Organizační pokyny pro žáky 9. ročníku

08.05.2020 06:29

Vážení rodiče,

od pondělí 11.5.2020 pro Vaše děti zpřístupňujeme v omezeném režimu prezenční formu výuky, tedy výuku profilových předmětů českého jazyka a matematiky, potřebných k úspěšnému složení přijímacích zkoušek na střední školy. Děkujeme Vám za spolupráci při zjištění Vašeho zájmu o tuto službu. Současně již všichni od středy alespoň víme, že existuje konečně datum (8.6.2020), k němuž naše vzájemné úsilí směřuje.

Dalším bodem před vlastním vstupem Vašich dětí do školy v pondělí 11.5.2020 je tedy organizační schéma této výuky:

Váš zájem o účast Vašich dětí na této formě výuky byl veliký, proto obě třídy budou rozděleny do dvou skupin označených I. a II. Skupiny by podle zveřejněných hygienických pravidel měly mít co nejmenší vzájemný kontakt, proto se budu učit odděleně nejen ve dvou učebnách, ale i ve dvou podlažích budovy 2.stupně naší školy a to konkrétně, skupina I. v učebně 6.B v 1.podlaží budovy a skupina II. v učebně 7.C v přízemí téže budovy.

Vstup žáků bude dveřmi nouzového východu nejblíže Ječné ulici přímo do přízemí budovy 2.stupně ZŠ a to v těchto časech:

dopoledne - 8:40 až 8:50 pro skupinu I. a 8:50 až 9:00 pro skupinu II.

odpoledne - 12:40 až 12:50 pro skupinu I. a 12:50 až 13:00 pro skupinu II.

Vstup do školy bude probíhat vždy pod dohledem pedagoga vyučujícího v daném čase danou skupinu. Žáci jsou povinni řídit se jeho pokyny. Ve výše daných časech se žáci druhé skupiny nesmí zdržovat v prostoru v blízkosti tohoto vchodu a vyčkají, v souladu s danými hygienickými opatřeními, až se tento prostor vyprázdní a budou vyzváni „svým“ pedagogem k vstupu do budovy.

Žáci budou vstupovat do budovy jednotlivě, po vstupu do budovy si každý žák desinfikuje na určeném místě ruce a při 1.návštěvě předá pedagogovi Vámi vyplněný a podepsaný formulář ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO ONEMOCNĚNÍ a ukáže, že má s sebou 2 roušky (nikoliv ventilový respirátor) a sáček pro jejich uchovávání. Pokud se těmito náležitostmi neprokáže, bude z vstupního prostoru vykázán a nebude mu umožněna účast na výuce (o této skutečnosti budete školou v daný den informováni). Při vstupu v dalších dnech vyučování pak žáci pouze ukáží, že mají s sebou 2 roušky a sáček pro jejich uchovávání.

Vyučovací dny budou, tak jak již bylo uvedeno v dotazníku určeném pro přihlášení Vašich dětí k výuce, tyto:

pondělí: dopoledne pro skupiny 9.B,  odpoledne pro skupiny 9.A

čtvrtek:  dopoledne pro skupiny 9.A,  odpoledne pro skupiny 9.B

Ukončení vyučování bude v těchto časech:

dopoledne – 12:05 pro skupinu I. a 12:15 pro skupinu II.

odpoledne – 16:05 pro skupinu I. a 16:15 pro skupinu II.

Po ukončení vyučování opustí žáci pod dohledem pedagoga budovu školy, nezdržují se v blízkosti areálu školy a dále se řídí platnými hygienicko-organizačními opatřeními MŠMT a vlády ČR.

Školní stravování:

Z organizačních důvodů i na základě Vašeho nízkého zájmu o tuto službu školní stravování nebude poskytováno.

Rozdělení žáků do skupin I. a II. bude Vám bude během pátku 8.5.2020 rozesláno e-maily třídními učitelkami.

 

Zpět