Informace k zahájení provozu školy od 12.4.2021

08.04.2021 22:34

Rotační výuka

 • Prezenční výuka bude probíhat dle původního rozvrhu z 1.9.2021 (aktuálně platný dle bakalářů dostupných na školním webu).
 • Distanční výuka se přizpůsobí. Informace o případných změnách podají třídní učitelé.
 • Výuka hudební výchovy bude zachována bez zpěvu.
 • Nebudou se konat sportovní aktivity, v rámci možností budou žáci pobývat venku.

 

Testování

 • Testování žáků bude probíhat od 12.4.2021 vždy v pondělí a ve čtvrtek.  Uskuteční se buď v ranní školní družině, vždy po vstupu do školy (6:30 a 7:00 hod) stanoveným vchodem, nebo v 7:40 hod při vstupu do školy určeným vchodem. (Viz schéma vchodů jednotlivých tříd na školním webu.)

 

 • Pokud žák či student nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

Testovat se nemusí žáci, kteří:

 • prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní (90 dní se počítá od prvních příznaků Covid)
 • absolvovali z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit.
 • navštěvují školu nebo školské zařízení za účelem individuální konzultace nebo individuální prezenční výuky
 • doloží negativní výsledek POC antigenního testu nebo RT-PCR testu, které nejsou starší 48 hodin, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů
 • tyto skutečnosti je nutné vždy doložit v písemné nebo elektronické podobě lékařským potvrzením

 

Jak testujeme

 • Testovat se bude tzv. samoodběrem pomocí neinvazivních testů.
 • V případě testování dětí je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit. V době od 6:30 hod do 7:00 hod budou tyto testy prováděny na stolcích u vchodu do školy. Od 7:40 hod pak na určených místech.

 

 

 

 

Izolace žáků s pozitivním testem

 • Jako izolační místnost pro žáky bude sloužit školní kuchyňka, kde žáci vyčkají příchodu zákonného zástupce, který si neprodleně po obdržení zprávy o pozitivnímu výsledku testu žáka vyzvedne.
 • Škola vystaví žákovi potvrzení o pozitivním výsledku testu s uvedením dne a času provedení testu.
 • Zákonný zástupce žáka nebo žák je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním výsledku testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.
 • Pokud má žák pozitivní výsledek testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 a má příznaky onemocnění COVID-19, a byl 2 dny před provedením testu nebo 2 dny po provedení testu osobně přítomen ve škole, je zákonný zástupce dítěte nebo žáka nebo žák nebo student povinen nahlásit škole tento pozitivní výsledek testu; za okamžik provedení testu se považuje v případě RT-PCR testu okamžik odběru vzorku, a jde-li o konfirmační RT PCR test prováděný na základě pozitivního výsledku antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 (včetně preventivního antigenního testu), pak okamžik provedení antigenního testu.
 • Žák, který byl pozitivně testován ve škole musí jít na RT-PCR test anebo musí zůstat doma po dobu 14 dnů doma. Pokud se prokáží negativním výsledkem konfirmačního RT-PCR testu, je jim umožněna osobní přítomnost ve škole, stejně tak, jako když negativní konfirmační RT-PCR test bude mít původně pozitivně testované dítě, žák nebo student, kvůli kterému byla ostatním spolužákům znemožněna osobní přítomnost ve škole.
 • V případě, že žák má pozitivní výsledek preventivního antigenního testu, tak se žákovi, který byl 2 dny před provedením tohoto testu nebo 2 dny po jeho provedení v jedné třídě nebo skupině s tímto žákem,

a) neumožňuje osobní přítomnost na vzdělávání po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu,

b) opětovně umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání v případě, že žák s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu doloží negativní výsledek konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2.

 

Třída pro děti rodičů IZS

 • Pro děti rodičů vybraných profesí bude v týdnech jejich distanční výuky zajištěn dohled v prostorách školní knihovny, kde jim bude umožněno účastnit se živého synchronního vyučování, a to již od 6:30 hod. V týdnech prezenčního vzdělávání se zařadí do výuky ve své třídě.
 • Testování těchto žáků bude probíhat v distančních týdnech v kuchyňce.

 

Družina

 • Družina bude v provozu od 6:30 - 16:00 hod a bude zřízena pro žáky v prezenční výuce 1., 2. a 3.tříd. Distanční formou družina fungovat z provozních důvodů nebude.
 • Nástup do školní družiny a vyzvedávání ze školní družiny bude probíhat v obvyklých časech.
 • Úplata za vzdělávání ve školní družině bude vyúčtována v červnu.

 

 Stravování

 • Žáci v prezenční výuce budou mít automaticky přihlášené obědy (kdo nemá zájem, musí odhlásit).
 • Žáci v distanční výuce budou mít obědy automaticky odhlášené (v případě zájmu je musí přihlásit).
 • Obědy pro distanční žáky a cizí strávníky budou k odběru jen z výdejového okénka od 13:30 – 14:15 hod.

 

Zpět