělávací cíle

seznamování se s pravidly chování ve vztahu k druhému

-          pravidla soužití dětí v oddělení ŠD

-          porozumění pravidlům vzájemného soužití

-          spolupodílení se na tvorbě pravidel chování

rozvoj sociální citlivosti, tolerance a přizpůsobivosti

 

-          činnosti zaměřené na ocenění druhého

-          hry podporující sbližování dětí

-          rozhovory, vyprávění s hodnocením kladných a záporných vlastností dětí

-          hry na uvolnění, relaxaci

-          sportovní činnosti: soutěžení ve dvojicích, ve skupinách

-          společenské hry, kde se lze  poradit a spolehnout se na druhého

 

rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností

-    podporujeme spolupráci mezi dětmi

-    rozvíjíme komunikační dovednosti s druhými dětmi i s dospělými

      -    vedeme děti ke schopnosti řešit vzájemné spory

      -    četba, filmy, poslech – vztahy mezi dětmi, úcta k lidem

 

5.3.b)  Klíčové kompetence

Kompetence  k učení

a)      dítě pozoruje a hodnotí sebe i ostatní

b)      učí se porovnávat sebe a druhé, oceňuje výkony druhých

c)      příkladná chování hodnotí kladně

d)      raduje se z toho, co samo dokázalo, nezávidí druhým

e)      odhaduje své síly

 

Kompetence k řešení problémů

 

a)      s pomocí třídní učitelky, vychovatelky či rodičů hledá řešení sporů

b)      nebojí se řešit problémy a přijímá zodpovědnost za výsledek řešení problémů

c)      brání se projevům násilí jiného dítěte

d)      nebojí se svěřit spolužákovi či dospělé osobě

 

Kompetence komunikativní

a)      umí vyjadřovat své myšlenky a názory

b)      naslouchá druhým

c)      umí sdělovat pocity a prožitky různými prostředky

d)      komunikuje bez zábran

 

Kompetence sociální a personální

a)      projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým

b)      pomáhá slabším

c)      vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu druhých

d)      spolupodílí se na společných rozhodnutích

e)      při setkání s cizími lidmi se chová obezřetně

 

Kompetence činnostní a občanské

a)      váží si práce a úsilí druhých

b)      zajímá se o dění v jiných odděleních ŠD

c)      uvědomuje si svá práva a práva druhých

d)      dbá o osobní zdraví, bezpečí svoje i druhých

 

Kompetence pracovní a trávení volného času

a)      hodnotí práci svou i svých spolužáků, dělí se o pracovní materiály a pomůcky

b)      dle svého zájmu rozhoduje o aktivním využití volného času

c)      rozvíjí své zájmy v organizovaných skupinách i v individuálních činnostech

d)      snaží se plánovat a organizovat své pracovní činnosti 

5.3.c) Očekávané výstupy ( co by dítě zpravidla mělo dokázat )

Ø  navazovat kontakty s dospělými

Ø  komunikovat s ostatními dětmi, udržovat přátelství, spolupracovat

Ø  odmítnout komunikaci, která je dítěti nepříjemná

Ø  uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému a respektovat je

Ø  dělit se s ostatními dětmi, vycházet si vstříc, nabídnout pomoc slabšímu

Ø  chápat, že všichni lidé (děti ) mají stejnou hodnotu, že osobnostní odlišnosti jsou přirozené

Ø  přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikty dohodou

Ø  dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma, ve škole, na veřejnosti

Ø  bránit se projevům násilí jiného dítěte ( ubližování, ponižování….. )

 

5.3.c) Rizika výchovně-vzdělávacích záměrů ( co ohrožuje úspěch těchto záměrů )

Ø  nedostatek pozitivních příkladů, málo vstřícné postoje dospělých k dítěti i k sobě

Ø  nedostatečná pozornost tomu, jak dítě řeší spory s druhým dítětem

Ø  časté vystupování pedagoga v roli soudce

Ø  sobeckost dětí, prosazování sebe na úkor druhých

Ø  nedostatek empatie, neposkytování empatické odezvy na problémy dítěte

Ø  manipulace dítěte tzv. pozitivními prostředky ( citovými prostředky, chválením bez opodstatnění …. )

Ø  nejednoznačně formulovaná pravidla chování ve vztahu k druhému, nedodržování přijatých pravidel, špatný vzor

Ø  soustředění pozornosti pouze na verbální formy komunikace

 

5.4. Dítě a společnost

     Cílem vzdělávacího úsilí pedagoga je v oblasti sociálně – kulturní uvést dítě do společenství ostatních lidí a do pravidel soužití s nimi.Umožnit mu aktivně se podílet na vytváření pohody ve svém prostředí, osvojit si potřebné dovednosti, návyky, postoje,seznámit ho se světem kultury, umění , s duchovními a morálními hodnotami.

5.4.a) Dílčí vzdělávací cíle

schopnost žít ve společenství ostatních lidí

-    činnosti zaměřené na spoluvytváření pravidel společného soužití

-    prohlubování vzájemné  spolupráce

-    společné aktivity, posilování vazeb v kolektivu, adaptace na nové prostředí

      -    integrace nových žáků  

 

rozvoj základních kulturně společenských postojů

 

     -    činnosti slovesné, literární, dramatické, výtvarné, pohybové, podporující tvořivost,              

     nápaditost, estetické cítění

     -    činnosti zaměřené na seznámení se světem kultury a umění, návštěvy kulturních a                

    společenských míst mimo školu

 

rozvoj schopností projevovat se autenticky

-   hry zaměřené na rozlišování různých společenských rolí

-   přizpůsobování se společenskému prostředí a zvládání jeho změn

      -   vytváření povědomí o mezilidských morálních hodnotách

-  aktivity přibližující pravidla vzájemného styku, zaměřené na zdvořilost, ohleduplnost,                   

    Toleranci

      -   hry s poznáním mravních hodnot v jednání lidí, především, dobro, zlo, pravda a

                spravedlnost

  

vytvoření pozitivních vztahů ke kultuře a umění

-   aktivity rozlišující rozmanitost kultur

-   seznámení s různými tradicemi, zvyky

-   činnosti umožňující vyjadřování vztahů k životu

 

5.4.b) Klíčové kompetence

Kompetence k učení

a)       odhaduje své síly, učí se hodnotit své výkony i výkony druhých

b)      učí se spontánně při hře a získané zkušenosti aplikuje v praktických situacích

c)       učí se vědomě a záměrně si získané dovednosti zapamatuje

d)      chce porozumět světu kolem sebe

 

Kompetence k řešení problémů

a)       všímá si problémů kolem sebe a to ho stimuluje k jejich řešení

b)      známé problémy řeší samostatně

c)       spontánně vymýšlí nová řešení problémů

d)      uvědomuje si, že svou aktivitou může situaci ovlivnit

 

Kompetence komunikativní

a)       samostatně vyjadřuje své myšlenky, slovně reaguje a vede smysluplný dialog

b)      komunikuje bez zábran a ostychu s ostatními dětmi a dospělými

c)       rozlišuje svoji slovní zásobu a používá ji k dokonalejší komunikaci

d)      dovede využít komunikativní a informativní prostředky

 

Kompetence sociální a personální

a)       samostatně rozhoduje o svých činnostech

b)      umí vyjádřit svůj názor a uvědomuje si, že za své jednání nese důsledky

c)       při společných činnostech se dokáže prosadit, ale i podřídit

d)      spolupodílí se na společných rozhodnutích

 

Kompetence občanské a činnostní

a)      svoje činnosti a hry se učí organizovat a vyhodnocovat

b)      má smysl pro povinnost ve hře,  hrát fair play

c)      chápe svou dětskou představou, co je správné a co ne, snaží se podle toho chovat

d)      respektuje přesvědčení druhých lidí, ctí jejich vnitřní hodnoty, odmítá útlak a hrubé       

               zacházení

 

Kompetence pracovní a trávení volného času

a)       dítě přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí a jiných hodnot

b)      pokračuje v rozvíjení svých zájmů, talentu, zdokonalování, touží po úspěšnosti

c)       projevuje zájem učit se něčemu novému, hledá nové způsoby trávení volného času

d)      podílí se na organizování aktivit pro ostatní kamarády, umí je strhnout k činnosti

e)      váží si svého zdraví a nepoškozuje ho nevhodnými návyky

 

5.4.c) Očekávané výstupy ( co by dítě mělo zpravidla dokázat )

Ø  uplatňovat základní formy společenského chování, zdravit, poděkovat, vyslechnout sdělení

Ø  požádat o pomoc

Ø  chovat se na základě vlastních rozhodnutí a zároveň s ohledem na druhé

Ø  respektovat rozdílné vlastnosti mezi vrstevníky

Ø  vytvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách

Ø  chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem s úctou

Ø  dodržovat pravidla her

Ø  odmítat společensky nežádoucí chování – ubližování, agresivitu, lhostejnost

Ø  vnímat umělecké a kulturní prožitky

Ø  zachycovat své představy pomocí různých výtvarných technik

Ø  vyjadřovat se prostřednictvím hudebně pohybových činností 

 

5.4.d) Rizika výchovně-vzdělávacích záměrů ( co ohrožuje úspěch těchto záměrů )

Ø  přítomnost neestetických a podbízivých podmětů

Ø  nevhodný mravní vzor

Ø  zvýhodňování některých dětí ve skupině

Ø  nefunkční pravidla ve skupině

Ø  nedostatek příležitostí k nápravě nežádoucího chování

Ø  potlačování autonomního chování dítěte v zájmu zachování pořádku a disciplíny

Ø  přehlížení nežádoucího chování některých žáků

Ø  nedostatek možností k rozvíjení uměleckých dovedností dítěte

Ø  ironizování a znevažování úsilí dítěte

 

 

5.5. Dítě a svět

 

      Cílem této oblasti je seznámit dítě s děním v okolním světě, o vlivu člověka na životní prostředí - počínaje nejbližším okolím a konče globálními problémy celosvětového dosahu – a vytvořit elementární základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte /člověka/ k životnímu prostředí.

5.5.a) Dílčí vzdělávací cíle

 vytvářet povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí,o jejich rozmanitosti,  vývoji a neustálých proměnách, seznamování s místem a prostředím,kde dítě žije a chodí do školy

-          přirozené pozorování blízkého okolí a života v něm

-          vycházky do okolí, výlety

-          exkurze, návštěvy významných objektů a budov, besedy, účast na zajímavých akcích

-          knihy, staré pohledy, mapy, časopisy

 

 vliv a změny člověka na životní prostředí, spoluvytváření bezpečného prostředí pro děti, jeho ochrana před nebezpečnými vlivy

-          hry a aktivity na téma nebezpečné situace – doprava, kontakt se zvířaty, léky, jedovaté                             rostliny, manipulace s ohněm, chemickými látkami

-          různé pokusy, praktické činnosti / první pomoc /

-          poučné filmy, kazety /např. Hurvínek /

-          média /TV i noviny a časopisy – např. 21-Junior /

-          stavebnice

-          praktické užívání různých přístrojů, předmětů, hraček

   

  osvojení poznatků a dovedností potřebných k činnostem v péči o okolí, vytvoření povědomí

  o vlastní sounáležitosti se světem

-          otázky a odpovědi, reportáže, diskuse nad problémem

-          objevování, poznávání života v jiných zemích

-          charitativní činnosti

-          smysluplné činnosti k péči o životní prostředí

-          pracovní činnosti /úklid v okolí/

-          třídění odpadů

-          péče o školní prostředí, zahradu, hřiště

-          osvěta / cedule o úklidu po psech /

 

 rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

-          ekohry

-          seznamování se živou i neživou přírodou

-          pozorování ,pokusy, zkoumání různých materiálů a surovin

-          pomoc a ochrana živočichů v okolí / budky, krmítka, zazimování ježků, vysazování                   rostlin …. /

-          poznávání ekosystémů /les, louka, rybník /

-          vycházky, výpravy

-          využití různých odpadů při pracovních a výtvarných čin. /kartony,  plasty ….  /    

 

5.5.b)  Klíčové kompetence

 Kompetence k učení

 a)  používá jednoduché textové zdroje / encyklopedie, knihy, časopisy /

 b)  získané vědomosti si dává do souvislostí / vycházky, besedy, exkurze /

     c)  získané zkušenosti a vědomosti uplatňuje v praktických situacích a dalším učení

          / pozorování, pokusy /

 

 Kompetence k řešení problémů

  a)  hledá různé varianty řešení problémů / diskuse, soutěže /

  b)  nenechává se odradit neúspěchem, vytrvale směřuje k řešení / soutěže /

      c)  přijímá odpovědnost za výsledek řešení problému / skupinová práce /

  d)  rozpoznává chyby, kterých by se  mohlo dopustit při řešení problému

      e)  započaté činnosti dokončuje / režim dne, výtvarné a pracovní činnosti /

 

 Kompetence komunikativní

      a)  rozpoznává jednoduché případy manipulativní  komunikace, reklamy

      b)  umí využít informativní a komunikativní prostředky / telefon, počítač…/

      c)  dokáže se vyjadřovat, sdělovat své prožitky, pocity, nálady různými prostředky

           / řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými /

      d)  domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu a   

            funkci, používá obvyklé české frazémy

 

 Kompetence sociální a personální

      a)  při práci ve skupině se dělí o pomůcky a materiál

      b)  řídí a organizuje činnost ostatních dětí ve skupině

      c)  přijímá jednoduchou roli ve skupině

      d)  při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová obezřetně, nevhodné

           chování i komunikaci, která je dítěti nepříjemná, umí odmítnout

      e)  chápe, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem

 

 Kompetence občanské a činnostní

       a)  v krizové situaci a situacích ohrožující zdraví a život postupuje podle pokynů 

  kompetentních osob

       b)  zapojuje se do veřejně prospěšných a charitativních aktivit

       c)  vnímá krásy přírody a cíleně o ni pečuje

       d)  používá základní společenské normy chování

       e)  učí se plánovat, organizovat, řídit a hodnotit

       f)  odhaduje rizika svého jednání /nápadů /

       g)  zajímá se o druhé, zná svá práva i povinnosti

 

 Kompetence pracovní a trávení volného času

       a)  udržuje své pracovní místo v pořádku

       b)  vyhodnocuje výsledky své činnosti

       c)  nebojí se říci NE nevhodným nabídkám na využití volného času

       d)  vybírá zájmové činnosti dle vlastních dispozic, orientuje se v možnostech       

            smysluplného trávení volného času

       e)  rozvíjí své zájmy v organizovaných skupinách i individuálních činnostech 

 

5.5.c) Očekávané výstupy ( co by dítě mělo zpravidla dokázat )

 • orientovat  se bezpečně ve známém prostředí / okolí svého bydliště, škola a její okolí / 
 • uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat a umět si poradit,vědět, jak se chránit
 • mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém
 • prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností  a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte
 • vnímat, že svět má svůj řád, je rozmanitý a pozoruhodný
 • všímat si změn a dění v nejbližším okolí
 • rozumět, že všechno mění, vyvíjí, pohybuje a proměňuje
 • mít povědomí o významu životního prostředí pro člověka
 • pomáhat  pečovat o okolní životní prostředí / dbát  o pořádek, čistotu, třídit odpady, starat se o rostliny, chránit přírodu v okolí, živé tvory …. /

 

5.5.d) Rizika výchovně-vzdělávacích záměrů ( co ohrožuje úspěch těchto záměrů )

 • nedostatek příležitostí vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změně, v jeho dění, řádu
 • nedostatečné a nepřiměřené informace, nedostatečné,nepravdivé nebo žádné odpovědi na otázky dětí
 • jednotvárná a málo rozmanitá nabídka činností, málo pestré a podnětné prostředí pro děti
 • užívání abstraktních pojm
 • převaha zprostředkovaného poznávání světa / obraz, film 
 • nedostatek pozornosti prevenci vlivu prostředí, které mohou být pro děti nebezpečné
 • špatný příklad dospělýc
 • uzavřenost školy a jejího VP vůči existujícím problémům a aktuálnímu dění. Přílohy

6.2. SWOT analýza ŠD

 

Silné stránky:

*        Relativně dobrá spolupráce s rodiči

*        Dobrá spolupráce učitel x vychovatel

*        Dobrá spolupráce s vedením ZŠ a provozními zaměstnanci

*        Dostatečné materiální vybavení ŠD

*        Pitný režim

*        Tolerance vychovatelů a jejich schopnost empatie

*        Dobrá znalost osobností dětí

*        Návštěvnost

*        Komunikace vychovatelů s dětmi

*        Aktivní zájem dětí o kroužky 

Příležitosti:

*        Rozvoj aktivit pro děti po vyučování

*        Možnost zapojit další aktéry do práce s dětmi ( rodiče, starší spolužáky )

*        Zlepšení obrazu ŠD u dětí i rodičů

*        Vzájemná spolupráce všech součástí ZŠ a ŠD 

Slabé stránky:

*        Velký počet děti v odděleních

*        Malé prostory v družinových třídách

*        Zcela chybí venkovní hřiště pro ŠD

*        Narušování výchovné práce ŠD ( odchody dětí mimo stanovenou dobu ) 

Hrozby:

*        Ve společnosti začíná převažovat egoismus

*        Obsah médií by neměl narušovat správný psychosociální vývoj dětí