INFORMACE K TESTOVÁNÍ UCHAZEČŮ O STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH, JE-LI UCHAZEČ JEJICH ŽÁKEM 2020/2021

22.04.2021 12:58

 

Podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkouškách je:

negativní test a

žádné příznaky onemocnění COVID-19.

 

Pro přijímací zkoušky na střední školy platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které vyžaduje pro účast na přijímacích zkouškách doložení potvrzení o negativním výsledku testu na COVID-19, který není starší 7 dní.

 

Testování pro účely přijímacích zkoušek ke vzdělávání ve střední škole nebo konzervatoři

 •     Uchazeč musí jako podmínku pro účast na zkoušce předložit potvrzení o negativním testu, který byl uskutečněn v posledních 7 dnech.
 •     Testování na onemocnění COVID-19 uchazečům o vzdělávání ve střední škole (SŠ), kteří jsou žáky základní školy (ZŠ), má povinnost umožnit ZŠ, ve které se vzdělávají, a to i v případně situace, kdy výuka probíhá distančně. Příslušná ZŠ vydá potvrzení, které bude dokladem o provedení testu. Potvrzení musí obsahovat identifikaci testovaného, identifikaci školy, datum provedení testu a výsledek testu.
 •     Potvrzení střední škola, na kterou se uchazeč hlásí, nevybírá ani nevytváří jeho kopie; pouze ověří od uchazeče, že jej má, že jde o originál a zkontroluje jeho obsah. Vlastní potvrzení nechává uchazeči.
 •      Střední škola, na kterou se uchazeč hlásí, nemá povinnost umožnit testování pro účely účasti na přijímací zkoušce, ale má možnost toto uchazečům nabídnout. Může testování tedy provádět, ale nemusí.
 •      V případě, že se jedná o uchazeče o střední vzdělávání, kteří nejsou žáky základní školy nebo jiné střední školy, mohou tito využít registrovaného odběrového místa a přinést doklad o negativním výsledku testu vydaný poskytovatelem zdravotnických služeb. Tuto alternativu mohou využít i žáci základních škol nebo středních škol.
 •         Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu o negativním výsledku testu neúčastnil řádného termínu přijímací zkoušky a svoji neúčast z tohoto důvodu písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, může konat zkoušku v náhradním termínu.
 •         V případě, že má uchazeč právo u přijímací zkoušky na přítomnost podporující osoby nebo jiné osoby, musí tato osoba předložit doklad o negativním testu stejně jako uchazeč, jinak škola účast takové osoby na přijímací zkoušce neumožní.

 

Možnosti nahrazení potvrzení o provedeném testu u přijímacích zkoušek

Potvrzení o provedeném testu ve škole může být nahrazeno:

 •      dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
 •      dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů,
 •      certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Výše uvedené způsoby se uplatní jak v případě žáka, tak i podporující osoby.

 

Pozitivní výsledek testu pro účely přijímacích zkoušek:

 

 •        V případě, že bude mít uchazeč nebo podporující osoba pozitivní výsledek antigenního testu a následně bude proveden RT-PCR test s negativním výsledkem, je směrodatný RT-PCR test.
 •        Zákonný zástupce žáka nebo žák je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním výsledku preventivního testu provedeného ve škole poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost.
 •         Všem osobám s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedeného ve škole se nařizuje absolvovat konfirmační RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2.
 •         Poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost je v případě pozitivního výsledku preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedeného ve škole povinen rozhodnout o provedení konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření. V případě pozitivního výsledku preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedeného ve škole postupuje podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o nařizování izolace a karantény.
 •         Doklad o pozitivním výsledku testu se přikládá k omluvě účasti uchazeče na zkoušce.

 

Povinnost základní školy informovat žáky o povinnosti testování

 

Podle opatření obecné povahy MŠMT č.j. MSMT-4337/2021-7 platí, že střední škola, která organizuje přijímací zkoušku, je povinna zveřejnit informace o povinnostech testování pro uchazeče a podporující osoby na svých internetových stránkách. Základní škola je povinna informovat žáky 5., 7. a 9. ročníků o těchto povinnostech.

 


Termíny, kdy je nejdříve možno provést test pro účely přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole:

 

Termíny určené pro uchazeče z jednotlivých tříd:

 

Uchazeči o studium na SŠ ze třídy

Datum a čas testování

9.A

čtvrtek 29.04.2021  12:55

9.B

čtvrtek 29.04.2021  13:25

9.C

úterý 27.04.2021  12:25

7.A

čtvrtek 29.04.2021  14:00

7.B

čtvrtek 29.04.2021  14:00

7.C

čtvrtek 29.04.2021  14:00

5.A

29.4.2021 v rámci pravidelného testování při prezenční výuce

5.B

3.5.2021 v rámci pravidelného testování při prezenční výuce

5.C

29.4.2021 v rámci pravidelného testování při prezenční výuce

5.D

3.5.2021 v rámci pravidelného testování při prezenční výuce

 

 

Žáci 9. a 7. ročníku se dostaví v daný čas ke vchodu č.5 (viz plánek)

 

https://zs-snp-v-hk.webnode.cz/_files/200016412-2e3782e37a/vchody%20jaro%202021.jpg

15.3.2021

 

Zpět