Education Material, Planning, Strategy and Tools for CLIL Education ERASMUS+ KA 2

Materiály vytvořené v průběhu projektu naleznete pod odkazem:
 
 

Náš tříletý mezinárodní projekt v rámci programu ERASMUS+ KA2 Strategická spolupráce škol, který začal v roce 2015, končí 31.8. letošního roku. Poslední pracovní setkání vedení škol se uskutečnilo v partnerské škole v litevském městě Maišiagala minulý týden (18. – 22.6.2018). Jednání se zúčastnila i pracovnice litevského ministerstva školství, která má na starosti CLIL. Všechny partnerské školy prezentovaly výsledky své práce a dohodly se i na obsahu závěrečné zprávy. Všechny cíle projektu byly splněny, bylo vytvořeno dokonce více učebních materiálů, než bylo plánováno. Jejich využití, stejně jako získané zkušenosti učitelů, kteří se do projektu aktivně zapojili, jistě přispějí ke kvalitě výuky v naší škole, zejména v novém předmětu SNaP ve třetím, čtvrtém a pátém ročníku.

V rámci pracovního pobytu jsme navštívili i další litevskou školu, která metodiku CLIL také využívá. Některé aktivity jsme si i samy vyzkoušely – např. jak vytvořit ve skleničce barevnou duhu.

Studijní pobyt na Slovensku

 

Poslední studijní návštěva učitelů v našem tříletém mezinárodním projektu zaměřeném na CLIL (propojení angličtiny s ostatními předměty) se uskutečnila ve dnech 12. - 16. března 2018 ve slovenské partnerské škole ve Vinném. Z naší školy se jí zúčastnily paní učitelky Eva Truhlářová, Soňa Váňová, Zuzana Kaiserová a asistentka Marie Zajícová. Tato mobilita byla zaměřena na proškolení dalších učitelů cizích jazyků v metodě CLIL. Účastníci školení měli možnost sledovat výuku cizích jazyků zaměřenou na využití metody CLIL jednak ve škole ve Vinném, ale i v další škole v Košicích. Jeden den strávili také v Prešově, kde pro ně byly připraveny přednášky a semináře v Pedagogicko-metodickém centru. Všechny účastnice se shodly na tom, že program byl vyvážený (teorie i praxe) a že měly i dost prostoru pro vzájemnou odbornou diskuzi a výměnu názorů s ostatními účastníky z partnerských škol projektu. Program přispěl k jejich profesnímu růstu a ze získaných poznatků budou jistě profitovat i žáci naší školy.

 

PROJEKT ERASMUS+ KA2 VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018
 

První společnou projektovou aktivitou v posledním roce našeho projektu bylo týdenní školení učitelů ostatních předmětů (tedy učitelů, kteří neučí cizí jazyky). Proběhlo u nás ve škole ve dnech 19. – 23. října 2017 a zúčastnilo se ho kromě několika učitelů z naší školy 12 učitelek z našich partnerských škol – 3 z litevské Maišiagaly, 5 ze Slovenského městečka Vinné a 4 ze španělské Girony. Účastníce si zopakovaly hlavní principy metodiky CLIL a následně si společně ve skupinách připravily vyučovací hodinu některého předmětu s využitím výukových materiálů, které vznikly v průběhu druhého roku našeho společného projektu. Vrcholem školení bylo využití této přípravy přímo při práci ve třídě. Účastníce si vedly velmi dobře a vyučovací hodiny, které předvedly, obohatily výuku a i našim žákům se líbily.

Miluška Karásková

 

Ve dnech 6. – 10.6.2017 se ve španělské Gironě uskutečnilo již třetí pracovní setkání vedení všech partnerských škol projektu. Za naši školu se jednání zúčastnila paní ředitelka Šárka Sýkorová a členky projektového týmu Miluška Karásková a Milada Podalová. Na programu jednání bylo jednak hodnocení toho, co se za uplynulý školní rok podařilo v projektu udělat, a také byly naplánovány všechny aktivity pro poslední rok projektu. Ve školním roce 2016 -2017 pracovali učitelé všech zúčastněných škol na vytváření učebních materiálů pro výuku metodou CLIL. Celkem vzniklo 160 (!!!) materiálů, které umožní učitelům zapojit angličtinu do různých předmětů v různých ročnících. Zároveň si někteří učitelé vyzkoušeli na vlastní kůži, co znamená učit na zahraniční škole. V posledním roce projektu proběhne na naší škole závěrečné školení učitelů nejazykových předmětů a ve slovenské škole budou proškoleni učitelé – jazykáři. Jsme si jisti, že výsledky projektu pozitivně ovlivní kvalitu výuky nejen na všech zúčastněných školách, ale že výsledky projektu budou moci využít i další školy a učitelé po celé Evropě

 

PROJEKT ERASMUS+ KA2 VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017

Náš tříletý projekt spolupráce školy s partnerskými školami na Slovensku (základní škola v městečku Vinné u Michalovců), v Litvě (škola v městě Maišiagala nedaleko hlavního města Vilniusu) a ve Španělsku (škola ve městě Girona, asi 150 km severně od Barcelony) pokračoval druhým rokem. Během školního roku proběhly dva výměnné pobyty učitelů všech škol, které byly zaměřené na výměnu zkušeností s využíváním metody CLIL ve všech partnerských školách. Zatímco v prvním roce projektu byly vzájemné návštěvy zaměřeny na sledování vyučování s metodou CLIL (job shadowing), ve druhém roce projektu si učitelé měli možnost vyzkoušet výuku na partnerských školách v zahraničí, která samozřejmě probíhala v angličtině. Tato úplně nová zkušenost jistě přispěla k jejich profesnímu růstu, ale ovlivnila (a určitě ovlivní i v budoucnu) i výuku na naší škole. V říjnu 2016 proběhlo setkání ve španělské Gironě, kde naši školu zastupovaly paní učitelky Kovaříková a Havelková. V březnu 2017 se setkání v litevské Maišiagale za naši školu zúčastnily paní ředitelka Sýkorová a paní učitelky Krajinová a Pešková.

V prvním červnovém týdnu se sejde opět ve španělské Gironě vedení všech čtyř partnerských škol. Na této schůzce budou zhodnoceny výsledky druhého roku projektu - učitelé ze všech škol vytvořili celkem 160 digitálních učebních materiálů v angličtině pro 1. - 7. ročník, většinu z nich použili i při vyučování, takže angličtina pronikla i do dalších vyučovacích předmětů. Na schůzce v Gironě budou také naplánovány aktivity pro závěrečný třetí rok projektu.

Miluška Karásková

 

 

Druhá pracovní schůzka projektového týmu se uskutečnila od 6. do 10. června 2016 u nás ve škole. Zúčastnily se ředitelky a jejich zástupkyně ze všech partnerských škol, projektové manažerky a od nás ze školy se jednání zúčastnily i některé učitelky, které v průběhu prvního roku projektu byly vyslány na job shadowing pobyt do některé z partnerských zahraničních škol. Hlavním cílem tohoto setkání bylo hodnocení aktivit a výsledků prvního roku projektu a plánování aktivit na další rok. Na závěr byla podepsána Dohoda, která stanoví povinnosti všech zúčastněných škol v následujícím roce projektu. Další pracovní schůzka projektového týmu se uskuteční v červnu 2017 ve španělské Gironě.

Miluška Karásková

 

Zahraniční návštěva ve škole

 

Ve dnech 22. – 26. února 2016 se uskutečnil pracovní pobyt 9 učitelů z partnerských  škol projektu v naší škole (3 učitelky z litevské školy, 2 učitelky a 1 učitel ze španělské školy a 3 učitelé ze slovenské školy). Cílem jejich pracovního pobytu u nás bylo seznámit se s úrovní výuky cizích jazyků a s používáním metody CLIL v různých ročnících naší školy. Hosté absolvovali celkem 8 hospitací v hodinách, kde naši učitelé použili metodu CLIL, ale podle vlastního zájmu navštívili i další hodiny. Na závěrečné hodnoticí schůzce všichni oceňovali velmi dobrou úroveň angličtiny našich žáků, vysokou úroveň znalostí a dovedností žáků (např. byli velmi překvapeni, jak žáci 5. třídy bez problémů zvládnou hodinu matematiky v angličtině), ale i příjemné prostředí ve škole a vstřícný přístup všech žáků i učitelů. Naši učitelé ocenili možnost výměny informací a zkušeností i příležitost k praktické konverzaci v angličtině. Věříme, že navázání přátelských profesních vztahů přispěje k dalšímu obohacení vzdělávacího procesu.

 

Další pracovní setkání skupiny učitelů ze všech škol, které jsou partnery projektu, se uskuteční již v březnu na Slovensku v Základní a mateřské škole v obci Vinné.

 

Informace o projektu najdete na webových stránkách projektu: https://clilforall.jimdo.com/

 

 

 

ERASMUS+ KA2   GIRONA 30. 11. - 4. 12. 2015

30.11. - 4.12. proběhla pracovní návštěva tří učitelů (Mgr. Kovaříkové, Krajinové a Peškové) v partnerské škole ve španělské Gironě.

Hlavní náplní bylo sledování použití metody CLIL ve vyučovacím procesu (job shadowing) a besedy se španělskými učiteli, vedením školy a ostatními účastníky o výsledcích pozorování.

Partnerskou školu ESCOLA PLA DE GIRONA navštěvují děti od 3 do 12 let. Anglický jazyk metodou CLIL je používán od nejmladšího věku pravidelně především v hodinách výtvarné výchovy, pracovního vyučování a přírodovědy. Škola má s uplatňováním metody CLIL výborné zkušenosti i výsledky. Návštěva byla velmi inspirativní.

 

ERASMUS+ KA2: „EDUCATION MATERIAL, PLANNING, STRATEGY AND TOOLS FOR CLIL EDUCATION“

První pracovní schůzka mezinárodního projektového týmu se uskutečnila na Slovensku, v obci Vinné nedaleko Michalovců. Základní škola s mateřskou školou F.J.Fugu ve Vinném je koordinátorem tohoto projektu, který je zaměřen na CLIL (propojení výuky cizích jazyků s ostatními předměty). Protože naše škola již prvky této metodiky používá, bude pro nás jistě velmi užitečné vyměnit si zkušenosti s dalšími partnerskými školami (další jsou ve španělské Gironě a v litevském Vilniusu). Na konci tříletého projektu by měly být připraveny strategie a praktické návody, jak toto propojení v praxi co nejefektivněji využívat. V průběhu první schůzky byl vypracován plán pracovních návštěv učitelů. První takové pracovní setkání se uskuteční ve španělské Gironě na konci listopadu, další proběhne u nás ve škole v únoru 2016.

A jak vypadala slovenská partnerská škola? Byla menší, bylo v ní méně žáků, ale jinak se od naší školy příliš nelišila…to nakonec posuďte sami podle připojených fotografií.

V rámci projektu Erasmus+ K2 navšívily v týdnu od 8.3 .- 11.3. dvě paní učitelky slovenskou školu ZŠ F.J.Fugu ve Vinném.
 
V týdnu od 24.4 .- 30.4. byly další dvě paní učitelky v Litvě v Maišiagale poblíž Vilniusu. Sledovaly v hodinách výuku CLILu a vyměnily si zkušenosti s kolegy ze Španělska a Slovenska.

GIRONA 30. 11. - 4. 12. 2015

/album/girona-30-11-4-12-2015/a7-jpg/ /album/girona-30-11-4-12-2015/a18-jpg/ /album/girona-30-11-4-12-2015/a24-jpg/ /album/girona-30-11-4-12-2015/a30-jpg/ /album/girona-30-11-4-12-2015/a33-jpg/ /album/girona-30-11-4-12-2015/a38-a-jpg/

Vinné ZŠ F.J.Fugy (Slovensko)

/album/fotogalerie-education-material-planning-strategy-and-tools-for-clil-education-erasmus-ka-2/p4251561-jpg/ /album/fotogalerie-education-material-planning-strategy-and-tools-for-clil-education-erasmus-ka-2/p1180236-jpg/ /album/fotogalerie-education-material-planning-strategy-and-tools-for-clil-education-erasmus-ka-2/p1180282-jpg/ /album/fotogalerie-education-material-planning-strategy-and-tools-for-clil-education-erasmus-ka-2/p1180302-jpg/ /album/fotogalerie-education-material-planning-strategy-and-tools-for-clil-education-erasmus-ka-2/p4261657-jpg/ /album/fotogalerie-education-material-planning-strategy-and-tools-for-clil-education-erasmus-ka-2/p4261668-jpg/