Bezplatná výuka českého jazyka na podporu vzdělávání žáků–cizinců z 3. zemí v roce 2012

ZŠ Hradec Králové, tř. SNP 694 čerpala od září do prosince grantové prostředky na výuku češtiny

cizincům. Zde je vyhodnocení programu:

Vyhodnocení programu.

Číslo rozhodnutí

Č.j. MŠMT 28250/2012-20

Poskytovatel dotace

Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7,

118 12 Praha 1, IČ 00022985

Program

Rozvojový program MŠMT „ Bezplatná výuka českého jazyka na podporu

vzdělávání žáků–cizinců z 3. zemí v roce 2012

Název organizace

Základní škola Hradec Králové, tř. SNP 694

Adresa organizace,

email, web

Třída SNP 694, 500 03 Hradec Králové

karaskova@zssnp.cz

www.zssnp.cz

Statutární orgán

PaedDr. Miluška Karásková, ředitelka školy

Poskytnutá dotace

17 700 Kč

Vyhodnocení

Nabídkou intenzívního kurzu češtiny byla podpořena integrace žáků - cizinců. Naše škola tak mohla

poskytnout podporu všem těmto žákům podle jejich individuálních potřeb, aby mohli plně rozvinout své

studijní schopnosti a předpoklady.

Žákům, kteří pocházejí z podobného, tedy slovanského jazykového prostředí, nedělá příliš problémů se domluvit, ale práce s textem, čtení i psaní, stejně jako pravopis je pro ně již složitější a klasické hodiny češtiny k osvojení těchto dovedností nestačí.

Další skupinou našich žáků jsou děti pocházející z asijských zemí (Vietnam, Čína, Mongolsko), jejichž možnost naučit se češtinu pouhým odposlechem bez jakékoliv další podpory je velice obtížná až nemožná, především vzhledem k jejich naprosto odlišné mateřštině neznající ani některé naše hlásky. Pro ně je nezbytné z hlediska jejich integrace zorganizovat kurz češtiny pro cizince, kde si mají možnost osvojit základy češtiny.

Proto jsme poskytli bezplatný kurz češtiny pro žáky ze zemí bývalého Sovětského svazu (Ukrajina, Bělorusko, Moldavsko) formou kroužku, doba trvání 15 minut 1x týdně a bezplatného kurzu pro žáky z Asie (Vietnam, Čína, Mongolsko), formou kroužku 1x týdně, doba trvání 15 minut.

Dále jsme poskytli možnost pravidelných konzultací pro rodiče. Spolupráce rodičů, popřípadě širší rodiny je nutná, protože je nutné s rodiči konzultovat jakékoliv těžkosti a problémy při vzdělávání žáka. Kromě toho jsme komunikovali s rodiči při zajišťování každodenních povinností žáků. Tyto konzultace pro rodiče současně pomáhaly překonat komunikační bariéry.

Poskytnutá dotace umožnila lépe tyto žáky zapojit do nového školního prostředí, do kolektivu třídy a zároveň efektivněji a rychleji pokračovat ve výuce.

Dotace zároveň umožnila rychlejší integraci do naší společnosti. Poskytnutá dotace otevřela prostor ke zlepšení a rozvoji komunikační složky a rychlejšímu překonání sociokulturních bariér. Vzhledem k výraznému

zlepšení a pokroku těchto žáků bychom přivítali, kdybychom v nadstandartní péči o tyto žáky, kterých neustále přibývá, mohli i nadále pokračovat.

Datum:

14. 12. 2012

Jméno a podpis statutárního

zástupce

PaedDr. Miluška Karásková

……………….……………………………………………………

Příloha č.

 

4 Tisková zpráva

Tisková zpráva se zpracovává spolu s vyúčtováním projektu a bude zveřejněna.

Číslo rozhodnutí

MŠMT č.j. 28250/2012-20

Poskytovatel

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Program

Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků – cizinců z

tzv. třetích zemí na rok 2012

Název projektu

Název organizace

Základní škola Hradec Králové, tř. SNP 694

Adresa organizace,

email, web

Tř. SNP 694, 50003 Hradec Králové, email:skola@zssnp.cz

web: www.zssnp.cz

Statutární orgán

PaedDr. Miluška Karásková

Poskytnutá dotace

17700 Kč

Anotace projektu

Dne 10. 2. 2012 byl vyhlášen MŠMT rozvojový programu „Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků – cizinců z tzv. třetích zemí „ na rok 2012. Projekt směřoval na podporu dětí cizinců ze třetích zemí, legálně pobývajících v ČR. Na základě tohoto programu mohly základní školy žádat o podporu na krytí zvýšených nákladů souvisejících s poskytováním základního vzdělávání žáků – cizinců. Toto vzdělání se týkalo jazykového vzdělávání cizinců – dětí a mládeže jako prostředek k nabytí kompetencí, zejména kompetence komunikativní, jako klíčové podmínky pro jejich integraci.

Tisková zpráva

V roce 2012 vyhlásilo MŠMT rozvojový programu „Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků – cizinců z tzv. třetích zemí „ na rok 2012.

Na základě této výzvy jsme zpracovali projekt v souladu s Koncepcí integrace cizinců na území ČR a se záměry MŠMT v oblasti integrace cizinců, které z této koncepce vycházejí. Projekt byl přijat a podpořen. Na základě této finanční podpory jsme mohli nabídnout individuální podporu všem našim žákům cizincům podle jejich potřeb, tak aby mohli plně rozvinout své studijní předpoklady.V rámci projektu

jsme poskytli kurzy výuky českého jazyka. Zaměřili jsme se především na zvukovou podobu jazyka, nácvik správné výslovnosti a intonace, vytváření a rozvíjení slovní zásoby, rozvíjení dovednosti porozumět vyslechnutému sdělení a reagovat na ně. Dále jsme se zaměřili na práci s abstraktními pojmy a vysvětlování jejich významu. Součástí projektu byly i pravidelné konzultace s rodiči při zajišťování každodenních povinností žáka popřípadě jakýchkoliv těžkostí a problémů při vzdělávání žáků. Projekt byl současně zaměřen na projevy rasismu a xenofobie. Různými školními i mimoškolními aktivitami zprostředkovával poznávání kultury a kulturních rozdílů. Dále to byly různé sportovní, kulturní a další akce pro děti s účastí dětí cizinců, popř. jejich rodičů.Tyto aktivity vedoucí k procesu integrace byly samozřejmě přizpůsobené věku a individuálním zvláštnostem žáků. Poskytnutá dotace umožnila lépe začlenit tyto žáky do nového školního prostředí do kolektivu třídy a

zároveň rychleji pokračovat ve výuce. Vzhledem k výraznému zlepšení těchto žáků bychom přivítali, kdybychom mohli v nadstandardní péči o tyto žáky pokračovat.

Datum:

7. 1. 2013

Jméno a podpis statutárního

zástupce

PaedDr. Miluška

Karásková…………….………………………………………………………