Přijímací řízení na SŠ

Informace ke konání jednotné přijímací zkoušky 2019

 

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání připravilo pro Vaše žáky, uchazeče o přijetí do oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou, užitečné informace ke konání jednotných přijímacích testů.  Informační materiál je ke stažení na odkazu uvedeném níže a rovněž na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání na adrese www.cermat.cz v záložce Jednotná přijímací zkouška. Na zmíněných webových stránkách jsou uvedeny i další informace, které pro Vás mohou být užitečné.

 

Informace ke konání jednotných testů v rámci jednotné přijímací zkoušky 2019 - ke stažení ve formátu PDF.

 

Aktuální odkazy na stránky na stránky MŠMT s problematikou přijímacího řízení na SŠ:
 
 
 
 
 
Legislativní změny pro školní rok 2016/2017
 
Přijímací řízení do oborů středního vzdělání a konzervatoří (§ 60 a násl.,§ 83, § 88 ŠZ):
 
1) Odevzdání přihlášek uchazečů ke střednímu vzdělávání nejpozději ke dni 1. března (pro všechny netalentové obory vzdělání, i nematuritní, i nástavbové, i jiné formy vzdělávání než denní).
 
2) Pro maturitní obory vzdělání bez talentové zkoušky + gymnázia se sportovní přípravou se v rámci 1. kola přijímacího řízení povinně koná jednotná zkouška z ČJL a Ma zadávaná a vyhodnocovaná CZVV (výsledek jednotné zkoušky má min. 60% podíl na celkovém hodnocení uchazeče, resp. u GSP 40% podíl na hodnocení). Možnost stanovit školní přijímací zkoušku zůstává zachována.
 
3) Jednotná zkouška se koná 2x v prvním kole přijímacího řízení v období 12. až 28. dubna, přesné termíny každoročně zveřejní MŠMT do konce září; každý uchazeč má v řádném termínu právo konat dvakrát jednotnou zkoušku (do dvou středních škol, popř. dvou oborů vzdělání) - započítává se lepší výsledek. Školní přijímací zkouška se může konat také v období 12. až 28. duben.
 
4) Školní přijímací zkouška v nematuritních oborech vzdělání, pokud je stanovena, se koná jako dosud v pracovních dnech od 22. do 30. dubna.
 
5) V oborech vzdělání skupiny 82 Umění a užité umění (výtvarné a uměleckořemeslné obory, konzervatoře) se jednotná zkouška nekoná.
 
6) Termíny talentové zkoušky do uměleckých oborů vzdělání zůstávají zachovány (leden), s výjimkou oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou, kde se talentová zkouška nově koná v pracovních dnech v období od 2. ledna do 15. února.
 
7) Pro první kolo přijímacího řízení ředitel školy stanoví vždy 2 termíny talentové zkoušky.
 
 
 
Přijímací řízení do oborů středního vzdělání a konzervatoří (§ 60 a násl.,
§ 83, § 88 ŠZ):
 Odevzdání přihlášek uchazečů ke střednímu vzdělávání nejpozději ke
dni 1. března (pro všechny netalentové obory vzdělání, i nematuritní, i
nástavbové, i jiné formy vzdělávání než denní).
 Pro maturitní obory vzdělání bez talentové zkoušky + gymnázia se
sportovní přípravou se v rámci 1. kola přijímacího řízení povinně koná
jednotná zkouška z ČJL a Ma zadávaná a vyhodnocovaná CZVV
(výsledek jednotné zkoušky má min. 60% podíl na celkovém hodnocení
uchazeče, resp. u GSP 40% podíl na hodnocení). Možnost stanovit školní
přijímací zkoušku zůstává zachována.
 Jednotná zkouška se koná 2x v prvním kole přijímacího řízení v období
12. až 28. dubna, přesné termíny každoročně zveřejní MŠMT do konce
3
září; každý uchazeč má v řádném termínu právo konat dvakrát jednotnou
zkoušku (do dvou středních škol, popř. dvou oborů vzdělání) - započítává
se lepší výsledek. Školní přijímací zkouška se může konat také
v období 12. až 28. duben.
 Školní přijímací zkouška v nematuritních oborech vzdělání, pokud je
stanovena, se koná jako dosud v pracovních dnech od 22. do 30. dubna.
 V oborech vzdělání skupiny 82 Umění a užité umění (výtvarné
a uměleckořemeslné obory, konzervatoře) se jednotná zkouška nekoná.
 Termíny talentové zkoušky do uměleckých oborů vzdělání zůstávají
zachovány (leden), s výjimkou oboru vzdělání Gymnázium se sportovní
přípravou, kde se talentová zkouška nově koná
v pracovních dnech v období od 2. ledna do 15. února.
 Pro první kolo přijímacího řízení ředitel školy stanoví vždy 2 termíny
talentové zkoušky.

Dotazy a odpovědi
ke změnám v přijímacím řízení ve školním roce 2015/2016

 

 

I.  Obecné informace  

(1)         Kde získám informace o přijímacích zkouškách, školách a oborech vzdělání, na které lze podat přihlášku?

Informace o školách a oborech vzdělání, na které lze podat přihlášku, lze získat na těchto školách. Další informace o přijímacím řízení lze získat na www.msmt.cz/vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore, www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/soubor-pedagogicko-organizacnich-informaci-2015-2016, případně i na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání www.cermat.cz, a dále na www.nuv.cz, www.infoabsolvent.cz.

(2)         Kde získám informaci, že mnou vybraný obor vzdělání byl škole schválen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy?

Obory vzdělání schválené ministerstvem jednotlivým školám jsou uvedeny ve školském rejstříku, který je k dispozici na www.msmt.cz/ministerstvo/odkazy/skolsky-rejstrik.

(3)         Kdy a kde jsou zveřejněna kritéria pro přijímací řízení?

Kritéria přijímacího řízení je povinen ředitel školy stanovit a zveřejnit (rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup) při vyhlášení přijímacího řízení. Pro první kolo přijímacího řízení u oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. října, pro ostatní obory vzdělání do 31. ledna (podle § 60 odst. 4 písm. a) školského zákona). Pro další kola přijímacího řízení zveřejňuje ředitel školy kritéria nejpozději k datu vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení.

(4)         Může škola vyhlásit první kolo přijímacího řízení, pokud jí byl ve školském rejstříku schválen obor vzdělání např. až v únoru?

Ano. V případě zápisu školy nebo oboru vzdělání do školského rejstříku po 31. lednu příslušného roku může ředitel školy vyhlásit první kolo přijímacího řízení v jiném termínu, nejpozději však do 31. srpna.

 

 

II.  Dotazy k přihlášce

(5)         Kde dostanu přihlášku k přijetí do střední školy?

Formulář přihlášky může poskytnout střední škola, popř. základní škola. V elektronické podobě si mohu přihlášku zdarma stáhnout na webu MŠMT:

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Tyto formuláře s uvedením dvou škol, na které se žák hlásí, nahrazují předešlé formuláře uvádějící v přihlášce jednu školu. Předešlé formuláře nelze použít z důvodu potřeby zasílání výsledků jednotných testů oběma školám, pokud se účastní pokusného ověřování nového způsobu přijímacího řízení.

(6)         Je základní škola povinna zdarma vydat žákům 2 přihlášky?

Povinnost základní školy vydat žákům přihlášky nebyla stanovena ani v předcházejícím období a školy je objednávají pro žáky na základě dohody s rodiči, což mohou činit i nyní.

(7)         Musí uchazeč odevzdat formulář přihlášky s barevným rozlišením, nebo může použít i černobíle vytištěný  formulář?

Barevné rozlišení formulářů přihlášek není podmínkou.

(8)         Na kolik středních škol se mohu v rámci prvního kola přijímacího řízení přihlásit?

Stále platí možnost podat až 2 přihlášky v rámci prvního kola (až na dvě střední školy, dva obory vzdělání).       
Při vyplňování tiskopisu se uvádí na obou tiskopisech obě školy, kam se přihlášky odevzdají, nebo na jedné škole dva obory vzdělání, na které se uchazeč hlásí. Uvedené pořadí škol je shodné na obou tiskopisech.          
Tento postup platí v rámci prvního kola i při podání přihlášek na víceletá gymnázia a obory vzdělání s talentovou zkouškou.

(9) Jak vyplnit přihlášku?

Pro školní rok 2015/2016 se vyplňuje přihláška v rozsahu uvedeném na stanoveném tiskopisu přihlášky, pro denní formu vzdělávání (růžový podtisk) a pro obory vzdělání s talentovou zkouškou (modrý podtisk). Přihlášku je možné vyplnit elektronicky.  

Na tiskopisech přihlášky pro denní formu vzdělávání a pro obory vzdělání s talentovou zkouškou se uvádějí dvě školy (nebo dva obory vzdělání), pokud se na ně uchazeč hlásí. Když se hlásí jen na jednu školu (obor vzdělání), druhou školu (obor vzdělání) nevyplňuje. V případě, že se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na jedné škole, uvede na prvním místě v přihlášce školu a název jednoho oboru vzdělání, na druhém místě tutéž školu a druhý obor vzdělání.

(9)         Jak vyplním kolonku „Termín přijímací zkoušky“ na přihlášce?

V uvedené kolonce se uvádí termíny „školní“ přijímací zkoušky, která může být stanovena ředitelem školy (pokud ji škola z rozhodnutí ředitele školy koná podle § 60 odst. 2 školského zákona), jak je uvedeno i v poznámce 3b na přihlášce. Tato kolonka není určena k vyplnění termínu stanoveného pro konání povinné přijímací zkoušky z ČJL a Ma ve vyhlášeném pokusném ověřování (je pevně dán).

(10)    Je uvedení pořadí škol v přihlášce závazné?

Není. O volbě školy a oboru vzdělání rozhodne uchazeč uplatněním svého zápisového lístku.

(11)    Kdy je nezbytný lékařský posudek v přihlášce ke střednímu vzdělávání?

Do tiskopisu přihlášky pro daný obor vzdělání se lékařský posudek doplňuje (jako dosud) jen v případě, kdy se uchazeč hlásí na obor vzdělání, u kterého jsou podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání stanoveny nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. (např. se nepožaduje pro obor Gymnázium,  ale předkládá se u oboru Gymnázium se sportovní přípravou).

(12)    Musí být přiložen lékařský posudek na samostatném tiskopisu, nebo stačí jeho zapsání v přihlášce?

Zpravidla stačí vyplnění jen v přihlášce. Pokud je posudkový závěr obsáhlejší, přikládá se jako příloha přihlášky. Přitom když se uchazeč hlásí v rámci jedné přihlášky k přijetí ve dvou různých oborech vzdělání (např. Obchodní akademie a Zdravotnický asistent), může lékařský posudek (posudkový závěr) obsahovat takové hodnocení zdravotní způsobilosti uchazeče, které zohlední jeho předpoklady pro každý z obou oborů vzdělání. K přihlášce pro dotčený obor vzdělání lze i v dalších kolech přijímacího řízení přiložit ověřenou kopii posudku, který vyjadřuje způsobilost vzdělávat se (nemusí být vystaven znovu).

(13)    Dokdy a komu je třeba odevzdat přihlášku k přijetí do střední školy?

Vyplněná přihláška se odevzdává v listinné podobě. Musí být střední škole, kam se uchazeč hlásí, odevzdána (nebo doručena) zákonným zástupcem nebo uchazečem (podle § 60 odst. 5 školského zákona) do 15. března 2016 (u nástavbového studia do 20. března) nebo v případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu (podle § 60b školského zákona). Nepředkládá se prostřednictvím základní školy. Přihlášku lze v těchto termínech podat i prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
Přihlášku lze okopírovat (v případě elektronického vyplnění dvakrát vytisknout). Obě vyhotovení uchazeč a zákonný zástupce podepíší a škola na obou vyhotoveních potvrdí výpis známek z vysvědčení (pokud nejsou k přihláškám přiloženy ověřené kopie vysvědčení). Při potvrzování prospěchu žáků na přihláškách základní školou by neměly být pro 1. kolo přijímacího řízení potvrzeny více než dvě přihlášky na dvě školy, které může uchazeč uplatnit. Po (případném) doplnění lékařského posudku zašle uchazeč přihlášky na obě zvolené střední školy, na každou z nich po jednom vyhotovení.

(14)    Kolik přihlášek mám možnost podat v druhém kole přijímacího řízení?

V druhém a dalších kolech přijímacího řízení není i nadále počet přihlášek omezen; obdobně tomu bylo i v předcházejícím období.

(15)    Jak je to s vyplňováním škol v přihlášce podávané v dalších kolech přijímacího řízení?

Tiskopis platí i pro další kola přijímacího řízení (pro něž není stanoven počet přihlášek, který může uchazeč uplatnit). Vyplňuje se obdobně s tím, že se na něm vyplňuje jen jedna škola, do níž se přihláška podává.

(16)    Když jsem žákem 1. ročníku střední školy a chci být přijat na základě podané přihlášky do 1. ročníku jiné střední školy, můžu dostat zpět zápisový lístek pro uplatnění na druhé škole nebo získat jiný? Mám napřed požádat o ukončení studia?

V tomto případě se nežádá o ukončení vzdělávání, ani o přijetí ke střednímu vzdělávání podle § 60 školského zákona (pro přijetí by uchazeč potřeboval druhý zápisový lístek, který mu podle § 60a odst. 3 školského zákona nemůže být vydán). Žák využije možnosti požádat o přestup podle § 66 školského zákona, kde se zápisový lístek nepředkládá. K tomu se upozorňuje, že zápisový lístek se vydává zpět jen výjimečně v souladu s § 60a odst. 7 školského zákona.

 

 

III.  Organizace přijímacího řízení 

A. Přijímací zkouška

(17)    Kdy se budou konat zkoušky prvního kola přijímacího řízení na střední školy?

Podle vyhlášky, kterou se upřesňují podrobnosti o organizaci přijímacího řízení, je pro konání přijímacích zkoušek  v 1. kole přijímacího řízení stanoveno období od 22. 4. do 30. 4. Dny zkoušky stanoví ředitel školy. Pokud se na škole koná přijímací zkouška prostřednictvím centrálně zadávaných a vyhodnocovaných testů, může se uskutečnit až o 5 pracovních dnů dříve (v pokusném ověřování je stanoveno konání povinné přijímací zkoušky na 15. a 18. dubna).

(18)    Budou si ředitelé středních škol sami stanovovat, který den udělají přijímací zkoušky?

Termíny „školní“ přijímací zkoušky musí ředitelé středních škol stanovit a zveřejnit spolu s kritérii přijímacího řízení a údajem o předpokládaném počtu přijímaných žáků do 31. ledna (pro obory vzdělání s talentovou zkouškou do 30. října). Současně zveřejní i termín povinné přijímací zkoušky, pokud se do pokusného ověřování škola přihlásila.

(19)    Mohou se centrálně zadávané a vyhodnocované testy, zajišťované smluvně např. soukromými vzdělávacími institucemi, konat dříve, jako je tomu u povinné přijímací zkoušky zadávané a vyhodnocované Centrem v pokusném ověřování?

Ano, centrálně zadávané a vyhodnocované testy zajišťované smluvně (jiné než zadávané v rámci pokusného ověřování), se mohou konat až o 5 pracovních dnů dříve. Dny jejich konání určuje ředitel školy a také odpovídá za to, že je stanoví tak, aby uchazečům umožnil vykonat jednotné testy v termínech podle pokusného ověřování.  

(20)    Mohou uchazeči konat přijímací zkoušku v náhradním termínu, když se budou termíny přijímacích zkoušek překrývat?

Pro tento účel zákon ukládá vyhlásit pro přijímací zkoušku (jejíž obsah a rozsah stanovuje ředitel školy) 2 termíny jejího konání (viz § 60 odst. 2 školského zákona). Žák se hlásí na ten termín, který mu bude více vyhovovat (a také ho označí do přihlášky). Současně se upozorňuje, že stejný termín pro konání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky v jiném oboru vzdělání nebo jiné škole, do kterých uchazeč podal přihlášku, není důvodem pro stanovení náhradního termínu konání přijímací nebo talentové zkoušky).

(21)    Co když bude uchazeč přijat na dvě školy najednou, vybere si jednu, musí to ostatním dát vědět?

Školský zákon ukládá uchazeči, aby na školu, kterou si vybere, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí předložil tzv. zápisový lístek (obdrží jen jeden pro přijetí na následující školní rok). Škola, která do uvedené lhůty zápisový lístek neobdrží, musí počítat s tím, že si uchazeč vybral jinou školu, kde také uspěl. Ve škole, kde uchazeč zápisový lístek neuplatní, ztratí nárok stát se jejím žákem (viz § 60a odst. 6 a 7 školského zákona). Na tato místa mohou pak ředitelé SŠ přijmout uchazeče v odvolacím řízení, případně vypsat další kolo přijímacího řízení, a to ihned po skončení prvního kola přijímacího řízení. Nemusí čekat až na září.

(22)    Budou se pořádat další kola přijímacího řízení?

Ano, školský zákon přímo stanoví, že ředitel školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků. Druhá a další kola budou využívána i nyní vzhledem k tomu, že školy budou muset počkat, jak se rozhodnou úspěšnější žáci z kola prvního, kteří se dostali na více škol než jednu. Informaci o dalších kolech přijímacího řízení je povinen zveřejnit krajský úřad (Magistrát hlavního města Prahy) na základě podkladů od ředitelů škol. Tyto informace jsou zveřejňovány způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

B. Postup při přijímání v oborech vzdělání, kde se koná povinná přijímací zkouška

(23)    Koho se týká přijímací řízení do středních škol s povinnou přijímací zkouškou?

Povinná přijímací zkouška konaná prostřednictvím centrálně zadávaných testů (dále jednotných testů) v rámci prvního kola přijímacího řízení se týká uchazečů, kteří se hlásí do středních škol přihlášených k pokusnému ověřování změn v organizaci přijímacího řízení v denní formě vzdělávání těchto oborů vzdělání:          
- obory vzdělání Gymnázium a Dvojjazyčné gymnázium,      
- obory kategorie „M“ (tzv. maturitní obory SOŠ), s výjimkou oborů skupiny 82 Umění a užité    umění,      
- obory kategorie „L0“ (maturitní obory, kde je součástí vzdělávání odborný výcvik), s výjimkou    oborů skupiny 82 Umění a užité umění.

Povinná přijímací zkouška se tedy netýká oborů vzdělání s talentovou zkouškou, nástavbového studia, zkráceného studia a forem večerního, dálkového, distančního a kombinovaného vzdělávání ve všech oborech vzdělání ukončených maturitní zkouškou.      

Možnost přihlásit se do pilotního ověřování mají střední školy bez ohledu na zřizovatele.

(24)    Kde zjistím, zda škola, do které se hlásím, je zapojena do pokusného ověřování přijímacího řízení s jednotnými testy?

Seznam středních škol, kde se budou konat jednotné testy, je k dispozici na příslušných krajských úřadech, neboť pokusné ověřování se koná ve středních školách, které se k němu prostřednictvím krajského úřadu přihlásí do 15. října 2015.

Centrální databázi středních škol (všech zřizovatelů), v nichž se konají jednotné testy, zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) v listopadu 2015 na https://www.cermat.cz/.

Ředitel střední školy, která se přihlásila do pokusného ověřování, uvádí tuto skutečnost při vyhlášení kritérií pro uchazeče přijímané v prvním kole přijímacího řízení do příslušného oboru vzdělání pro daný školní rok; tato kritéria zveřejní obvyklým způsobem do 31. ledna 2016.

(25)    Bude ze seznamu škol přihlášených do pokusného ověřování zřejmé, ve kterých oborech vzdělání se jednotný test koná?

Seznam škol přihlášených do pokusného ověřování bude obsahovat přehled oborů vzdělání, ve kterých se bude jednotný test konat. Tím bude také zřejmé, zda škola využije jednotné testy ve všech oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou, které vyučuje, nebo jen v některých. Škola nemusí do pokusného ověřování přihlásit všechny „své“ obory vzdělání s maturitní zkouškou, které vyučuje.

(26)    Kdy a kde se konají jednotné testy na základě pokusného ověřování?

Jednotné testy v rámci pokusného ověřování koná v řádném termínu uchazeč ve škole, kterou uvedl v přihlášce jako první. V případě, že škola v prvním pořadí není do pokusného ověřování přihlášena, koná uchazeč jednotné testy ve stejném termínu ve škole uvedené na druhém místě.

Jednotné testy se uskuteční v jednom řádném termínu testů, a to odlišně pro uchazeče o čtyřleté vzdělávání a pro uchazeče o šestileté a osmileté vzdělávání, a v jednom náhradním termínu testů společném pro všechny obory vzdělání – viz tabulka:  
 

Studium

Řádný termín testů

Náhradní termín testů

Čtyřleté

15. 4. 2016

13. 5. 2016

Šestileté a osmileté

18. 4. 2016

13. 5. 2016

Tyto termíny testů uvedené ve vyhlášení pokusného ověřování nelze zaměňovat s termíny přijímacích zkoušek konaných podle § 60 odst. 2 školského zákona a § 3 odst. 1 vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, nebo s náhradním termínem přijímací zkoušky podle § 60 odst. 11 školského zákona, pro něž obsah a rozsah stanoví ředitel školy.
 

(27)    Je možné, že se uchazeč o přijetí do konkrétní, jím zvolené školy bude muset dostavit na přijímací zkoušku ve dvou různých dnech?

Ano. Taková situace může nastat v případě, že vedle výsledku jednotného testu bude v kritériích přijímacího řízení vyhlašovaných školou (do konce ledna) hodnocen i výsledek „školní“ přijímací zkoušky (např. test studijních předpokladů), kterou ředitel školy může stanovit podle § 60 odst. 2 a odst. 13 písm. c) školského zákona.

(28)    Co bude obsahem jednotných testů?

Zkouška se skládá ze dvou testů, a to pro obsah vzdělávání z Českého jazyka a literatury a z Matematiky a její aplikace (dále jen „ČJL“ a „M“), v rozsahu stanoveném v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (podle § 60 odst. 2 školského zákona). Testy mají prověřit podstatné dovednosti a vědomosti uchazečů pro úspěšné vzdělávání v oborech středního vzdělání ukončených maturitní zkouškou.

(29)    Budou mít uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami nějaké zvýhodnění?

U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhoduje ředitel školy podle vyjádření školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce, o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky. Při přijímání ke vzdělávání se tak stanoví vhodné podmínky odpovídající jejich potřebám i pro konání povinné přijímací zkoušky (zejména pokud jde o prodloužení předepsané lhůty pro zpracování jednotných testů).

(30)    Je výsledek jednotných testů jediným kritériem, na jehož základě budu přijat?

Ne, jednotný test nemůže být jediným kritériem, na jehož základě stanoví ředitel školy pořadí uchazečů pro přijetí.  Součástí kritérií přijímacího řízení musí být i nadále hodnocení uchazečů podle klasifikace na vysvědčeních z předchozího vzdělávání. Navíc může být v souladu s § 60 odst. 13 školského zákona podle požadavků určených ředitelem střední školy součástí přijímacího řízení také „školní“ přijímací zkouška nebo jiné ověření vědomostí, dovedností nebo schopností uchazečů. Jednotné testy z ČJL a M doplňují kritéria přijímání ve školách, které se pokusného ověřování účastní.

(31)    Co když např.  ze zdravotních důvodů nebudu moci konat jednotný test v řádném termínu testů?

Náhradní termín testů pro první kolo přijímacího s využitím jednotných testů CZVV je stanoven na 13. 5. 2016.  
Ředitel školy umožní vykonání testů v náhradním termínu uchazeči, který se pro vážné důvody k testům v řádném termínu nedostaví a svoji neúčast nejpozději do 3 dnů písemně omluví a omluva je uznána. Pro takového uchazeče ponechá ředitel školy místo v rámci prvního kola přijímacího řízení. CZVV školám, které konaly jednotné testy v řádném termínu, zašle elektronicky zadání náhradních testů pro srovnatelné hodnocení omluvených uchazečů.  

(32)    Budou mít uchazeči předem možnost se na jednotné testy připravit?

V testech bude prověřována znalost obsahu vzdělávání z ČJL a M v rozsahu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Všem uchazečům (žákům 5., 7. i 9. tříd) budou do 7. 2. 2016 k dispozici ilustrační testy z obou předmětů, takže si budou moci v předstihu prověřit, jak jsou na ně připraveni. Přesný termín stanoví Centrum.

(33)    Jak se bude hodnocení z jednotných testů podílet na mém celkovém hodnocení?

V rámci pokusného ověřování je ponechána pravomoc řediteli školy, aby stanovil při vyhlašování kritérií přijímacího řízení (do 31. ledna) podíl hodnocení jednotného testu na celkovém hodnocení uchazeče. Ředitelé středních škol dále mohou určit i hranici úspěšnosti každého z jednotných testů (ČJL a M) pro přijímací řízení. S ohledem na to, že jde o test, jehož účelem je uchazeče rozřadit podle úspěšnosti v samotném testu (a stanovit s přihlédnutím k dalším kritériím celkové pořadí), může být hranice úspěšnosti v testech stanovena s přihlédnutím k doporučené hranici úspěšnosti jednotného testu stanovené CZVV po vykonání testů. Ředitel může jako kritérium zvolit spíše vážený podíl pořadí uchazeče v testu než určit přímo mezní hranici úspěšnosti. To neodporuje současnému znění § 60 školského zákona, pokud tuto okolnost ředitel uvede ve vyhlašovaných kritériích.

(34)    Kde a kdy budu konat jednotný test, pokud se škola, kterou jsem v přihlášce uvedl na prvním místě, pokusného ověřování neúčastní?

V tomto případě uchazeč koná jednotný test ve škole, kterou uvedl ve své přihlášce na druhém místě, v řádném termínu testů, tj. 15. dubna 2016 v případě čtyřletých oborů vzdělání, nebo 18. dubna 2016 v případě šesti- a osmiletých gymnázií.

(35)    Bude výsledek jednotných testů součástí hodnocení i v dalších kolech přijímacího řízení?

Je na řediteli školy, zda rozhodne, že výsledek jednotných testů bude součástí hodnocení v dalších kolech přijímacího řízení. Pokud tak rozhodne, uvede tuto skutečnost v kritériích přijímacího řízení pro následující kolo přijímacího řízení.

(36)    Mohu se proti výsledku jednotného testu odvolat?

Odvolání proti výsledku přijímacího řízení zůstává zachováno ve stejné podobě jako dosud. To znamená, že se uchazeč může odvolat proti rozhodnutí o nepřijetí/přijetí jako celku; v odvolání je třeba uvést důvody, proč uchazeč nesouhlasí s rozhodnutím. Uchazeč podává odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí k příslušnému krajskému úřadu prostřednictvím školy, která rozhodnutí vystavila. Odvolat se proti rozhodnutí ke krajskému úřadu platí i pro uchazeče o střední vzdělávání v soukromých a církevních školách.

 

C.   Postup při přijímání v oborech vzdělání, kde se nekoná povinná přijímací zkouška a v dalších kolech přijímacího řízení

(37)    V kterých oborech vzdělání se povinná přijímací zkouška nekoná?

Zařazení povinné přijímací zkoušky do přijímacího řízení se ve školním roce 2015/2016 netýká jednak středních škol (a oborů vzdělání), které nejsou do pokusného ověřování přihlášeny, jednak oborů vzdělání s talentovou zkouškou (skupina oborů vzdělání 82 Umění a užité umění a  obor Gymnázium se sportovní přípravou), oborů vzdělání nástavbového studia a zkráceného studia (§ 62, § 63, § 83 až 85 školského zákona) a přijímání do jiné než denní formy vzdělávání (§ 25 odst. 2 písm. b) až e) školského zákona).     

(38)    Uvádí se dvě školy v přihlášce k přijímacímu řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou?

Ano. V přihlášce pro přijetí do oboru vzdělání s talentovou zkouškou (modrý podtisk) se uvádí obě školy obdobně jako u oborů bez talentové zkoušky v prvním kole přijímacího řízení.             
U oborů s talentovou zkouškou zůstává zachováno právo podat přihlášku až na 2 školy (do konce listopadu 2015) a možnost podat dále až 2 přihlášky na ostatní obory vzdělání.

(39)    Uvádí se dvě školy v přihlášce podávané na jinou než denní formu vzdělávání?

Ne. V přihlášce pro přijetí na jinou než denní formu vzdělávání (zelený podtisk) se uvádí jako dosud jen jedna škola. Zůstává možnost podat přihlášku až na 2 školy v prvním kole přijímacího řízení.

(40)    Uvádí se dvě školy v přihlášce podávané pro nástavbové studium?

Ne. V přihlášce podávané pro nástavbové studium (hnědý podtisk) se uvádí jen jedna škola pro všechny formy vzdělávání. Zůstává možnost podat přihlášku až na 2 školy v prvním kole přijímacího řízení.

 

 

IV. K  zápisovému lístku

(41)    Dokdy musím odevzdat zápisový lístek?

Uchazeči počíná běžet lhůta pro odevzdání zápisového lístku škole, která přijala uchazeče v prvním kole přijímacího řízení do oborů vzdělání bez talentové zkoušky, dnem 22. dubna, popř. později dnem vyhlášení výsledků ředitelem školy (zveřejněním seznamu přijatých uchazečů). Konec lhůty (+ 10 pracovních dní podle § 60a odst. 6 školského zákona) pro odevzdání zápisového lístku vychází tedy – v případě vyhlášení výsledků 22. dubna – na 6. května 2016, popř. na dny následující, v závislosti na den, kdy dojde k vyhlášení výsledků. Také v případě konání jednotného testu v náhradním termínu testů 13. května 2016 bude uchazeč uplatňovat zápisový lístek ve lhůtě 10 pracovních dnů od vyhlášení výsledků (u oborů vzdělání s talentovou zkouškou se postupuje obdobně).

Výše uvedené lhůty pro odevzdání zápisového lístku umožňují uchazeči, aby se v případě přijetí na různé obory vzdělání mohl bez časové tísně rozhodnout pro konečnou volbu, a potvrdil tak případně přijetí i v oborech vzdělání, kde se nekoná přijímací zkouška. Tento postup platí i pro obory vzdělání, kde je součástí přijímacího řízení jednotná zkouška.

(42)    Kdy mohu vzít zpět zápisový lístek?

Zápisový lístek může uchazeč vzít ze školy, na níž jej uplatnil, zpět, pokud je na druhou školu přijat na základě rozhodnutí o přijetí vydaném v odvolacím řízení. Dále nově má právo požadovat jeho vydání uchazeč, který jej uplatnil na základě přijetí do oboru s talentovou zkouškou, pokud byl následně přijat do oboru bez talentové zkoušky. 

(43)    Kdo bude vydávat tzv. zápisový lístek? Kde bude informace, co obsahuje, k dispozici?

Zápisový lístek vydá žákům jejich základní škola na základě § 60a odst. 2 školského zákona. Ostatním uchazečům jej vydá příslušný krajský úřad. Podrobnosti k zápisovým lístkům stanoví § 5a vyhlášky č. 671/2004 Sb. a v její příloze je také uveden vzor zápisového lístku. Na SŠ se uplatňuje originál (jeho kopie není platná). Zápisový lístek si neopatřuje uchazeč, pokud se hlásí na jinou než denní formu vzdělávání, na nástavbové a zkrácené studium, nebo do vyššího ročníku než prvního.

 

 

 

V. dotazy k navrhovanému způsobu přijímacího řízení od školního roku 2016/2017 (změny jsou navrženy ve sněmovním tisku č. 611/0)

(44)    V čem se odlišuje budoucí přijímací řízení od stávajícího?

V návrhu úpravy přijímacího řízení ve školském zákoně jsou předloženy zejména následující změny:

- Přihlášky by měli uchazeči podávat v prvním kole přijímacího řízení jednotně k 1. březnu (i pro dálkové studium), s tím, že je zachován termín k 30. listopadu v případě oborů s talentovou zkouškou (je zachována i možnost podat až 2 přihlášky jako dosud).

- Jednotná přijímací zkouška (centrálně zadávané a vyhodnocované testy z ČJL a M) by se měla u oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou týkat nejen denní formy vzdělávání, ale i ostatních forem vzdělávání, a také oborů nástavbového studia (nebude se týkat zkráceného studia a u oborů s talentovou zkouškou je ponecháno na řediteli školy). Její výsledek je dalším kritériem pro přijetí. S touto úpravou dojde i k změnám v tiskopisech přihlášek ke vzdělávání.

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky (den a hodinu) by stanovilo MŠMT do 30. září předchozího kalendářního roku (školního roku, ve kterém bude přijímací řízení vyhlášeno), a to samostatně pro nižší stupeň osmiletých a šestiletých gymnázií a samostatně pro ostatní maturitní obory.

- Stávající přijímací zkoušku se nově navrhuje nazvat školní přijímací zkouškou a její termíny převzít do školského zákona.

- Jednotnou zkoušku by měl uchazeč konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí a ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí. Lepší výsledek by se uplatňoval v hodnocení uchazeče při přijímacím řízení.

- Nejvyšší možné hodnocení z jednotné zkoušky by se podílelo na celkovém možném hodnocení jednou polovinou. Přitom se navrhuje umožnit řediteli školy, aby stanovil pro přijetí hranici úspěšnosti.

V návaznosti na schválenou úpravu přijímacího řízení ve školském zákoně bude potřebné novelizovat příslušný prováděcí předpis (vyhlášku č. 671/2004 Sb.).             

 

 

(informace pro rodiče)

Změny týkající se přijímacího řízení vyplývající z novely Školského zákona platné od 1.1.2012

 V § 60 odstavec 5 zní:

„(5) Přihlášky ke vzdělávání na střední škole pro

první kolo přijímacího řízení podává zletilý uchazeč

nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli

příslušné střední školy, a to na tiskopisu předepsaném

ministerstvem a v termínu stanoveném v § 60b. U uchazečů

s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou

ochrannou výchovou může v nezbytných případech

podat přihlášku ředitel příslušného zařízení pro výkon

ústavní nebo ochranné výchovy. O této skutečnosti

musí ředitel školského zařízení pro výkon ústavní výchovy

nebo ochranné výchovy neodkladně informovat

zákonného zástupce tohoto žáka.“.

19. V § 60 odstavec 7 zní:

„(7) Pro první kolo přijímacího řízení do denní

formy vzdělávání může uchazeč podat 2 přihlášky.

Pro první kolo přijímacího řízení na jeden obor vzdělání

konané v rámci jedné školy, pokud v jeho rámci

ředitel školy rozhodne o konání přijímací zkoušky, nelze

zkoušku vykonat ve více různých termínech, ve

kterých se přijímací zkouška koná.“.

20. V § 60 odstavec 16 zní:

„(16) Ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů

do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací

zkoušky. Podle výsledků dosažených jednotlivými

uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel

školy jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů

a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům

nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí

o nepřijetí.“.

21. V § 60 odst. 17 se slova „odešle ředitel školy

rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí uchazeči nebo zákonnému

zástupci nezletilého uchazeče“ nahrazují

slovy „zveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů

a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům

nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí

o nepřijetí“.

22. V § 60 odst. 18 větě první se slova „výsledku

přijímacího řízení“ nahrazují slovy „nepřijetí ke vzdělávání“.

23. V § 60 odstavec 20 zní:

„(20) Uchazeč, nebo zákonný zástupce nezletilého

uchazeče, musí po oznámení rozhodnutí potvrdit

úmysl uchazeče vzdělávat se v dané střední škole způsobem

podle § 60a.“.

24. V § 60a odstavec 1 zní:

„(1) K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem

příslušného oboru vzdělání na dané střední škole slouží

zápisový lístek. Toto ustanovení se nevztahuje na studium

podle § 83 až 85 a na vzdělávání podle § 25

odst. 2 písm. b) až e).“.

 

 

25. V § 60a odstavec 2 zní:

„(2) Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží

zápisový lístek na této základní škole, a to nejpozději

do 15. března, nebo do 30. listopadu v případě, že

podává přihlášku do oboru vzdělání s talentovou

zkouškou. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče

nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek

krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu

uchazeče, u cizinců dle místa pobytu na území České

republiky, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí,

pokud na území České republiky nepobývá. Při vydávání

zápisového lístku ověří krajský úřad totožnost

uchazeče nebo jeho zákonného zástupce.“.

26. V § 60a odstavec 6 zní:

„(6) Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole

potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého

uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy,

který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději

do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný,

pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli

poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou

ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou

může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat

se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon

ústavní nebo ochranné výchovy.“.

27. V § 60a odstavec 7 zní:

„(7) Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce

nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku

úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6,

zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní

účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání

v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč

uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč

chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na

základě odvolání.“.

 

㤠183

(1) Správní řád se nevztahuje na rozhodování podle

§ 27 odst. 1, § 74 odst. 9 písm. c), § 80a odst. 4,

§ 82, § 90 odst. 12, § 102 odst. 9, § 172 odst. 9 a § 176.

(2) Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí

ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu

uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem

řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje

na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní,

střední a vyšší odborné školy též způsobem

umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu

15 dnů, obsahuje datum zveřejnění a v případě středních

škol též poučení o právních následcích neodevzdání

zápisového lístku podle § 60a odst. 7. Zveřejněním

seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje

žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

(3) Ředitel školy vyhoví odvolání proti rozhodnutí

ve věcech uvedených v § 165 odst. 2 v případě

uchazečů, kteří splnili podmínky přijímacího řízení,

ale jejich žádost byla zamítnuta v souladu s § 60

odst. 14, pokud je lze po uplynutí lhůty pro odevzdání

zápisových lístků úspěšných uchazečů přijmout; při

tom se ředitel řídí pořadím uchazečů podle § 60

odst. 14.

 

 

Nabídka všech středních škol v České republice

na stránkách www.infoabsolvent.cz a dále pak:

https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/hkk

1. Povinnosti zákonných zástupců žáků

 

krok

povinnost

poznámka

termín

1.

Zákonný zástupce žáka se seznámí s podmínkami pro první kolo přijímacího řízení do střední školy

(ředitel střední školy je povinen informovat o tom na veřejně přístupném místě ve škole a současně umožnit dálkový přístup)

- konání nebo nekonání přijímacích zkoušek,

- obsah a forma přijímacích zkoušek (jestliže se konají),

- povinné součásti přihlášky (např. lékařský posudek o zdravotní způsobilosti, výstupní hodnocení uchazeče ze základní školy),

- jednotná kritéria pro přijímací řízení,

- předpokládaný počet přijímaných uchazečů

do 31. ledna

2.

Zákonný zástupce žáka si vyzvedne potřebné dokumenty pro přijímací řízení od výchovného poradce základní školy

 

- 2 přihlášky ke vzdělávání ve střední škole,

- zápisový lístek,

 

dle níže uvedeného rozpisu

3.

Zákonný zástupce žáka zašle (doručí) přihlášky do střední školy/středních škol

- uchazeč může podat i 2 přihlášky na 2 střední školy nebo pouze na jednu školu do 2 oborů vzdělání

do 15.3. nebo dle požadavků SŠ

4.

Žák se zúčastní přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení

- je-li ředitelem střední školy přijímací zkouška vyhlášena,

- pozvánku k přijímací zkoušce zašle ředitel střední školy 14 dní před termínem konání přijímací zkoušky

 

 

 od 22.dubna

5.

Zákonný zástupce se seznámí s rozhodnutím o výsledku přijímacího řízení, které mu zašle ředitel střední školy

- ředitel střední školy zašle zákonnému zástupci žáka do 3 pracovních dnů po konání přijímací zkoušky,

- jestliže se přijímací zkouška nekoná, zašle rozhodnutí bez zbytečného odkladu

 

6.

Zákonný zástupce žáka si vybere jednu střední školu, na kterou byl žák přijat a o kterou má největší zájem. Svůj úmysl, aby se žák stal žákem příslušného oboru vzdělávání na dané střední škole, potvrdí odevzdáním zápisového lístku střední škole.

- zápisový lístek se musí odevzdat do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno rozhodnutí o přijetí

 

 

 

 

 

 

Problémy

 

 

1.

Žák se nedostaví pro vážné důvody k přijímací zkoušce

- účast musí řádně písemně omluvit řediteli příslušné střední školy nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušku,

- ředitel střední školy stanoví náhradní termín (nejpozději do 1 měsíce po konání řádné přijímací zkoušky)

 

2.

Zákonný zástupce žáka obdržel rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení, ve kterém mu ředitel střední školy sdělil, že žák byl nepřijat. Zákonný zástupce se rozhodl odvolat.

- odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí,

- odvolání se zašle řediteli příslušné střední školy,

- ředitel školy postoupí krajskému úřadu spolu s odvoláním i kritéria přijímacího řízení, podle kterých postupoval při přijímacím řízení,

- ředitel školy, kterou nezřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, postupuje při odvolání podle vnitřního předpisu školy

 

3.

Zákonný zástupce žáka obdržel rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení, ve kterém mu ředitel střední školy sdělil, že žák byl nepřijat. Zákonný zástupce se rozhodl, že se žák zúčastní dalšího kola přijímacího řízení

- zákonný zástupce si zjistí, které střední školy vyhlásily další kola přijímacího řízení,

- zákonný zástupce si zjistí termín, do kdy je nejpozději možné podávat přihlášky ke vzdělávání,

- pozvánky k vykonání přijímací zkoušky zašle ředitel střední školy nejpozději do 7 dnů před jejím konáním

 

 

2. Právní východiska:

 

- § 59 až 62 zákona 561/2004 Sb., školský zákon

- vyhláška 671/2004 Sb., o přijímacím řízení ve střední škole, ve znění pozdějších předpisů

 

3. Základní pojmy:

 

Přijímací řízení

Přijímací řízení je postup, jakým jsou uchazeči přijímáni ke studiu ve střední škole. Přijímací řízení se skládá z:

- náležitosti přihlášek ke vzdělávání,

- vyhlášení přijímacího řízení,

- průběhu přijímacího řízení.

 

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška je způsob ověření předpokladů žáka pro studium ve střední škole. Přijímací zkouška je součástí přijímacího řízení.

Ředitel střední školy může rozhodnout o konání nebo nekonání přijímací zkoušky.

Rozhodne-li o konání přijímací zkoušky, potom:

- stanoví obsah a formu zkoušky,

- stanoví nejméně dva termíny pro konání přijímací zkoušky (pro první kolo přijímacího řízení),

- způsob hodnocení výsledků dosažených při přijímací zkoušce.

Rozhodne-li ředitel střední školy, že se přijímací zkouška nekoná, informuje o tom zákonné zástupce žáka.

 

Přihláška ke vzdělání

Přihláška ke vzdělání je předepsaný tiskopis, který podává zákonný zástupce žáka řediteli střední školy. Součástí přihlášky jsou:  lékařský posudek o zdravotní způsobilosti (pokud je střední školou požadován) a klasifikace posledních dvou ročníků, jejíž vyplnění zajistí současně s vydáním předvyplněné  přihlášky základní škola, jestliže žák dodá IZO příslušných SŠ, na které se hlásí.

Zápisový lístek

Zápisový lístek je předepsaný tiskopis k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem střední školy. Zákonný zástupce žáka odevzdá zápisový lístek, který dostal v základní škole, řediteli jedné střední školy. Bude vydáván v ZŠ ( termín a úřední hodiny budou v průběhu února upřesněny)  na základě předložení OP uchazeče/zákonného zástupce. V případě ztráty zápisového lístku je povinností zákonného zástupce písemně požádat o vydání náhradního zápisového lístku v ZŠ ( vzor žádosti viz. níže)

Příloha - vzor žádosti

Žádost o vydání náhradního zápisového lístku

 

Škola….................................................................................................................

 

Žádám o vydání náhrdního zápisového lístku pro:

.........................................................................................................................................

(jméno a příjmení žáka/žákyně) 

z důvodů (ztráta, zničení – popsat důvody).

Zároveň čestně prohlašuji, že původní zápisový lístek jsem neuplatnil a neuplatním ve střední škole.

 

V …..............................                 dne …..................................

 

 

                                                                                  …………………….

                                                                                  zákonný zástupce žáka

 

Formuláře přihlášek (vzory)

Nové formuláře přihlášek

Prihlaska_SS_0107_08_denni_9_10.xls Prihlaska_SS_0107_08_denni_9_10.xls (47,50 KB) - pro denní studium
Prihlaska_SS_0107_08_nastavb.st_8_9.xls Prihlaska_SS_0107_08_nastavb.st_8_9.xls (47,00 KB) - pro nástavbové studium
Prihlaska_SS_0107_08_ostatni_8_9.xls Prihlaska_SS_0107_08_ostatni_8_9.xls (47.50 KB) - pro večerní, dálkové, distanční nebo kombinované studium
Prihlaska_SS_0107_08_talent_zk_8_9.xls Prihlaska_SS_0107_08_talent_zk_8_9.xls (48,00 KB) - do oboru s talentovou zkouškou

K novému způsobu přijímacího řízení

Odpovědi na často kladené otázky k novému způsobu přijímacího řízení  

Podávají žáci základních škol přihlášky prostřednictvím ředitele základní školy?

Ne. Způsob předávání přihlášky je (na rozdíl od minulých let) stanoven současným zněním školského zákona tak, že uchazeči podávají přihlášky přímo řediteli příslušné střední školy, o kterou mají zájem. Nepředkládají ji již prostřednictvím základní školy.

 

Do kdy je třeba podat přihlášky k přijímacímu řízení?

Uchazeč podává přihlášku pro 1.kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání do 15. března, v případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu. Základní škola ze zákona nemá pravomoc kontrolovat počet přihlášek, které žák odesílá na jím vybrané střední školy. Protože však základní škola potvrzuje prospěch žáků na přihláškách, neměla by potvrdit více než tři přihlášky.

 

Platí novela zákona o přijímacím řízení  i pro zájemce o víceletá gymnázia?

Ano.

 

Může si žák pátého nebo sedmého ročníku  ZŠ podat přihlášku na dvě víceletá gymnázia?

Ano.

 

Kdy se budou konat zkoušky prvního kola přijímacího řízení na střední školy?

V návrhu novely vyhlášky, kterou se upřesňují podrobnosti o organizaci přijímacího řízení, se navrhuje období dvou týdnů pro konání přijímacích zkoušek  v 1. kole přijímacího řízení. (Návrh vyhlášky je v současné době v meziresortním připomínkovém řízení.).

 

Ředitelé středních škol si budou sami stanovovat, který den udělají přijímací zkoušky?

Ano. Termíny přijímacích zkoušek (pokud se rozhodnou je uskutečnit) musí ředitelé středních škol  zveřejnit spolu s kritérii přijímacího řízení a údajem o předpokládaném počtu přijímaných žáků do 31. ledna (pro obory vzdělání s talentovou zkouškou do 30. října).

 

Je tedy teoreticky možné, že bude uchazeč dělat dvoje přijímací zkoušky za týden?

Ano.

 

Co když se mu budou termíny přijímacích zkoušek krýt?

Pro tento účel zákon ukládá vyhlásit pro přijímací zkoušku 2 termíny jejího konání (viz § 60 odst. 2 školského zákona). Žák tedy využije ten termín, který mu bude více vyhovovat (a také ho musí označit do přihlášky). Pokud se však budou termíny přijímacích zkoušek na jednotlivé školy (popř. obory vzdělání) překrývat, což se může při velkém počtu středních škol stát, uchazeč bude muset zvolit, na kterou přijímací zkoušku se dostaví (viz § 60 odst. 9 školského zákona, kde je zakotveno, že stejný termín pro konání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky v jiném oboru vzdělání nebo jiné škole, do kterých uchazeč podal přihlášku, není důvodem pro stanovení náhradního termínu konání přijímací nebo talentové zkoušky).

 

Co když bude uchazeč přijat na dvě školy najednou, vybere si jednu, musí to ostatním dát vědět?

Školský zákon ukládá uchazeči novou povinnost. Na školu, kterou si vybere, bude muset do 10 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o přijetí předložit tzv. zápisový lístek (obdrží jen jeden pro přijetí na následující školní rok). Škola, která do uvedené lhůty zápisový lístek neobdrží, musí počítat s tím, že si uchazeč vybral jinou školu, kde také uspěl. Ve škole, kde uchazeč zápisový lístek neuplatní, ztratí nárok stát se jejím žákem (viz § 60a odst. 6 a 7 školského zákona).  Na tato místa mohou pak ředitelé SŠ vypsat další kolo přijímacího řízení, a to ihned po skončení prvního kola přijímacího řízení. Nemusí čekat až na září.

 

Budou se pořádat druhá kola přijímacího řízení?

Ano, školský zákon přímo stanoví, že ředitel školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků. Druhá a další kola byla organizována již v předchozím modelu přijímacího řízení, a lze očekávat, že budou využívána i nyní vzhledem k tomu, že školy budou muset počkat, jak se rozhodnou úspěšnější žáci z kola prvního, kteří se dostali na více škol než jednu.

 

Budou se za přihlášky na střední školy platit poplatky jako na VŠ?

NE v návaznosti na podání přihlášky řediteli SŠ (netýká se případného poštovného nebo zakoupení formuláře) – co se týče tzv. veřejných škol (tj. škol, jenž jsou zřizovány státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí). V těchto případech by to byl rozpor s § 2 odst. 1 písm. d) školského zákona, resp. též s ustanoveními školského zákona upravujícími přijímací řízení, která taxativně stanoví zákonné podmínky pro přijetí ke vzdělávání ve střední škole. Také by se jednalo o rozpor s čl. 33 Listiny základních práv a svobod.

 

Budou platit stejné tiskopisy přihlášek?

Vzory tiskopisů přihlášek již byly upraveny tak, aby vyhovovaly novele školského zákona a žáci, rodiče nebo školy je mohou nalézt  na webové stránce MŠMT (viz https://www.msmt.cz/vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore) pod heslem  „Formuláře přihlášek (vzory)“.

 

Kdy nabude účinnosti novela vyhlášky k přijímání na střední školy?

V této době dosud probíhají práce na novele vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů. S jejím vydáním se počítá v první polovině  října. Její text bude po podpisu panem ministrem zveřejněn na webové stránce MŠMT a zaslán ke zveřejnění (účinnost nabude jejím zveřejněním ve Sbírce zákonů).

 

Je základní škola povinna zdarma vydat žákům 2 přihlášky?

Povinnost základní školy vydat žákům přihlášky nebyla stanovena ani v předcházejícím roce před novelou školského zákona /Zákon č. 243/2008 Sb. který nově upravil přijímací řízení / a školy je objednávaly pro žáky na základě dohody s rodiči, což mohou činit i nyní.

 

Kdo bude vydávat tzv. zápisový lístek? Kde bude informace, co obsahuje, k dispozici?

Zápisový lístek vydá žákům základní školy tato škola na základě § 60a odst. 2 školského zákona. Ostatním uchazečům jej vydá příslušný krajský úřad. Podrobnosti k zápisovým lístkům bude upřesňovat připravovaná novela vyhlášky č. 671/2004 Sb. a v její příloze bude také uveden vzor zápisového lístku.

 

Kdy jsou zveřejněna kritéria pro přijímací řízení?

Kritéria přijímacího řízení je povinen ředitel školy stanovit a zveřejnit pro první kolo přijímacího řízení u oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. října, pro ostatní obory vzdělání do 31. ledna (podle § 60 odst. 4 písm. a školského zákona). Pro další kola přijímacího řízení zveřejňuje ředitel školy kritéria nejpozději k datu vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení.

 

Kolik přihlášek si bude moci žák podat v druhém kole přijímacího řízení? Dosud to byl neomezený počet.

V druhém a dalších kolech přijímacího řízení není i nadále počet přihlášek omezen; obdobně jako tomu bylo i v předcházejícím období.

 

Může si  zájemce o obory vzdělání s talentovou zkouškou podat 2 přihlášky?

Ano.

 

Lze použít k vyplnění formuláře přihlášek zveřejněné na webové stránce MŠMT? Je podmínkou, aby byl vyplněn formulář přihlášky s barevným rozlišením, nebo může být použit černobílý formulář?

K vyplnění formuláře lze použít vzor zveřejněný na webové stránce MŠMT. Barevné rozlišení formulářů přihlášek není podmínkou.