Organizační a hygienická pravidla pro návrat žáků 9. ročníku 11.5.2020 do školy

07.05.2020 20:57

Pobyt žáků v základní škole se řídí těmito principy: 

Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména: 

 Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“). 

 Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti). 

Příchod ke škole a pohyb před školou 

Pohyb žáků před vstupem do školy organizuje škola podle těchto principů: 

 Minimalizovat velké shromažďování osob před školou; škola je povinna zajistit organizaci pohybu osob před školou. 

 Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti). 

 Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.  

 Organizovat shromáždění žáků ve skupinách tak, jak budou následně společně ve třídách. 

 Žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník, který žáky organizuje do skupiny a vyzvedává je. 

 Pokud je to nutné, rozvrhnout časy příchodu žáků tak, aby v jeden čas k budově školy dorazilo současně méně lidí (např. nástup jednotlivých ročníků nebo tříd v časovém odstupu). 

 Pokud není možné organizovat shromáždění do skupin před budovou školy, je nezbytné zajistit průběžný příchod žáků a jejich plynulý přesun do tříd. 

 Škola stanoví zároveň přiměřená pravidla odpovídající režimu odchodu žáků ze školy tak, aby nedocházelo k nadměrnému shromažďování osob před budovou školy. 

 

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení 

 Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. 

 Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami. 

 Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.  

 Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. 

 Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat. 

 Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy. 

 Škola organizuje provoz v šatnách, případně místech určených k odložení svrchního oděvu a přezutí tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin. 

 Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor je nutné organizovat tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy. 

 Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).  

 Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min). 

Ve třídě 

 Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).

 Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv změnám ve složení skupiny žáků. 

 Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě. 

 Nutnost nosit roušku v učebně určuje vyučující.

 Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku. 

 Je nutné zajistit takové rozmístění lavic ve třídě, které umožní dodržet stanovený odstup mezi žáky – 2 metry (nejméně 1,5 metru) 

 Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě. 

 V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min). 

 Škola vede evidenci o docházce žáků do školy. 

 

Při podezření na možné příznaky COVID-19 

 Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit. 

 Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka. Doporučuje se, aby škola měla bezkontaktní teploměr k měření tělesné teploty. 

 

Specifika pro žáky připravující se na přijímací zkoušky na střední školy v době od 11. 5. 2020 

 V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky. 

 Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny pouze žáky 9. ročníků. Pokud je to možné, je vhodné vytvořit skupiny ze žáků jedné třídy. 

 Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi viz část Ve třídě. 

 Složení skupin je neměnné po celou dobu. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 7. 5. 2020. 

 Připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny žáků, pokud je to nezbytné ve vztahu k přípravě na přijímací zkoušky. 

 Obsahem je učivo především z předmětů přijímací zkoušky, cílem je příprava na přijímací zkoušku. Časový rozsah a organizaci stanoví ředitel školy.

Zpět