ZMĚNY V ROZVRZÍCH OD 22.2.2021

17.02.2021 07:51

Na základě revize distanční výuky na obou stupních školy,  budou prováděny  pro následující období školního roku v některých třídách rozvrhové změny. Veškeré korekce budou souviset se snahou zefektivnit distanční výuku s ohledem na její nedefinovatelnou délku. 

 
K jakým změnám dojde:
1. Dělení skupin (v případě některých hodin se třídy či skupiny rozdělí do menších částí, aby byli žáci častěji vyzýváni  k do aktivním odpovědím)
2. Distanční forma výuky bude probíhat alespoň částečně (pokud se tak již neděje) synchronně živě v naukových předmětech  (prvouka, vlastivěda, přírodověda, dějepis, zeměpis, fyzika, chemie, přírodověda, informatika, občanská výchova). Počty hodin a délka živých vstupů bude vždy vycházet z hodinové dotace předmětu v daném ročníku a bude nahrazovat předchozí formy distanční výuky.
3. Škola podpoří výuku některých předmětů nákupem pracovních sešitů a dalších materiálů, které pomohou lépe zapojit žáky během výuky. V této souvislosti prosíme rodiče o součinnost při distribuci materiálů (třídní učitel/ka bude rodiče kontaktovat během cca 14 dnů s prosbou, aby si materiály vyzvedli ve skříňce).
4. Beze změny - na 2. stupni v předmětech : tělesná výchova, hudební výchova, výtvarná výchova, pracovní činnosti - pokračuje samostatná práce žáků, na 1. stupni výuka v těchto předmětech probíhá v režii třídních učitelů.
 
Od kdy ke změnám dojde:
Nové rozvrhy budou platné od 22.2.2021. Zveřejněny pro rodiče budou 19.2.2021.
 
 
Šárka Sýkorová
ředitelka ZŠ SNP 
 

 

Zpět