Organizační pokyny pro rodiče žáků 1.stupně, kteří se zúčastní prezenční výuky od 25.5 2020

21.05.2020 20:08

Dobrý den, vážení rodiče,

 

prostřednictvím online formuláře jste se  vyjádřili pro účast vašeho dítěte na prezenčním vzdělávání ve škole či jeho setrvání doma a vzdělávání nadále distanční online formou.

 

Pokud jste se rozhodli pro vzdělávání  distanční, bude toto zajištěno formou přímých online hodin v dopoledním čase. Veškeré přímé online jednotky budou pevně zakotveny v rozvrhu, který Vám bude k dispozici na webových stránkách školy. Pro každého žáka prvního           až pátého ročníku škola zajistí každý den od pondělí do pátku jednu online přímou výukovou jednotku českého jazyka a matematiky, zároveň pak minimálně 2x týdně výuku anglického jazyka.

 

Budete-li preferovat  samostatnou práci dítěte bez přímých online hodin, veškerá zadání naleznete na webových stránkách školy, jako tomu bylo doposud. Účast na online přímých hodinách není povinná. Dítě doma si může zvolit společnou práci s učitelem či samostatnou práci na základě sdíleného zadání pro jednotlivé týdny. Dále platí, že pokud se dítě účastní online hodin, nevyplývají z nich pro něj žádné další domácí úkoly. 

 

Rodiče dětí v domácí formě výuky budou kontaktováni e-mailem přiděleným pedagogem      a informováni o rozvrhu výuky. 

 

Veškerá výuka distanční i prezenční bude jednotná. Děti vzdělávající se doma i ve škole budou probírat stejnou látku.

 

V prvním týdnu otevření prvního stupně začne jednotná výuka M, Čj a Aj od středy, v tomto týdnu proběhne ve všech třídách jedna hodina angličtiny.

 

Pokud jste Vaše dítě přihlásili k prezenční výuce ve škole, pak prosím pečlivě čtěte následující informace. Celý proces zahájení této formy výuky je velmi náročný na organizaci vzhledem k hygienickým opatřením. Vaše informovanost bude klíčová pro její hladký průběh.

 

 1. Shromáždění skupin před školou, vstup do školy

 • vstup do školy je umožněn pouze žákům

 • pedagogové si vyzvednou své žáky před školou a odvedou je do tříd,         aby nedošlo ke kontaktu mezi skupinami

 • žáci před školou mají roušky a dodržují určené rozestupy 2 metry

 • každá skupina žáků se shromáždí a vstupuje do školy přiděleným vchodem     v předem určený čas

 • žáci jsou povinni místo určený vchod do školy i čas shromáždění dodržet

 • pokud se žák opozdí, bude muset počkat, až všichni žáci odejdou od vstupu do školy do tříd, teprve pak bude doveden do třídy

 • při opakovaném porušení tohoto opatření bude rodič na takové chování upozorněn, pokud nedojde k nápravě, bude takové jednání důvodem             k vyřazení žáka z prezenční výuky


 

Žáci 1. až 3. tříd se shromažďují na určeném místě  od 7.30, vstupují do školy v 7.45.

Žáci 4. a 5. tříd se shromažďují na určeném místě od 7.45, vstupují do školy v 8.00.

 

V pondělí 25.5. před vstupem do školy každý žák odevzdává:

 1. dokument s písemným seznámením  s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a písemným čestným prohlášením o neexistenci příznaků virového onemocnění (horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu),

 2. dokument s kontaktními údaji na rodiče a informací o čase a způsobu odchodu dítěte domů.

 

Pokud dítě bude vykazovat příznaky nákazy nebo nebude mít požadované dokumenty, nemůže být zařazeno do výuky.

 

Přidělení skupin ke vchodům do školy dle  vizualizace níže:


 

třídy

vchod

skup.

vyučující

čas odchodu 

do školy

čas shrom.

místo shrom.

1. třídy

8

1.1

Schej.

7.45

7.30

dvůr mezi pavilony 1. 

a 2. stupně

 

2

1.3

Jelin.

7.45

7.30

 
 

3

1.4

Sunder.

7.45

7.30

 
 

1

1.2

Hron.

7.45

7.30

 

 

2. třídy

6

2.5

Bub.

7.45

7.30

před pavilonem 2. stupně

 

7

2.6

Rosen.

7.45

7.30

 

3. třídy

4

3.7, 3.8

Nos.

Mar.

7.45

7.30

před hl. vchodem školy

 

5

3.9

Sahul.

7.45

7.30

 

 

4. třídy

9

4.12

Fridr.

8.00

7.45

dvůr mezi jídelnou 

a tělocvičnou

 

10

4.13

Mark.

8.00

7.45

 
 

1

4.11

Pul.

8.00

7.45

 

 

5. třídy

4

5.14

Oliv.

8.00

7.45

před školou

 

7

5.15

Eib.

8.00

7.45

  

 

 1. Ve třídě

 • každý žák musí použít dezinfekci neprodleně po příchodu do třídy

 • složení skupin je neměnné

 • v lavici sedí vždy pouze jeden žák

 • při pobytu ve třídě nosí pedagogičtí pracovníci i žáci roušku

 • sejmutí roušky během vyučování je možné v případě, že tak rozhodne pedagogický pracovník

 • každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení použité roušky.

 • po každém vzdělávacím bloku a před jídlem si žáci myjí a dezinfikují ruce

 • v každé třídě se opakovaně  a často větrá

 

Škola vede evidenci o docházce dětí. V případě nepřítomnosti dítěte je zákonný zástupce povinen žáka omluvit žáka emailem na adresu: omluvacovid19@edu-zssnp.cz.

 

 1. Dopolední blok výuky vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školy, každý den proběhne výuka matematiky a českého jazyka, minimálně 2x týdně bude zajištěna výuka anglického jazyka. 

 • v prvním týdnu otevření prvního stupně začne jednotná výuka M, Čj a Aj        od středy, v tomto týdnu proběhne ve všech třídách jedna hodina angličtiny.

 • tělesná výchova se nebude konat

 • domácí úkoly nebudou zadávány

 • přestávky budou děti moct trávit venku ve vymezených prostorách                na pozemku školy

 

 1. Odchod žáků/vyzvedávání žáků po ukončení dopoledního bloku ve 12 hodin. 

 • žáci při odchodu ze školy dodržují rozestupy

 • žáci jednotlivých skupin odchází určenými vchody, tedy těmi, kterými do školy vstupovali

 • v prostoru před školou není povoleno se sdružovat

 

 1. Oběd

 • žáci jsou povinni si před obědem dezinfikovat ruce

 • v jídelně dodržují rozestupy

 • skupiny se nesmí mísit

 • stravování všech dětí probíhá pod dozorem vyučujícího skupiny

 

 1. Odchod žáků/vyzvedávání žáků po obědě  kolem 12. hodiny

 • žáci při odchodu ze školy dodržují rozestupy

 • žáci jednotlivých skupin odchází určenými vchody, tedy těmi, kterými do školy vstupovali

 • v prostoru před školou není povoleno se sdružovat

 

 1. Odpolední blok výuky

 • odpolední výuka vychází ze školního vzdělávacího obsahu ŠVP družiny

 • při pobytu ve třídě nosí pedagogičtí pracovníci i žáci roušku

 • sejmutí roušky během vyučování je možné v případě, že tak rozhodne pedagogický pracovník

 • po každém vzdělávacím bloku a před jídlem si žáci myjí a dezinfikují ruce

 • v každé třídě se opakovaně  a často větrá

 • při příznivém počasí budou děti trávit čas také venku, je nutné dítě vybavit vhodným oblečením

 • pokud bude dítě ve škole do pozdních odpoledních hodin, zajistí rodič svačinu a pití

 • čaj ve škole nebude dětem poskytován

 

 1. Odchod během odpoledního bloku výuky

 • během odpoledního bloku odcházejí všechny děti společným vchodem        pro učitele školy, tedy vedle hlavního vchodu do šaten (u zvonků)

 • rodiče nebudou vpuštěni do školy, na děti, které přivede pedagog, čekají venku

 

               časy odchodů dětí dle skupin z odpoledního bloku:

 

               1.roč., sk. č. 1.1: čas odchodu: 15:10, 16:00

               1.roč., sk. č. 1.2: čas odchodu: 13:10, 14:10

               2.roč., sk. č. 2.5: čas odchodu: 13:20, 14:20, 15:20, 16:00

               3.roč., sk. č. 3.7: čas odchodu: 13:30, 14:30, 15:30, 16:00

 

          -  rodič, jehož dítě bude odcházet odpoledne bez doprovodu, toto  i s časem odchodu vyznačí do “dokumentu k prezenční výuce”, který 25. 5. ráno odevzdá vyučujícímu                                       

 

 1. Rozdělení žáků do skupin

 • rozdělení žáků do skupin bylo závislé především na volbě pouze dopoledního bloku, či na kombinaci dopoledního a odpoledního bloku

 • příslušnost dětí k jednotlivým skupinám sdělí určení vyučující emailem rodičům svých žáků


 

Dopolední blok

 

učitelé 1. stupně

číslo skupiny

1. ročník:

 

Mgr. Sundermannová

1.4

Mgr. Schejbalová

1.1

Mgr. Jelinková

1.3

Mgr. Hronová

1.2

2. ročník

 

Mgr. Bubnová

2.5

Mgr. Rosendorfová

2.6

3. ročník

 

Mgr. Sahulková

3.9

Mgr. Nosková

3.7

Mgr. Maroušková

3.8

   

4. ročník

 

Mgr. Fridrichová

4.13

Mgr. Marková

4.12

Mgr. Pultrová

4.11

5. ročník

 

Mgr. Eibová

5.15

Mgr. Olivová

5.14
 

Odpolední blok

 

ročník

skupina

učitel

vychovatelka

1.r

1.1

Mgr. Schejbalová

p. vych. Neupauerová

 

1.2

Mgr. Hronová

p. vych.Machová

2.r

2.5

Mgr. Bubnová

p. vych. Nývltová

3.r

3.7

Mgr. Nosková

p. vych.Papežová


 

Vážení rodiče, děkujeme Vám za spolupráci, pomoc a pochopení zejména v prvních dnech fungování školy v tomto novém režimu.

 

Vaše základní škola SNP

 
Zpět