Informace o znovuotevření 1. stupně

13.05.2020 22:55

Vážení rodiče,

Na základě rozhodnutí vlády ze dne 30.4. 2020 o dalším uvolňování vybraných opatření bude od 25.5. 2020  umožněna žákům 1. stupně jejich přítomnost ve škole. Znamená to tedy, že vedle distančního vzdělávání, které zůstane nadále dominantním způsobem vzdělávání dětí, bude od tohoto data umožněna účast žákům 1. stupně na vzdělávání ve škole.

V textu níže  si Vás dovolujeme  informovat o průběhu prezenčních vzdělávacích aktivit pro 1. stupeň od 25.5. 2020, vycházejících z manuálu MŠMT pro základní školy  „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“. (https://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss). Vzhledem k vysoké náročnosti provozu školy v  tomto režimu Vám však podrobné pokyny sdělíme až  po utvoření skupin na základě Vašeho zájmu a jejich personálního obsazení.

 

Organizační zajištění vzdělávacích aktivit

 1. Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku žáka do školy do 18. 5. 2020 formou dotazníku, který bude sdílen s rodiči třídními učiteli a na webových stránkách školy. Účast dítěte závisí na dobrovolném rozhodnutí rodičů. Na základě vysoké náročnosti provozu školy za přísných hygienických podmínek však doporučujeme pečlivé zvážení rozhodnutí  o přítomnosti žáka ve škole.
 2. Složení skupin je neměnné po celou dobu do konce 2. pololetí. Žáka nelze zařadit  do školní skupiny později než k 25. 5. 2020. Skupiny jsou tvořeny na základě rozhodnutí rodičů do 18.5. 2020.
 3. Před prvním vstupem žáka do školy je zákonný zástupce povinen podepsat dokument s následujícími prohlášeními:
 • písemné seznámení  s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví
 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti či čichu)
 1. Pokud žák docházku do školy z jakéhokoli důvodu od 25.5. přeruší, pak je povinen dodat škole opětovně před návratem do školy čestná prohlášení v plném rozsahu.
 2. Žáci sami do školy nevstupují, budou vyzvednuti určeným pedagogickým pracovníkem na předem oznámeném místě před školou.
 3. Vstup do školy je mimo žáků a zaměstnanců školy přísně zakázán.
 4. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny žádá škola od zákonného zástupce informaci o důvodech jeho nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet.
 5. V případě nepřítomnosti obecně omlouvá zákonný zástupce dítě telefonicky, nebo emailem: omluvacovid19@edu-zssnp.cz
 6. Vyzvedávání dětí bude možné před budovou školy, vyzvedávání a odchody dětí budou možné  nejdříve však po ukončení dopoledního bloku v časech  a na místech určených školou.

Časové a personální zajištění vzdělávacích aktivit

 1. Vzdělávací aktivity jsou rozděleny na dopolední a odpolední část. Dopolední výchovně vzdělávací část vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školy. Odpolední část vychází ze ŠVP pro družinu, jejím cílem bude  zajistit zájmové vzdělávání žáků.
 2. Časy dopolední a odpolední části budou pro jednotlivé skupiny upřesněny s ohledem na skutečnost, zda bude školní jídelna vařit, o což bude škola v nejvyšší možné míře usilovat. Toto bude záviset na personálních možnostech školy.
 3. Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků - maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi minimálně 1,5 metru.
 4. Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý den dle rozpisu, který bude zveřejněn po vytvoření skupin.
 5. Skupiny jsou neměnné (nelze žáky přesouvat ze skupiny do skupiny) pro dopolední i odpolední blok bude nutné žáky přihlásit do 18.5., po tomto datu již toto nebude možné.
 6. Vzdělávací aktivity zajišťují pedagogičtí pracovníci. V dopolední části mohou vzdělávací a výchovnou činnost ve skupině zajistit i vychovatelé nebo asistenti pedagoga. Odpolední výchovnou a vzdělávací činnost zajišťují přednostně vychovatelé a další zaměstnanci školy.
 7. O rozdělení dětí do skupin rozhoduje dle organizačních a personálních možností ředitel školy. Z organizačních  a personálních důvodů nelze dopředu garantovat složení skupiny z jedné třídy, ani pedagogickou činnost třídního učitele v dané skupině, skupiny tedy mohou být vedeny jakýmkoli pedagogickým pracovníkem školy.
 8. Ranní družina není poskytována.
 9. Výuka tělesné výchovy v běžné podobě není možná.

 

Hygienická opatření

 1. Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí v budově školy i mimo ni roušky po celou dobu vzdělávacího procesu. Pouze v době na jídlo a pití nebo když určí učitel, budou moci žáci roušku sejmout.
 2. Žáci se nesmí shromažďovat před školou před vyučováním a po vyučování ve větším počtu.
 3. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení použité roušky.
 4. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, respektive k vyřazení žáka ze skupiny.
 5. Neprodleně po příchodu do třídy, šatny nebude možné používat,  musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
 6. Žáci si myjí  a dezinfikují ruce nejenom po každém vzdělávacím bloku a po každé svačině, ale vzhledem k hygienickým nařízením bude dezinfekce rukou nutná v průběhu celého dopoledního i odpoledního bloku. Žáci si dezinfikují nebo myjí ruce ve své třídě.

Distanční  výuka

 1. Distanční  výuka bude zajištěna pro všechny žáky v dopoledních hodinách každý den. Zůstává dominantním způsobem vzdělávání dětí do konce školního roku 2019/2020.
 2. Obsah online výuky vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školy.

 

Odkaz pro vstup k dotazníku - forms.gle/rNKGD6QSBwo1mpW49

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpět