Education Material, Planning, Strategy and Tools for CLIL Education ERASMUS+ KA 2

 

Studijní pobyt na Slovensku

 

Poslední studijní návštěva učitelů v našem tříletém mezinárodním projektu zaměřeném na CLIL (propojení angličtiny s ostatními předměty) se uskutečnila ve dnech 12. - 16. března 2018 ve slovenské partnerské škole ve Vinném. Z naší školy se jí zúčastnily paní učitelky Eva Truhlářová, Soňa Váňová, Zuzana Kaiserová a asistentka Marie Zajícová. Tato mobilita byla zaměřena na proškolení dalších učitelů cizích jazyků v metodě CLIL. Účastníci školení měli možnost sledovat výuku cizích jazyků zaměřenou na využití metody CLIL jednak ve škole ve Vinném, ale i v další škole v Košicích. Jeden den strávili také v Prešově, kde pro ně byly připraveny přednášky a semináře v Pedagogicko-metodickém centru. Všechny účastnice se shodly na tom, že program byl vyvážený (teorie i praxe) a že měly i dost prostoru pro vzájemnou odbornou diskuzi a výměnu názorů s ostatními účastníky z partnerských škol projektu. Program přispěl k jejich profesnímu růstu a ze získaných poznatků budou jistě profitovat i žáci naší školy.

 

PROJEKT ERASMUS+ KA2 VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018
 

První společnou projektovou aktivitou v posledním roce našeho projektu bylo týdenní školení učitelů ostatních předmětů (tedy učitelů, kteří neučí cizí jazyky). Proběhlo u nás ve škole ve dnech 19. – 23. října 2017 a zúčastnilo se ho kromě několika učitelů z naší školy 12 učitelek z našich partnerských škol – 3 z litevské Maišiagaly, 5 ze Slovenského městečka Vinné a 4 ze španělské Girony. Účastníce si zopakovaly hlavní principy metodiky CLIL a následně si společně ve skupinách připravily vyučovací hodinu některého předmětu s využitím výukových materiálů, které vznikly v průběhu druhého roku našeho společného projektu. Vrcholem školení bylo využití této přípravy přímo při práci ve třídě. Účastníce si vedly velmi dobře a vyučovací hodiny, které předvedly, obohatily výuku a i našim žákům se líbily.

Miluška Karásková

 

Ve dnech 6. – 10.6.2017 se ve španělské Gironě uskutečnilo již třetí pracovní setkání vedení všech partnerských škol projektu. Za naši školu se jednání zúčastnila paní ředitelka Šárka Sýkorová a členky projektového týmu Miluška Karásková a Milada Podalová. Na programu jednání bylo jednak hodnocení toho, co se za uplynulý školní rok podařilo v projektu udělat, a také byly naplánovány všechny aktivity pro poslední rok projektu. Ve školním roce 2016 -2017 pracovali učitelé všech zúčastněných škol na vytváření učebních materiálů pro výuku metodou CLIL. Celkem vzniklo 160 (!!!) materiálů, které umožní učitelům zapojit angličtinu do různých předmětů v různých ročnících. Zároveň si někteří učitelé vyzkoušeli na vlastní kůži, co znamená učit na zahraniční škole. V posledním roce projektu proběhne na naší škole závěrečné školení učitelů nejazykových předmětů a ve slovenské škole budou proškoleni učitelé – jazykáři. Jsme si jisti, že výsledky projektu pozitivně ovlivní kvalitu výuky nejen na všech zúčastněných školách, ale že výsledky projektu budou moci využít i další školy a učitelé po celé Evropě

 

PROJEKT ERASMUS+ KA2 VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017

Náš tříletý projekt spolupráce školy s partnerskými školami na Slovensku (základní škola v městečku Vinné u Michalovců), v Litvě (škola v městě Maišiagala nedaleko hlavního města Vilniusu) a ve Španělsku (škola ve městě Girona, asi 150 km severně od Barcelony) pokračoval druhým rokem. Během školního roku proběhly dva výměnné pobyty učitelů všech škol, které byly zaměřené na výměnu zkušeností s využíváním metody CLIL ve všech partnerských školách. Zatímco v prvním roce projektu byly vzájemné návštěvy zaměřeny na sledování vyučování s metodou CLIL (job shadowing), ve druhém roce projektu si učitelé měli možnost vyzkoušet výuku na partnerských školách v zahraničí, která samozřejmě probíhala v angličtině. Tato úplně nová zkušenost jistě přispěla k jejich profesnímu růstu, ale ovlivnila (a určitě ovlivní i v budoucnu) i výuku na naší škole. V říjnu 2016 proběhlo setkání ve španělské Gironě, kde naši školu zastupovaly paní učitelky Kovaříková a Havelková. V březnu 2017 se setkání v litevské Maišiagale za naši školu zúčastnily paní ředitelka Sýkorová a paní učitelky Krajinová a Pešková.

V prvním červnovém týdnu se sejde opět ve španělské Gironě vedení všech čtyř partnerských škol. Na této schůzce budou zhodnoceny výsledky druhého roku projektu - učitelé ze všech škol vytvořili celkem 160 digitálních učebních materiálů v angličtině pro 1. - 7. ročník, většinu z nich použili i při vyučování, takže angličtina pronikla i do dalších vyučovacích předmětů. Na schůzce v Gironě budou také naplánovány aktivity pro závěrečný třetí rok projektu.

Miluška Karásková

 

 

Druhá pracovní schůzka projektového týmu se uskutečnila od 6. do 10. června 2016 u nás ve škole. Zúčastnily se ředitelky a jejich zástupkyně ze všech partnerských škol, projektové manažerky a od nás ze školy se jednání zúčastnily i některé učitelky, které v průběhu prvního roku projektu byly vyslány na job shadowing pobyt do některé z partnerských zahraničních škol. Hlavním cílem tohoto setkání bylo hodnocení aktivit a výsledků prvního roku projektu a plánování aktivit na další rok. Na závěr byla podepsána Dohoda, která stanoví povinnosti všech zúčastněných škol v následujícím roce projektu. Další pracovní schůzka projektového týmu se uskuteční v červnu 2017 ve španělské Gironě.

Miluška Karásková

 

Zahraniční návštěva ve škole

 

Ve dnech 22. – 26. února 2016 se uskutečnil pracovní pobyt 9 učitelů z partnerských  škol projektu v naší škole (3 učitelky z litevské školy, 2 učitelky a 1 učitel ze španělské školy a 3 učitelé ze slovenské školy). Cílem jejich pracovního pobytu u nás bylo seznámit se s úrovní výuky cizích jazyků a s používáním metody CLIL v různých ročnících naší školy. Hosté absolvovali celkem 8 hospitací v hodinách, kde naši učitelé použili metodu CLIL, ale podle vlastního zájmu navštívili i další hodiny. Na závěrečné hodnoticí schůzce všichni oceňovali velmi dobrou úroveň angličtiny našich žáků, vysokou úroveň znalostí a dovedností žáků (např. byli velmi překvapeni, jak žáci 5. třídy bez problémů zvládnou hodinu matematiky v angličtině), ale i příjemné prostředí ve škole a vstřícný přístup všech žáků i učitelů. Naši učitelé ocenili možnost výměny informací a zkušeností i příležitost k praktické konverzaci v angličtině. Věříme, že navázání přátelských profesních vztahů přispěje k dalšímu obohacení vzdělávacího procesu.

 

Další pracovní setkání skupiny učitelů ze všech škol, které jsou partnery projektu, se uskuteční již v březnu na Slovensku v Základní a mateřské škole v obci Vinné.

 

Informace o projektu najdete na webových stránkách projektu: https://clilforall.jimdo.com/

 

 

 

ERASMUS+ KA2   GIRONA 30. 11. - 4. 12. 2015

30.11. - 4.12. proběhla pracovní návštěva tří učitelů (Mgr. Kovaříkové, Krajinové a Peškové) v partnerské škole ve španělské Gironě.

Hlavní náplní bylo sledování použití metody CLIL ve vyučovacím procesu (job shadowing) a besedy se španělskými učiteli, vedením školy a ostatními účastníky o výsledcích pozorování.

Partnerskou školu ESCOLA PLA DE GIRONA navštěvují děti od 3 do 12 let. Anglický jazyk metodou CLIL je používán od nejmladšího věku pravidelně především v hodinách výtvarné výchovy, pracovního vyučování a přírodovědy. Škola má s uplatňováním metody CLIL výborné zkušenosti i výsledky. Návštěva byla velmi inspirativní.

 

ERASMUS+ KA2: „EDUCATION MATERIAL, PLANNING, STRATEGY AND TOOLS FOR CLIL EDUCATION“

První pracovní schůzka mezinárodního projektového týmu se uskutečnila na Slovensku, v obci Vinné nedaleko Michalovců. Základní škola s mateřskou školou F.J.Fugu ve Vinném je koordinátorem tohoto projektu, který je zaměřen na CLIL (propojení výuky cizích jazyků s ostatními předměty). Protože naše škola již prvky této metodiky používá, bude pro nás jistě velmi užitečné vyměnit si zkušenosti s dalšími partnerskými školami (další jsou ve španělské Gironě a v litevském Vilniusu). Na konci tříletého projektu by měly být připraveny strategie a praktické návody, jak toto propojení v praxi co nejefektivněji využívat. V průběhu první schůzky byl vypracován plán pracovních návštěv učitelů. První takové pracovní setkání se uskuteční ve španělské Gironě na konci listopadu, další proběhne u nás ve škole v únoru 2016.

A jak vypadala slovenská partnerská škola? Byla menší, bylo v ní méně žáků, ale jinak se od naší školy příliš nelišila…to nakonec posuďte sami podle připojených fotografií.

V rámci projektu Erasmus+ K2 navšívily v týdnu od 8.3 .- 11.3. dvě paní učitelky slovenskou školu ZŠ F.J.Fugu ve Vinném.
 
V týdnu od 24.4 .- 30.4. byly další dvě paní učitelky v Litvě v Maišiagale poblíž Vilniusu. Sledovaly v hodinách výuku CLILu a vyměnily si zkušenosti s kolegy ze Španělska a Slovenska.

GIRONA 30. 11. - 4. 12. 2015

/album/girona-30-11-4-12-2015/a7-jpg/ /album/girona-30-11-4-12-2015/a18-jpg/ /album/girona-30-11-4-12-2015/a24-jpg/ /album/girona-30-11-4-12-2015/a30-jpg/ /album/girona-30-11-4-12-2015/a33-jpg/ /album/girona-30-11-4-12-2015/a38-a-jpg/

Vinné ZŠ F.J.Fugy (Slovensko)

/album/fotogalerie-education-material-planning-strategy-and-tools-for-clil-education-erasmus-ka-2/p4251561-jpg/ /album/fotogalerie-education-material-planning-strategy-and-tools-for-clil-education-erasmus-ka-2/p1180236-jpg/ /album/fotogalerie-education-material-planning-strategy-and-tools-for-clil-education-erasmus-ka-2/p1180282-jpg/ /album/fotogalerie-education-material-planning-strategy-and-tools-for-clil-education-erasmus-ka-2/p1180302-jpg/ /album/fotogalerie-education-material-planning-strategy-and-tools-for-clil-education-erasmus-ka-2/p4261657-jpg/ /album/fotogalerie-education-material-planning-strategy-and-tools-for-clil-education-erasmus-ka-2/p4261668-jpg/