Dodatek ke školnímu řádu

 

Škola: Základní škola Hradec Králové, třída SNP 694

Dodatek č. 1 ke školnímu řádu  ze dne 1. 2. 2019

Účinnost od: vyhlášení mimořádných opatření MŠMT

Změna:  1. 10. 2020

 

 

Dodatek č. 1 ke školnímu řádu  ze dne 1. 2. 2019

 

Tento dodatek ke školnímu řádu upravuje pravidla vzdělávání žáků v období mimořádných opatření.

 

Pokud Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví právním předpisem či mimořádným opatřením pravidla, která budou odlišná od pravidel stávajícího platného školního řádu, pak ustanovení školního řádu, která jsou s nimi v rozporu, se nepoužijí.

 

1. Povinnosti žáků

Žáci jsou povinni se řádně vzdělávat, jak prezenční, tak distanční formou výuky. V rámci distanční výuky se vzdělávají v míře odpovídající možnostem a okolnostem.

 

Žák je povinen být v případě mimořádných opatření vybaven ochrannými prostředky dýchacích cest a používat je předepsaným způsobem.

 

2. Povinnosti zákonných zástupců

Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka při výuce nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka, jak při prezenční výuce, tak při distančním vzdělávání. Při distančním vzdělávání bude absence omlouvána elektronickou formou přímo třídnímu učiteli.

 

3. Organizace výuky při omezení přítomnosti žáků ve škole

a) Prezenční výuka:

  Je realizována v případě, že se mimořádná opatření či karanténa týkají pouze omezeného

  počtu žáků, který nepřekročí více jak 50% žáků konkrétní třídy.

  Prezenční výuka probíhá běžným způsobem.

  Škola má možnost poskytovat nepřítomným žákům studijní podporu na dálku, např. formou

  zasílaných materiálů a úkolů.

 

b) Smíšená výuka:

   Je realizována v případě, že se zákaz osobní přítomnosti ve škole z důvodu mimořádných

   opatření či karantény týká více než 50% žáků třídy.

   Škola vzdělává distančním způsobem žáky, kterým je zakázána osobní účast ve škole, a

   současně pokračuje v prezenčním vzdělávání žáků ve škole přítomných.

 

 

c) Distanční výuka

    Je realizována v případě, že platí osobní zákaz přítomnosti ve škole nejméně pro jednu

    třídu. Ostatní třídy se vzdělávají nadále v prezenčním režimu výuky.

    Pokud je zakázána přítomnost všech žáků školy, přechází škola na distanční výuku.

 

4. Režim distanční výuky

Režim vyučovacích hodin a přestávek, rozvrh prezenční výuky a rozdělení žáků do tříd se nevztahuje na distanční vzdělávání. Při distančním vzdělávání jsou respektována specifika tohoto způsobu vzdělávání. Délku výuky a přestávek stanovuje pedagog při distančním vzdělávání podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků, jejich schopnostem a reakcím.

 

Informace o rozvrhu distanční výuky a rozdělení žáků do tříd jsou umístěny na webových stránkách školy.

 

5. Distanční vzdělávání škola přizpůsobí podmínkám žáků a zajistí těmito způsoby:

a) on-line výukou (probíhá zpravidla prostřednictvím internetu a je podporována   

    nejrůznějšími digitálními technologiemi), která je realizována buď synchronně

    (pedagogický pracovník pracuje v určené době se skupinou žáků prostřednictvím

    komunikační platformy), nebo asynchronně (žáci pracují individuálně, tempo a čas si volí

    sami, společně se v on-line prostoru nepotkávají), případně kombinovaně. Časové    

    rozvržení takovéto výuky bude stanoveno vždy pro konkrétní případy, např. při distanční

    výuce celé třídy, nebo při kombinaci distanční výuky pro jednu část třídy a prezenční výuky

    pro druhou část,

 

b) off-line výukou, bez kontaktů přes internet, a to buď předáváním písemných materiálů

     poštou, osobním vyzvedáváním nebo telefonicky,

 

c) individuálními konzultacemi žáků a pedagogických pracovníků (e-maily, on-line chat,

    telefonické rozhovory),

 

d) publikováním zadávaných úkolů (na platformě MS Teams) a následným zveřejněním

     správného řešení,

 

e) zasíláním zadávaných úkolů a následně i jejich správných řešení žákům (případně jejich

    zákonným zástupcům) prostřednictvím elektronické pošty vždy v předem určený den (1x

    v týdnu),

 

 f) informováním žáka o jeho výsledcích, poskytováním zpětné vazby a vedením žáka

     k sebehodnocení,

 

g) pravidelnou a průběžnou komunikací s žákem, způsobem odpovídajícím jeho možnostem,

    technickému vybavení a rodinným podmínkám,

 

h) komunikací pedagogických pracovníků se zákonnými zástupci žáků.

 

6. Při distančním vzdělávání nelze realizovat vzdělávání v rozsahu plánovaném pro prezenční výuku, škola se zaměří prioritně především na stěžejní výstupy v českém jazyce, matematice a cizím jazyce, dále bude zařazovat přírodovědná a společensko-vědní témata. Priority ve vzdělávání budou operativně určovány podle délky distanční výuky, zda půjde o krátkodobé či dlouhodobé zákazy přítomnosti žáků ve školách.

Veškeré změny ve vzdělávacím obsahu a tematických plánech, přesuny nebo vypuštění učiva škola eviduje a využije pro případné úpravy vzdělávání v dalším období.

 

7. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Pedagogická intervence a předmět speciálně pedagogické péče bude nadále poskytován prostřednictvím on-line komunikace osobou, která toto podpůrné opatření realizuje i v běžném režimu školy.

Asistent pedagoga poskytuje individualizované učební materiály, konzultace, podporu na dálku a pomáhá žákovi s distanční výukou.

Hodnocení žáků se SVP je realizováno na základě doporučení ŠPZ a je v souladu s pravidly hodnocení školy, která vyplývají ze školního řádu.

 

8. Hodnocení výsledků vzdělávání

Při distančním vzdělávání, zajišťovaném jakoukoli formou, žák vždy dostává zpětnou vazbu o výsledcích svého vzdělávání a plnění zadaných úkolů.  Způsob hodnocení distančního způsobu vzdělávání přizpůsobí škola podmínkám žáka pro tento způsob vzdělávání. Je uplatňováno hodnocení s formativními prvky, a to především klasifikačním stupněm, případně doprovázené slovním hodnocením. Po uzavření určitých celků učiva je provedeno sumativní hodnocení výsledků žáka při osvojování učiva určitého celku. V rámci distanční výuky vhodně využíváme i sebehodnocení žáků a práci s chybou. Výsledky vzdělávání distanční formou jsou dokládány i písemnými pracemi žáka (testy, prověrky, referáty, eseje, vypracované úkoly), ukládány jsou v listinné nebo digitální podobě.

 

Zákonní zástupci jsou při distančním vzdělávání informováni průběžně prostřednictvím elektronické pošty a programu Bakaláři, případně telefonicky.

 

9. Podmínky zacházení s majetkem školy

V případě přechodu na vzdělávání distančním způsobem mohou být žákům zapůjčeny technické prostředky školy pro digitální komunikaci (tablet, sluchátka, notebook…), tento majetek je zapůjčen uzavřením smlouvy o výpůjčce.