Často kladené otázky

V rámci přípravy na vlastní hodnocení školy a také proto, abychom získali zpětnou vazbu o
tom, jak se nám práce ve škole daří a co bychom mohli zlepšit, probíhalo ve škole dotazníkové
šetření mezi učiteli, rodiči a žáky. Na základě jeho výsledků jsme připravili fiktivní FAQ
(nejčastější otázky a odpovědi na ně). Věříme, že budou zajímat i Vás.
 

Nejprve krátké shrnutí:
 

Klady školy:
 

Co oceňují rodiče:
Dobří pedagogové, Informační zpravodaj, výuka cizích jazyků a finanční gramotnosti, kvalita výuky
(viz SCIO testy), nabídka mimoškolní činnosti, prostředí školy, prestiž školy, kvalitní výuka, zájezdy,
výlety a exkurze, zajímavý ŠVP a sebehodnocení.
Co oceňují učitelé:
Systém a kvalita výuky, akcent na řád, postupná modernizace, dobré jméno školy, EU peníze,
mezinárodní spolupráce, výuka jazyků, sportoviště, psycholožka, dobré pracovní podmínky a vztahy,
dobrá podpora ze strany rodičů, možnost práce netradičními metodami a různorodost vyučování.,
zapojení Aj do jiných předmětů a závěrečné zkoušky z jazyků.
Co oceňují žáci:
Dobří učitelé, velký výběr kroužků, krásné hřiště a tělocvična, pořádek v budově, výlety, kontakty
s lidmi z cizích zemí, bufet a automat na vodu, knihovna.
 

Nedostatky (v otázkách a odpovědích).
 

Proč se v některých třídách jazyková výuka nedělí?
Podle zákona se dělí při 25 žácích ve třídě. V sedmých třídách počet dětí klesl po odchodu některých žáků na gymnázium, proto nedělíme (stejná situace je ale i v nižších ročnících) – hlavním důvodem jsou omezené finanční prostředky v rozpočtu školy. Třídy se snažíme rozdělit alespoň s využitím grantových peněz a vždy dělíme hodiny placené rodiči.
 

Proč se nepokračuje v kroužku španělštiny/italštiny a proč není výuka španělštiny / ruštiny/italštiny zařazena jako druhý jazyk?
Snažili jsme se zavést i výuku jiných druhých cizích jazyků než jen němčiny a francouzštiny, ale do kroužku se druhým rokem přihlásilo neudržitelně málo žáků a do jazykové skupiny pro pravidelnou výuku se nikdy nepřihlásilo dostatek dětí (tj. alespoň 13), abychom mohli požadovanou výuku otevřít.
 

Proč je tak malá nabídka mimoškolních aktivit?
Překvapilo nás, že někdo považuje nabídku mimoškolních aktivit za malou…na naší škole je tradičně široká nabídka pro žáky prvního stupně (míčové hry, florbal, edukinestetika, aerobik, flétny, keramika, výtvarný a dramatický kroužek, počítače, konverzace v AJ, nepovinný předmět sborový zpěv). Na druhém stupni kroužky neotevíráme pro malý zájem žáků – když jsme např. otevřeli sportovní klub v nově opravené tělocvičně a na novém hřišti, chodili pravidelně dva tři žáci, proto nelze tyto aktivity udržet. Podle našich zkušeností naši starší žáci chodí podle svých zájmů do kroužků a klubů, které nabízejí další subjekty ve městě (pěvecké sbory, T-Bass, sportovní kluby apod.).
 

Proč je málo škol v přírodě?
Školy v přírodě jsou pro provoz školy dost drahé, protože musíme zaplatit z rozpočtu školy i další pedagogický dozor (s každou třídou musí jet 3 dospělí + zdravotník). Škola navíc organizuje lyžařské kurzy a zahraniční zájezdy. Proto není možné zaplatit dozor na ŠvP pro všechny třídy prvního stupně každý rok.

Proč se v bufetu nabízejí cukrovinky a slané brambůrky?
Nabízejí se tam ale také obložené housky, nápoje, toasty, pečivo z Bazalky a ovoce. Pokud by bufet nenabízel i cukrovinky a brambůrky, neudržel by se, a děti by ztratily možnost si koupit pití nebo housku.


Proč se zrušily výběrové třídy?
Školy s rozšířenou výukou různých předmětů (také jazyků) zanikly se vznikem školních vzdělávacích programů. Každá škola si učební plán upravuje podle svého zaměření, my jsme zůstali u zaměření na výuku cizích jazyků, stále věnujeme vzdělávání v této oblasti hodně pozornosti, ale zároveň si musíme být vědomi i toho, že jsme školou základní a musíme děti naučit základům i v dalších oblastech.
 

Proč se děti stěhují ze třídy do třídy?
Podle našeho názoru je pro žáky pohyb o přestávkách (tj. přecházení ze třídy do třídy) docela zdravé, protože jinak by seděli v jedné místnosti celý den (často ne řádně vyvětrané, v teplém období částečně přehřáté – což bohužel neovlivníme, protože je to dáno stářím a stavem budovy). Dalším důvodem pro stěhování dětí je i to, že alespoň někteří vyučující mají více hodin v jedné učebně a mohou tak využít více pomůcek, než kdyby každou hodinu vyučovali v jiné třídě. Jsme si vědomi, že tento systém není ideální, ale zdá se nám výhodnější i vzhledem k prevenci případného nevhodného chování o přestávkách.
 

Proč je budova ve špatném stavu?
Školní budova je 49 let stará. Stav všech školních budov ve městě je obdobný, proto asi nelze opravit všechny školní budovy naráz. Proto jsme o uplynulých prázdninách vyměnili (a z rozpočtu školy zaplatili) okna v pavilónu ŠD a ŠJ. Doufáme, že v dalších letech bude město financovat výměnu dalších oken v učebnových pavilónech a že dojde i na zateplení pláště budovy. U školy je nové hřiště, je zrekonstruovaná tělocvična, dokončili jsme úpravy v zázemí pro učitele (o prázdninách jsme zcela zrekonstruovali kabinet fyziky), připravujeme hřiště pro školní družinu.
 

Zaparkovat v okolí školy je někdy velmi obtížné.
Ano, souhlasíme, ale bohužel není v naší kompetenci stav změnit (dle našeho zjištění by o úpravy musela požádat Komise místní samosprávy Slezského Předměstí). Pokud nám někdo z řad rodičů pomůže, budeme rádi.
 

Stav školní šatny není dobrý.
Šatny jsou vybudovány jako místo k odkládání běžných věcí, ne pro shromažďování žáků. Všichni žáci od 3. ročníku mají klíč od své šatny – mají si ji také zamykat, aby se jim neztrácely věci v šatně uložené. V poslední době také přibyly zamykatelné skříňky, kam si děti mohou ukládat pomůcky – zejména na TV a VV (ve škole je v současné době umístěno 280 kusů těchto skříněk). Znovu apelujeme na žáky, aby si nenechávali v šatnách peníze, mobily a dražší věci. Pokud je venku opravdu horko, je horko i v šatnách, ale je horko i ve třídách…většinou se jedná pouze o červen a září. Požadavek na instalaci ventilace v šatnách opakovaně posíláme zřizovateli.
 

Chybí dozor nad žáky o polední přestávce venku.
Ve škole je 27 tříd, odpolední vyučování máme každý den, polední přestávky začínají kolem 11 hodiny a končí o půl druhé, další pauzy vznikají při čekání na kroužky. Není v kapacitních možnostech školy kontrolovat děti o polední přestávce venku. V budově je otevřena knihovna, kam se děti mohou ve
volném čase uchýlit, mohou také zůstat ve školní jídelně. Na přání rodičů zajišťujeme dozor nad žáky 4. s 5. tříd během polední přestávky v knihovně a děti tam kontrolujeme.Proč se ve škole více nepracuje s dětmi individuálně? O individuální přístup se snažíme, je to ale ve velkých kolektivech velice náročné. Na výuku v malých skupinách využíváme v současné době peníze z ESF – program EU peníze do škol (tzv. šablony). Vloni jsme například rozdělili do malých skupin a v nich podpořili žáky při výuce celkem 400 hodinami (jednalo se o doučování M, Čj a rozdělení skupin na Aj).
 

Výuka je staromódní, děti nejsou vedeny k diskuzi, k práci s informacemi, k racionální argumentaci.
S tímto tvrzením nelze tak úplně souhlasit, naopak se snažíme, aby naše výuka obsahovala právě práci s informacemi, diskuzi, samostatné řešení problémů. Problémem je však vzrůstající počet žáků, kteří se při takových aktivitách chovají ve skupině bezohledně a znemožňují tak ostatním pracovat. Také máme my učitelé často pocit, že žáci ani nechtějí přemýšlet.
 

Proč není lepší komunikace s rodiči?
Ve škole vychází Informační zpravodaj, většinou 3x ročně (velmi často nebyl dětmi rodičům předán, proto ho nyní rozdáváme přímo rodičům na schůzkách Sdružení a dětem, jejichž rodiče se schůzky nezúčastnili, je vydáváme proti podpisu rodičů). Další informace najdou rodiče na webových stránky školy. Stránky školy se snažíme pravidelně aktualizovat – jsme rádi, pokud nás upozorníte na jakýkoliv nedostatek; budeme se snažit ho obratem odstranit. Přímý kontakt s učiteli je možný přes jejich školní e-mailové adresy (ve tvaru: prijmeni@zssnp.cz)
 

Kde hledat děti / věci ve ŠD?
Na rozdíl od většiny škol ve městě si rodiče v naší škole mohou vyzvednout děti téměř kdykoli, protože víme, že velká část z vás dojíždí, a snažíme se Vám vyhovět. Opakovaně Vás ale upozorňujeme na to, že není vhodné vyzvedávat děti v době, kdy jsou venku (13,30 – 14,30). V té době jsou aktovky
zamčené ve třídách a opravdu nemůžeme přesně říci, kde děti s jednotlivými vychovatelkami v dané chvíli jsou. Změny místa a programu jsou vždy viditelně označené u příslušného oddělení. Oddělení v pavilonu prvního stupně končí v 16,00 hodin, pak děti, které ještě jsou v družině, přecházejí nahoru do
prostor ŠD.
 

A kde mají děti věci?

V přízemí na chodbách jsou policové skříňky, kam si děti dávají věci na převlečení, aktovky přijdou na skříňky nebo na lavičky. V 1. patře jsou aktovky ve třídách a věci na převlečení mají děti v šatnách.


Málo činnosti v ŠD?
Děti mají hodně kroužků, proto je delší činnost obtížně zařaditelná do programu ŠD - stále někdo přichází a odchází. Přesto se chodí do kina, na bruslení, do muzea, do knihovny, organizují se soutěže a karnevaly, bály a další celoodpolední akce.
 

Proč je ŠD jen do 3. ročníku?
Myslíme si, že stávající systém družiny pro 1. a 3. ročník dostačuje. V případě potřeby lze děti poslat do knihovny, ráno před vyučováním a po 15. hodině lze do družiny zařadit i starší děti (nutná individuální dohoda s vedoucí vychovatelkou). Pokusili jsme se před rokem otevřít oddělení pro 4.ročník, přihlásilo se sice 12 dětí, ale chodily jen tři, čtyři, a proto jsme toto oddělení zrušily – bylo to pro školu velmi neekonomické.
 

Proč není lepší jídlo v jídelně?
Tato stížnost ze strany rodičů i žáků se opakuje znovu a znovu, i učitelům, kteří se ve školní jídelně stravují, se v některém období zdá jídlo chutnější a jindy méně chutné. Došlo k výměně kuchařek, jednáme často s vedoucí školní jídelny, chtěli jsme zřídit i jakousi stravovací komisi z řad rodičů, ale bez valného úspěchu. Paní kuchařky by rády svou práci vylepšily, ale potřebovaly by konkrétní připomínky (např. ve středu 5. října byla rozvařená kolínka – připomínky typu „dítěti nechutná jídlo ve ŠJ“ při nápravě stavu nepomohou…) Pro vaši informaci uvádíme podrobnosti o tom, jaká musí být skladba stravy ve ŠJ (vypracovala vedoucí školní jídelny):


Spotřební koš
- závazná norma pro školní stravování
- vytvořen odborníky podle doporučených denních dávek pro děti
- záruka dodání všech živin
- pestrost jídelníčku
- využití netradičních potravin
- není zárukou chutného jídla
Dítě není schopné se rozhodnout, co je pro ně zdravé. Rozhoduje se pouze podle své chuti a návyků v rodině.
Školní jídelna na základě závazných norem sleduje 10 potravin podle věku dětí, žáků a studentů:
maso, ryby, luštěniny, mléko, mléčné výrobky, zeleninu, ovoce, brambory, tuky, cukry.
Údaje o plnění spotřebního koše uchovává po dobu jednoho roku.


Doporučení pro spotřební koš:
Polévky:
-preferovat zeleninové polévky
-luštěninová 4x
-drožďová 1x
-vývary umírněně
jako zavářku používat více obilovin (ovesné vločky, jáhly apod.)
Hlavní jídla:
3x drůbež
2x ryby – plnění minimálně 75%
max.4x vepřové maso – plnění u masa +- 25%
5x podle možností (hovězí maso, králík)
2x bezmasé zeleninové jídlo
2x luštěninové jídlo – plnění 100% a více
max. 2x sladké jídlo
nezapomínat na výrobky ze sóji
Přílohy:
5x brambory – plnění +- 25%
2x bramborová kaše
3x těstoviny (možnost zařazovat celozrnné těstoviny)
4x rýže (možnost zařazovat rýži parboild, rýži natural)
2x houskové knedlíky (možnost kombinace mouky a sójové mouky)
1x bramborové knedlíky
min. 1x luštěniny
Zeleninové saláty nebo ovoce, event. ovocné saláty podávat denně. Plně využívat sezónní ovoce a
zeleninu. Přednost dávat ovoci a zelenině s vysokým obsahem vitaminu C.
Používat nápoje a koncentráty s ovocným podílem.
(pozn. zelenina a ovoce se nesčítají, plnění 100% a více)
Mléko a mléčné výrobky: – sčítají se - plnění +- 25%
Tuky: – plnění pod 100%, snažit se snižovat!
Výchova dětí k hodnotám, jako je uvařený oběd, se poslední dobou výrazně zhoršila, mnoho dětí si
ničeho neváží. Pokud selhává výchova v rodině, školní jídelna to může ovlivnit jen minimálně.
Ve spolupráci s pedagogy má ŠJ děti vychovávat a vést ke zdravému stravování.Ze špatných stravovacích návyků vznikají civilizační onemocnění (rakovina, cukrovka, vysoký krevní
tlak, cholesterol, obezita). Školní stravování je v mnoha rodinách jediné nutričně hodnotné jídlo
vhodné pro děti.
Pokud je na jídelně výběr ze dvou a více jídel, spotřební koš se hůře plní (např. oběd č. 1 ryby, oběd
č. 2 maso+omáčka - strávníci se přeobjednají na oběd č. 2), proto se sledované potraviny musí
zařazovat vícekrát.
Školní jídelna se rovněž musí řídit zásadami HACCP (tzv. kritické body), tudíž je záruka, že
strávníkovi se podávají jídla z čerstvých surovin a zpracovávaných správnými technologickými
postupy za přísných hygienických opatření. (Záznamy HACCP se uchovávají ve ŠJ.)