Spolek rodičů při ZŠ na tř. SNP Hradec Králové

tř. SNP 694

500 03 Hradec Králové

IČ: 42197741

e-mail: spoleksnp@seznam.cz

č. ú. 2700509843/2010

Spolek rodičů při ZŠ na tř. SNP Hradec Králové je dobrovolným sdružením rodičů, zákonných zástupců dětí, občanů i právnických osob, kteří se zajímají o výchovu dětí a mládeže a práci školy.

Spolek rodičů je nepolitickou zájmovou organizací zastupující zájmy dětí a mládeže. Svou činností se podílí na jejich vzdělání a výchově, je nezávislý na politických stranách, orgánech státní moci a správy i jiných organizacích.

K zabezpečení svých cílů jedná se školou, jakož i výchovnými zařízeními, orgány samosprávy i státní správy a jinými společenskými organizacemi.

 Spolek rodičů zejména:

 • seznamuje rodiče a veřejnost s výchovnými a vzdělávacími úkoly školy a s úlohou rodičů při jejich naplňování,

 • seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami rodičů a podílí se na jejich vyřizování,

 • přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními prostředky při zajišťování výchovné činnosti, zlepšování školního prostředí.

Činnost Spolku řídí Rada , která je volena třídními důvěrníky a skládá se ze zástupců rodičů a zástupce školy. Od 13.9.2018  pracuje Rada v následujícím složení:

Bc. Pavel Marek - předseda, tel. 724 670 762,  e-mail: pavel.marek@bleskove-preklady.cz

Mgr. Šárka Sýkorová

Ing. Kamila Součková

Ilona Krejsarová

Hana Benešová

Markéta Semelková 

Ing. Pavel Hanuš

Třídní důvěrníci, rada spolku a předseda jsou voleni pouze, pokud se vzdají funkce či bude-li jiný kandidát (kandidáti) na tuto funkci. Nebudou se tedy volit každoročně.

Placení členských příspěvků

· Spolek je financován příspěvky vybíranými za každého žáka školy

. Příspěvky hradí rodiče vždy začátkem školního roku, bezhotovostně na účet Spolku

   č. ú. 2700509843/2010

   (do zprávy pro příjemce prosím uveďte jméno dítěte a třídu).

· Členský příspěvek je ve výši 200,- Kč za žáka, za sourozence platí jen jeden (mladší).

Spolek rodičů pomáhá financovat veškeré záležitosti, které neumožňují zřizovatelé financovat samotné škole.

Spolek nově také organizuje zájmové kroužky.

Přispíváme například na:

 • nákup cizojazyčných časopisů,
 • doplnění nových knih ve školní knihovně,
 • nákup časopisů pro školní družinu,
 • příspěvek na čaj pro školní družinu,
 • příspěvky na školní výlety a školy v přírodě,
 • podle potřeby může být schválen příspěvek sociálně slabým rodinám na výuku cizího jazyka a další aktivity, situaci rodiny bude posuzovat Rada Spolku po dohodě s třídním učitelem,
 • příspěvek na úhradu nákladů v případě účasti žáků na reprezentaci školy ve sportovních či vědomostních soutěžích,
 • na drobné odměny školních soutěží a občerstvení,
 • příspěvek pro indickou holčičku,
 • příspěvek na lyžařskou školu,
 • příspěvek na anglické divadlo.

Kontaktujte nás