Projektový den "OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ" REALIZACE

18.10.2013 13:48

Ve středu 16.10. proběhl ve projektový den "Ochrana člověka za mimořádných událostí"

Cíl projektového dne:

Seznámit žáky s možnými nebezpečími a riziky, která mohou nastat v běžném životě. Naučit je správně v krizové situaci postupovat a správným způsobem ji čelit.

Další informace

Délka trvání: jeden den

Místo:

Areál ZŠ, dle počasí a potřeb jednotlivých stanovišť v budově i na školním pozemku či lokalitě Háječek.

Personální zabezpečení:

Všichni učitelé školy + Mgr. Leláková se skupinou studentek ze SZŠ HK

Průřezová témata:

Osobnostní a sociální výchova (OSV)-osobnostní rozvoj-OSV 1,OSV 3, sociální rozvoj – OSV 8, OSV 9j, morální rozvoj-OSV 11, OSV 10

Environmentální výchova (EV)-vztah člověka a prostředí, lidské aktivity a problémy životního prostředí

Multikulturní výchova (MV)-lidské vztahy

Předměty:

Výchova k občanství

Tělesná výchova

Přírodopis

Chemie

Fyzika

Zeměpis

Rozvíjející kompetence:

K učení

Učitel navozováním problémů zapojuje žáky do získávání informací potřebných k jejich řešení (v rámci jednotlivých předmětů už v průběhu školního roku).

Učitel vytváří značné příležitosti pro prezentaci znalostí a dovedností žáků (předvedení vlastní prezentace, pomoc vedoucím jednotlivých stanovišť).

Kompetence k řešení problémů

Učitel vede žáky k tomu, aby k řešení problému docházeli vzájemnou spoluprací a využitím zkušeností z jiných předmětů.

 Kompetence komunikativní

Žáci pracují ve skupině, pro efektivní řešení úkolu musejí spolu správně komunikovat. Učitel dbá na respektování etiky komunikace – věcnost, naslouchání, prostor pro různá řešení.

 Realizační část:

 V kompetenci třídních učitelů, během 1. vyuč. hodiny

 - varovné signály

- evakuační zavazadlo a postup evakuace

- přírodní katastrofy

- důležitá telefonní čísla

- rozdělení do vyrovnaných skupin

- stanovení pravidel

- seznámení s jednotlivými úkoly a umístěním stanovišť

- seznámení s evakuačním plánem areálu školy

-  závěrečná evakuace budov školy

 Žáci mají na práci na jednotlivých stanovištích vymezeno zhruba 40-50 minut, k tomu nutno připočíst určitý čas na přesun mezi jednotlivými stanovištěm a nutné přestávky. Jednotlivá stanoviště využívají školních prostor uvnitř i venku. Jedná se o stanoviště :

  • praktická první pomoc

  • sebeochrana

  • první pomoc průprava

  • orientace v přírodě

 Hodnocení

Probíhá vždy na závěr práce na jednotlivých stanovištích, jednak žáci navzájem mezi sebou, ale i učitel směrem k žákům. Na závěr celého projektu se vyhodnotí úspěšnost jednotlivých skupin.

Zpět