Přihlášení do ŠD

     O přijetí žáka k činnosti družiny ve formě pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti a další podobné činnosti spojené s pobytem mimo školu se rozhoduje na základě písemné přihlášky. Tu zákonný zástupce dítěte obdrží při zápisu do ŠD (vždy první školní den). Součástí přihlášky k pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti je písemné sdělení zákonných zástupců žáka o rozsahu docházky a způsobu odchodu žáka ze ŠD.

 

  Do ŠD jsou  přednostně přijímáni žáci 1. stupně, dle kapacitních možností z 1. – 3. tříd, a to v tomto pořadí:

              a) mladší žáci před staršími

              b) žáci s celotýdenní docházkou v plném režimu

              c) žáci dojíždějící z okolních měst a obcí

              d) žáci, u kterých je návštěva ŠD žádoucí ze sociálních důvodů

              e) ostatní

Odhlášení ze ŠD

  Odhlašování žáků ze ŠD během školního roku lze provést na základě písemných žádostí rodičů žáka, a to pouze ze závažných důvodů (dlouhodobá nemoc, přestěhování, definitivní ukončení docházky).

Provoz ŠD

 ranní - od 6:30 do 8:00 hodin (žáci průběžně přicházejí od 6:30 do 7:30 hodin)   

 odpolední – od 10:45,  11:40 do 17:00 hodin

PROVOZ RANNÍ ŠD

Ranní provoz ŠD (pro všechny žáky ZŠ) probíhá pro žáky 1. až 4. tříd ve ŠD nad školní jídelnou. Rodič přivádí žáka ve stanoveném čase 6:30 – 7:30h do šaten. Po tomto čase je budova uzamčena do 7:40h. Vychovatelky předávají žáky na výuku v 7:45h.

 Žákům 5. až 9. tříd je k dispozici ve stejném čase školní knihovna s pedagogickým dohledem.

 

Vyzvedávání žáků ze ŠD

 

   Pro odchody žáků jsou stanoveny určité doby, aby nebyla narušována činnost oddělení. Rodiče, jiní zákonní zástupci a osoby uvedené v písemné přihlášce, si mohou vyzvedávat žáky od konce vyučování do 13.30 hodin a od 14.30 do 17.00 hodin. Písemně o tom informují vychovatelku na přihlášce do ŠD.

  Vychovatelky  ŠD nejsou oprávněny vydat dítě osobě, která je viditelně  pod vlivem  alkoholu a omamných látek. V takovém případě bude vychovatelka kontaktovat OSPOD nebo Policii ČR.  

 

PLATBA ZA ŠD

Cena za ŠD je 200 Kč za měsíc.

Na školní rok 2019/20 vybíráme částku ve dvou splátkách :

1 000 Kč za první pololetí zaplaťte prosím převodem do 27. 9. 2019, 1 000 Kč na druhé pololetí do 28. 2. 2020. Ve sdělení pro příjemce uveďte vždy jméno dítěte, třídu a zkratku ŠD.

Číslo účtu: 27-0714740297/0100        Variabilní symbol: identif. číslo dítěte