Přihlášení do ŠD

     

Cíle ŠD

  • podněcovat děti k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů
  • vést děti k všestranné a účinné komunikaci
  • rozvíjet u dětí schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých
  • připravovat děti k tomu, aby se projevovaly jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovaly svá práva a naplňovaly své povinnosti
  • vytvářet u dětí potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, vnímavost a citlivé vztahy k lidem, svému prostředí i k přírodě
  • učit děti aktivně rozvíjet a chránit své fyzické, duševní a sociální zdraví
  • vést děti k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi

 

Kontakty na vychovatelky ŠD

Mgr. Radka Vaňková (ved. vychovatelka): 725 728 964

Mgr. Štěpánka Machová: 725 834 065

Vych. Hana Papežová: 725 728 259 

e – mail: příjmení vychovatelky@edu-zssnp.cz

 

Přihlášení do ŠD

     O přijetí žáka k činnosti družiny ve formě pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti a další podobné činnosti spojené s pobytem mimo školu se rozhoduje na základě písemné přihlášky. Tu zákonný zástupce dítěte obdrží při zápisu do ŠD (vždy první školní den). Součástí přihlášky k pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti je písemné sdělení zákonných zástupců žáka o rozsahu docházky a způsobu odchodu žáka ze ŠD. 

  Do ŠD jsou  přednostně přijímáni žáci 1. stupně, dle kapacitních možností z 1. – 3. tříd, a to v tomto pořadí:

              a) mladší žáci před staršími

              b) žáci s celotýdenní docházkou v plném režimu

              c) žáci dojíždějící z okolních měst a obcí

              d) žáci, u kterých je návštěva ŠD žádoucí ze sociálních důvodů

              e) ostatní

Odhlášení ze ŠD

  Odhlašování žáků ze ŠD během školního roku lze provést na základě písemných žádostí zákonných zástupců žáka, a to pouze ze závažných důvodů (dlouhodobá nemoc, přestěhování, definitivní ukončení docházky).

Provoz ŠD

 ranní - od 6:30 do 8:00 hodin (žáci průběžně přicházejí od 6:30 do 7:30 hodin)   

 odpolední – od 10:45,  11:40 do 17:00 hodin

Provoz ranní ŠD

  Ranní provoz ŠD (pro všechny žáky ZŠ) probíhá pro žáky 1. až 4. tříd ve ŠD nad školní jídelnou. Rodič přivádí žáka ve stanoveném čase 6:30 – 7:30h do šaten. Po tomto čase je budova uzamčena do 7:40h. Vychovatelky předávají žáky na výuku v 7:45h.

 Žákům 5. až 9. tříd je k dispozici ve stejném čase školní knihovna s pedagogickým dohledem. 

Vyzvedávání žáků ze ŠD

   Pro odchody žáků jsou stanoveny určité doby, aby nebyla narušována činnost oddělení. Rodiče, jiní zákonní zástupci a osoby uvedené v písemné přihlášce, si mohou vyzvedávat žáky od konce vyučování do 13.30 hodin (12:00, 13:00, 13:30) a od 15.00 do 17.00 hodin (15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00). Písemně o tom informují vychovatelku na přihlášce do ŠD.

  Vychovatelky  ŠD nejsou oprávněny vydat dítě osobě, která je viditelně  pod vlivem  alkoholu a omamných látek. V takovém případě bude vychovatelka kontaktovat OSPOD nebo Policii ČR.  

 

PLATBA ZA ŠD

Cena za ŠD je 200 Kč za měsíc.

Na školní rok 2020/21 vybíráme částku ve dvou splátkách :

1 000 Kč za první pololetí zaplaťte prosím převodem do 25. 9. 2020, 1 000 Kč na druhé pololetí do 26. 2. 2021. Ve sdělení pro příjemce uveďte vždy jméno dítěte, třídu a zkratku ŠD.

Číslo účtu: 27-0714740297/0100        Variabilní symbol: identif. číslo dítěte