Jednací řád Školské rady

při Základní škole, Hradec Králové, tř. SNP 694

Čl. 1

Školská rada vykonává své působnosti podle platných zákonů, zejména pak podle školského zákona v jeho platném znění.

Čl. 2

Školská rada se schází ke svým zasedáním podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Termíny zasedání se volí s ohledem na působnosti školské rady stanovené zákonem. Termín zasedání školské rady může být stanoven buď na předchozím zasedání, nebo písemně či e-mailem na adresy (e-mailové adresy) členů rady s nejméně 14 denním předstihem a s návrhem programu.

Čl. 3

První zasedání školské rady svolává ředitel školy, další zasedání svolává předseda. Není-li předseda zvolen, funkce předsedy zanikla nebo mu ve výkonu funkce dlouhodobě brání překážka, svolává zasedání školské rady místopředseda. Požádá-li o svolání školské rady ředitel školy nebo nejméně dva členové školské rady, je předseda povinen svolat zasedání školské rady nejdéle do 14 dnů od obdržení žádosti. Podklady pro zasedání zajišťují členové školské rady a ředitel školy v rozsahu, který vymezuje zákon.

Čl. 4

Školská rada jedná podle programu, který schválí na návrh předsedy. Vychází přitom z povinností uložených školské radě zákonem, z podnětů a návrhů členů školské rady, zákonných zástupců žáků, ředitele nebo pracovníků školy a zřizovatele školy. V úvodu svého zasedání projednává školská rada kontrolu plnění úkolů a informace jednotlivých členů rady, popřípadě ředitele školy, pokud je k zasedání školské rady přizván. V dalším průběhu se projednávají nové návrhy a připomínky jednotlivých členů školské rady.

Čl. 5

Školská rada je usnášení schopná, sejde-li se nadpoloviční většina všech členů. Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech členů při schvalování jednacího řádu a jeho změn. V ostatních případech se školská rada usnáší většinou přítomných členů. Hlasy všech členů jsou si rovny.

Čl. 6

O jednáních školské rady pořizuje záznam člen školské rady pověřený školskou radou. V tomto záznamu jsou uvedeny výsledky hlasování. Záznam o jednání školské rady včetně přijatých usnesení podepisuje předseda a pověřený člen školské rady.

Čl. 7

Nejméně jednou ročně školská rada informuje zákonné zástupce žáků, pracovníky školy a zřizovatele školy o výsledcích své činnosti za uplynulé období. Součástí této informace jsou výsledky a průběh schvalování výroční zprávy o činnosti školy a, pokud byly projednány, pak i výsledky a průběh schvalování školního řádu a pravidel pro hodnocení žáků nebo změn školního řádu a pravidel hodnocení žáků. Školská rada zároveň uvede, zda a s jakým výsledkem byl projednán návrh rozpočtu školy na další rok, popř. návrh opatření ke zlepšení hospodaření, usnesení, jehož obsahem jsou zásadní výhrady k práci ředitele školy, anebo koncepční záměry rozvoje školy.

Usnesení o schválení nebo neschválení dokumentů, jejichž schvalování je uloženo zákonem, školská rada neprodleně předá zřizovateli školy a řediteli školy.

Čl. 8

Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu podléhají schválení školskou radou.

Čl. 9

Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem10.10.2012